Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
 
  ข่าวเก่า บุคลากร
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (พนักงานราชการ) อ่าน 69 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (ปรารถนา) อ่าน 29 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป อ่าน 56 ครั้ง
ประกาศฯ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป อ่าน 51 ครั้ง
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติส่งเอกสารประเมินเลื่อนระดับและรับเเงิน ปจ.ตน.ปี 61 อ่าน 45 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อขอรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง(ปัทมาพร) อ่าน 19 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานฯ อ่าน 49 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(ศิริรดา,ยุพารัตน์) อ่าน 8 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อขอรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง(รัชนี) อ่าน 43 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อขอรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง อ่าน 2 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปฯ อ่าน 66 ครั้ง
กบข. แจ้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน อ่าน 24 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (สุทธา) อ่าน 66 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ศิรภัสสร+ศรีนคร) อ่าน 20 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ อ่าน 70 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่่วคราว อ่าน 32 ครั้ง
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการ อ่าน 7 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(พยาบาลวิจัย) อ่าน 37 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิจัย อ่าน 7 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ อ่าน 45 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรือง ประกาศวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกฯ อ่าน 49 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งฯหน.กลุ่มงานฯ อ่าน 58 ครั้ง
ประกาศรับสม้ครพยาบาลวิจัย (Research nurse) อ่าน 5 ครั้ง
ใบสมัครเพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวกลุ่มงานในสังกัด สสจ.มุกดาหารแพทย์แผนไทยฯ อ่าน 25 ครั้ง
ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อปฏิบ้ติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย อ่าน 7 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(อภิชาติ) อ่าน 34 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานรับเงินประจำตำแหนง (กุนทินี) อ่าน 25 ครั้ง
ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ อ่าน 68 ครั้ง
อบรมระยะสั้นการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล อ่าน 30 ครั้ง
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป อ่าน 32 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ อ่าน 32 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ (จำนวน 11 อัตรา) อ่าน 32 ครั้ง
การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช อ่าน 2 ครั้ง
การอุปสมบทถาวายเป็นพระราชกุศล อ่าน 4 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (พัชรินทร์) อ่าน 25 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ อ่าน 19 ครั้ง
หลักเกณฑ์การส่งผลงานทางวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สุงขึ้น อ่าน 23 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (พญ.กมลรัตน์) อ่าน 10 ครั้ง
ผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (ภก.ธีรชัย,อภิญญา) อ่าน 15 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ อ่าน 56 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว อ่าน 45 ครั้ง
รับสมัครฯ เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง นวก.สธ.เชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) อ่าน 55 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ อ่าน 14 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ อ่าน 3 ครั้ง
รับสมัคร ผอ.รพ.สต.บ้านบากและบ้านคำพอก (นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) อ่าน 16 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือก ผอ รพ สต บ้านค้อ (นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) อ่าน 5 ครั้ง
ใบขอย้าย อ่าน 13 ครั้ง
หลักเกณฑ์การย้ายฯ อ่าน 9 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว อ่าน 48 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว อ่าน 44 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ อ่าน 33 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ภก.เมษา) อ่าน 40 ครั้ง
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ พนักงานราชการ อ่าน 23 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ อ่าน 95 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ อ่าน 8 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป อ่าน 2 ครั้ง
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบประเมินเลื่อนระดับ (นับรวมลูกจ้าง) อ่าน 64 ครั้ง
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบประเมินเลื่อนระดับและรับเงินประจำตำแหน่ง อ่าน 10 ครั้ง
อบรมระยะสั้นเวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อปฏิบัติงานใน PCC อ่าน 27 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (วันเพ็ญ) อ่าน 31 ครั้ง
ประชุมวิชาการเรื่องการพยาบาลปฐมภูมิกับบทบาทในทีม PCC อ่าน 1 ครั้ง
ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 14 อ่าน 6 ครั้ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย รุ่นที่ ๑ อ่าน 1 ครั้ง
ประชุมวิชาการเรื่องศาสตร์พระราชาในการบริหารจัดการโรงพยาบาล ฯ อ่าน 11 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางตาสำหรับพยาบาล อ่าน 1 ครั้ง
รับสมัครพยาบาลเข้าอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติ ปี 2560 (ม.มหิดล) อ่าน 1 ครั้ง
รับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทยืประจำบ้านสาขาต่างๆ (ม.วลัยลักษณ์) อ่าน 2 ครั้ง
ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ครั้งที่ 26 อ่าน 2 ครั้ง
เกณฑ์การพิจารณาพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2560 อ่าน 2 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2560 รอบที่ 2 อ่าน 7 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ศูนย์ ศชอศ. อ่าน 24 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารรับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ อ่าน 4 ครั้ง
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข อ่าน 34 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) รพ.หนองสูง อ่าน 40 ครั้ง
เชิญร่วมประชุมวิชาการ อ่าน 43 ครั้ง
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 (นวก.สธ.) อ่าน 125 ครั้ง
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ อ่าน 4 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข อ่าน 61 ครั้ง
อบรมหลักสูตรนักบริหารการพยาบาลระดับสูง ปีงบประมาณ 2560 อ่าน 3 ครั้ง
