Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
 
  ข่าวเก่า บุคลากร
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด อ่าน 26 ครั้ง
รับสมัคพนักงานราชการ จำนวน ๒ อัตรา อ่าน 65 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (คารมณ์) อ่าน 10 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (พรรณกร ถ่อเงิน) อ่าน 24 ครั้ง
ประกาศผลการประเมินฯ (ข้อเขียน) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ อ่าน 22 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ศักดิ์รินทร์) อ่าน 29 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ประยุทธ ศรีสำราญ) อ่าน 32 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (อรทัย ทองขัน) อ่าน 22 ครั้ง
เอกสารการประชุมการกำหนดตำแหน่งและการบริหารงานบุคคล 58 อ่าน 34 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ อ่าน 20 ครั้ง
ให้ข้าราชการรักษาราชการแทนและให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ปี 2558 อ่าน 30 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (ปณิษฐา) อ่าน 23 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (นภัสรา+กิตติศักดิ์) อ่าน 19 ครั้ง
รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน ๒ อัตรา อ่าน 8 ครั้ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล อ่าน 10 ครั้ง
ประกาศผุู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(วรรณภา,เกรียงศักดิ์) อ่าน 30 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (พรทิพย์ วรชิน) อ่าน 61 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (มณีวรรรณ์) อ่าน 35 ครั้ง
เชิญประชุมย้าย อ่าน 34 ครั้ง
รับสมัครผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 2 อัตรา อ่าน 51 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (อรทัย) อ่าน 2 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่งประเมินเพื่อเลื่อนระดับและรับเงินประจำตำแหน่งปี 58 อ่าน 23 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย อ่าน 17 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล อ่าน 37 ครั้ง
รับสมัครผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ อ่าน 21 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (หทัยชนก) อ่าน 21 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (ธวัชรินทร์) อ่าน 17 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ภักดี) อ่าน 41 ครั้ง
ประกาศผุู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(จุฑามาศ,วัลยาศิลป์) อ่าน 46 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (อวยพร) อ่าน 44 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย อ่าน 49 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (สุจงรัก) อ่าน 55 ครั้ง
รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ อ่าน 31 ครั้ง
ประกาศรับย้ายนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) อ่าน 57 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ปรารถนา) อ่าน 14 ครั้ง
รับสมัครผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 อัตรา อ่าน 28 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผุ้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(สีสังวาล) อ่าน 24 ครั้ง
เลื่อนวันประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ อ่าน 59 ครั้ง
ให้ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างนักเรียนทุน เพื่อประกอบการเลื่อนค่าจ้างปี 57 อ่าน 28 ครั้ง
ขึ้นบัญชีพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา อ่าน 17 ครั้ง
ซ้อมความเข้าใจกรณีให้ระงับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว อ่าน 19 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนพนักงานราชการ จำนวน ๓ อัตรา อ่าน 100 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(อัญชลี โพธิหอม) อ่าน 24 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา อ่าน 123 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(รัชนี,สุภาพร) อ่าน 27 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(ภก.รัตพล) อ่าน 21 ครั้ง
ระงับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตั้งแต่ 1 ก.ย.57 อ่าน 56 ครั้ง
รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ อ่าน 18 ครั้ง
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา อ่าน 127 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (พัชรินทร์) อ่าน 9 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (ภก.ปิยพงศ์) อ่าน 22 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(ปริชาติ จันปุ่ม) อ่าน 13 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อขึ้นดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษฯ อ่าน 15 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (พัชริกา) อ่าน 33 ครั้ง
ประชุมสัมมนางานบริหารทั่วไป รพช.ประจำปี ๒๕๕๗ (จ.เชียงใหม่) อ่าน 15 ครั้ง
ประชุมสัมนางานบริหารทั่วไป สสจ/รพช. ประจำปี ๒๕๕๗ อ่าน 11 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานรับเงินประจำตำแหน่ง(อัญชรี) อ่าน 28 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผุ้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(ชนกนาถ) อ่าน 15 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (จิรสุดา) อ่าน 35 ครั้ง
