Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
 
  ข่าวเก่า ส่งเสริมสุขภาพ
โครงการหมอชวนวิ่ง อ่าน 11 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการพยาบาลชุมชนระดับชาติครั้งที่11/2561 อ่าน 6 ครั้ง
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมวันพยาบาลสากล อ่าน 4 ครั้ง
ขอความร่วมมือเสรอรายชื่อพยาบาลดีเด่น อ่าน 4 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล อ่าน 7 ครั้ง
เกณฑ์คัดเลือกพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาพยาบาลดีเด่น อ่าน 8 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการการพยาบาลโรคหัวใจหลอดเลือด อ่าน 8 ครั้ง
เชิญร่วมโครงการประชุมวิชาการผู้ป่วยนอกครั้งที่3 อ่าน 7 ครั้ง
สรรหาบุคคลดำรงตำแหน่งคกก.อำนวยการสมาคมพยาบาลฯ อ่าน 6 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการสัญจร1/2561 อ่าน 9 ครั้ง
อบรมหลักสูตร CBL in Geriatric สำหรับแพทย์ อ่าน 1 ครั้ง
อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการ อ่าน 12 ครั้ง
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรม อ่าน 11 ครั้ง
ประชุมวิชาการฟื้นฟูด้านภาษาแลบะการพูด อ่าน 4 ครั้ง
เชิญฝึกอบรมผู้บริหารทางการพยาบาลฯรุ่นที่12 อ่าน 7 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการด้านเครื่องมือพิเศษทางจักษุวิทยา อ่าน 8 ครั้ง
เชิญอบรมหลักสูตรophthalmic techniciansครั้งที่11 อ่าน 9 ครั้ง
การดูแลวัยรุ่นและสตรีท้องไม่พร้อมเพื่อป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัย อ่าน 3 ครั้ง
คัดเลือกอาจารย์และพยาบาลดีเด่นของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาล อ่าน 8 ครั้ง
การพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่นประจำปี2561 อ่าน 4 ครั้ง
เชิญประชุมนวัตกรรมเพื่อการออกแบบระบบพยาบาลยุค4.0 อ่าน 4 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รับสมัครต่อระดับบัณฑิตศึกษา อ่าน 6 ครั้ง
เชิญอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดจักษุประจำปี2561 อ่าน 8 ครั้ง
เชิญประชุมฯต้นแบบบริการพยาบาลในPrimary Care Cluster อ่าน 3 ครั้ง
เชิญอบรมระยะสั้น ครั้งที่6 ในหัวข้อ Comprehensive Adolescent Health Care อ่าน 14 ครั้ง
เชิญอบรมระยะสั้น ครั้งที่6 ในหัวข้อ Comprehensive Adolescent Health Care อ่าน 5 ครั้ง
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการเชิญร่วมบริจาค"ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานงานที่พ่อทำ" อ่าน 5 ครั้ง
ประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ อ่าน 5 ครั้ง
เสนอชื่อพยาบาลดีเด่น"รางวัลศรีสังวาลย์" อ่าน 3 ครั้ง
อบรมฟื้นฟูวิชาการ"การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ" อ่าน 4 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์งานวิ่ง (MUPY RUN 2018) อ่าน 4 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้จัดการโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ อ่าน 8 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์ อ่าน 2 ครั้ง
CBR Forum 2018 ประชุมวิชาการผู้พิการ อ่าน 9 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล MAEKLONG RIVER RUN ครั้งที่ อ่าน 12 ครั้ง
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่6 อ่าน 9 ครั้ง
แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมแกนนำจิตอาสาด้านแพทย์ฯ อ่าน 20 ครั้ง
สมาคมผู้พิการจัดวิชาการ อ่าน 6 ครั้ง
เฉพาะทางเวชปฎิบัติ อ่าน 19 ครั้ง
สมาคมโภชนาการจัดวิชาการ อ่าน 6 ครั้ง
มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ เปิดรับสมัครคนพิการเรียนคอมพิวเตอร์ฟรี อ่าน 10 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมพิเศษการกุศลเพื่อผู้สูงอายุ อ่าน 10 ครั้ง
การเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากประสบอุบัติเหตุฯ อ่าน 6 ครั้ง
การพยาบาลหอผู้ป่วย อ่าน 23 ครั้ง
เดินวิ่งมาราธอน อ่าน 4 ครั้ง
เสนอชื่อผู้หญิงเก่ง อ่าน 20 ครั้ง
มช จัดประชุมวิชาการ อ่าน 2 ครั้ง
ผู้บริหารทางการพยาบาล อ่าน 13 ครั้ง
สภากาชาดไทยจัดวิชาการ อ่าน 11 ครั้ง
กิจกรรมการปั่นจักรยานการกุศล "ปั่นปันบุญ ปันสุข พิชิต 2 ปราสาท" อ่าน 6 ครั้ง
สู่กระบวนทัศน์ใหม่ผู้บริหารการพยาบาล อ่าน 19 ครั้ง
เลือกตั้งสภาการพยาบาล อ่าน 12 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการ เรื่อง จริยธรรม: คุณค่าแห่งวิชาชีพการพยาบาล และส่งผลงาน อ่าน 5 ครั้ง
ขอเชิญประชุมวิชาการคนไทยรอบรู้สุขภาพ อ่าน 4 ครั้ง
ขอเชิญประชุมวิชาการคนไทยรอบรู่สุขภาพ อ่าน 5 ครั้ง
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศลเพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซี่ยน อ่าน 4 ครั้ง
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ อ่าน 16 ครั้ง
สถาบันโรคผิวหนังจัดประชุมวิชาการ อ่าน 15 ครั้ง
การพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง อ่าน 23 ครั้ง
สำนักการพยาบาลจัดวิชาการ อ่าน 17 ครั้ง
พยาบาลเฉพาะทาง อ่าน 12 ครั้ง
ฟอร์มรายชื่อขอพระราชทานเข็มฯ (ฉบับปรับปรุง) อ่าน 10 ครั้ง
รายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร อ่าน 9 ครั้ง
เชิญอาสาสมัคร พอ.สว.ขอพระราชทานรับเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ อ่าน 23 ครั้ง
ฟอร์มรายชื่อขอพระราชทานเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ อ่าน 27 ครั้ง
รายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร ปี2512-2558 อ่าน 10 ครั้ง
รายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร ปี2559-2560 อ่าน 2 ครั้ง
สมาคมพยาบาลจัดวิชาการสัญจร อ่าน 5 ครั้ง
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตรวัดแว่นตาเด็ก อ่าน 6 ครั้ง
ขอเชิญบุคลากรเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพยาบาลนักสร้างเสริมสุขภาพ อ่าน 13 ครั้ง
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์และพยาบาล อ่าน 11 ครั้ง
สภาการจัดประชุมกลไกจริยธรรม อ่าน 2 ครั้ง
วพบ โคราช จัดวิชาการ อ่าน 12 ครั้ง
พยาบาลเชียงใหม่ อ่าน 8 ครั้ง
งานอาชีวอนามัย อ่าน 17 ครั้ง
อบรมวิชาการบูรณาการการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม อ่าน 2 ครั้ง
ส่งบุคคลคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต(มูลนิธิหม่อมงามจิตต์) อ่าน 3 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการการคลอดมาตรฐาน ปีงบ2560 อ่าน 7 ครั้ง
ผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง อ่าน 15 ครั้ง
การวางแผนกำลังคนสู่การพยาบาลที่เป็นเลิศ อ่าน 2 ครั้ง
คัดเลือกพยาบาลดีเด่น อ่าน 11 ครั้ง
การจัดการทางการพยาบาลรุ่น30 อ่าน 9 ครั้ง
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็ก อ่าน 15 ครั้ง
ประชุมวิชาการมารดาทารก อ่าน 10 ครั้ง
มข ประชุมวิชาการ อ่าน 4 ครั้ง
โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดฯ ประจำปี 2560 อ่าน 5 ครั้ง
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน"เดิน-วิ่งมหากุศล ครบรอบ 60ปี รพ.พระนารายณ์ฯ อ่าน 20 ครั้ง
ส่งคำสั่งรับเสด็จพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ อ่าน 37 ครั้ง
ประกาศสอบรับหนังสืออนุมัติ อ่าน 29 ครั้ง
คัดเลือกพยาบาลดีเด่น อ่าน 12 ครั้ง
พยาบาลสัญจร อ่าน 10 ครั้ง
มหกรรมสร้างสุขภาพ อ่าน 6 ครั้ง
R2R อ่าน 18 ครั้ง
อาชีวอนามัย อ่าน 11 ครั้ง
การพยาบาลผู้ใหญ่และสูงอายุ อ่าน 2 ครั้ง
พยาบาลเวชตา อ่าน 10 ครั้ง
สูงวัยอย่างมีสุขภาวะ อ่าน 10 ครั้ง
ขอเชิญอบรม "หลักสูตรส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม" อ่าน 15 ครั้ง
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยฯ เพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ อ่าน 9 ครั้ง
ผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบหัวใจ อ่าน 2 ครั้ง
ขอเชิญอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเพื่อจัดระบบดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ อ่าน 8 ครั้ง
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ECG Interpretation and Nursing Care อ่าน 12 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการ"การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนฯ อ่าน 18 ครั้ง
การรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร รุ่นที่4 อ่าน 2 ครั้ง
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติบำบัดทดแทนไต อ่าน 11 ครั้ง
ขอเชิญอบรมระยะสั้นหลักสูตรโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุ อ่าน 10 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง อ่าน 26 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประชุมชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำแห่งประเทศไทย ปี2560 อ่าน 5 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมผู้บริหารการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร รุ่น 11 อ่าน 6 ครั้ง
