วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
ครั้งที่ ๑๔ / ๒๕๕๕
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
 เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมุกดาหาร

         

 

 

        วาระ / เรื่อง

เอกสาร
ประกอบวาระ

นำเสนอ

วาระพิเศษ 

- การมอบเหรียญรางวัลงานกีฬาสาธารณสุข

- มอบโล่และเกียรติบัตร แก่กองทุนตำบลที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น ปี ๒๕๕๕

 

 

 

วาระที่ ๑เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

  1. เรื่องจากกรมการจังหวัด
  2. เรื่องจากการประชุมกระทรวง

 

 

 

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

- ฝ่ายเลขาฯ ได้ลงรายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ทาง Locker ของแต่ละหน่วยงานและได้ลงใน http://๒๐๓.๑๕๗.๑๗๒.๗/Chok/meetkยังไม่มีผู้ใดแจ้งขอแก้ไขและหากมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมขอให้ประสานได้ที่ฝ่ายเลขาฯ

 

วาระที่ ๓ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว

  1. สถานการณ์การส่งรายงาน ๒๑ แฟ้ม
  2. ความก้าวหน้าการบันทึกโปรแกรม แผนงบลงทุน แผนบริหารเวชภัณฑ์ แผนรับจ่ายเงินบำรุง
  3. สรุปความครอบคลุมวัคซีนในการบันทึกลงใน 21 แฟ้ม จังหวัดมุกดาหาร

 

 

วาระที่ ๔เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
เรื่องจากกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


๔.๑กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

4.1.1 แจ้งแผนการออกนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน

 

๔.๒กลุ่มงานยาเสพติด

๔.๒.๑. การติดตามลงรายงาน บสต.

 

๔.๒.๒.การอบรมพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ (MCATT)

 

๔.๒.๓.แผนการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบระดับอำเภอ

 

๔.๒.๔.การจัด “ สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด ”

 


๔.๓ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหาร


4.3.1 นโยบายการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล

 

๔.๔ กลุ่มงานประกันสุขภาพ


4.4.1 ความครอบคลุมการลงทะเบียน UC

4.4.2 ข้อมูล ค่า CMI แยกรายหน่วยบริการ

 

๔.๕ กลุ่มงานควบคุมโรค

๔.๕.๑. ผลการประเมินผลงาน EMS ดีเด่น ระดับประเทศ


๔.๕.๒. การรณรงค์คัดกรอง CCA

๔.๕.๓. การรณรงค์คัดกรอง TB

๔.๕.๔  การติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก


๔.๖ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ    

4.6.1ข้อมูลภาวการณ์ขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดจังหวัดมุกดาหาร

 


๔.๗ กลุ่มงานบริหารทั่วไป        

๔.๗.๑ แจ้งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

 


๔.๘ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรฯ

๔.๘.๑ โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์เวชปฏิบัติครอบครัวสำหรับแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนหรือสถานบริการปฐมภูมิในชุมชน ระยะเวลา ๑ ปี  ประจำปี ๒๕๕๖

๔.๘.๒ การขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร


๔.๙ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข        
ไม่มี


๔.๑๐ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
         ไม่มี


๔.๑๑ โรงพยาบาลมุกดาหาร

๔.๑๒ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
๔.๑๓ นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
๔.๑๔ นายอภิรักษ์สำราญวงค์
๔.๑๕ ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ
๔.๑๖ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลง
๔.๑๗ โรงพยาบาลชุมชน
๔.๑๘ สาธารณสุขอำเภอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วาระที่ ๕เรื่องเพื่อพิจารณา

 

 

 

 

วาระที่ ๖เรื่องอื่นๆ