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติทำผลงานเพื่อเลื่อนระดับ/รับเงินประจำตำแหน่งปี 57 อ่าน 34 ครั้ง
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป อ่าน 209 ครั้ง
แบบสอบถามกองทุนเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข อ่าน 19 ครั้ง
แบบสอบถามความพึงพอใจในการทำงาน อ่าน 19 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านฯ พนักงานราชการ อ่าน 99 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ พนักงานราชการ จำนวน ๒ อัตรา อ่าน 37 ครั้ง
ประกาศหลักเกณฑ์แะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ) อ่าน 45 ครั้ง
ประกาศคณะกกต.พกส.เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข อ่าน 57 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกข้าตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นวก สธ ชำนาญการพิเศษ) อ่าน 35 ครั้ง
การคัดเลือกผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขโดยวิธีการเลือกตั้ง อ่าน 134 ครั้ง
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา อ่าน 93 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (ทัศนีย์) อ่าน 50 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน ๑๓ อัตรา อ่าน 99 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (รุจี+ชวนชม) อ่าน 46 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง(ศุภิสรา) อ่าน 132 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน ๑๓ อัตรา อ่าน 97 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (ภก.วัชรานี) อ่าน 23 ครั้ง
ขอความร่วมมือให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกซ้อมกีฬา (บาสฯหญิง) อ่าน 45 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (ภก.วงค์นคร) อ่าน 49 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกสาธารณสุขอำเภอ (นวก.สธ.ชำนาญการพิเศษ) อ่าน 36 ครั้ง
พ้นทดลองปฏิบัติหน้าทื่ราชการ อ่าน 11 ครั้ง
วิทยุด่วน ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาชีพ) อ่าน 47 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (วรรณวิไล ใสเย็น) อ่าน 55 ครั้ง
วิทยุฉบับจริง ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการปี 2555 อ่าน 34 ครั้ง
ด่วนที่สุด ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวและพนักราชการ ปี งปม.2555 อ่าน 48 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (นายอนุชิต) อ่าน 34 ครั้ง
ด่วนที่สุด หนังสือ การเลื่อนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ณ วันที่ ๑ ตค ๕๖ อ่าน 127 ครั้ง
วิทยุด่วนเรื่องการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างชั่่วคราว อ่าน 26 ครั้ง
วิทยุด่วนให้ดำเนินการประเมินเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว อ่าน 77 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(บุญมี หิมะคุณ) อ่าน 27 ครั้ง
วิทยุด่วน เรื่องการจ้างพนักงานสาธารณสุข อ่าน 170 ครั้ง
ตารางวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข อ่าน 16 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ (รับย้าย) เพื่อดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ อ่าน 30 ครั้ง
วิทยุด่วน ขอเชิญประชุมผ่าน VDO conferece เรื่อง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข อ่าน 80 ครั้ง
วิทยุด่วนให้ส่งรายงานแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวปีงบ 57 อ่าน 37 ครั้ง
รับสมัครผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) อ่าน 24 ครั้ง
วิทยุด่วน ขอเชิญประชุมผ่าน VDO conferece ระเบียบฯพนักงานกระทรวงสาธารณสุข อ่าน 16 ครั้ง
เขตขอข้อมูลการให้บริการของ รพช.ประกอบการจัดคนลงตำแหน่ง (ด่วนที่สุด) อ่าน 42 ครั้ง
ถาม-ตอบ เรื่อง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จาก สป.สธ. อ่าน 23 ครั้ง
ขอข้อมูลลูกจ้าง ณ 1 พ.ค.56 อ่าน 17 ครั้ง
ถาม-ตอบ เรื่อง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จาก สป.สธ. อ่าน 10 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (วัชรินทร์ยา) อ่าน 36 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (สิริพิมพ์) อ่าน 19 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(วรรณวิไล) อ่าน 16 ครั้ง
แก้ไข วิทยุด่วน ชะลอการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข อ่าน 26 ครั้ง
หนังสือชะลอการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารรสุข อ่าน 93 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ อ่าน 81 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองฯ/หนองสูง อ่าน 19 ครั้ง
รับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ อ่าน 27 ครั้ง
บัญชีอัตราค่าจ้างสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารรสุข อ่าน 63 ครั้ง
แจ้งกำหนดการการดำเนินการลูกจ้าง สู่ พกส. อ่าน 99 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงฯ อ่าน 65 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ อ่าน 39 ครั้ง
ด่วน ขอความร่วมมือส่งแบบสอบถามความพึงพอใจฯ อ่าน 50 ครั้ง
คำสั่ง สป.สธ. มอบหมายงานให้ ขรก เป็นผู้บังคับบัญชาของ พกส. อ่าน 25 ครั้ง
แบบสำรวจข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ เพื่อปรับเงินตามวุฒิปริญญาโท อ่าน 49 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ฯ เข้าสู่พนักงานกระทรวงฯ อ่าน 74 ครั้ง
รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง อ่าน 38 ครั้ง