พยาบาลเวชปฏิบัติ อ่าน 18 ครั้ง
พยาบาลจิตเวช อ่าน 2 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการสัญจร อ่าน 10 ครั้ง
พยาบาลจักษุ อ่าน 11 ครั้ง
ขอความร่วมมือสำรวจอาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร ปี2560 อ่าน 8 ครั้ง
รายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว. และผลการปฏิบัติงาน พอ.สว. จังหวัดมุกดาหาร อ่าน 18 ครั้ง
พยาบาลศูนย์อุบัติเหตุ อ่าน 8 ครั้ง
เวชปฏิบัติ อ่าน 8 ครั้ง
นิเทศงานการพยาบาล อ่าน 8 ครั้ง
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล(MHK-MSU Mini-Half Marathon) ครั้งที่2 อ่าน 6 ครั้ง
อ่าน 4 ครั้ง
สภาการจัดประชุม อ่าน 9 ครั้ง
สมาคมพยาบาลจัดวิชาการสัญจร อ่าน 10 ครั้ง
เชิญประชุมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการฯ อ่าน 9 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการ ด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง อ่าน 12 ครั้ง
อบรมมะเร็ง อ่าน 4 ครั้ง
อบรมตา อ่าน 11 ครั้ง
แบบฟอร์มใบสำคัญรับ (เบิกค่ารถ-อาหารของผู้ป่วย พอ.สว.) อ่าน 14 ครั้ง
เชิญอบรมด้านการพยาบาล 6 หลักสูตร อ่าน 6 ครั้ง
เชิญประชุม เรื่อง Update in ENT ปี 2559 อ่าน 13 ครั้ง
เชิญชวนสั่งจองเสื้อยืดสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข อ่าน 13 ครั้ง
วิชาการโภชนาการ อ่าน 3 ครั้ง
พยาบาลยุคไทยแลนด์ อ่าน 6 ครั้ง
สวนดอกร้อยดวงใจ อ่าน 9 ครั้ง
รับสมัครคนพิการเข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อ่าน 5 ครั้ง
เชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติวิกฤตฯ อ่าน 11 ครั้ง
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการกรณีมารดาเสียชีวิต อ่าน 10 ครั้ง
สมาคมพยาบาลจัดวิชาการ อ่าน 5 ครั้ง
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลจัดวิชาการ อ่าน 14 ครั้ง
Basic Cardiac Rehab อ่าน 12 ครั้ง
โภชนาการแห่งชาติ อ่าน 8 ครั้ง
สภากาชาดไทยจัดวิชาการ อ่าน 16 ครั้ง
ขอเชิญประชุม "พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการดูแลทารกแรกเกิด" อ่าน 26 ครั้ง
ขอเชิญประชุม"แนวทางป้องกันการคลอดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย"เขตสุขภาพที่10 อ่าน 20 ครั้ง
การพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา อ่าน 11 ครั้ง
รพ หนองคายจัดวิชาการ อ่าน 13 ครั้ง
วิชาการออโธปิดิส์ อ่าน 10 ครั้ง
ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ นมแม่ในเด็กป่วยครั้งที่4 อ่าน 12 ครั้ง
ขอเชิญอบรมบำบัดโรคเบื้องต้นและเรียนรู้วิจัยไปใช้งานสำหรับพยาบาลฯ อ่าน 14 ครั้ง
ขอเชิญสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 18/2559 "พยาบาล:พลังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" อ่าน 11 ครั้ง
Home Ventrilator อ่าน 19 ครั้ง
อบรมเฉพาะทางฉุกเฉิน อ่าน 12 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน รายการ "โรบินสัน ซูซูกิ กรีนรัน"เพิ่ม อ่าน 19 ครั้ง
ขอเชิญร่วมกิจกรรมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน รายการ "โรบินสัน ซูซูกิ กรีนรัน" อ่าน 19 ครั้ง
รพ.ร้อยเอ็ดเชิญประชุมวิชาการพัฒนาการเด็ก อ่าน 17 ครั้ง
ขอเชิญประชุม "โครงสร้างใหม่กับความก้าวหน้าทางวิชาชีพพยาบาล" อ่าน 23 ครั้ง
ขอเชิญประชุม เรื่องโครงสร้างใหม่กับความก้าวหน้าทางวิชาชีพพยาบาล อ่าน 19 ครั้ง
ขอเชิญประชุมวิชาการ "พยาบาล:พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง แบ่งปันและยั่งยืน" อ่าน 16 ครั้ง
ขอเชิญประชุมวิชาการ "พยาบาล:พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง แบ่งปันและยั่งยืน" อ่าน 8 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน สุราษฎร์ธานี อ่าน 12 ครั้ง
สมาคมพยาบาลจัดวิชาการ อ่าน 4 ครั้ง
อบรมพยาบาลเฉพาะทาง อ่าน 14 ครั้ง
สภากาชาดไทยจัดวิชาการ อ่าน 12 ครั้ง
โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่ว อ่าน 9 ครั้ง
วิชาการพยาบาลจักษุ อ่าน 10 ครั้ง
ขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง:สาขาผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง อ่าน 13 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็ก เขต 10 อ่าน 15 ครั้ง
รพ.ราชวิถี เชิญประชุมวิชาการการคลอดมาตรฐาน อ่าน 32 ครั้ง
ประชุมวิชาการระดับชาติ อ่าน 14 ครั้ง
ประกวดภาพยนต์สั้น อ่าน 7 ครั้ง
อบรมระยะสั้นTRAUMA อ่าน 22 ครั้ง
พยาบาลการอนุรักษ์การได้ยิน อ่าน 1 ครั้ง
พยาบาลเฉพาะทาง อ่าน 39 ครั้ง
มช อบรม สองหลักสูตร อ่าน 12 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์ อ่าน 14 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ อ่าน 20 ครั้ง
หลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต อ่าน 19 ครั้ง
สมาคมพยาบาลจัดประชุมวิชาการ อ่าน 19 ครั้ง
อบรมCare Managerเขต5 อ่าน 14 ครั้ง
อบรมCare Managerเขต5 อ่าน 7 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การอบรม Care Manager เขต 5 อ่าน 19 ครั้ง
อบรมสามหลักสูตร อ่าน 11 ครั้ง
การแปลผลคลื่นหัวใจ อ่าน 13 ครั้ง
มหิดลประชุมพยาบาล อ่าน 22 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเข้ารับทุนฝึกอบรมหลักสูตร"นักพัฒนาเด็กและเยาวชน" อ่าน 14 ครั้ง
สมาคมพยาบาลจัดวิชาการสัญจร อ่าน 26 ครั้ง
สมาคมโรคติดเชื้อจัดประชุมวิชาการ อ่าน 7 ครั้ง
สภาการจัดประชุมกลไกจริยธรรม อ่าน 12 ครั้ง
ปัญหาศัลยกรรมในเด็ก อ่าน 2 ครั้ง
เลี้ยงดูพี่น้องให้รักกัน อ่าน 32 ครั้ง
การพยาบาลยุคAEC อ่าน 22 ครั้ง
การบริหารหอผู้ป่วย อ่าน 13 ครั้ง
สำนักการพยาบาลจัดวิชาการ อ่าน 21 ครั้ง
มหิดลจัดวิชาการ อ่าน 19 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนต์สั้นกิจกรรมทางกายดีมีสุข อ่าน 29 ครั้ง
เชิญชวน รพช. และ รพ.สต. ขอรับรถเข็นนิทานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อ่าน 25 ครั้ง
เชิญชวน รพช. และ รพ.สต. ขอรับรถเข็นนิทานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อ่าน 22 ครั้ง
ประชุมสัญจรปริกำเนิด อ่าน 13 ครั้ง
คัดเลือกพยาบาลดีเด่น อ่าน 12 ครั้ง
ประกาศสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้พยาบาล อ่าน 16 ครั้ง
HA national forum อ่าน 6 ครั้ง
สมคมโรคระบบหายใจจัดวิชาการ อ่าน 19 ครั้ง
หลักสูตรสาขาจัดการพยาบาล อ่าน 20 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเทคโนโลยีชุมชนเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมผู้สูงอาย อ่าน 29 ครั้ง
อบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองสำหรับผู้มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก อ่าน 21 ครั้ง
ขอเชิญประชุม "เปลีี่ยนผ่านความคิดกับจิตบริการด้วยใจสู่ความสุขในการทำงาน" อ่าน 10 ครั้ง
ม.เชียงใหม่ ขอเชิญอบรมการพยาบาล 5 หลักสูตร อ่าน 10 ครั้ง
มศว.ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง อ่าน 29 ครั้ง
แบบฟอร์มสมัครอาสาสมัคร พอ.สว. อ่าน 10 ครั้ง
การคัดเลือกยุวสตรีดีเด่นปี59 อ่าน 12 ครั้ง
อบรมพยาบาลอาชีวอนามัย อ่าน 32 ครั้ง
วิชาการ ๓ หลักสูตร อ่าน 18 ครั้ง
วิชาการโภชนาการเด็ก อ่าน 3 ครั้ง
คัดเลือกพยาบาลดีเด่น อ่าน 20 ครั้ง
พัฒนางานบริการโลหิต อ่าน 18 ครั้ง
พยาบาลยุคใหม่ อ่าน 7 ครั้ง
พยาบาลกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ อ่าน 27 ครั้ง
ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครัั้งที่ ๒๑ ปี ๒๕๕๙ อ่าน 14 ครั้ง
แบบรายงานวันเด็กในตู้เลขที่25740 อ่าน 22 ครั้ง
ICN FORUM อ่าน 11 ครั้ง
ขอเชิญประชุมนานาชาติ IWAC 2016 อ่าน 13 ครั้ง
ขอเชิญอบรม การใช้เสียงความถี่สูงในทางสูติ-นรีเวช อ่าน 12 ครั้ง
ขอเชิญอบรม การทำหัตถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ อ่าน 13 ครั้ง
ขอข้อมูลเด็กอ้วนด่วนแบบฟอร์มในตู้25725ด่วน อ่าน 17 ครั้ง
การพยาบาลฉุกเฉิน อ่าน 8 ครั้ง
สร้างผู้นำแก้ไข อ่าน 36 ครั้ง
ผู้บริหารพยาบาลแก้ไข อ่าน 9 ครั้ง
วิชาการ มช แก้ไข อ่าน 21 ครั้ง
Palliative care แก้ไข อ่าน 39 ครั้ง
ประชุมPalliative care อ่าน 27 ครั้ง
ประชุมPalliative care อ่าน 18 ครั้ง
วิชาการมช อ่าน 10 ครั้ง
สร้างผู้นำ อ่าน 27 ครั้ง
อบรมผู้บริหารพยาบาล อ่าน 4 ครั้ง
เชิญอบรมพัฒนาการเด็ก อ่าน 25 ครั้ง
วิชาการหลอดเลือดสมอง อ่าน 21 ครั้ง
วิชาการสูงวัย อ่าน 27 ครั้ง
สมัครใส่ห่วง อ่าน 28 ครั้ง
วิชาการพยาบาลมหิดล อ่าน 43 ครั้ง
ขอเชิญอบรมพยาบาลไตเทียม อ่าน 13 ครั้ง
ขอเชิญประชุม The Quality of Asthma & COPD Management for Admission Rate อ่าน 31 ครั้ง
ฟอร์มผู้สูงอายุรับแว่นตา-ผ้าขนหนู-ยาสามัญฯ บ.ตูมหวาน ฝากให้แจ่มจันทร์ อ่าน 26 ครั้ง
มช.จัดอบรมพยาบาลฉพาะทาง อ่าน 23 ครั้ง
ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ อ่าน 3 ครั้ง
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ปั่นสองล้อทั่วไทย วิถีชุมชน อ่าน 34 ครั้ง
ขอเชิญประชุม Issues and Trends and Update in Infection Control Practices อ่าน 8 ครั้ง
ขอเชิญอบรใหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ อ่าน 7 ครั้ง
ประกาศรับสมัครผู้เข้าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลชั้นสูงระดับวุฒิบัตร ปี2559 อ่าน 12 ครั้ง
วิชาการทางเดินอาหาร อ่าน 23 ครั้ง
วพบ ราชบุรีประชุมวิชาการ อ่าน 5 ครั้ง
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ Infusion Nursing Care : Basic to Excellence อ่าน 12 ครั้ง
แบบฟอร์มสำรวจสมาชิก พอ.สว. ปี 2559 อ่าน 3 ครั้ง
อบรมพยาบาลจักษุ59 อ่าน 17 ครั้ง
วิชาการพยาบาลจักษุ อ่าน 3 ครั้ง
ศูนย์บริการพยาบาล ม.เชียงใหม่ ขอเชิญอบรม ๒ หลักสูตร อ่าน 28 ครั้ง
4Hคุณค่าแห่งการดูแล อ่าน 16 ครั้ง
Sepsis nurse case manasement อ่าน 18 ครั้ง
เชิญร่วมปั่นจักรยานลดโลกร้อน อ่าน 19 ครั้ง
ขอเชิญอบรมการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาในระบบบริการสุขภาพ อ่าน 14 ครั้ง
อนาคตการพยาบาล อ่าน 27 ครั้ง
อนามัยการเจริญพันธ์ มหัศจรรย์ของธรรมชาติ อ่าน 13 ครั้ง
การบริหารหอผู้ป่วย อ่าน 15 ครั้ง
เชิญส่งผลงานเด่น อ่าน 16 ครั้ง
สวนดอกร้อยดวงใจ อ่าน 36 ครั้ง
อบรม Basic cardiac imaging ultrasound อ่าน 22 ครั้ง
ส่งบทคัดย่องานวิชาการพยาบาล อ่าน 19 ครั้ง
ขอเชิญประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 สาขาทารกแรกเกิด ปี2558 อ่าน 25 ครั้ง
ขอเชิญประชุมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการเด็กฯ อ่าน 25 ครั้ง
เชียงใหม่อบรม3หลักสูตร อ่าน 34 ครั้ง
มหิดลอบรมสูงอายุ อ่าน 30 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการ MM conference อ่าน 8 ครั้ง
พยาบาลมะเร็ง อ่าน 34 ครั้ง
การพยาบาลฉฉ.วพบ.เชียงใหม่ อ่าน 38 ครั้ง
เชิฐอบรมระยะสั้น CPG to pediatic อ่าน 31 ครั้ง
ผู้หญิงเก่ง59 อ่าน 23 ครั้ง
พยาบาลกับความท้าทายโรคเรื้อรัง อ่าน 30 ครั้ง
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง ปี 2559" อ่าน 16 ครั้ง
ขอเชิญประชุมวิชาการสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย)สัญจร พ.ส.2558 อ่าน 15 ครั้ง
เชิญประชุม The Master Class in Geriatric Medicine 2015 อ่าน 37 ครั้ง
ฟอร์มสำรวจข้อมูลถ่ายภาพหมู่อาสาสมัคร พอ.สว. ณ ร.ร.ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ อ่าน 42 ครั้ง
วิชาการโรคติดเชื้อ อ่าน 32 ครั้ง
วิชาการบริหารการพยาบาล อ่าน 26 ครั้ง
หอบหืดในเด็ก อ่าน 44 ครั้ง
จริยธรรมพยาบาล อ่าน 3 ครั้ง
เวชปฏิบัติชุมชน อ่าน 3 ครั้ง
สำรวจข้อมูลถ่ายภาพหมู่ของอาสาสมัคร พอ.สว. เมื่อ 10 พ.ค.58 บ.ค้อ อ.คำชะอี อ่าน 28 ครั้ง
การพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง อ่าน 66 ครั้ง
ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อและผลงานสมาชิก พอ.สว. ปี2558 อ่าน 3 ครั้ง
ฝึกอบรมภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง ICN Leadership For Change (LFC) Train อ่าน 35 ครั้ง
อบรมระยะสั้น เรื่อง การเตรียมพยาบาลสำหรับดูแลผู้ป่วยวิกฤต อ่าน 44 ครั้ง
ฟอร์มแบบสรุปข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ปี2559 อ่าน 13 ครั้ง
ขอความร่วมมือสำรวจจำนวนและสมรรถภาพของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต. อ่าน 204 ครั้ง
หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาล อ่าน 356 ครั้ง
การดูแลผู้บาดเจ็บที่ศรีษะ อ่าน 345 ครั้ง
เชิญอบรม Hip Managment in Cerebral Palsy Child อ่าน 441 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการ MM conference อ่าน 96 ครั้ง
วิชาการโภชนศาสตร์ อ่าน 122 ครั้ง
วิชาการคัดกรองโรคหัวใจ อ่าน 664 ครั้ง
การจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาดูแลผู้สูงอายุระดับ1 อ่าน 16 ครั้ง
วิชาการเวชกรรม อ่าน 104 ครั้ง
EARLY LIFE NUTRITION อ่าน 248 ครั้ง
สมาคมพยาบาลเชิญประชุมวิชาการ อ่าน 5 ครั้ง
วิชาการสมาคมพยาบาล อ่าน 5 ครั้ง
อบรมพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยบาดเจ็บ อ่าน 4 ครั้ง
การพยาบาลผู้ใหญ่ทันยุค อ่าน 6 ครั้ง
การบริบาลระยะท้าย อ่าน 5 ครั้ง
ขอเชิญประชุม เรื่อง ความปลอดภัยของผู้ป่วยและผลลัพธ์ทางการพยาบาล อ่าน 22 ครั้ง
จัดทำแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ปี 2559 อ่าน 4 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการ การจัดการทางการพยาบาลเชิงบูรณาการฯ อ่าน 1 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการพยาบาลสูตินรีเวช อ่าน 2 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ อ่าน 2 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเดิน-วิ่งหาดใหญ่มาราธอน อ่าน 27 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสั้น เด็กไทยแข็งแรง มีสุข ด้วยการออกกำลังกายฯ อ่าน 518 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เอกสารวิชาการเรื่องการคุมกำเนิดในสตรีวัยรุ่น อ่าน 2 ครั้ง
รายชื่อผู้ป่วยที่ขอเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ (มูลนิธิ พอ.สว.) อ่าน 37 ครั้ง
ประชุมมมาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย อ่าน 14 ครั้ง
วิชาการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ อ่าน 5 ครั้ง
คำกราบทูลฯ ของผู้ใหญ่บ้าน อ่าน 36 ครั้ง
แบบฟอร์มรายชื่อเจ้าหน้าที่ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจึฬาภรณฯ อ่าน 67 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์วันพยาบาล อ่าน 66 ครั้ง
คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น อ่าน 45 ครั้ง
ประชุมวิชาการพยาบาล อ่าน 57 ครั้ง
การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง อ่าน 58 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติ อ่าน 54 ครั้ง
ขอเชิญคณะทำงานเตรีมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณวลัยลักษณ อ่าน 91 ครั้ง
ฟอร์มรายชื่อเข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อ่าน 124 ครั้ง
เชิญอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อ่าน 31 ครั้ง
อบรมเวชเพชรบุนร อ่าน 147 ครั้ง
ขอเชิญออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ อ่าน 82 ครั้ง
ขอเชิญประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อ่าน 68 ครั้ง
ขอเชิญกรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก อ่าน 122 ครั้ง
กำหนดการประชุมร่วมกับคณะส่วนล่วงหน้า(กรมราชองครักษ์)ฯ อ่าน 99 ครั้ง
ขอเชิญประชุมร่วมกับคณะส่วนล่วงหน้า(กรมราชองครักษ์)ตรวจพื้นที่เตรียมการรับ อ่าน 48 ครั้ง
"ร่าง" คำกราบทูลผู้ใหญ่บ้าน อ่าน 73 ครั้ง
ขอเชิญประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ(ใหม่) อ่าน 30 ครั้ง
ขอเชิญประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อ่าน 87 ครั้ง
ประชุมวิชาการชะลอชรา อ่าน 70 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการเรื่อง"สุขภาพผู้สูงอายุ..ชี้ชะตาประเทศไทย" อ่าน 15 ครั้ง
ประชุมพยาบาลติดเชื้อ อ่าน 93 ครั้ง
ประชุมวิชาการพยาบาลสาสุขครั้งที่16 อ่าน 54 ครั้ง
ประชุมผู้ป่วยเรื้อรังการดูแลจิตใจ อ่าน 54 ครั้ง
การพัฒนางานบริการโลหิต อ่าน 49 ครั้ง
ขอความร่วมมือติดตามเยี่ยมและช่วยเหลือผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ อ่าน 71 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอเชิญอบรมหลักสูตรโยคะเพื่อสุขภาพ อ่าน 12 ครั้ง
สมาคมพยาบาลฯ ขอเชิญฝึกอบรมพยาบาลเพื่อบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 2 อ่าน 37 ครั้ง
ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ :ดูแลผู้ป่วยวิกฤต อ่าน 38 ครั้ง
ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญประชุมวิชาการพยาบาล ครั้งที่ ๑๑ อ่าน 39 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการ Pediatric critical care อ่าน 62 ครั้ง
อบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล อ่าน 43 ครั้ง
ขอเชิญประชุม เรื่อง การดูแลประคับประคองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ อ่าน 53 ครั้ง
ขอเชิญอบรม เรื่องUpdate on Well child care:Investment for the future ๒๐๑๕ อ่าน 18 ครั้ง
ขอเชิญอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง อ่าน 50 ครั้ง
ขอเชิญอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ อ่าน 73 ครั้ง
ขอเชิญอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ อ่าน 84 ครั้ง
กรมอนามัย ส่งคำมั่น:เด็กไทยใน ๒๐ ปีข้างหน้า อ่าน 42 ครั้ง
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดทางจักษุอาเซียน อ่าน 70 ครั้ง
แบบฟอร์มใบสมัครอาสาสมัครสามัญ พอ.สว. อ่าน 33 ครั้ง
ขอเชิญประชุม เรื่อง การประเมินสภาพและช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน อ่าน 62 ครั้ง
ประกาศสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางวิชาชีพพยาบาล อ่าน 81 ครั้ง
รับสมัครฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้พิการ อ่าน 33 ครั้ง
ขอเชิญประชุมวิชาการด้านสูงวัยและผู้สูงอายุ อ่าน 55 ครั้ง