ประกาศฯ รับสมัครบุคคลและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป อ่าน 11 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (อัญชลี,ปริชาติ) อ่าน 23 ครั้ง
เชิญร่วมนำเสนองานวิจัย/นวัตกรรมในงานประชุมสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก อ่าน 11 ครั้ง
เชิญส่งบทความวิชาการ วิจัย ร่วมตีพิมพ์ อ่าน 4 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (กัมปนาท) อ่าน 9 ครั้ง
แบบใบขอย้าย อ่าน 12 ครั้ง
รับสมัคร ผอ.รพ.สต.บ้านคำชะอี อ่าน 9 ครั้ง
แบบฟอร์มข้าราชการดีเด่น อ่าน 4 ครั้ง
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกวาระ อ่าน 7 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ อ่าน 41 ครั้ง
ความคืบหน้าส่งผลงานวิชาการเพื่อประเมิน อ่าน 16 ครั้ง
เชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอและหรือเข้าประกวดฯ อ่าน 26 ครั้ง
โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลฯ ครบกำหนดสตมวาร (๑๐๐ วัน) อ่าน 4 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ อ่าน 54 ครั้ง
สำรวจคุณวุฒิเพิ่มเติมสายงานแพทย์ อ่าน 14 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ อ่าน 6 ครั้ง
ประฃาสัมพันธ์ข้าราชการซึ่งบรรจุก่อน 1 เมษายน 2558 อ่าน 9 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(กณิศา,นวลฉวี) อ่าน 3 ครั้ง
รับสมัคร ผอ.รพ.สต.บ้านหนองหลี่ สสอ.นิคมคำสร้อย อ่าน 10 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ อ่าน 7 ครั้ง
ประชุมวิชาการ เรื่อง challenge in quality and safety nursing care อ่าน 11 ครั้ง
โครงการบริการวิชาการวิชาการแพทยศาสตร์ประจำปี 2560 (มหาวิทยาลัยนเรศวร) อ่าน 9 ครั้ง
การส่งผลงานเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง จพ.เวชสถิติอาวุโส อ่าน 16 ครั้ง
ความคืบหน้าส่งผลงานวิชาการเพื่อประเมิน อ่าน 5 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการฯให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุุ่มงาน อ่าน 6 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (อรอุมา) อ่าน 33 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ หน.กลุ่มงาน อ่าน 39 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (ชนกนาถ) อ่าน 20 ครั้ง
ใบสมัครเพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวกลุ่มงานในสังกัด สสจ.มุกดาหาร อ่าน 32 ครั้ง
ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อปฏิบ้ติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานในสังกัด สสจ.มห. อ่าน 13 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (สุริตา คณาดี) อ่าน 23 ครั้ง
ความคืบหน้าส่งผลงานวิชาการประเมินเลื่อนระดับ อ่าน 37 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ภก.ปนัดดา) อ่าน 11 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ภก.อภิรักษ์) อ่าน 4 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ดารณี บุรัตน์) อ่าน 29 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) อ่าน 36 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (ภก.เอกพล) อ่าน 18 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (ทิพวัลย์ บุรัตน์) อ่าน 17 ครั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทน พกส. อ่าน 3 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (สุทธา) อ่าน 6 ครั้ง
การย้ายสับเปลี่ยนและการคัดเลือกฯ ให้ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ. ผอ.รพศ. รพท. อ่าน 21 ครั้ง
หลักเกณฑ์การย้ายและคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ. ฯ อ่าน 5 ครั้ง
ความคืบหน้าส่งผลงานวิชาการประเมินผลงานวิชาการ ( ณ 11 ก.ค.59) อ่าน 46 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ดารณี ภาคภูมิ) อ่าน 27 ครั้ง
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ลูกจ้างประจำ อ่าน 42 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (สิริพิมพ์) อ่าน 18 ครั้ง
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ อ่าน 67 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ชายณรงค์) อ่าน 15 ครั้ง
ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ อ่าน 22 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ พนักงานราชการ อ่าน 29 ครั้ง
แผนผังสนามสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ อ่าน 49 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ พนักงานราชการ อ่าน 85 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ณัฐริยา) อ่าน 11 ครั้ง
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ อ่าน 76 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (อัครา) อ่าน 26 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ภก.อุษณีย์) อ่าน 21 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (ธวัชรินทร์) อ่าน 25 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ยุพิน พิมพ์สวัสดิ์) อ่าน 25 ครั้ง
ความคืบหน้าส่งผลงานวิชาการเพื่อประเมิน (ณ 2 พ.ค.59) อ่าน 70 ครั้ง
ความคืบหน้าส่งผลงานวิชาการประเมินเลื่อนระดับ อ่าน 26 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ อ่าน 34 ครั้ง
โครงการอุปสมบท อ่าน 11 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (มาลาวรรณ) อ่าน 9 ครั้ง
สมาคมลูกจ้างฯขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 58 อ่าน 12 ครั้ง
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเลื่อนระดับและขอรับเงินประจำตำแหน่ง อ่าน 24 ครั้ง
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ อ่าน 33 ครั้ง
ความคืบหน้าส่งผลงานวิชาการเพื่อประเมิน อ่าน 40 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ อ่าน 26 ครั้ง
เชิญสัมมนาการประเมินบุคคลสายงานแพทย์ อ่าน 33 ครั้ง
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป อ่าน 41 ครั้ง
ประกาศรับสมัครผู้ช่ายสาธารณสุขอำเภอ (สาธารณสุขอำเภอคำชะอี) อ่าน 25 ครั้ง
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเลขานุการ นพ.สสจ.มุกดาหาร อ่าน 23 ครั้ง
การขอพระราชทานเครื่องราชฯดิเรกคุณาภรณ์ อ่าน 31 ครั้ง
รายชื่อผู้ผ่านการสอบพนักงานราชการ (ข้อเขียนฯ ) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด อ่าน 54 ครั้ง
ประกาศผลการประเมินสมรรถนะฯ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ อ่าน 52 ครั้ง
ความคืบหน้าส่งผลงาน อวช.เพื่อเลื่อนระดับ ณ 18 มกราคม 2559 อ่าน 66 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด อ่าน 37 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้การสนับสนุนบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมข้าราชการบรรจุใหม อ่าน 29 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ชลธิชา นิลภา) อ่าน 34 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (จันจิลา รองไชย) อ่าน 49 ครั้ง
ความคืบหน้าส่งผลงาน อวช.เพื่อเลื่อนระดับ อ่าน 59 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ อ่าน 49 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผุ้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(กันต์ฐาวนิต) อ่าน 6 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยเลขานุการ นพ.สสจ. อ่าน 41 ครั้ง