วิทยุด่วน ส่งขั้นตอนและระยะเวลาการประเมินลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่ พกส. อ่าน 114 ครั้ง
รับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฯ อ่าน 20 ครั้ง
การดำเนินการประเมินลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข อ่าน 102 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ จำนวน ๒ อัตรา อ่าน 155 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (นายสุทธา) อ่าน 75 ครั้ง
การบรรจุโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่ง อ่าน 271 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านฯ อ่าน 64 ครั้ง
เชิญผู้รับผิดชอบงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและตัวแทนลูกจ้างรายเดือนเข้าประ อ่าน 52 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้เฉพาะด้านของบุคคลเกี่ยวกับงาน อ่าน 42 ครั้ง
ตารางเปรียบเทียบตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวแบบใหม่กับแบบเดิม อ่าน 83 ครั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข อ่าน 86 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานราชการ จำนวน ๒ อัตรา อ่าน 34 ครั้ง
แบบสอบถามความพึงใจในการทำงาน อ่าน 6 ครั้ง
แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนและรักษาการในตำแหน่ง อ่าน 10 ครั้ง
เร่งรัดการส่งสำเนาวุฒิและสำเนาคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว อ่าน 25 ครั้ง
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา อ่าน 47 ครั้ง
แบบฟอร์มแนบท้ายส่งตามหนังสือ มห 0032/ว 727 ลว. 1 พ.ค.56 อ่าน 32 ครั้ง
ระงับการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง อ่าน 29 ครั้ง
ด่วนมาก ขอข้อมูลลูกจ้าง อ่าน 53 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 อ่าน 50 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(ดรุณวรรณ) อ่าน 65 ครั้ง
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ณ 1 เมษายน 2556 อ่าน 70 ครั้ง
ชวนชวญบวชในโครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป อ่าน 49 ครั้ง
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ณ 1 ตค 55 อ่าน 27 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (รจนันท์) อ่าน 53 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นวก.สาธารณสุข) อ่าน 161 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว อ่าน 88 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข) อ่าน 15 ครั้ง
สำรวจข้อมูลข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ท่ีได้รับวุฒิปริญญาเพิ่มเติม อ่าน 45 ครั้ง
แบบคำขอใบรับรอง อ่าน 23 ครั้ง
ตรวจสอบรายชื่อผุ้ถึงกำหนดส่งผลงานเลื่อนระดับ/เงิน ปจ.ตน.ปี56 อ่าน 8 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(เอกพล) อ่าน 49 ครั้ง
การขอย้ายของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี2555 อ่าน 17 ครั้ง
แบบขอย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปี 2556 อ่าน 14 ครั้ง
แบบสำรวจความคิดเห็นข้าราชการส่งภายใน 27 ธค.55 อ่าน 97 ครั้ง
ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจด่วนภายใน 27 ธค.55 อ่าน 34 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (นักการแพทย์แผนไทย) อ่าน 72 ครั้ง
ด่วนที่สุด ขอข้แมูลลูกจ้าง (คำสั่งจ้าง) ภายใน 19 ธ.ค.55 อ่าน 47 ครั้ง
โครงการส่งเสริม อสม เชิงรุก ปี2556 จังหวัดมุกดาหาร อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง อสม.(6815 ราย) อ่าน 16 ครั้ง
ให้ อสม.ได้รับเงินค่าป่วยการ อ่าน 63 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งแพทย์แผนไทย อ่าน 31 ครั้ง
กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเรื่อง ย้ายช้าราชการ,แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการ อ่าน 83 ครั้ง
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราบการ ตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย อ่าน 91 ครั้ง
แนวทางการบริหารตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ และผอ.รพ.สต. อ่าน 20 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(พิมพ์ลดา) อ่าน 64 ครั้ง
รับสมัคร หน.สอ. (เพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง) อ่าน 34 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย อ่าน 42 ครั้ง
เลื่อนวันประชุมการพิจารณาย้ายข้าราชการ อ่าน 82 ครั้ง
เชิญประชุม เรื่่องย้ายข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวสายงาน นร.ทุน อ่าน 97 ครั้ง
สป.สธ. รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อ่าน 5 ครั้ง
เชิญประชุมเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ รอบ ต.ค.55 อ่าน 47 ครั้ง
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวฯ อ่าน 35 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ อ่าน 148 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนพนักงานราชการ อ่าน 66 ครั้ง
หนังสือแจ้งให้ส่งรายชื่อปฏิบัติงานจริง เลื่อนเงินเดือน ต.ค.55 อ่าน 46 ครั้ง
ฟอร์มแจ้งรายชื่อข้าราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน ต.ค.55 อ่าน 35 ครั้ง
ฟอร์มแจ้งรายชื่อลูกจ้างประจำเพื่อเลื่อนค่าจ้าง ต.ค.55 อ่าน 33 ครั้ง