ขอเชิญประชุมวิชาการ "บันทึกการพยาบาล การปฏิรูประบบที่มุ่งเน้นผู้ป่วย" อ่าน 29 ครั้ง
ขอเชิญอบรมโรคหัวใจในเด็ก"Nursing Management for Pediatric Heart Disease" อ่าน 75 ครั้ง
ขอเชิญอบรม เรื่อง ปัญหาทางศัลยกรรมที่พบบ่อยในเด็ก อ่าน 82 ครั้ง
ฃอเชิญร่วมประกวดชุดการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเรื่องเพศศึกษาฯ อ่าน 35 ครั้ง
ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติและ Pre-conference อ่าน 102 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการนานาชาติเด็กป่วย อ่าน 62 ครั้ง
เชิญอบรมระยะสั้น เรื่องการพยาบาลทารกแรกเกิด อ่าน 50 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการUpdate and Practical point in Preterm care อ่าน 75 ครั้ง
เชิญอบรมเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อ่าน 9 ครั้ง
ขอเชิญประชุมวิชาการ "แนวทางการดูแลส่งเสร้มสุขภาพและชะลอวัย" อ่าน 560 ครั้ง
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ECG Interpretation and Nursing Care อ่าน 123 ครั้ง
ขอเชิญอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการเขียน-เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ่าน 66 ครั้ง
ขอเชิญประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่1/2558 และนำเสนอผลงานวิจัย อ่าน 50 ครั้ง
เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดทางจักษุอาเซี่ยน" อ่าน 43 ครั้ง
ศูนย์บริการพยาบาล ม.เชียงใหม่ ขอเชิญอบรม ๒ หลักสูตร อ่าน 41 ครั้ง
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานผลการผ่าตัดต้อกระจก อ่าน 32 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดเดิน-วิ่งแฟนซีเพื่อสุขภาพส่งเสริมการท่องเที่ยว อ่าน 35 ครั้ง
นโยบายสำคัญด้านผู้สูงอายุ อ่าน 45 ครั้ง
แนวทางการประเมิน/คัดกรองผู้สูงอายุ อ่าน 87 ครั้ง
ขอเชิญอบรมพยาบาลวิชาชีพเพื่อคุณภาพการพยาบาลและความก้าวหน้าในวิชาชีพ อ่าน 54 ครั้ง
กำหนดการประเมินตำบลนมแม่ระดับเขต ปี 2558 อ่าน 56 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเครือข่ายจังหวัดมุกดาหาร อ่าน 50 ครั้ง
ขอเชิญอบรมผู้นำเพื่อเปลี่ยนแปลง ICN Leadership For Change อ่าน 70 ครั้ง
ฟอร์มเก็บข้อมูลได้รับยาและกินยาเม็ดเสริมไอโอดีนฯ ฝากให้หัวหน้าห้องคลอด รพ อ่าน 60 ครั้ง
ขอเชิญอบรมผู้บริหารทางการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร รุ่นที่ ๙ อ่าน 51 ครั้ง
ขอเชิญอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤต อ่าน 46 ครั้ง
ขอเชิญร่วมกิจกรรม"ซีฟเดคเดิน-วิ่งมินิมาราธอน" อ่าน 48 ครั้ง
ศูนย์บริการพยาบาล ม.เชียงใหม่ ขอเชิญอบรม ๒ หลักสูตร อ่าน 33 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ ปี 2558 อ่าน 63 ครั้ง
ขอเชิญอบรมหลักสูตรด้านโรคผิวหนัง ปี 2558 อ่าน 56 ครั้ง
แก้ไขฟอร์มเก็บข้อมูลได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอด อ่าน 65 ครั้ง
สมาคมพยาบาลฯ ขอเชิญชวนสมัครเป็นพยาบาลอาสาสาธารณภัย อ่าน 50 ครั้ง
ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลได้รับยา-กินยาเม็ดเสริมไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ อ่าน 89 ครั้ง
รับสมัครเข้าร่วมมหกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอน คืนความสุขให้ประชาชน ปี ๒๕๕๘ อ่าน 46 ครั้ง
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ขอเชิญชวนสั่งซื้อการ์ดอวยพรในวาระโอกาสต่างๆ อ่าน 38 ครั้ง
ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาระบบการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการฯ อ่าน 45 ครั้ง
ขอเชิญประชุม เรื่อง Magnet Hospital สู่การจัดการทางการพยาบาล:ผู้ให้มีสุข อ่าน 33 ครั้ง
ขอเชิญอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ อ่าน 46 ครั้ง
ขอเชิญประชุม"ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาและพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคกระจกตา" อ่าน 109 ครั้ง
ขอเชิญอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฉุกเฉิน อ่าน 59 ครั้ง
ขอเชิญอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพพยาบาลเวชปฏิบัติในการรักษาโรคเบื้องต้นฯ อ่าน 101 ครั้ง
การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนฯ ปี 2558 อ่าน 84 ครั้ง
เชิญอบรมพัฒนาการเด็ก Development and EQ อ่าน 50 ครั้ง
ขอเชิญประชุมวิชาการพยาบาลจักษุประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 อ่าน 32 ครั้ง
ขอเชิญประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายสภาการพยาบาล ประจำปี ๒๕๕๗ อ่าน 20 ครั้ง
มช.จัดอบรมพยาบาลเแพาะทาง อ่าน 29 ครั้ง
คำสั่ง เรื่อง การปฏิบัติงาน พอ.สว.ประจำเดือนตุลาคม 2557 อ่าน 20 ครั้ง
ขอเชิญอบรมพยาบาลให้บริการใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมกำเนิด ปี.พ.ศ.๒๕๕๘ อ่าน 24 ครั้ง
ตัวอย่างคำกล่าวรายงาน พอ.สว.ขอ. อ.เมืองมุกดาหาร อ่าน 11 ครั้ง
ขอเชิญประชุม เส้นทางสู่การบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ พยาบาลตรวจรักษาพิเศษฯ อ่าน 40 ครั้ง
ขอเชิญประชุม การคุมกำเนิดชั่่วคราวชนิดออกฤทธิ์นานและ Ultrasound อ่าน 33 ครั้ง
ขอเชิญประชุม"เวทีนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนบทบาทของพยาบาลในการสร้างสุขภาพ" อ่าน 28 ครั้ง
ส่งตัวชี้วัด ร้อยละผู้พิการทางการเคลื่อนไหว(ขาขาด)ได้รับบริกรครบถ้วน อ่าน 27 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการทารกแรกเกิด อ่าน 29 ครั้ง
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ อ่าน 28 ครั้ง
ขอเชิญประชุม เรื่อง ระบบผ่าตัดและจัดการเลือด:พัฒนา แก้ปัญหาประชาชน อ่าน 26 ครั้ง
ขอเชิญอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง รักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค อ่าน 34 ครั้ง
ขอเชิญประชุมเวทีเรียนรู้สร้างเสริมตามบทบาทวิชาชีพพยาบาลพื้นที่ภาคอีสาน อ่าน 71 ครั้ง
ขอเลื่อนกำหนดการและเชิญชวนสมัครเข้าร่วมประชุมจัดการทางผดุงครรภ์ร่วมสมัย อ่าน 39 ครั้ง
ขอเชิญประชุม สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย) สัญจรสู่ผู้ปฏิบัติฯ อ่าน 35 ครั้ง
ขอเชิญประชุม พัฒนาเครือข่ายพยาบาลชุมชนขับเคลื่อนนโยบาย Service plan DHS อ่าน 35 ครั้ง
ขอเชิญประชุม ห้องผ่าตัดร่วมกับงานจ่ายกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่2 อ่าน 33 ครั้ง
ขอเชิญอบรม เรื่อง พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคไต อ่าน 32 ครั้ง
ขอเชิญประชุมแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยเลือดออกง่ายในสถานการณ์ปัจจุบัน อ่าน 28 ครั้ง
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง ปี 2558 อ่าน 63 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัญจรของสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย อ่าน 49 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี อ่าน 78 ครั้ง
ขอเชิญประชุมวิชาการกรณีมารดาเสียชีวิตทางสูติกรรม อ่าน 7 ครั้ง
ม.ขอนแก่นเชิญประชุมวิชาการนมแม่ อ่าน 60 ครั้ง
เชิญชมรายการพิเศษ"รวมน้ำใจอุปถัมถ์ตู้ยาพระราชทาน อ่าน 37 ครั้ง
เชิญประชุมการดูแลผู้สูงอายุแนวคิดพฤฒพลัง อ่าน 50 ครั้ง
ขอเชิญประชุม เรื่อง Infusion Nursing Care : Basic to Excellence อ่าน 25 ครั้ง
แบบฟอร์มสำรวจสมาชิก พอ.สว.ปี2557 และทะเบียนอาสาสมัคร พอ.สว.มุกดาหาร อ่าน 19 ครั้ง
สมาคมพยาบาลฯ ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ อ่าน 32 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการปริกำเนิด อ่าน 37 ครั้ง
ขอเชิญประชุมฟื้นฟูและการติดตามความสามารถผู้ป่วยบาดเจ็บสันหลังฯ อ่าน 48 ครั้ง
ขอเชิญประชุม-ส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 อ่าน 34 ครั้ง
ขอเชิญประชุมวิชา เรื่อง ที่สุดแห่งการเริ่มต้นเพื่อเด็กไทยเก่งพร้อมรอบด้าน อ่าน 32 ครั้ง
ขอความร่วมมือส่งรายงานภาวการณ์เจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-12 ปี ด่วน อ่าน 41 ครั้ง
เชิญอบรมพัฒนาการ การดูแลเด็กล่าช้า อ่าน 11 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการ MM conference อ่าน 64 ครั้ง
ขอเชิญสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพบริการพยาบาลฯ อ่าน 49 ครั้ง
ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกพยาบาลดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ อ่าน 30 ครั้ง
กรมอนามัย กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จัดประกวดภาพวาด อ่าน 100 ครั้ง
ขอเชิญอบรมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อ่าน 24 ครั้ง
ขอเชิญประชุม เรื่อง การปฏิรูประบบสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน:อนาคตฯ อ่าน 59 ครั้ง
ขอเชิญประชุม เรื่อง แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลไทย อ่าน 63 ครั้ง
ขอเชิญประชุม Inter hospital palliative care Conference ครั้งที่ 1 อ่าน 85 ครั้ง