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด อ่าน 43 ครั้ง
รับสมัคพนักงานราชการ จำนวน ๒ อัตรา อ่าน 115 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (คารมณ์) อ่าน 47 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (พรรณกร ถ่อเงิน) อ่าน 42 ครั้ง
ประกาศผลการประเมินฯ (ข้อเขียน) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ อ่าน 47 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ศักดิ์รินทร์) อ่าน 28 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ประยุทธ ศรีสำราญ) อ่าน 37 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (อรทัย ทองขัน) อ่าน 21 ครั้ง
เอกสารการประชุมการกำหนดตำแหน่งและการบริหารงานบุคคล 58 อ่าน 50 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ อ่าน 21 ครั้ง
ให้ข้าราชการรักษาราชการแทนและให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ปี 2558 อ่าน 36 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (ปณิษฐา) อ่าน 30 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (นภัสรา+กิตติศักดิ์) อ่าน 37 ครั้ง
รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน ๒ อัตรา อ่าน 8 ครั้ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล อ่าน 26 ครั้ง
ประกาศผุู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(วรรณภา,เกรียงศักดิ์) อ่าน 50 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (พรทิพย์ วรชิน) อ่าน 55 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (มณีวรรรณ์) อ่าน 46 ครั้ง
เชิญประชุมย้าย อ่าน 58 ครั้ง
รับสมัครผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 2 อัตรา อ่าน 48 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (อรทัย) อ่าน 28 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่งประเมินเพื่อเลื่อนระดับและรับเงินประจำตำแหน่งปี 58 อ่าน 24 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย อ่าน 44 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล อ่าน 56 ครั้ง
รับสมัครผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ อ่าน 98 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (หทัยชนก) อ่าน 12 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (ธวัชรินทร์) อ่าน 48 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ภักดี) อ่าน 27 ครั้ง
ประกาศผุู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(จุฑามาศ,วัลยาศิลป์) อ่าน 12 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (อวยพร) อ่าน 64 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย อ่าน 75 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (สุจงรัก) อ่าน 84 ครั้ง
รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ อ่าน 48 ครั้ง
ประกาศรับย้ายนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) อ่าน 44 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ปรารถนา) อ่าน 31 ครั้ง
รับสมัครผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 อัตรา อ่าน 32 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผุ้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(สีสังวาล) อ่าน 33 ครั้ง
เลื่อนวันประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ อ่าน 53 ครั้ง
ให้ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างนักเรียนทุน เพื่อประกอบการเลื่อนค่าจ้างปี 57 อ่าน 25 ครั้ง
ขึ้นบัญชีพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา อ่าน 25 ครั้ง
ซ้อมความเข้าใจกรณีให้ระงับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว อ่าน 49 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนพนักงานราชการ จำนวน ๓ อัตรา อ่าน 104 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(อัญชลี โพธิหอม) อ่าน 38 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา อ่าน 81 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(รัชนี,สุภาพร) อ่าน 45 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(ภก.รัตพล) อ่าน 24 ครั้ง
ระงับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตั้งแต่ 1 ก.ย.57 อ่าน 62 ครั้ง
รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ อ่าน 40 ครั้ง
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา อ่าน 152 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (พัชรินทร์) อ่าน 34 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (ภก.ปิยพงศ์) อ่าน 38 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(ปริชาติ จันปุ่ม) อ่าน 30 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อขึ้นดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษฯ อ่าน 55 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (พัชริกา) อ่าน 50 ครั้ง
ประชุมสัมมนางานบริหารทั่วไป รพช.ประจำปี ๒๕๕๗ (จ.เชียงใหม่) อ่าน 35 ครั้ง
ประชุมสัมนางานบริหารทั่วไป สสจ/รพช. ประจำปี ๒๕๕๗ อ่าน 25 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานรับเงินประจำตำแหน่ง(อัญชรี) อ่าน 48 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผุ้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(ชนกนาถ) อ่าน 38 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (จิรสุดา) อ่าน 52 ครั้ง
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติทำผลงานเพื่อเลื่อนระดับ/รับเงินประจำตำแหน่งปี 57 อ่าน 6 ครั้ง
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป อ่าน 215 ครั้ง
แบบสอบถามกองทุนเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข อ่าน 12 ครั้ง
แบบสอบถามความพึงพอใจในการทำงาน อ่าน 35 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านฯ พนักงานราชการ อ่าน 126 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ พนักงานราชการ จำนวน ๒ อัตรา อ่าน 41 ครั้ง
ประกาศหลักเกณฑ์แะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ) อ่าน 72 ครั้ง
ประกาศคณะกกต.พกส.เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข อ่าน 84 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกข้าตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นวก สธ ชำนาญการพิเศษ) อ่าน 57 ครั้ง
การคัดเลือกผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขโดยวิธีการเลือกตั้ง อ่าน 92 ครั้ง
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา อ่าน 202 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (ทัศนีย์) อ่าน 69 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน ๑๓ อัตรา อ่าน 112 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (รุจี+ชวนชม) อ่าน 72 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง(ศุภิสรา) อ่าน 152 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน ๑๓ อัตรา อ่าน 126 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (ภก.วัชรานี) อ่าน 36 ครั้ง
ขอความร่วมมือให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกซ้อมกีฬา (บาสฯหญิง) อ่าน 65 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (ภก.วงค์นคร) อ่าน 72 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกสาธารณสุขอำเภอ (นวก.สธ.ชำนาญการพิเศษ) อ่าน 54 ครั้ง