ฟอร์มแจ้งรายชื่อลูกจ้างสายงานนักเรียนทุนเพื่อเลื่อนค่าจ้าง ต.ค.55 อ่าน 21 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ณัฐชานันท์) อ่าน 57 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์วุฒิการศึกษาฯ,ผ่านการอบรมฯ อ่าน 22 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส่งผลงานขอรับเงินประจำตำแหน่ง (จารุณี) อ่าน 39 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส่งผลงานขอรับเงินประจำตำแหน่ง (มัลลิกา) อ่าน 8 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส่งผลงานขอรับเงินประจำตำแหน่ง (3 ราย) อ่าน 62 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานราชการ อ่าน 63 ครั้ง
ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ จำนวน ๒ อัตรา อ่าน 50 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานรับเงิน ประจำตำแหนง (เริงฤดี,น้ำทิพ อ่าน 26 ครั้ง
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา อ่าน 53 ครั้ง
การคัดเลือก ขรก.ตำแหน่ง นพ.สสจ./ผอ.รพศ.,รพท. อ่าน 4 ครั้ง
การเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน และการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละเขตพื้นที่ความรั อ่าน 28 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งแบบประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ทพ.ชาตรี) อ่าน 23 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งแบบประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (อวยพร,บังอร อ่าน 37 ครั้ง
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล เพื่อนเลื่อนระดับและรับเงิ อ่าน 8 ครั้ง
หนังสือนำส่งซ้อมความเข้าใจการปรับค่าจ้าง อ่าน 44 ครั้ง
ซ้อมความเข้าใจการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ณ 1 ม.ค.55 อ่าน 28 ครั้ง
การแต่งกายของลูกจ้างประจำภายหลังการเกษียณอายุฯ อ่าน 24 ครั้ง
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ (ออกจากราชการ ๑ ต.ค.๕๕) อ่าน 44 ครั้ง
ปชส.เชิญชวนบวชพระแสนรูปเข้าพรรษา โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆ อ่าน 8 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียดรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกหัวหน้าพยาบาล อ่าน 42 ครั้ง
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกหัวหน้าพยาบาล และหัวหน้าสถานีอนามัย อ่าน 30 ครั้ง
ใบสมัครหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และหัวหน้าสถานีอนามัย อ่าน 18 ครั้ง
สป.สธ.แจ้งแนวทางปฏิบัติการปรับค่าจ้างดำเนินงานเอกชน อ่าน 24 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ัได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานรับเงินประจำำตำแหน่ง (ทญ.จันทนา) อ่าน 48 ครั้ง
เอกสารการมอบหมายงาน นพ.สสจ. อ่าน 27 ครั้ง
หนังสือแจ้งให้ดำเนินการมอบหมายงาน นพ.สสจ. อ่าน 58 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผุ้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ภก.ปิยพงศ์) อ่าน 28 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผุ้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานรับเงินประจำำตำแหน่ง (ทญ.ชวนชม) อ่าน 30 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผุ้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานรับเงินประจำำตำแหน่ง (เศรษฐลัทธ์ อ่าน 15 ครั้ง
การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน อ่าน 55 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๔ อัตร อ่าน 84 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนพนักงานราชการ อ่าน 54 ครั้ง
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน อ่าน 67 ครั้ง
เอกสารประกอบการเลื่อนเงินเดือน อ่าน 61 ครั้ง
ให้ส่งรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อเตรียมการเลื่อนเงินเดือน อ่าน 13 ครั้ง
แบบฟอร์มส่งรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อเตรียมการเลื่อนเงินเดือน อ่าน 28 ครั้ง
ซักซ้อมความเข้าใจในการเสนอใบลาพักผ่อนกรณีจะไปต่างประเทศ อ่าน 26 ครั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง อ่าน 44 ครั้ง
แนบท้ายประกาศผุ้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงารับเงินประจำตำแหน่ง(สิริลักษณ์) อ่าน 48 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผุ้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานรับเงินประจำำตำแหน่ง (สิริลักษณ์) อ่าน 38 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 อ่าน 150 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานราชการ อ่าน 41 ครั้ง
คำสั่งให้ อสม.ได้รับค่าป่วยการ อ่าน 49 ครั้ง
การลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลาในช่วงวิกฤตอุทกภัย อ่าน 36 ครั้ง
อุปสมบท ๕ ธันวาคส ๒๕๕๔ อ่าน 27 ครั้ง
ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ด่วน ส่งภายใน 15 ก.พ.55 อ่าน 23 ครั้ง
ตารางข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงด่วน ส่งภายใน 15 ก.พ.55 อ่าน 40 ครั้ง
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๔ ตำแหน่ง อ่าน 32 ครั้ง
แนบท้ายประกาศผุ้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงารับเงินประจำตำแหน่ง(จารุณี) อ่าน 34 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผุ้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานรับเงินประจำำตำแหน่ง (จารุณี) อ่าน 50 ครั้ง
คำสั่งให้ อสม.ได้รับเงินค่าป่วยการ (ต.ค.54 ถึง 30 ก.ย.55) อ่าน 25 ครั้ง
แนบท้ายประกาศผุ้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงารับเงินประจำตำแหน่ง(นัฎฐพร) อ่าน 12 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผุ้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานรับเงินประจำำตำแหน่ง (นัฎฐพร) อ่าน 22 ครั้ง