รพ.มุกดาหาร การจัดทำแผนโครงการรณรงค์ผ่าตัดตาต้อกระจก ปีงบประมาณ 2558 อ่าน 70 ครั้ง
การจัดทำแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ปีงบประมาณ 2558 อ่าน 97 ครั้ง
ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการทางการผดุงครรภ์ร่วมสมัย อ่าน 138 ครั้ง
ขอเชิญประชุมและนำเสนอผลงานในมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง Wellness:Nurse อ่าน 133 ครั้ง
ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง "พัฒนาสมรรถนะ CNO เพื่อรองรับ Service Plan" อ่าน 101 ครั้ง
ขอเชิญประชุมหลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร รุ่น8 อ่าน 199 ครั้ง
ขอเชิญประชุม บทบาทพยาบาลส่งเสริมพฤฒพลังและป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ อ่าน 210 ครั้ง
ขอเชิญประชุมวิชาการพยาบาลชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๗ อ่าน 181 ครั้ง
ขอเชิญประชุมและนำเสนอผลงานในมหกรรมการส่งเสริมสุขภาพ อ่าน 55 ครั้ง
คัดเลือกอาจารย์พยาบาล พยาบาลที่ปฏิบัติงานดีเด่นฯ อ่าน 95 ครั้ง
ขอเชิญประชุม เรื่อง สุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัวฯ อ่าน 143 ครั้ง
เชิญพยาบาลอบรมทักษะการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก อ่าน 80 ครั้ง
ขอเชิญประชุมเครือข่ายชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทยระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๗ อ่าน 67 ครั้ง
ขอเชิญประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๗ อ่าน 58 ครั้ง
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์วันพยาบาลสากล อ่าน 71 ครั้ง
ขอเชิญการประกวดภาพวาดออกกำลังกาย ปี 2557 อ่าน 109 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับพ่อและแม่เพื่อการเริ่มต้นที่ดีของลูก อ่าน 70 ครั้ง
การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข อ่าน 54 ครั้ง
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมจัดหน่วยแพทย์ของมูลนิธิอาสาอนามัยชนบท อ่าน 48 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายอำเภอเพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบบู อ่าน 36 ครั้ง
แจ้งการจัดงานมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2557 อ่าน 58 ครั้ง
ขอข้อมูลให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านรักษาพยาบาล(ส่งไฟล์ใหม่) อ่าน 73 ครั้ง
ขอข้อมูลให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านรักษาพยาบาล ปี 2556-2557 อ่าน 70 ครั้ง
ขอข้อมูลให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านรักษาพยาบาล ปี 2556 อ่าน 115 ครั้ง
ขอข้อมูลให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านรักษาพยาบาล ปี 2557 อ่าน 109 ครั้ง
สภาการพยาบาลประกาศสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ในวิชาชีพการพยาบาลฯ อ่าน 102 ครั้ง
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อ่าน 88 ครั้ง
ขอเชิญร่วมประกวดแอนิเมชั่นหัวข้อ "เพศศึกษาน่ารู้" อ่าน 200 ครั้ง
ขอเชิญประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 อ่าน 12 ครั้ง
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์และพยาบาล อ่าน 49 ครั้ง
ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกวารสารกองการพยาบาล อ่าน 108 ครั้ง
ขอเชิญประชุมวิชาการ "การจัดการภาวะฉุกเฉินในงานการพยาบาลอาชีวอนามัย" อ่าน 82 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม อ่าน 57 ครั้ง
ขอเชิญร่วมประกวดภาพวาดในโครงการพัฒนาพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อ่าน 104 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ นมแม่ในเด็กป่วยฯ อ่าน 65 ครั้ง
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ขอเชิญประชุมวิชาการวัยรุ่น ครั้งที่ 4 อ่าน 175 ครั้ง
วันเด็กแห่งชาติ ปี 57 อ่าน 7 ครั้ง
ที่ทำการชุมชนการเคหะ ขอความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 อ่าน 60 ครั้ง
ที่ทำการชุมชนเมืองเพชร ขอความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 อ่าน 101 ครั้ง
ที่ทำการชุมชนหลวงโพธ์พัฒนา ขอความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 อ่าน 189 ครั้ง
ที่ทำการชุมชนหลุมดิน ขอความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 อ่าน 138 ครั้ง
ขอถ้วยรางวัลทุกประเภทที่ชนะการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขมุกดาหาร ปี 2556 อ่าน 317 ครั้ง
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างสุขภาพ อ่าน 247 ครั้ง
ขอเชิญประชุมวิชาการแห่งชาติด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 อ่าน 64 ครั้ง
การเตรียมความพร้อมการให้บริการรักษาพยาบาล อ่าน 179 ครั้ง
กรมการแพทย์ ขอความร่วมมือสำรวจสถานการณ์คนพิการขาขาดที่ได้รับอุปกรณ์ฯ อ่าน 60 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โยคะเพื่อสุขภาพและผู้นำโยคะ อ่าน 129 ครั้ง
ขอความร่วมมือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ อ่าน 260 ครั้ง
สมาคมพยาบาลฯ ขอเชิญประชุม เรื่อง พัฒนาสมรรถภาพด้านจรรยาบรรณฯ อ่าน 4 ครั้ง
แจ้งเลื่อนจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2556 อ่าน 165 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานวิชาการ ด้านการดูแลผู้สูงอายุ อ่าน 138 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์และเชิญนำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมวิ่งรณรงค์ต้านโรคเอดส์ อ่าน 227 ครั้ง
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ขอความร่วมมือสั่งซื้อการ์ดอวยพรปีใหม่ อ่าน 51 ครั้ง
การประกวดกิจกรรมเรื่อง วัยรุ่นวัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดี มีอนาคต อ่าน 152 ครั้ง
การจัดการแข่งขันมินิมาราธอน"หมอหงวน มินิมาราธอนเส้นทางสุขภาพมิตรภาพบำบัด" อ่าน 60 ครั้ง
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง "กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 12" อ่าน 41 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ลดน้ำหนักอย่างไรให้ปร อ่าน 297 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์และการสนับสนุนให้ตู้ยาพระราชทานพร้อมเวชภัณฑ์ฯ อ่าน 441 ครั้ง
ขอเชิญประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็ก อ่าน 109 ครั้ง
ขอเรียนเชิญเข้าประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 3/2556 อ่าน 99 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อคนพิการ อ่าน 421 ครั้ง
เชิญชวนโรงพยาบาลชุมชนขอรับรถเข็นนิทานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อ่าน 123 ครั้ง
ขอเชิญร่วมทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว. อ่าน 51 ครั้ง
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการบาดเจ็บไขสันหลัง อ่าน 198 ครั้ง
การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และร่วมการกุศล อ่าน 45 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย อ่าน 112 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การบริจาคบูชาพระผงทรงเครื่องจักรพรรดิ ภปร อ่าน 82 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการทารกแรกเกิดสัญจร อ่าน 264 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ รวมน้ำใจอุปถัมภ์บำรุง โครงการถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัดฯลฯ อ่าน 208 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการผ่านทางวิทยุสื่อสาร อ่าน 16 ครั้ง
การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ อ่าน 131 ครั้ง
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลปัญหา อ่าน 66 ครั้ง
การคัดเลือกพยาบาลดีเด่นปี56 อ่าน 12 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย)สัญจร อ่าน 17 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมทำบุญในการทอดผ้าป่า อ่าน 23 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ อ่าน 10 ครั้ง
การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2557-2561 อ่าน 77 ครั้ง
ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบา อ่าน 138 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการฯ อ่าน 17 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น อ่าน 33 ครั้ง
ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการฯและนำเสนอผลงาน อ่าน 9 ครั้ง
ประชาสัมพันธืโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ อ่าน 10 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการทางการพยาบาล อ่าน 46 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ่าน 4 ครั้ง
เรียนผู้รับผิดชอบงานออกกำลังกายและไร้พุง กรุณากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ส่งคุณถนอมศร อ่าน 21 ครั้ง
ขอเชิญประชุมวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นริเวชวิทยา ครั้งที่ 7 อ่าน 239 ครั้ง