พ้นทดลองปฏิบัติหน้าทื่ราชการ อ่าน 10 ครั้ง
วิทยุด่วน ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาชีพ) อ่าน 69 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (วรรณวิไล ใสเย็น) อ่าน 72 ครั้ง
วิทยุฉบับจริง ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการปี 2555 อ่าน 55 ครั้ง
ด่วนที่สุด ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวและพนักราชการ ปี งปม.2555 อ่าน 70 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (นายอนุชิต) อ่าน 58 ครั้ง
ด่วนที่สุด หนังสือ การเลื่อนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ณ วันที่ ๑ ตค ๕๖ อ่าน 54 ครั้ง
วิทยุด่วนเรื่องการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างชั่่วคราว อ่าน 41 ครั้ง
วิทยุด่วนให้ดำเนินการประเมินเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว อ่าน 101 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(บุญมี หิมะคุณ) อ่าน 51 ครั้ง
วิทยุด่วน เรื่องการจ้างพนักงานสาธารณสุข อ่าน 196 ครั้ง
ตารางวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข อ่าน 22 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ (รับย้าย) เพื่อดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ อ่าน 58 ครั้ง
วิทยุด่วน ขอเชิญประชุมผ่าน VDO conferece เรื่อง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข อ่าน 93 ครั้ง
วิทยุด่วนให้ส่งรายงานแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวปีงบ 57 อ่าน 58 ครั้ง
รับสมัครผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) อ่าน 43 ครั้ง
วิทยุด่วน ขอเชิญประชุมผ่าน VDO conferece ระเบียบฯพนักงานกระทรวงสาธารณสุข อ่าน 38 ครั้ง
เขตขอข้อมูลการให้บริการของ รพช.ประกอบการจัดคนลงตำแหน่ง (ด่วนที่สุด) อ่าน 63 ครั้ง
ถาม-ตอบ เรื่อง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จาก สป.สธ. อ่าน 36 ครั้ง
ขอข้อมูลลูกจ้าง ณ 1 พ.ค.56 อ่าน 35 ครั้ง
ถาม-ตอบ เรื่อง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จาก สป.สธ. อ่าน 9 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (วัชรินทร์ยา) อ่าน 51 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (สิริพิมพ์) อ่าน 8 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(วรรณวิไล) อ่าน 33 ครั้ง
แก้ไข วิทยุด่วน ชะลอการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข อ่าน 36 ครั้ง
หนังสือชะลอการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารรสุข อ่าน 113 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ อ่าน 104 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองฯ/หนองสูง อ่าน 11 ครั้ง
รับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ อ่าน 48 ครั้ง
บัญชีอัตราค่าจ้างสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารรสุข อ่าน 36 ครั้ง
แจ้งกำหนดการการดำเนินการลูกจ้าง สู่ พกส. อ่าน 71 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงฯ อ่าน 63 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ อ่าน 36 ครั้ง
ด่วน ขอความร่วมมือส่งแบบสอบถามความพึงพอใจฯ อ่าน 3 ครั้ง
คำสั่ง สป.สธ. มอบหมายงานให้ ขรก เป็นผู้บังคับบัญชาของ พกส. อ่าน 41 ครั้ง
แบบสำรวจข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ เพื่อปรับเงินตามวุฒิปริญญาโท อ่าน 35 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ฯ เข้าสู่พนักงานกระทรวงฯ อ่าน 90 ครั้ง
รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง อ่าน 52 ครั้ง
วิทยุด่วน ส่งขั้นตอนและระยะเวลาการประเมินลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่ พกส. อ่าน 133 ครั้ง
รับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฯ อ่าน 38 ครั้ง
การดำเนินการประเมินลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข อ่าน 43 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ จำนวน ๒ อัตรา อ่าน 165 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (นายสุทธา) อ่าน 10 ครั้ง
การบรรจุโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่ง อ่าน 49 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านฯ อ่าน 26 ครั้ง
เชิญผู้รับผิดชอบงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและตัวแทนลูกจ้างรายเดือนเข้าประ อ่าน 6 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้เฉพาะด้านของบุคคลเกี่ยวกับงาน อ่าน 46 ครั้ง
ตารางเปรียบเทียบตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวแบบใหม่กับแบบเดิม อ่าน 92 ครั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข อ่าน 116 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานราชการ จำนวน ๒ อัตรา อ่าน 26 ครั้ง
แบบสอบถามความพึงใจในการทำงาน อ่าน 13 ครั้ง
แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนและรักษาการในตำแหน่ง อ่าน 27 ครั้ง
เร่งรัดการส่งสำเนาวุฒิและสำเนาคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว อ่าน 23 ครั้ง
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา อ่าน 74 ครั้ง
แบบฟอร์มแนบท้ายส่งตามหนังสือ มห 0032/ว 727 ลว. 1 พ.ค.56 อ่าน 43 ครั้ง
ระงับการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง อ่าน 8 ครั้ง
ด่วนมาก ขอข้อมูลลูกจ้าง อ่าน 62 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 อ่าน 68 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(ดรุณวรรณ) อ่าน 68 ครั้ง
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ณ 1 เมษายน 2556 อ่าน 84 ครั้ง
ชวนชวญบวชในโครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป อ่าน 76 ครั้ง
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ณ 1 ตค 55 อ่าน 54 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (รจนันท์) อ่าน 69 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นวก.สาธารณสุข) อ่าน 11 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว อ่าน 104 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข) อ่าน 14 ครั้ง
สำรวจข้อมูลข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ท่ีได้รับวุฒิปริญญาเพิ่มเติม อ่าน 69 ครั้ง
แบบคำขอใบรับรอง อ่าน 40 ครั้ง
ตรวจสอบรายชื่อผุ้ถึงกำหนดส่งผลงานเลื่อนระดับ/เงิน ปจ.ตน.ปี56 อ่าน 16 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(เอกพล) อ่าน 70 ครั้ง
การขอย้ายของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี2555 อ่าน 37 ครั้ง
แบบขอย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปี 2556 อ่าน 10 ครั้ง
แบบสำรวจความคิดเห็นข้าราชการส่งภายใน 27 ธค.55 อ่าน 119 ครั้ง
ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจด่วนภายใน 27 ธค.55 อ่าน 30 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (นักการแพทย์แผนไทย) อ่าน 96 ครั้ง
ด่วนที่สุด ขอข้แมูลลูกจ้าง (คำสั่งจ้าง) ภายใน 19 ธ.ค.55 อ่าน 63 ครั้ง
โครงการส่งเสริม อสม เชิงรุก ปี2556 จังหวัดมุกดาหาร อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง อสม.(6815 ราย) อ่าน 26 ครั้ง
ให้ อสม.ได้รับเงินค่าป่วยการ อ่าน 88 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งแพทย์แผนไทย อ่าน 53 ครั้ง
กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเรื่อง ย้ายช้าราชการ,แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการ อ่าน 105 ครั้ง
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราบการ ตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย อ่าน 113 ครั้ง
แนวทางการบริหารตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ และผอ.รพ.สต. อ่าน 45 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(พิมพ์ลดา) อ่าน 88 ครั้ง
รับสมัคร หน.สอ. (เพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง) อ่าน 62 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย อ่าน 64 ครั้ง
เลื่อนวันประชุมการพิจารณาย้ายข้าราชการ อ่าน 12 ครั้ง
เชิญประชุม เรื่่องย้ายข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวสายงาน นร.ทุน อ่าน 123 ครั้ง
สป.สธ. รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อ่าน 22 ครั้ง
เชิญประชุมเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ รอบ ต.ค.55 อ่าน 68 ครั้ง
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวฯ อ่าน 57 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ อ่าน 181 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนพนักงานราชการ อ่าน 53 ครั้ง
หนังสือแจ้งให้ส่งรายชื่อปฏิบัติงานจริง เลื่อนเงินเดือน ต.ค.55 อ่าน 12 ครั้ง
ฟอร์มแจ้งรายชื่อข้าราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน ต.ค.55 อ่าน 67 ครั้ง
ฟอร์มแจ้งรายชื่อลูกจ้างประจำเพื่อเลื่อนค่าจ้าง ต.ค.55 อ่าน 55 ครั้ง
ฟอร์มแจ้งรายชื่อลูกจ้างสายงานนักเรียนทุนเพื่อเลื่อนค่าจ้าง ต.ค.55 อ่าน 36 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ณัฐชานันท์) อ่าน 85 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์วุฒิการศึกษาฯ,ผ่านการอบรมฯ อ่าน 39 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส่งผลงานขอรับเงินประจำตำแหน่ง (จารุณี) อ่าน 62 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส่งผลงานขอรับเงินประจำตำแหน่ง (มัลลิกา) อ่าน 5 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส่งผลงานขอรับเงินประจำตำแหน่ง (3 ราย) อ่าน 34 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานราชการ อ่าน 71 ครั้ง
ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ จำนวน ๒ อัตรา อ่าน 90 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานรับเงิน ประจำตำแหนง (เริงฤดี,น้ำทิพ อ่าน 63 ครั้ง
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา อ่าน 76 ครั้ง
การคัดเลือก ขรก.ตำแหน่ง นพ.สสจ./ผอ.รพศ.,รพท. อ่าน 41 ครั้ง
การเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน และการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละเขตพื้นที่ความรั อ่าน 14 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งแบบประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ทพ.ชาตรี) อ่าน 46 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งแบบประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (อวยพร,บังอร อ่าน 4 ครั้ง
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล เพื่อนเลื่อนระดับและรับเงิ อ่าน 83 ครั้ง
หนังสือนำส่งซ้อมความเข้าใจการปรับค่าจ้าง อ่าน 60 ครั้ง
ซ้อมความเข้าใจการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ณ 1 ม.ค.55 อ่าน 50 ครั้ง
การแต่งกายของลูกจ้างประจำภายหลังการเกษียณอายุฯ อ่าน 58 ครั้ง
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ (ออกจากราชการ ๑ ต.ค.๕๕) อ่าน 62 ครั้ง
ปชส.เชิญชวนบวชพระแสนรูปเข้าพรรษา โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆ อ่าน 20 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ อ่าน 80 ครั้ง
รายละเอียดรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกหัวหน้าพยาบาล อ่าน 61 ครั้ง
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกหัวหน้าพยาบาล และหัวหน้าสถานีอนามัย อ่าน 49 ครั้ง
ใบสมัครหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และหัวหน้าสถานีอนามัย อ่าน 51 ครั้ง
สป.สธ.แจ้งแนวทางปฏิบัติการปรับค่าจ้างดำเนินงานเอกชน อ่าน 35 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ัได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานรับเงินประจำำตำแหน่ง (ทญ.จันทนา) อ่าน 75 ครั้ง
เอกสารการมอบหมายงาน นพ.สสจ. อ่าน 49 ครั้ง
หนังสือแจ้งให้ดำเนินการมอบหมายงาน นพ.สสจ. อ่าน 76 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผุ้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ภก.ปิยพงศ์) อ่าน 27 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผุ้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานรับเงินประจำำตำแหน่ง (ทญ.ชวนชม) อ่าน 43 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผุ้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานรับเงินประจำำตำแหน่ง (เศรษฐลัทธ์ อ่าน 33 ครั้ง
การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน อ่าน 74 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๔ อัตร อ่าน 97 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนพนักงานราชการ อ่าน 82 ครั้ง
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน อ่าน 91 ครั้ง
เอกสารประกอบการเลื่อนเงินเดือน อ่าน 75 ครั้ง
ให้ส่งรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อเตรียมการเลื่อนเงินเดือน อ่าน 25 ครั้ง
แบบฟอร์มส่งรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อเตรียมการเลื่อนเงินเดือน อ่าน 11 ครั้ง
ซักซ้อมความเข้าใจในการเสนอใบลาพักผ่อนกรณีจะไปต่างประเทศ อ่าน 8 ครั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง อ่าน 13 ครั้ง
แนบท้ายประกาศผุ้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงารับเงินประจำตำแหน่ง(สิริลักษณ์) อ่าน 14 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผุ้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานรับเงินประจำำตำแหน่ง (สิริลักษณ์) อ่าน 61 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 อ่าน 171 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานราชการ อ่าน 34 ครั้ง
คำสั่งให้ อสม.ได้รับค่าป่วยการ อ่าน 63 ครั้ง
การลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลาในช่วงวิกฤตอุทกภัย อ่าน 58 ครั้ง
อุปสมบท ๕ ธันวาคส ๒๕๕๔ อ่าน 52 ครั้ง
ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ด่วน ส่งภายใน 15 ก.พ.55 อ่าน 43 ครั้ง
ตารางข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงด่วน ส่งภายใน 15 ก.พ.55 อ่าน 65 ครั้ง
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๔ ตำแหน่ง อ่าน 64 ครั้ง
แนบท้ายประกาศผุ้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงารับเงินประจำตำแหน่ง(จารุณี) อ่าน 56 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผุ้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานรับเงินประจำำตำแหน่ง (จารุณี) อ่าน 72 ครั้ง
คำสั่งให้ อสม.ได้รับเงินค่าป่วยการ (ต.ค.54 ถึง 30 ก.ย.55) อ่าน 45 ครั้ง
แนบท้ายประกาศผุ้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงารับเงินประจำตำแหน่ง(นัฎฐพร) อ่าน 25 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผุ้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานรับเงินประจำำตำแหน่ง (นัฎฐพร) อ่าน 45 ครั้ง