แนบท้ายประกาศผุ้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงานเลื่อนระดับ(วันเพ็ญ เนวะมาตย์) อ่าน 23 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผุ้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (วันเพ็ญ เนวะมาตย์) อ่าน 55 ครั้ง
แนบท้ายประกาศส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ธวัชรินทร์) อ่าน 27 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเลื่อนระดับ(ธวัชรินทร์) อ่าน 37 ครั้ง
รายชื่อ อสม.ได้รับเงินค่าป่วยการเดือน ต.ค.-พ.ย.54 อ่าน 66 ครั้ง
ขั้นตอนการดำเนินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 ตค.54 อ่าน 58 ครั้ง
จัดสรรวงเงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (1 ต.ค.54) อ่าน 79 ครั้ง
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำรอบ ต.ค.54 อ่าน 156 ครั้ง
ให้ส่งรายชื่อข้าราชการปฏิบัติราชการจริงเพื่อคำนวณเงินเลื่อนเงินเดือน ด่วน อ่าน 27 ครั้ง
ประกาศผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานวิชาการเลื่อนระดับ (ปัทมาพร) อ่าน 90 ครั้ง
ประกาศผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานวิชาการเลื่อนระดับ(ภญ.ศิริลักษณ์-ชุมพล) อ่าน 28 ครั้ง
ประกาศผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานวิชาการเลื่อนระดับ (ภก.ธงชัย) อ่าน 59 ครั้ง
ประกาศชี้ตัวผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเลื่อนระดับ (ภก.ธราธร) อ่าน 111 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ อ่าน 189 ครั้ง
ประกาศชี้ตัวผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเลื่อนระดับ(สุทิน) อ่าน 116 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนพนักงานราชการ อ่าน 67 ครั้ง
ประกาศผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานประเมินรับเงินประจำตำแหน่ง(อุไรวรรณ,บุปฝาชาติ) อ่าน 152 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ อ่าน 85 ครั้ง
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้ส่งผลงานวิชาการเลื่อนระดับ(วิรมล ตันสมรส) อ่าน 120 ครั้ง
ประกาศผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานวิชาการเลื่อนระดับ(ทัศนีย์ คณาชอบ) อ่าน 60 ครั้ง
ประกาศผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานวิชาการเลื่อนระดับ (ภก.เอกพล,วงค์นคร) อ่าน 95 ครั้ง
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล อ่าน 29 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักการแพทย์แผนไทย) อ่าน 48 ครั้ง
ประกาศคัดเลือกผู้มีสิทธ์ส่งผลงานเพื่อนเลื่อนระดับ (ภก.วัชรานี) อ่าน 66 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานรับเงินประจำตำแหน่ง (ภูษิต) อ่าน 20 ครั้ง
ประกาศเลื่อนกำหนดการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการแพทย์แผนไทย อ่าน 65 ครั้ง
ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการแพทย์แผนไทย อ่าน 116 ครั้ง
เลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งแพทย์แผนไทย อ่าน 78 ครั้ง
แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนสสอ.และข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ. อ่าน 77 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานรับเงินประจำตำแหน่ง (ภก.จีรศักดิ์ ) อ่าน 68 ครั้ง
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ออกจากราชการ 1 ต.ค.54) อ่าน 92 ครั้ง
ประกาศผู้มีสิ่ทธิ์ส่งผลงานเลื่อนระดับที่สูงขึ้น(สุจินดา) อ่าน 26 ครั้ง
ประกาศชี้ตัวผู้มีสิทธิ์ส่งแบบประเมินผลงานเพื่อนเลื่อนระดับ(สุจินดา) อ่าน 83 ครั้ง
ฟอร์มส่งรายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้างปฏิบัติราชการจริง อ่าน 63 ครั้ง
ให้ส่งรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน อ่าน 43 ครั้ง
รายชื่อเจ้าหน้าทีรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรับเงินประจำแหน่ง (ด่วน) อ่าน 11 ครั้ง
(แก้ไขใหม่ )ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์ส่งผลงานเลื่อนระดับ (เกตุวดี) อ่าน 75 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์ส่งผลงานรับเงินประจำตำแหน่ง (เกตุวดี) อ่าน 38 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์ส่งผลงานรับเงินประจำตำแหน่ง (สิริญญา, มยุรี) อ่าน 50 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ศุภิสรา) อ่าน 19 ครั้ง
คำสั่งให้ อสม.ได้รับค่าตอบแทน อ่าน 30 ครั้ง
ประกาศผุ้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเลื่อนระดับ (ปณิษฐา) (แก้ไข) อ่าน 69 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลือนระดับ (ปณิษฐา ขันแข็ง) อ่าน 56 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา อ่าน 69 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ส่งผลงานเลื่อนระดับที่สูงขึ้น (เกตุวดี) อ่าน 41 ครั้ง
ส่งผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (นงนภัส) อ่าน 50 ครั้ง
การขอย้ายของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2554 อ่าน 128 ครั้ง
หลักเกณฑ์การย้ายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2554 อ่าน 39 ครั้ง
แบบขอย้ายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2554 อ่าน 29 ครั้ง
ส่งผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (สายวสันต์) อ่าน 23 ครั้ง
ส่งผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (สุมาลี อินลี) อ่าน 66 ครั้ง