ผู้รับผิดชอบงานโภชนาการ ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายงานภาวการณ์เจริญเติบโตของเด็ก อ่าน 106 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการเรื่อง อนาคตผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล อ่าน 88 ครั้ง
วพ.กองทัพบกเชิญประชุมวิชาการก้าวใหม่ในการพัฒนาสุขภาพสตรียุคใหม่ อ่าน 8 ครั้ง
แจ้งแนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพงานบริการฯ ด้าน MCH ปี2556 อ่าน 2 ครั้ง
ศูนย์ฯ ขอเชิญอบรมคัดกรอง-กระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วย TDSI 70 ข้อ ปี2556 อ่าน 50 ครั้ง
ศูนย์ฯ ขอเชิญอบรมบุคลากรสาธารณสุขสู่เป็นนักพัฒนาการเด็ก ปี2556 อ่าน 13 ครั้ง
ขอเชิญเข้ารับใบเกียรติบัตร รพ.ที่ผ่านประเมิน รพ.สายใยรักฯ (ซ้ำ) ปี56 อ่าน 6 ครั้ง
Download โปรแกรมประเมินโรงพยาบาลสายใยรักล่าสุด ปี 2556 อ่าน 96 ครั้ง
Download โปรแกรมประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสายใยรักล่าสุด ปี 2556 อ่าน 41 ครั้ง
Download โปรแกรมประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ปี 2556 อ่าน 258 ครั้ง
Download โปรแกรมประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสายใยรักฯ ปี 2556 อ่าน 185 ครั้ง
Download โปรแกรมประเมินโรงพยาบาลสายใยรักฯ ปี 2556 อ่าน 41 ครั้ง
Download แบบปประเมินตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2556 อ่าน 2 ครั้ง
การประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2556 อ่าน 32 ครั้ง
การประเมินตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักฯ ปี 2556 อ่าน 17 ครั้ง
เร่งรัดบันทึกรายงานการให้บริการงาน MCH ในโปรแกรม HOSXP และ JHCIS อ่าน 33 ครั้ง
ขอเชิญประชุมและส่งผลงานคุณภาพหรือนวัตกรรมด้าน MCH เข้าร่วมประกวด อ่าน 4 ครั้ง
ขอส่งหนังสือโครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด อ่าน 10 ครั้ง
ขอเชิญประชุมและส่งผลงานคุณภาพหรือนวัตกรรมด้าน MCH เข้าร่วมประกวด อ่าน 70 ครั้ง
ขอเชิญสูติแพทย์/แพทย์ประชุม "บริหารจัดระบบสื่อสารและส่งต่อ"ด้านสูติศาสตร์ อ่าน 47 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชม : บทบาทพ อ่าน 28 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี ๒๕๕๖ อ่าน 283 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รับสมัครเรียนคนพิการ อ่าน 7 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประกวดภาพวาด คลิปวีดีโอ Animation หัวข้อ วัยรุ่นไทยสดไสไม่ท้ อ่าน 249 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมเรื่องการบำบัดผู้มีน้ำหนักตัวเกิน อ่าน 16 ครั้ง
Download แบบฟอร์มรายงานอนามัยแม่และเด็ก (แบบ MCH-2556 ฉบับแก้ไข) อ่าน 90 ครั้ง
แบบฟอร์มแผน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางพัฒนางานพัฒนาการเด็ก0-5ปี อ่าน 262 ครั้ง
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน MCH อ่าน 8 ครั้ง
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เชิญประชุม Newborn Day5"Effective Preterm Care" อ่าน 55 ครั้ง
มูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ เชิญประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งทืี่ 4 อ่าน 167 ครั้ง
สถาบันสุขภาพเด็กฯ เชิญอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องโครงสร้างร่างกายในเด็ก อ่าน 86 ครั้ง
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เชิญประชุม "Effective Care of Preterm Infant" อ่าน 237 ครั้ง
ขอเชิญประชุมจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดงานอนามัยแม่และเด็ก อ่าน 289 ครั้ง
รพ.พระศรีมหาโพธิ์ แจ้งรายชื่อที่พักอบรมประเมินและส่งเสริมพัฒนาการ อ่าน 84 ครั้ง
แจ้งแนวทางเรียกเก็บเงินค่าตรวจภาวะพร่องไทรอยด์ ปี2556 อ่าน 143 ครั้ง
รพ.พระศรีมหาโพธิ์ เชิญอบรมประเมินและส่งเสริมพัฒนาการ อ่าน 218 ครั้ง
กรมอนามัย เชิญสัมมนาวิชาการงานMCH ครั้งที่5 และร่วมรับเสด็จ อ่าน 150 ครั้ง
สภาการพยาบาล เปิดรับสมัครสอบความรู้รับวุฒิบัตรเฉพาะทางการพยาบาลฯปี2556 อ่าน 193 ครั้ง
ศธ ส่งเอกสารสำคัญบรรจุในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี2556เพิ่ม อ่าน 177 ครั้ง
ศธ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารสำคัญต่างๆที่บรรจุในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 อ่าน 244 ครั้ง
กรมอนามัย เชิญประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 5 อ่าน 136 ครั้ง
ขอเชิญประชุมคณะทำงาน MCH Board ครั้งที่ 1-2556 อ่าน 169 ครั้ง
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เชิญประชุมติดตามทารกกลุ่มเสี่ยงหลังจำหน่ายจาก รพ. อ่าน 76 ครั้ง
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ Hand in Hand toward the New Era of OB & GYN อ่าน 119 ครั้ง
ที่ทำการชุมชนเคหะ ขอความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็ก ปี 2556 อ่าน 150 ครั้ง
การรายงานข้อมูลการตายของมารดาและทารกปริกำเนิด ปี ๒๕๕๖ อ่าน 112 ครั้ง
เชิญชวนบริจาคแว่นตากันแดดเหลือใช้ อ่าน 91 ครั้ง
สมาคมพยาบาลเชิญชวนบอกเล่าประสบการณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัย อ่าน 521 ครั้ง
ฟอร์ม แบบ ก๑ (ข้อมูลรายงานการตายของมารดา/ทารกปริกำเนิด) อ่าน 5 ครั้ง
ศูนย์ฯ ขอเชิญอบรมการให้คำปรึกษาโรคธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ ปี2556 อ่าน 308 ครั้ง
การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ อ่าน 153 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็ก ปี 2556 อ่าน 178 ครั้ง
Downloadฟอร์มรายงานอนามัยแม่และเด็ก(MCH-2556) อ่าน 162 ครั้ง
Download ฟอร์ม ก1 (ข้อมูลแม่ตาย-ทารกตายปริกำเนิด) อ่าน 8 ครั้ง
ขอเลื่อนประชุมการจัดเก็บข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2556 อ่าน 143 ครั้ง
Downdoad แบบรายงานข้อมูลผดุงครรภ์โบราณฯ อ่าน 4 ครั้ง
กรมอนามัย ขอข้อมูลผดุงครรภ์โบราณหรือหมอตำแยที่ได้ขึ้นทะเบียน อ่าน 123 ครั้ง
ขอเชิญประชุมการจัดเก็บข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2556 อ่าน 144 ครั้ง
สปสช.เขต10 ขอเชิญประชุมวิชาการปัญหาที่พบบ่อยฯในทารกแรกเกิด อ่าน 56 ครั้ง
ศูนย์ แจ้งผลประเมิน รพ-สายใยรักฯ ปี2555 อ่าน 157 ครั้ง
ศูนย์ฯ แจ้งผลประเมินตำบลนมแม่ฯ ปี 2555 อ่าน 379 ครั้ง
สปสช.แจ้งแนวทางเบิกเงินตรวจยืนยันโรคธาลัสซีเมียในหยิงตั้งครรภ์ ปี 2556 อ่าน 246 ครั้ง
สปสช.แจ้งให้เบิกเงินธาลัสซีเมียในหยิงตั้งครรภ์ ปีงบประมาณ 2555 อ่าน 83 ครั้ง
ส่งตัวชี้วัด ปี 2556 ของกลุ่มงานส่งเสริมฯ (ให้น้องพิณ แผนงาน) อ่าน 16 ครั้ง
ผลประเมินตำบลนมแม่ระดับเขต อ่าน 200 ครั้ง
เชิญร่วมกิจกรรมศาลปกครอง เดิน-วิ่งฯ อ่าน 153 ครั้ง
ถึงผู้รับผิดชอบงานMCHทุกท่านในรพ-สสอได้ตรวจสอบข้อมูลMCH55 อ่าน 124 ครั้ง
fileนำเสนอประชุมการเตรียมรับเสด็จฯ อ่าน 8 ครั้ง
ใบแสดงความประสงค์ทูลเกล้าถวายเงิน อ่าน 145 ครั้ง
แผนผังโรงเรียนร่มเกล้าฯ อ่าน 311 ครั้ง
ให้ รพ.ทุกแห่งเร่งรัดส่งหลักฐานเบิกเงินLabธาลัสซีเมียในหยิงตั้งครรภ์ฯ อ่าน 32 ครั้ง
เชิญประชุมสมาชิกสภาการพยาบาล อ่าน 13 ครั้ง
ขอให้ รพ-สสอ ส่งรายงาน MCH 2555 และรายงาน ก2 ปี 2555 ภายใน 5ตค55 อ่าน 17 ครั้ง
โรงพยาบาลอำนาจเจิญ ขอเชิญประชุมวิชาการพัฒนาการดูแลทารกเรกเกิดขั้นพื้นฐาน อ่าน 44 ครั้ง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญประชุมพัฒนาเครือข่ายศูนย์ทารกแรกเกิด อ่าน 224 ครั้ง
สถาบันพัฒนาเด็กฯ ขอเชิญประชุมดูแลเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ อ่าน 5 ครั้ง
Download แบบรายงานรณรงค์ส่งเสริมพัฒนาการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินี อ่าน 74 ครั้ง
ขอข้อมูลการวัดรอบเอวเจ้าหน้าที่ รพช./สสอ.ทุกแห่งค่ะ ขอก่อนวันที่ ๒๐ สค. ๕๕ นะคะ อ่าน 9 ครั้ง
เร่งเก็บปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ส่งตรวจ อ่าน 56 ครั้ง
เชิญ รพ.สต.ป่งขาม/บ้านเป้า เข้าประชุมตำบลนมแม่ฯ ปี 2555 อ่าน 16 ครั้ง
สถาบันราชานุกูล ขอเชิญอบรมพัมนาบุคลากรตาม คก.รณรงค์ส่งเสริมพัฒนาการฯ อ่าน 26 ครั้ง
ขอเชิญผู้สนใจตรวจรักษาโรคนอนกรน อ่าน 23 ครั้ง
แบบสรุปประเมิน รพ.สต. และตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักฯ ปี2555 อ่าน 101 ครั้ง
กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญประกวดตราสัญลักษณ์(โลโก้)วันเด็กแห่งชาติ อ่าน 155 ครั้ง
คำกล่าว พอ.สวให้สสอ. ดงหลวง อ่าน 4 ครั้ง
เลื่อนประชุมสรุปงานไอโอดีนเป็นวันที่ 4 ก.ค.55 เวลา 09.30น.ห้องประชุม2 ค่ะ อ่าน 134 ครั้ง
ขอข้อมูลอัตราทารกและมารดาตายของจังหวัดมุกดาหารปี2542-2555 อ่าน 47 ครั้ง
เชิญผู้สนใจร่วมประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ อ่าน 201 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย อ่าน 601 ครั้ง
สถาบันสุขภาพฯ เชิญประชุมWell Child care:Stepping towards healthier future อ่าน 35 ครั้ง
สถาบันสุขภาพเด็กฯ เชิญประชุมวิชาการประจำปีกุมารเวชศาสตร์/ร่วมส่งผลงาน อ่าน 62 ครั้ง