แนบท้ายประกาศผุ้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงานเลื่อนระดับ(วันเพ็ญ เนวะมาตย์) อ่าน 44 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผุ้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (วันเพ็ญ เนวะมาตย์) อ่าน 38 ครั้ง
แนบท้ายประกาศส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ธวัชรินทร์) อ่าน 39 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเลื่อนระดับ(ธวัชรินทร์) อ่าน 39 ครั้ง
รายชื่อ อสม.ได้รับเงินค่าป่วยการเดือน ต.ค.-พ.ย.54 อ่าน 54 ครั้ง
ขั้นตอนการดำเนินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 ตค.54 อ่าน 65 ครั้ง
จัดสรรวงเงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (1 ต.ค.54) อ่าน 75 ครั้ง
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำรอบ ต.ค.54 อ่าน 180 ครั้ง
ให้ส่งรายชื่อข้าราชการปฏิบัติราชการจริงเพื่อคำนวณเงินเลื่อนเงินเดือน ด่วน อ่าน 45 ครั้ง
ประกาศผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานวิชาการเลื่อนระดับ (ปัทมาพร) อ่าน 113 ครั้ง
ประกาศผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานวิชาการเลื่อนระดับ(ภญ.ศิริลักษณ์-ชุมพล) อ่าน 47 ครั้ง
ประกาศผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานวิชาการเลื่อนระดับ (ภก.ธงชัย) อ่าน 79 ครั้ง
ประกาศชี้ตัวผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเลื่อนระดับ (ภก.ธราธร) อ่าน 131 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ อ่าน 214 ครั้ง
ประกาศชี้ตัวผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเลื่อนระดับ(สุทิน) อ่าน 145 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนพนักงานราชการ อ่าน 89 ครั้ง
ประกาศผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานประเมินรับเงินประจำตำแหน่ง(อุไรวรรณ,บุปฝาชาติ) อ่าน 178 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ อ่าน 106 ครั้ง
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้ส่งผลงานวิชาการเลื่อนระดับ(วิรมล ตันสมรส) อ่าน 139 ครั้ง
ประกาศผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานวิชาการเลื่อนระดับ(ทัศนีย์ คณาชอบ) อ่าน 79 ครั้ง
ประกาศผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานวิชาการเลื่อนระดับ (ภก.เอกพล,วงค์นคร) อ่าน 109 ครั้ง
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล อ่าน 45 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักการแพทย์แผนไทย) อ่าน 32 ครั้ง
ประกาศคัดเลือกผู้มีสิทธ์ส่งผลงานเพื่อนเลื่อนระดับ (ภก.วัชรานี) อ่าน 77 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานรับเงินประจำตำแหน่ง (ภูษิต) อ่าน 36 ครั้ง
ประกาศเลื่อนกำหนดการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการแพทย์แผนไทย อ่าน 84 ครั้ง
ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการแพทย์แผนไทย อ่าน 136 ครั้ง
เลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งแพทย์แผนไทย อ่าน 67 ครั้ง
แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนสสอ.และข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ. อ่าน 64 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานรับเงินประจำตำแหน่ง (ภก.จีรศักดิ์ ) อ่าน 50 ครั้ง
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ออกจากราชการ 1 ต.ค.54) อ่าน 95 ครั้ง
ประกาศผู้มีสิ่ทธิ์ส่งผลงานเลื่อนระดับที่สูงขึ้น(สุจินดา) อ่าน 47 ครั้ง
ประกาศชี้ตัวผู้มีสิทธิ์ส่งแบบประเมินผลงานเพื่อนเลื่อนระดับ(สุจินดา) อ่าน 108 ครั้ง
ฟอร์มส่งรายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้างปฏิบัติราชการจริง อ่าน 89 ครั้ง
ให้ส่งรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน อ่าน 63 ครั้ง
รายชื่อเจ้าหน้าทีรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรับเงินประจำแหน่ง (ด่วน) อ่าน 4 ครั้ง
(แก้ไขใหม่ )ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์ส่งผลงานเลื่อนระดับ (เกตุวดี) อ่าน 79 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์ส่งผลงานรับเงินประจำตำแหน่ง (เกตุวดี) อ่าน 31 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์ส่งผลงานรับเงินประจำตำแหน่ง (สิริญญา, มยุรี) อ่าน 78 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ศุภิสรา) อ่าน 31 ครั้ง
คำสั่งให้ อสม.ได้รับค่าตอบแทน อ่าน 34 ครั้ง
ประกาศผุ้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเลื่อนระดับ (ปณิษฐา) (แก้ไข) อ่าน 91 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลือนระดับ (ปณิษฐา ขันแข็ง) อ่าน 39 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา อ่าน 90 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ส่งผลงานเลื่อนระดับที่สูงขึ้น (เกตุวดี) อ่าน 25 ครั้ง
ส่งผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (นงนภัส) อ่าน 71 ครั้ง
การขอย้ายของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2554 อ่าน 150 ครั้ง
หลักเกณฑ์การย้ายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2554 อ่าน 63 ครั้ง
แบบขอย้ายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2554 อ่าน 9 ครั้ง
ส่งผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (สายวสันต์) อ่าน 11 ครั้ง
ส่งผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (สุมาลี อินลี) อ่าน 85 ครั้ง
รับสมัครหัวหน้าสถานีอนามัย อ่าน 45 ครั้ง
คุณสมบัติของผู้สมัครดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย อ่าน 88 ครั้ง
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ อ่าน 100 ครั้ง
ให้ผู้มีราขชื่อมารับบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ ที่งานการเจ้าหน้าที่ อ่าน 20 ครั้ง
รายชื่อข้าราชการที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อ่าน 11 ครั้ง
ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น (ดวงเด่น,อัญชรี) อ่าน 44 ครั้ง
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล อ่าน 88 ครั้ง
ส่งผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (รักชม และพวกรวม 5 ราย) อ่าน 102 ครั้ง
ส่งผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (บดินทร์) อ่าน 58 ครั้ง
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (ขจร และพวกรวม 6 อ่าน 175 ครั้ง
บัญชีเงินเดือนข้าราชการฯ 1 ต.ค.50 ใช้สำหรับเลื่อนขั้นลูกจ้างนักเรียนทุน อ่าน 72 ครั้ง
ส่งข้อมูลฐานข้อมูลบุคลากรให้พี่บุญมี ฝ่ายแผน จาก ก.ไก่ งานการเจ้าหน้าที่ อ่าน 96 ครั้ง
จัดสรรวงเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวสายงานนักเรียนทุน รอบ ต.ค.53 อ่าน 26 ครั้ง
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (จิรภา และพวกรวม 5 อ่าน 124 ครั้ง
บัญชีโครงสร้างอัตราลูกจ้างประจำ อ่าน 68 ครั้ง
แจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนรายชื่อสำรองเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ อ่าน 103 ครั้ง
หนังสือแจ้งการจัดสรรวงเงินสำหรับเลื่อนเงินเดือน ณ 1 ตุลาคม 2553 อ่าน 127 ครั้ง
แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน อ่าน 64 ครั้ง