รับสมัครหัวหน้าสถานีอนามัย อ่าน 28 ครั้ง
คุณสมบัติของผู้สมัครดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย อ่าน 71 ครั้ง
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ อ่าน 76 ครั้ง
ให้ผู้มีราขชื่อมารับบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ ที่งานการเจ้าหน้าที่ อ่าน 29 ครั้ง
รายชื่อข้าราชการที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อ่าน 22 ครั้ง
ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น (ดวงเด่น,อัญชรี) อ่าน 24 ครั้ง
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล อ่าน 84 ครั้ง
ส่งผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (รักชม และพวกรวม 5 ราย) อ่าน 75 ครั้ง
ส่งผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (บดินทร์) อ่าน 82 ครั้ง
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (ขจร และพวกรวม 6 อ่าน 156 ครั้ง
บัญชีเงินเดือนข้าราชการฯ 1 ต.ค.50 ใช้สำหรับเลื่อนขั้นลูกจ้างนักเรียนทุน อ่าน 71 ครั้ง
ส่งข้อมูลฐานข้อมูลบุคลากรให้พี่บุญมี ฝ่ายแผน จาก ก.ไก่ งานการเจ้าหน้าที่ อ่าน 69 ครั้ง
จัดสรรวงเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวสายงานนักเรียนทุน รอบ ต.ค.53 อ่าน 28 ครั้ง
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (จิรภา และพวกรวม 5 อ่าน 102 ครั้ง
บัญชีโครงสร้างอัตราลูกจ้างประจำ อ่าน 43 ครั้ง
แจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนรายชื่อสำรองเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ อ่าน 81 ครั้ง
หนังสือแจ้งการจัดสรรวงเงินสำหรับเลื่อนเงินเดือน ณ 1 ตุลาคม 2553 อ่าน 105 ครั้ง
แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน อ่าน 52 ครั้ง
ขั้นตอนการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนของส่วนราชการ อ่าน 79 ครั้ง
การจัดสรรวงเงินสำหรับเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ 1 ตุลาคม 2553 อ่าน 44 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล อ่าน 135 ครั้ง
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล อ่าน 115 ครั้ง
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง อ่าน 104 ครั้ง
รายชื่อผู้ที่ยังไม่มารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ด่วนที่สุด อ่าน 46 ครั้ง
รายชื่อแก้ไขเอกสารประกอบการคัดเลือกเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง อ่าน 49 ครั้ง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น อ่าน 13 ครั้ง
รายชื่อแก้ไขเอกสารประกอบการคัดเลือกเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง อ่าน 70 ครั้ง
รับ่ย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยบ้านโพนงาม อ่าน 26 ครั้ง
เอกสารประกอบการคัดเลือกหัวหน้า สอ.บ้านโพนงาม อ่าน 58 ครั้ง
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ต.ค.53 อ่าน 137 ครั้ง
รายชื่อข้าราชการปฏิบัติงานจริง เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ณ 1 ต.ค.5 อ่าน 43 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง อ่าน 23 ครั้ง
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2550-2551 อ่าน 65 ครั้ง
คำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง อ่าน 210 ครั้ง
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ อ่าน 206 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น อ่าน 95 ครั้ง
ขอข้อมูลสำรวจข้าราชการที่มีวุฒิ ป.ตรี ทุกท่าน อ่าน 30 ครั้ง
(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 2554 อ่าน 79 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น อ่าน 24 ครั้ง
ประกาศการรับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งว่าง อ่าน 83 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น อ่าน 110 ครั้ง
ขอเชิญประชุม (ลูกจ้างชั่วคราว) อ่าน 29 ครั้ง
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการฯ อ่าน 146 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง อ่าน 103 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการฯ อ่าน 30 ครั้ง
แบบฟอร์มการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งสายงานพยาบาลวิชาชีพ อ่าน 22 ครั้ง
แบบฟอร์มแบบประเมินผลงาน อ่าน 68 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง อ่าน 105 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ อ่าน 31 ครั้ง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว อ่าน 72 ครั้ง
ผลการประเมินผลงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง อ่าน 252 ครั้ง
การนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อ่าน 172 ครั้ง
คำสั่งให้ อสม.ได้รับเงินค่าป่วยการ (156/2553 ลว. 4 มี.ค.2553) อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งให้ อสม.ได้รับเงินค่าป่วยการ อ่าน 122 ครั้ง
คำสั่ง อสม. อ่าน 83 ครั้ง
คำสั่งให้ อสม. ได้รับเงินค่าป่วยการ ยกเลิกคำสั่ง และแก้ไขคำสั่ง อ่าน 17 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานวิชาการ อ่าน 180 ครั้ง
แบบแสดงความจำนงแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2553 อ่าน 40 ครั้ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หลักเกณฑ์การย้ายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร) อ่าน 46 ครั้ง
หลักเกณฑ์การย้ายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2553 อ่าน 86 ครั้ง