หจก.อักษรศีล ส่งใบเสนอราคาชุดประเมินพัฒนาการเด็ก อ่าน 10 ครั้ง
คำสั่งออก พอ.สว. ดงหลวง อ่าน 298 ครั้ง
กำหนดการออกพอ.สว.ดงหลวง อ่าน 86 ครั้ง
รายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมคก.ระดับเพชร ปี 55 อ่าน 127 ครั้ง
ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด อ่าน 338 ครั้ง
ด่วน..เก็บปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ อ่าน 199 ครั้ง
ส่งสรุปข้อมูลการใช้ยาเม็ดไอโอดีน อ่าน 263 ครั้ง
แบบสำรวจโรงครัวของโรงพยาบาล อ่าน 4 ครั้ง
ส่งแบบประเมินโรงครัวโรงพยาบาลด่วน อ่าน 139 ครั้ง
ส่งแบบประเมินตนเองด่วน(โรงอาหารในโรงพยาบาล) อ่าน 8 ครั้ง
กำหนดการประชุมคณะกรรมการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักฯระดับเขต/จังหวัดใหม่ อ่าน 25 ครั้ง
Download แบบMCH2555แก้ไขครั้งที่1/2555 อ่าน 16 ครั้ง
ขอเชิญประชุมวิชาการคณะกรรมการโรงพยาบาลสายใยรักฯระดับเขต/จังหวัด อ่าน 23 ครั้ง
ขอเชิญส่งประกวดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านอนามัยแม่และเด็ก ปี2555 อ่าน 41 ครั้ง
เชิญส่งผลงานวิชาการการประชุมวิชาการอนามัยเจริญพันธ์แห่งชาติ อ่าน 77 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่7 เชิญประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็กระดับเขตครั้งที่3 ปี2555 อ่าน 24 ครั้ง
แจ้งขยายอาย และจำหน่ายยา Triferdine150 อ่าน 19 ครั้ง
เชิญคณะทำงานตำบลนมแม่ป่งขามเข้าร่วมประชุม อ่าน 91 ครั้ง
ให้สำรวจหมู่บ้าน/ชุมชนไอโอดีน ปี 55 ส่งภายใน 10 มี.ค.55 อ่าน 14 ครั้ง
ขอข้อมูลภาวะโภชนาการ งวดที่ 1/2555 อ่าน 209 ครั้ง
ขอข้อมูลภาวะโภชนาการ งวดที่ 1/2555 อ่าน 18 ครั้ง
สำรวจความต้องการใช้หนังสือเล่มแรก ปี 2555 อ่าน 22 ครั้ง
เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลสายใยรักฯ ปี 2555 อ่าน 7 ครั้ง
ประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 12 อ่าน 15 ครั้ง
ศูนย์วิจัยฯเชิญอบรมมาตรฐานโภชนาการ อ่าน 66 ครั้ง
กรมอนามัย ขอเชิญสัมมนาวิชาการงาน MCH แห่งชาติ ครั้งที่ 4 อ่าน 43 ครั้ง
กระทรวงศึกษาธิการประชาสัมพันธ์จัดงานวันเด็ก ปี2555 อ่าน 82 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงาน MCH 2555 อ่าน 13 ครั้ง
ให้ รพ-สสอ-ส่งรายงาน MCH 2555 อ่าน 282 ครั้ง
อ่าน 73 ครั้ง
KPI ฝ่ายส่งเสริม ปี 55 อ่าน 45 ครั้ง
แบบสำรวจครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับเครือข่ายบริการทารกแรกเกิด อ่าน 8 ครั้ง
กำหนดรับประเมินรร.สส.ระดับเพชร ปี 55โรงเรียนบ้านนาหลัก อ่าน 16 ครั้ง
(กรมอนามัย) ขอเชิญสัมมนาวิขาการอนามัยแม่และเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 4 อ่าน 112 ครั้ง
ขอความร่วมมือสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ อ่าน 17 ครั้ง
ให้สถานบริการสาธารณสุขจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555 อ่าน 281 ครั้ง
ขอเชิณเข้ร่วมประชุม เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน อ่าน 156 ครั้ง
แจ้งเลื่อนนครปฐม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอนฯ อ่าน 493 ครั้ง
Download แบบฟอร์มสถิติฝากครรภ์และคลอดบุตรของสตรีน้อยกว่า20ปีในวัยรุ่นฯ อ่าน 308 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เดิน วิ่งการกุศล 9ปีคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ อ่าน 16 ครั้ง
งบประมาณสนับสนุนจังหวัดที่ประสบอุทกภัย อ่าน 87 ครั้ง
Download แบบฟอร์มข้อมูลฝากครรภ์/คลอดบุตรของสตรีต่ำกว่า 15 ปี ปี 2552-2554 อ่าน 176 ครั้ง
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เชิญประชุมวิชาการ อ่าน 114 ครั้ง
การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 14 อ่าน 389 ครั้ง
Download สรุปรายงานประชุมคณะทำงาน MCH Board ครั้งที่ 3-2554 อ่าน 276 ครั้ง
สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดฯ เชิญประชุมวิชาการ ปี 2554 ครั้งที่ 21 อ่าน 334 ครั้ง
สมาคมพยาบาลเชิญฝึกอบรมผู้บริหารทางการพยาบาลฯ รุ่นที่5 อ่าน 114 ครั้ง
Download แบบสรุปข้อมูลหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดในกลุ่มวัยรุ่นฯ อ่าน 14 ครั้ง
สถาบันสุขภาพเด็กฯ ขอเชิญประชุมWell Child:Key Practice To a Better Child อ่าน 211 ครั้ง
Download แบบสรุปผลการดำเนินงานรณรงค์สัปดาห์นมแม่แห่งโลกฯ ปี2554 อ่าน 68 ครั้ง
สถายันสุขภาพเด็กฯ ขอเชิญประชุมวิขาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 17 อ่าน 122 ครั้ง
สถาบันสุขภาพเด็กฯ ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีกุมารเวชศาสตร์ อ่าน 259 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์เลสิค รพ.ศรีนครินทร์ อ่าน 86 ครั้ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญประชุมปฏิบัติการ"ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ฯ" อ่าน 286 ครั้ง
สถาบันสุขภาพเด็กฯ ขอเชิญประชุม "เรื่องต้องรู้ เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด-5ปี" อ่าน 120 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ อ่าน 96 ครั้ง
Download คู่มือการให้บริการงานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดมุกดาหาร ปี 2554 อ่าน 88 ครั้ง
ขอเชิญรับเกียรติบัตร(ชมรมสายใยรักฯที่ชนะประกวดปี2554และรพ.สต.ที่สนับสนุน) อ่าน 181 ครั้ง
เชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดมุกดาหาร อ่าน 47 ครั้ง
Download สรุปรายงานประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการงานMCHครั้งที่2-255 อ่าน 73 ครั้ง
ประกวดผลงานวิจัย/นวัตกรรมของสมาคมพยาบาล อ่าน 64 ครั้ง
ขอข้อมูลอนามัยแม่และเด็กเพิ่ม ปี 2553-2554 ของ รพ.ทุกแห่ง อ่าน 247 ครั้ง
Download แบบรายงานข้อมูลงานอนามัยเพิ่ม ปี 2553-2554 อ่าน 20 ครั้ง
Download แบบรายงานข้อมูลงานอนามัยเพิ่ม ปี 2553-2554 อ่าน 27 ครั้ง
ขอเชิญประชุม MCH Board ครั้งที่ 2-2554 อ่าน 129 ครั้ง
ให้อำเภอทุกแห่งจัดอบรม อสม.นมแม่ "เพิ่อสายใยรักแห่งครอบครัว" ปี 2554 อ่าน 51 ครั้ง
การประกวดชมรมสายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ปี 2554 อ่าน 464 ครั้ง
Download แบบสรุปผลการอบรม อสม.นมแม่ "เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว"ปี2554 อ่าน 58 ครั้ง
Download โปรแกรมประเมินโรงพยาบาลสายใยรักฯ ปี 2554 อ่าน 318 ครั้ง
Download คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักฯ ปี 2554 อ่าน 97 ครั้ง
Download เกณฑ์ประกวดชมรมสายใยรักแห่งครอบครัวระดับจังหวัด ปี 2554 อ่าน 115 ครั้ง
ศูนย์ฯขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลแจกยาเม็ดเสริมไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ อ่าน 134 ครั้ง
Downloadฟอร์มขอข้อมูลเด็กและเยาวชนที่คลอดบุตร ปี พ.ศ.2551-2554 อ่าน 151 ครั้ง
Download แบบสำรวจการจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ อ่าน 21 ครั้ง
แจ้งแนวทางดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อให้ได้รับไอโอดีนและการเบิกยา Triferdine อ่าน 4 ครั้ง
กรมอนามัย ขอเชอญประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 3 และส่งผลงานวิจัย อ่าน 124 ครั้ง
สามารถDownloadแบบสำรวจการจ่ายยาเสริมไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ปี 2554 อ่าน 30 ครั้ง
สามารถ Download แบบสำรวจจำนวน อสม.ที่มีหญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ อ่าน 33 ครั้ง
สมาคมศิษย์เก่ากระทรวงสาธารณสุขประชาสัมพันธ์คัดเลือกพยาบาลดีเด่น อ่าน 555 ครั้ง
สภาการพยาบาลประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯ อ่าน 69 ครั้ง
สรุปรายงานประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการงาน MCH ครั้งที่ 1-2554 อ่าน 254 ครั้ง
เชิญประชุมเรื่อง Optimized care in newborn อ่าน 40 ครั้ง
เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมพัฒนางานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ประจำปี 2554 อ่าน 272 ครั้ง
เชิญประชุมปฏิบัติการ การประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอก มุ่งสู่ความเป็นเลิศ อ่าน 78 ครั้ง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 อ่าน 146 ครั้ง
แบบฟอร์มรายการส่งตรวจคัดกรองยืนยันภาวะพร่องธัยรอยด์(TSH)ปี2554 อ่าน 24 ครั้ง
เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5ปี อ่าน 183 ครั้ง
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติโรงพยาบาลดงหลวง อ่าน 20 ครั้ง
เชิญร่วมสนับสนุนกิจกรรมวิ่งการกุศลแคนเซอร์ แคร์ ครั้งที่ 4 อ่าน 126 ครั้ง
แนวทางดำเนินงานMCHจ.มุกดาหาร ปี 2554 อ่าน 224 ครั้ง
ขอความร่วมมือจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม อ่าน 28 ครั้ง
ภาพจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใหม่ อ่าน 194 ครั้ง
สรุปรายงานประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการงาน MCH ครั้งที่3-2553 อ่าน 396 ครั้ง