ขั้นตอนการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนของส่วนราชการ อ่าน 53 ครั้ง
การจัดสรรวงเงินสำหรับเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ 1 ตุลาคม 2553 อ่าน 65 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล อ่าน 174 ครั้ง
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล อ่าน 143 ครั้ง
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง อ่าน 83 ครั้ง
รายชื่อผู้ที่ยังไม่มารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ด่วนที่สุด อ่าน 71 ครั้ง
รายชื่อแก้ไขเอกสารประกอบการคัดเลือกเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง อ่าน 47 ครั้ง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น อ่าน 33 ครั้ง
รายชื่อแก้ไขเอกสารประกอบการคัดเลือกเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง อ่าน 87 ครั้ง
รับ่ย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยบ้านโพนงาม อ่าน 45 ครั้ง
เอกสารประกอบการคัดเลือกหัวหน้า สอ.บ้านโพนงาม อ่าน 37 ครั้ง
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ต.ค.53 อ่าน 161 ครั้ง
รายชื่อข้าราชการปฏิบัติงานจริง เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ณ 1 ต.ค.5 อ่าน 38 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง อ่าน 38 ครั้ง
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2550-2551 อ่าน 64 ครั้ง
คำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง อ่าน 235 ครั้ง
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ อ่าน 223 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น อ่าน 57 ครั้ง
ขอข้อมูลสำรวจข้าราชการที่มีวุฒิ ป.ตรี ทุกท่าน อ่าน 51 ครั้ง
(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 2554 อ่าน 64 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น อ่าน 36 ครั้ง
ประกาศการรับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งว่าง อ่าน 112 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น อ่าน 132 ครั้ง
ขอเชิญประชุม (ลูกจ้างชั่วคราว) อ่าน 47 ครั้ง
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการฯ อ่าน 172 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง อ่าน 128 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการฯ อ่าน 71 ครั้ง
แบบฟอร์มการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งสายงานพยาบาลวิชาชีพ อ่าน 43 ครั้ง
แบบฟอร์มแบบประเมินผลงาน อ่าน 84 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง อ่าน 128 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ อ่าน 23 ครั้ง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว อ่าน 60 ครั้ง
ผลการประเมินผลงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง อ่าน 272 ครั้ง
การนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อ่าน 204 ครั้ง
คำสั่งให้ อสม.ได้รับเงินค่าป่วยการ (156/2553 ลว. 4 มี.ค.2553) อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งให้ อสม.ได้รับเงินค่าป่วยการ อ่าน 96 ครั้ง
คำสั่ง อสม. อ่าน 71 ครั้ง
คำสั่งให้ อสม. ได้รับเงินค่าป่วยการ ยกเลิกคำสั่ง และแก้ไขคำสั่ง อ่าน 38 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานวิชาการ อ่าน 201 ครั้ง
แบบแสดงความจำนงแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2553 อ่าน 34 ครั้ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หลักเกณฑ์การย้ายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร) อ่าน 45 ครั้ง
หลักเกณฑ์การย้ายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2553 อ่าน 102 ครั้ง
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สสจ.มุกดาหาร อ่าน 227 ครั้ง
การขอย้ายของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2553 (ให้ใช้แบบฟอร์มชุดนี้) อ่าน 48 ครั้ง
คำสั่ง ที่ 152/2553 เรื่องให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง อ่าน 256 ครั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 อ่าน 196 ครั้ง
แบบฟอร์มกรอกข้อมูล พ.เทคนิค จพ.สาธารณสุขที่วุฒิ พ.วิชาชีพ อ่าน 99 ครั้ง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน อ่าน 87 ครั้ง
แบบสำรวจข้อมุลลูกจ้างชั่วคราวที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) อ่าน 67 ครั้ง
แบบฟอร์มการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง อ่าน 69 ครั้ง
ฟอร์มสายงานประเภททั่วไปจะปรับเปลี่ยนตำแหน่งไปสายงานวิชาการ อ่าน 93 ครั้ง
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง อ่าน 138 ครั้ง
แบบฟอร์มกรอกค่าตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย อ่าน 81 ครั้ง
ขอข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ สอ.ทุกแห่ง อ่าน 160 ครั้ง
แต่งตังข้าราชการให้รักษาราชการแทน (ศิริวัฒน์ , สถาพร) อ่าน 73 ครั้ง
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนอธิบดี อ่าน 24 ครั้ง
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อ่าน 54 ครั้ง
แต่งตั้งปลัดระทรวงสาธารณสุข (นายไพจิตร์ วราชิต) อ่าน 44 ครั้ง
สำรวจข้อมูลข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไปที่จบ ป.ตรีและนวก.ที่มีวุฒิพยาบาล อ่าน 49 ครั้ง
ประกาศขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการฯ อ่าน 52 ครั้ง
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (นายไพจิตร์ วราชิต) อ่าน 73 ครั้ง
สำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำ อ่าน 49 ครั้ง
โควตาการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวสายงานนักเรียนทุน รอบ 1 ต.ค.52 อ่าน 176 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 10,000 บาท/เดือน อ่าน 47 ครั้ง
การเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 อ่าน 198 ครั้ง
หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 2552 อ่าน 91 ครั้ง
แบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณา 1 ขั้นหรือ 1.5 ขั้น อ่าน 114 ครั้ง
วงเงินสำหรับเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ อ่าน 47 ครั้ง
วงเงินสำหรับเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ต.ค.52 อ่าน 129 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หน.สอ.บ้านดงเย็น อ่าน 58 ครั้ง
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว อ่าน 100 ครั้ง
แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อฯ แนบ ที่ มห 0027/ว 001441 ลว.14 ส.ค.52 อ่าน 53 ครั้ง
รับสมัครสาธารณสุขอำเภอ และหัวหน้าสถานีอนามัย อ่าน 110 ครั้ง
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) อ่าน 89 ครั้ง
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552) อ่าน 91 ครั้ง
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ อ่าน 32 ครั้ง
มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปี2553 อ่าน 78 ครั้ง
แบบสำรวจกลุ่มเป้าหมายเกษียณอายุก่อนกำหนด ปี 2553 อ่าน 51 ครั้ง
คำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (นิราวรรณ วังคะฮาต) อ่าน 175 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ อ่าน 79 ครั้ง
หนังสือนำส่งบัญชีโครงสร้างอตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวฯ (เงินบำรุง) อ่าน 62 ครั้ง
บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) อ่าน 49 ครั้ง
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 อ่าน 54 ครั้ง
ฟอร์มส่งรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 1 ขั้น อ่าน 45 ครั้ง
โควตาลูกจ้างประจำ อ่าน 88 ครั้ง
โควตาข้าราชการ อ่าน 38 ครั้ง
หลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือน ณ 1 เมษายน 2552 อ่าน 53 ครั้ง
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ อ่าน 78 ครั้ง
ย้ายข้าราชการ ฯ ครั้งที่ 1/2552 อ่าน 44 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งเลื่อนข้าราชการ ที่ 127/2552(ธีรพงศ์และพวก 10 ราย) อ่าน 73 ครั้ง
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ที่ 127/2552 (ธีรพงศ์และพวก 10 ราย) อ่าน 19 ครั้ง
เลื่อนข้าราชการ (วานิยม,ทรงเสน่ห์) อ่าน 44 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อ่าน 115 ครั้ง
การขอย้ายของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2552 อ่าน 131 ครั้ง
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 2) อ่าน 43 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ อ่าน 118 ครั้ง
หนังสือแจ้งคำสั่งปฏิบัติราชการ รักษาการในตำแหน่ง (เกยูร และพวก 30 ราย) อ่าน 50 ครั้ง
คำสั่งปฏิบัติราชการ รักษาการในตำแหน่ง (เกยูร และพวก 30 ราย) อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียดให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (เกยูร และพวก 26 ราย) อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งรักษาการในตำแหน่ง (พีรวัฒิ และพวก 4 ราย) อ่าน 134 ครั้ง
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน (เนติ และพวกรวม 8 ราย) อ่าน 92 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งบุคลากร อ่าน 127 ครั้ง
แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอ อ่าน 40 ครั้ง
ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งบุคลากร อ่าน 66 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งบุคลากร อ่าน 68 ครั้ง
หนังสือแจ้งคำสั่งย้าย เลื่อน และปฏิบัติราชการ (บุรีญา และพวก 18 ราย) อ่าน 131 ครั้ง
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งย้าย (บุรีญา และพวก 17 ราย) อ่าน 114 ครั้ง
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งเลื่อน (ขจร ไชยโคตร) อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งปฏิบัติ (บุรีญา และพวกรวม 8 ราย) อ่าน 52 ครั้ง
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ที่ 2011-2013/2551 อ่าน 64 ครั้ง
แนบท้ายคำสั่งเลื่อนข้าราชการ 2012/2551 อ่าน 57 ครั้ง
แนบท้ายคำสั่งเลื่อนข้าราชการ 2011/2551 อ่าน 47 ครั้ง
แนบท้ายคำสั่งเลื่อนข้าราชการ 2013/2551 อ่าน 8 ครั้ง
แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ครบ 6 เดือน) อ่าน 128 ครั้ง
ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (สิรภพ และพวกรวม 9 ราย) อ่าน 103 ครั้ง
ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (วราภรณ์ และปรีดา) อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียดย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (เกรียงศักดิ์ ขันแข็ง) อ่าน 71 ครั้ง
หนังสือแจ้งคำสั่งย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (เกรียงศักดิ์ ขันแข็ง) อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียดย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (เกรียงศักดิ์ ขันแข็ง) อ่าน 93 ครั้ง
รายละเอียดปฏิบัติ (เกรียงศักดิ์ ขันแข็ง) อ่าน 81 ครั้ง
หนังสือแจ้งคำสั่งย้าย (ไพฑูรย์ ฐิติวงศาโรจน์) อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งย้าย (ไพฑูรย์ ฐิติวงศาโรจน์) อ่าน 83 ครั้ง
หนังสือแจ้งคำสั่งเลื่อน (สมบูรณ์ พระสุพรรณ์) อ่าน 99 ครั้ง
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งเลื่อน (สมบูรณ์ พระสุพรรณ์) อ่าน 95 ครั้ง
หนังสือแจ้งคำสั่งย้าย (พรหมมินทร บุญเยื้อน และจำเนียร) อ่าน 144 ครั้ง
ย้ายข้าราชการ (พรหมมินทร บุญเยื้อน และจำเนียร) อ่าน 74 ครั้ง
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ที่ 2010/2551 และ 2014/2551 ลว. 3 ต.ค.51 อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งเลื่อนข้าราชการ ที่ 2010/2551 ลว. 3 ตุลาคม 2551 อ่าน 75 ครั้ง
ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารโครงการ อ่าน 61 ครั้ง
รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8และเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี7 อ่าน 127 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกหัวหน้าสถานีอนามัย (จ.บริหารงานสาธารณสุข 7) สอ.บ้านดอน อ่าน 75 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกหัวหน้าสถานีอนามัย (จ.บริหารงานสาธารณสุข 6) สอ.บ้านสามขา อ่าน 70 ครั้ง
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ที่ 1819/2551 ลว. 19 ก.ย. 2551 อ่าน 64 ครั้ง
แนบท้ายคำสั่งเลื่อนข้าราชการ 1819/2551 ลว.19 ก.ย.51 อ่าน 89 ครั้ง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ อ่าน 34 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารโครงการ อ่าน 56 ครั้ง
ประกาศขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราว (ผู้ประสานงานโครงการ) อ่าน 83 ครั้ง
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร อ่าน 87 ครั้ง
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ที่ 1788/2551 อ่าน 99 ครั้ง
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งเลื่อนข้าราชการ ที่ 1788/2551 อ่าน 118 ครั้ง
คำสั่งเลื่อนระดับควลและรายละเอียดแนบท้าย คำสั่ง 1752/2551 อ่าน 80 ครั้ง
แนบท้ายคำสั่ง ที่ 1563/51 อ่าน 30 ครั้ง
แนบท้ายคำสั่ง 1565/2551 อ่าน 56 ครั้ง
แนบท้ายคำสั่ง 1564/2551 อ่าน 39 ครั้ง
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ที่ 1563-1564-1565/2551 อ่าน 125 ครั้ง
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ที่ 1290-1291/2551 อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง 1290/51 อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง 1291/51 อ่าน 42 ครั้ง
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ที่ 1510-1511/51 ลว 23 พ.ค.51และ 944/51 ลว.26 พ.ค.51 อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง 1510/51 ลว.11 ส.ค.51 อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง 1511/51 ลว.11 ส.ค.51 อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง 1512-1513/51 ลว.11 ส.ค.51 อ่าน 64 ครั้ง
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ที่ 1510-1511/51 ลว 23 พ.ค.51และ 944/51 ลว.26 พ.ค.51 อ่าน 47 ครั้ง
รับสมัครสาธารณสุขอำเภอ (จ.บริหารงานสาธารณสุข 7) จำนวน 2 อัตรา อ่าน 18 ครั้ง
ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (ทัศนีย์ คณาชอบ) อ่าน 29 ครั้ง
การปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) อ่าน 205 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ อ่าน 45 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งต้งให้ดำรงตำแหน่ง หน.สอ.(จ.บส.6) อ่าน 28 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย อ่าน 93 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ อ่าน 177 ครั้ง