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สสจ.มุกดาหาร อ่าน 232 ครั้ง
การขอย้ายของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2553 (ให้ใช้แบบฟอร์มชุดนี้) อ่าน 64 ครั้ง
คำสั่ง ที่ 152/2553 เรื่องให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง อ่าน 237 ครั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 อ่าน 176 ครั้ง
แบบฟอร์มกรอกข้อมูล พ.เทคนิค จพ.สาธารณสุขที่วุฒิ พ.วิชาชีพ อ่าน 84 ครั้ง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน อ่าน 85 ครั้ง
แบบสำรวจข้อมุลลูกจ้างชั่วคราวที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) อ่าน 44 ครั้ง
แบบฟอร์มการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง อ่าน 47 ครั้ง
ฟอร์มสายงานประเภททั่วไปจะปรับเปลี่ยนตำแหน่งไปสายงานวิชาการ อ่าน 96 ครั้ง
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง อ่าน 120 ครั้ง
แบบฟอร์มกรอกค่าตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย อ่าน 89 ครั้ง
ขอข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ สอ.ทุกแห่ง อ่าน 137 ครั้ง
แต่งตังข้าราชการให้รักษาราชการแทน (ศิริวัฒน์ , สถาพร) อ่าน 48 ครั้ง
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนอธิบดี อ่าน 48 ครั้ง
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อ่าน 33 ครั้ง
แต่งตั้งปลัดระทรวงสาธารณสุข (นายไพจิตร์ วราชิต) อ่าน 83 ครั้ง
สำรวจข้อมูลข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไปที่จบ ป.ตรีและนวก.ที่มีวุฒิพยาบาล อ่าน 33 ครั้ง
ประกาศขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการฯ อ่าน 37 ครั้ง
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (นายไพจิตร์ วราชิต) อ่าน 48 ครั้ง
สำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำ อ่าน 32 ครั้ง
โควตาการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวสายงานนักเรียนทุน รอบ 1 ต.ค.52 อ่าน 154 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 10,000 บาท/เดือน อ่าน 33 ครั้ง
การเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 อ่าน 178 ครั้ง
หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 2552 อ่าน 72 ครั้ง
แบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณา 1 ขั้นหรือ 1.5 ขั้น อ่าน 88 ครั้ง
วงเงินสำหรับเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ อ่าน 22 ครั้ง
วงเงินสำหรับเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ต.ค.52 อ่าน 107 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หน.สอ.บ้านดงเย็น อ่าน 41 ครั้ง
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว อ่าน 82 ครั้ง
แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อฯ แนบ ที่ มห 0027/ว 001441 ลว.14 ส.ค.52 อ่าน 35 ครั้ง
รับสมัครสาธารณสุขอำเภอ และหัวหน้าสถานีอนามัย อ่าน 88 ครั้ง
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) อ่าน 67 ครั้ง
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552) อ่าน 71 ครั้ง
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ อ่าน 27 ครั้ง
มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปี2553 อ่าน 57 ครั้ง
แบบสำรวจกลุ่มเป้าหมายเกษียณอายุก่อนกำหนด ปี 2553 อ่าน 30 ครั้ง
คำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (นิราวรรณ วังคะฮาต) อ่าน 148 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ อ่าน 85 ครั้ง
หนังสือนำส่งบัญชีโครงสร้างอตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวฯ (เงินบำรุง) อ่าน 36 ครั้ง
บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) อ่าน 43 ครั้ง
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 อ่าน 33 ครั้ง
ฟอร์มส่งรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 1 ขั้น อ่าน 50 ครั้ง
โควตาลูกจ้างประจำ อ่าน 70 ครั้ง
โควตาข้าราชการ อ่าน 16 ครั้ง
หลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือน ณ 1 เมษายน 2552 อ่าน 34 ครั้ง
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ อ่าน 58 ครั้ง
ย้ายข้าราชการ ฯ ครั้งที่ 1/2552 อ่าน 88 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ อ่าน 69 ครั้ง
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งเลื่อนข้าราชการ ที่ 127/2552(ธีรพงศ์และพวก 10 ราย) อ่าน 94 ครั้ง
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ที่ 127/2552 (ธีรพงศ์และพวก 10 ราย) อ่าน 27 ครั้ง
เลื่อนข้าราชการ (วานิยม,ทรงเสน่ห์) อ่าน 47 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อ่าน 28 ครั้ง
การขอย้ายของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2552 อ่าน 102 ครั้ง
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 2) อ่าน 74 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ อ่าน 95 ครั้ง
หนังสือแจ้งคำสั่งปฏิบัติราชการ รักษาการในตำแหน่ง (เกยูร และพวก 30 ราย) อ่าน 27 ครั้ง
คำสั่งปฏิบัติราชการ รักษาการในตำแหน่ง (เกยูร และพวก 30 ราย) อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียดให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (เกยูร และพวก 26 ราย) อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งรักษาการในตำแหน่ง (พีรวัฒิ และพวก 4 ราย) อ่าน 110 ครั้ง
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน (เนติ และพวกรวม 8 ราย) อ่าน 65 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งบุคลากร อ่าน 106 ครั้ง
แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอ อ่าน 38 ครั้ง
ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งบุคลากร อ่าน 47 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งบุคลากร อ่าน 73 ครั้ง
หนังสือแจ้งคำสั่งย้าย เลื่อน และปฏิบัติราชการ (บุรีญา และพวก 18 ราย) อ่าน 118 ครั้ง
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งย้าย (บุรีญา และพวก 17 ราย) อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งเลื่อน (ขจร ไชยโคตร) อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งปฏิบัติ (บุรีญา และพวกรวม 8 ราย) อ่าน 55 ครั้ง
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ที่ 2011-2013/2551 อ่าน 53 ครั้ง
แนบท้ายคำสั่งเลื่อนข้าราชการ 2012/2551 อ่าน 45 ครั้ง
แนบท้ายคำสั่งเลื่อนข้าราชการ 2011/2551 อ่าน 49 ครั้ง
แนบท้ายคำสั่งเลื่อนข้าราชการ 2013/2551 อ่าน 39 ครั้ง
แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ครบ 6 เดือน) อ่าน 101 ครั้ง
ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (สิรภพ และพวกรวม 9 ราย) อ่าน 90 ครั้ง
ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (วราภรณ์ และปรีดา) อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียดย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (เกรียงศักดิ์ ขันแข็ง) อ่าน 53 ครั้ง
หนังสือแจ้งคำสั่งย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (เกรียงศักดิ์ ขันแข็ง) อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียดย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (เกรียงศักดิ์ ขันแข็ง) อ่าน 78 ครั้ง
รายละเอียดปฏิบัติ (เกรียงศักดิ์ ขันแข็ง) อ่าน 58 ครั้ง
หนังสือแจ้งคำสั่งย้าย (ไพฑูรย์ ฐิติวงศาโรจน์) อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งย้าย (ไพฑูรย์ ฐิติวงศาโรจน์) อ่าน 66 ครั้ง
หนังสือแจ้งคำสั่งเลื่อน (สมบูรณ์ พระสุพรรณ์) อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งเลื่อน (สมบูรณ์ พระสุพรรณ์) อ่าน 73 ครั้ง
หนังสือแจ้งคำสั่งย้าย (พรหมมินทร บุญเยื้อน และจำเนียร) อ่าน 162 ครั้ง
ย้ายข้าราชการ (พรหมมินทร บุญเยื้อน และจำเนียร) อ่าน 102 ครั้ง
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ที่ 2010/2551 และ 2014/2551 ลว. 3 ต.ค.51 อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งเลื่อนข้าราชการ ที่ 2010/2551 ลว. 3 ตุลาคม 2551 อ่าน 60 ครั้ง
ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารโครงการ อ่าน 82 ครั้ง
รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8และเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี7 อ่าน 110 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกหัวหน้าสถานีอนามัย (จ.บริหารงานสาธารณสุข 7) สอ.บ้านดอน อ่าน 54 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกหัวหน้าสถานีอนามัย (จ.บริหารงานสาธารณสุข 6) สอ.บ้านสามขา อ่าน 47 ครั้ง
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ที่ 1819/2551 ลว. 19 ก.ย. 2551 อ่าน 79 ครั้ง
แนบท้ายคำสั่งเลื่อนข้าราชการ 1819/2551 ลว.19 ก.ย.51 อ่าน 109 ครั้ง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ อ่าน 68 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารโครงการ อ่าน 33 ครั้ง
ประกาศขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราว (ผู้ประสานงานโครงการ) อ่าน 61 ครั้ง
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร อ่าน 58 ครั้ง
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ที่ 1788/2551 อ่าน 78 ครั้ง
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งเลื่อนข้าราชการ ที่ 1788/2551 อ่าน 98 ครั้ง
คำสั่งเลื่อนระดับควลและรายละเอียดแนบท้าย คำสั่ง 1752/2551 อ่าน 63 ครั้ง
แนบท้ายคำสั่ง ที่ 1563/51 อ่าน 49 ครั้ง
แนบท้ายคำสั่ง 1565/2551 อ่าน 76 ครั้ง
แนบท้ายคำสั่ง 1564/2551 อ่าน 21 ครั้ง
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ที่ 1563-1564-1565/2551 อ่าน 109 ครั้ง
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ที่ 1290-1291/2551 อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง 1290/51 อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง 1291/51 อ่าน 29 ครั้ง
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ที่ 1510-1511/51 ลว 23 พ.ค.51และ 944/51 ลว.26 พ.ค.51 อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง 1510/51 ลว.11 ส.ค.51 อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง 1511/51 ลว.11 ส.ค.51 อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง 1512-1513/51 ลว.11 ส.ค.51 อ่าน 56 ครั้ง
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ที่ 1510-1511/51 ลว 23 พ.ค.51และ 944/51 ลว.26 พ.ค.51 อ่าน 41 ครั้ง
รับสมัครสาธารณสุขอำเภอ (จ.บริหารงานสาธารณสุข 7) จำนวน 2 อัตรา อ่าน 66 ครั้ง
ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (ทัศนีย์ คณาชอบ) อ่าน 50 ครั้ง
การปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) อ่าน 216 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ อ่าน 65 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งต้งให้ดำรงตำแหน่ง หน.สอ.(จ.บส.6) อ่าน 60 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย อ่าน 74 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ อ่าน 185 ครั้ง