วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๕
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
 เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

         

 

 

        วาระ / เรื่อง

เอกสาร
ประกอบวาระ

นำเสนอ

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

  • เรื่องจากกรมการจังหวัด

 

 

  • เรื่องจากการประชุมกระทรวง

 

 

 

 

 

 

 

 

วาระที่ ๑  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕

          - ฝ่ายเลขาฯ ได้ลงรายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ ทาง Locker ของแต่ละหน่วยงานและได้ลงใน http://๒๐๓.๑๕๗.๑๗๒.๗/Chok/meetk  ยังไม่มีผู้ใดแจ้งขอแก้ไขและหากมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมขอให้ประสานได้ที่ฝ่ายเลขาฯ

 

 

วาระที่ ๓  ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี

 

 

 

 

 

 

วาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
.๑ โรงพยาบาลมุกดาหาร

.๒ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

.๓ นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

.๔ นายอภิรักษ์สำราญวงค์

.๕ ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ

.๖ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลง

.๗ โรงพยาบาลชุมชน

.๘ สาธารณสุขอำเภอ

เรื่องจากกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

๔.๙   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

- ติดตามแผนปฏิบัติการคปสอ.ปีงบประมาณ 2556

- สรุปผลการส่งรายงาน ๒๑ แฟ้ม

 


 

 

 

.๑๐ กลุ่มงานควบคุมโรค

4.10.1 การขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรค จังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๕๖

 

4.10.2 การดำเนินงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และศูนย์บริการที่เป็นมิตร

 .๑๑ กลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิต

4.11.1 คำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๕๕ เรื่อง ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๖


4.11.2 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ระดับภาค

 

 


.๑๒ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
4.12.1  มาตรการประหยัดพลังงาน


4.12.2 กฐินสาธารณสุขสามัคคี


.๑๓  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
4.13.1 สรุปผลโครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดีสดุดีสมเด็จย่า” 
4.13.2 แจ้งนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่  ๖ มาฝึกปฏิบัติงาน

4.14 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
4.14.1 สนับสนุนค่าตรวจยืนยันโรคธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์

4.14.2 สรุปผลการตรวจสารไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์

 

4.15 กลุ่มงานประกันสุขภาพ     
สรุปผลการส่งข้อมูลลงทะเบียน     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

 

 

 

 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