ขอความร่วมมือจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554 อ่าน 131 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการ ผู้บริหารทางการพยาบาลกับประเด็นความเสี่ยงด้านกฎหมาย อ่าน 403 ครั้ง
เชิญอบรมพื้นฟู"การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป" อ่าน 217 ครั้ง
เชิญอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสาขาการพยาบาล อ่าน 473 ครั้ง
มช.เชิญประชุมวิชาการและอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฯ อ่าน 142 ครั้ง
ขอเชิญร่วมบริจากโลหิต อ่าน 25 ครั้ง
ขอเชิญร่วมบริจากโลหิต อ่าน 128 ครั้ง
สำนักการพยาบาลเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการฯ อ่าน 281 ครั้ง
วิทยาลัยพยาบาลสุรินทร์เชิญประชุมวิชาการ อ่าน 304 ครั้ง
ชมรมพยาบาลเชิญประชุมวิชาการจักษุวิยา อ่าน 312 ครั้ง
สำนักการพยาบาลเชิญข้าราชการ อ่าน 72 ครั้ง
สมาคมพยาบาลเชิญประชุมวิชาการ อ่าน 158 ครั้ง
สภาการพยาบาลประกาศผลพยาบาลดีเด่น ปี 2553 อ่าน 34 ครั้ง
เชิยประชุมวิชาการ มิติที่ท้าทาย: นโยบายสุขภาพชุมชน อ่าน 22 ครั้ง
สมาคมพยาบาลเชิญอบรมผู้บริหารทางการพยาบาลฯ อ่าน 11 ครั้ง
ปชส.ประชุมวิชาการชมรมพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ อ่าน 149 ครั้ง
แบบตอบรับเข้าร่วมดำเนินการจัดบริการคลินิกเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ อ่าน 381 ครั้ง
ขอความร่วมมือจัดตั้งคลินิกเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ อ่าน 94 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่7 แจ้งแผนประเมินโรงพยาบาลสายใยรักฯ จ.มุกดาหาร ปี 2553 อ่าน 65 ครั้ง
ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนเชิญประชุมวิชาการ อ่าน 44 ครั้ง
สมาคมพยาบาลสนับสนุนทุนวิจัย อ่าน 220 ครั้ง
โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ปี 2553 อ่าน 104 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการพัฒนาเครือข่ายบริการโรคหลอดเลือดสมอง อ่าน 304 ครั้ง
เชิญอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อ่าน 138 ครั้ง
ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยเจริญพันธ์ อ่าน 107 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการเรื่องการพยาบาลในสังคมที่เปลี่ยนแปลง อ่าน 331 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการบันทึกทางการพยาบาลสมรรถนะที่สำคัญของพยาบาลวิชาชีพ อ่าน 214 ครั้ง
ขอความร่วมมือจัดงานรวมพลคนกินนมแม่จังหวัดมุกดาหาร ปี 2553 อ่าน 125 ครั้ง
เชิญตรวจมวลกระดูก อ่าน 191 ครั้ง
เชิญร่วมถวายชัยมงคลในหนังสือวันแม่แห่งชาติ อ่าน 109 ครั้ง
สมาคมพยาบาลเชิญประชมวิชาการ อ่าน 279 ครั้ง
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ต้องรู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด-5ปี อ่าน 326 ครั้ง
เชิญผู้นำทางการพยาบาลประชุมวิชาการ อ่าน 37 ครั้ง
การดำเนินงานโครงการพัฒนาการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก จ.มุกดาหาร ปี 2553 อ่าน 453 ครั้ง
ให้สมาชิ พอ.สว.ทุกท่านซ้อมร้องเพลง อ่าน 23 ครั้ง
เชิญประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อ่าน 89 ครั้ง
คัดเลือกพยาบาลดีเด่น ปี 53 อ่าน 86 ครั้ง
ขอเชิญประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร 2553 ครั้งที่ 4 อ่าน 235 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการเรื่องศาสตร์และศิลป์ในการดูแลบาดแผลฯ อ่าน 201 ครั้ง
ส่งแบบสำรวจรายชื่อและสถานที่ปฏิบัติงานอาสาสมัคร พอ.สว อ่าน 80 ครั้ง
แบบฟอร์มสำรวจรายชื่อและสถานที่ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร พอ.สว. อ่าน 114 ครั้ง
ขอเชิญอาสาสมัคร พอ.สว.เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก อ่าน 296 ครั้ง
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโรคหลอดเลือดสมอง รพ.มุกดาหาร อ่าน 96 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ อ่าน 7200002 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง วัยรุ่นตั้งครรภ์และทารกเกิดก่อนกำหนดฯ อ่าน 62 ครั้ง
แจ้งเลื่อนประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมีย ครั้งที่16 และส่งผลงานวิจัย อ่าน 62 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการสภากาชาดไทย อ่าน 43 ครั้ง
สมาคมพยาบาลให้ทุนสนับสนุนการวิจัย อ่าน 286 ครั้ง
ขอเชิญประชุม "วัยรุ่นตั้งครรภ์และทารกคลอดก่อนกำหนดฯ" และส่งผลงานเด่น อ่าน 196 ครั้ง
การคัดเลือกพยาบาลดีเด่นของสมาคมศิษย์เก่ากระทรวงสาธารณสุข อ่าน 224 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการวเนื่องในวันพยาบาลสากล อ่าน 67 ครั้ง
ความสำเร็จโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร อ่าน 38 ครั้ง
เชิญชวนบริจาคอวัยวะ อ่าน 338 ครั้ง
คณะแพทย์ มข.เชิญชวนบริจาคทรัพย์ อ่าน 81 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็กระดับเขต ครั้งที่ 1/2553 อ่าน 77 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์เลสิค รพ.ศรีนครินทร์ ๕ณะแพทย์ศาสตร์ มหาลัยขอนแก่น อ่าน 17 ครั้ง
เปลี่ยนแปลงกำหนดอบรมโปรแกรมสารสนเทศทางการพยาบาล อ่าน 130 ครั้ง
แบบฟอร์มจัดทำแผนงาน/โครงการ MCH ปี 2553 อ่าน 213 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเสวนาวิชาการ "วัยรุ่นตั้งครรภ์และทารกเกิดก่อนกำหนด อ่าน 49 ครั้ง
แบบฟอร์มการจัดทำทำเนียบภาคีเครือข่ายงานอนามัยแม่และเด็ก อ่าน 106 ครั้ง
ขอเชิญบุคคลากรเข้าร่วมประชุมเรื่อง คุณภาพการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคไต อ่าน 393 ครั้ง
ประฃาสัมพันธ์เชิญประชุมธาลัสซีเมียแห่งชาติครั้งที่16 และส่งผลงานวิจัย อ่าน 134 ครั้ง
ขอเชิญตรวจมวลกระดูกด้วยเครื่อง DEXA ที่รพ.มุกดาหาร อ่าน 266 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการแห่งชาติ อ่าน 137 ครั้ง
แบบติดตามความเสี่ยงโครงการโรงพยาบาลสายใยรัก เพื่อเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อ่าน 307 ครั้ง
สมาคมพยาบาล ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ อ่าน 58 ครั้ง
เชิญอบรมผู้บริหารผู้บริหารทางการพยาบาลฯ อ่าน 159 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ คก.บุคลากรทางการแพทย์ดีเด่นด้านการดูแลมารดาและทารกแรกเกิด53 อ่าน 170 ครั้ง
เชิญพยาบาลประชุมเชิงปฏิบัติการ อ่าน 205 ครั้ง
อบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง อ่าน 558 ครั้ง
ประชาสัมพัน์โครงการอบรมพยาบาลฯ อ่าน 90 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ อ่าน 253 ครั้ง
ประชุมวิชาการ บทบาทสมรรถนะกับการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลชุมชน อ่าน 232 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการประจำปีและนำเสนอผลงานทางการพยาบาล อ่าน 478 ครั้ง
ประชุมวิชาการสมาคมพยาบาล อ่าน 107 ครั้ง
ประชุมวิชาการแพทย์/เภสัชกรและบุคลากรที่เกี่ยวช้องกับชีวพิษ อ่าน 81 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการแพทย์/เภสัชกร/บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับชีวพิษ อ่าน 84 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการแพทย์/เภสัชกร/บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับชีวพิษ อ่าน 60 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ อ่าน 53 ครั้ง
การประชุมวิชาการการดูแลผู้สูงอายุ อ่าน 107 ครั้ง
การประชุมวิชาการการดูแลผู้สูงอายุ อ่าน 49 ครั้ง
ประชุมวิชาการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย อ่าน 55 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ อ่าน 149 ครั้ง
โครงการพัฒนาต้นแบบการดำเนินงาน อ่าน 18 ครั้ง
การพิจารณาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2552 อ่าน 54 ครั้ง
ประกาศการรับสมัครสอบความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลประจำปี2552 อ่าน 19 ครั้ง
การประชุมวิชาการ"การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาล"ประจำปี2552 อ่าน 21 ครั้ง
แจ้งเตือนสมาชิก.... เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตฯ ของสมาชิกที่จะหมดในเดือน ม อ่าน 32 ครั้ง
ประกาศประเมินความรู้ ด้านการพยาบาลฯ (ไม่น้อยกว่า 50 หน่วย) อ่าน 32 ครั้ง
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ฯ ประจำปี 2552 >> 17/11/2551 อ่าน 76 ครั้ง
การถวายพระสมัญญาแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ฯ อ่าน 293 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลงที่ระลึกสมเด็จพระพี่นางเธอ ฯ อ่าน 275 ครั้ง
ข้อความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนซื้อสายรัดข้อมือ พระฉายาลักษณ์ที่ระลึก ฯ อ่าน 413 ครั้ง
ให้ รพท,รพทช,สสอ ทุกแห่ง ส่งข้อมูลมะเร็งปากมดลูกภายใน 3 ตุลาคม 2551 อ่าน 19 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ ฯ อ่าน 382 ครั้ง
เชิญเข้าประชุมปฏิบัติการ "120 ปีศิริราช มะเร็งรักษาได้ " ครั้งที่ 4 อ่าน 235 ครั้ง