Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
 
  ข่าวเก่า
PPTป้องกันทุจริตฯ ITA สสจ. มุก2มีค61 โดย อ.ตุ่ย ศปปท.สธ. อ่าน 14 ครั้ง
สขร.1 รพ.ดอนตาล ต.ค.60- ธ.ค.60 อ่าน 7 ครั้ง
มข จัดอบรมโครงการอบรม Quality Assessment in Palliative care อ่าน 1 ครั้ง
สถาบันบรมราชนก แจ้งแก้ไขสัญญารับทุนพยาบาลของ กท.สธ อ่าน 8 ครั้ง
นิด้า ปชส รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ อ่าน 4 ครั้ง
เขต 10 แจ้งเวียนพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ อ่าน 2 ครั้ง
เขต 10 ขอเชิญอบรมพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม อ่าน 1 ครั้ง
สภาเทคนิคการแพทย์สมัครเข้าร่วมโครงการสภาพบผู้ประกอบวิชาชีพ อ่าน 5 ครั้ง
จ.มุกดาหาร จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด อ่าน 1 ครั้ง
สมาคมนักบริหารสาธารณสุข รับสมัครอบรมพัฒนาทีมบริหาร รพ อ่าน 2 ครั้ง
เขต 10 แจ้งอบรมระยะกลางสำหรับแพทย์พยาบาลศูนย์ประคับประคอง รพช. อ่าน 4 ครั้ง
ม.สวนดุสิต อบรม เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง อ่าน 2 ครั้ง
คณะบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม รับสมัครนิสิตใหม่ ป.ตรี 2 ปี อ่าน 1 ครั้ง
แผนการจัดซ้อจัดจ้าง สสอ.หว้านใหญ่ ปี ๒๕๖๑ อ่าน 4 ครั้ง
อบรม ผบต.รุ่นที่ 35 ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 10 และพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถ รุ อ่าน 18 ครั้ง
อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 4 อ่าน 3 ครั้ง
ปชส. เวทีระบบบริการสุขภาพและสุขภาพชุมชน 2560 สานพลังภาคีสู่สังคมสูงอายุศตวรรษที่ อ่าน 4 ครั้ง
อบรมพยาบาลไตเทียม รุ่น 44 อ่าน 6 ครั้ง
อบรม การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ อ่าน 5 ครั้ง
อบรมหลักสูรพยาบาลเฉพาะทางสาขาสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ อ่าน 6 ครั้ง
รับสมัครผู้เข้าหลักสูตรพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร อ่าน 4 ครั้ง
อบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด อ่าน 4 ครั้ง
อบรมหลักสูตร การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 1/2561 อ่าน 5 ครั้ง
ปชส. อบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบำบัดักษายาเสพติด 2561 อ่าน 2 ครั้ง
คำกล่าวรายงาน พอสว บ้านบากคำบก อ่าน 12 ครั้ง
วิชาการโภชนาการ อ่าน 8 ครั้ง
เอกสารประกอบกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกข้าราชการที่ดี สสจ มุกดาหารต้านโกง อ่าน 3 ครั้ง
อ่าน 12 ครั้ง
เผยแพร่แผนป้องกันทุจริต สสจ.มุกดาหารปี2560 แผน1 อ่าน 17 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.ดอนตาล จำนวน 2 รายการ อ่าน 3 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารผู้ป่วย อ่าน 2 ครั้ง
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ อ่าน 6 ครั้ง
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๙ อ่าน 7 ครั้ง
ม.เชียงใหม่ ขอเชิญอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง 2 หลักสูตร อ่าน 24 ครั้ง
วิชาการตา อ่าน 20 ครั้ง
อ่าน 11 ครั้ง
สมาคมโภชนาการ ฯ ขอเชิญส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ อ่าน 43 ครั้ง
มมส.รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา อ่าน 51 ครั้ง
ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ อ่าน 70 ครั้ง
วพบ.บรมราชชนนี เชียงใหม่ ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการประชุมวิชาการฯ อ่าน 60 ครั้ง
ม.บูรพา ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ อ่าน 27 ครั้ง
ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ อ่าน 28 ครั้ง
ม.มหิดลขอเชิญประชุมวิชาการ อ่าน 12 ครั้ง
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล ม.ขอนแก่น ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีและงานคืนสู่เหย้าฯ อ่าน 25 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ (ครั้งที่ 2) อ่าน 41 ครั้ง
การเงิน ส่งค่าตอบแทนตาม ฉ8 หนองสูง อ่าน 7 ครั้ง
กระทรวงยุติธรรม ปชส.การรับฟังความคิดเห็นแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อ่าน 41 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง และซื้อครุภัณฑ์ รพ.ดอนตาล/รพ.สต.เครือข่าย อ่าน 21 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง อ่าน 16 ครั้ง
ประกาศจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารจ่ายกลางและซักฟอก อ่าน 19 ครั้ง
ประกาศจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารจ่ายกลางและซักฟอก อ่าน 9 ครั้ง
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี (แก้ไข) อ่าน 48 ครั้ง
ขอความร่วมมือสุ่มตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือน ปี 2557 อ่าน 40 ครั้ง
ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิตฯ อ่าน 23 ครั้ง
ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 อ่าน 23 ครั้ง
รพ.เมตตสประชารักษ์(วัดไร่ขิง) เชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ อ่าน 257 ครั้ง
วสส.สุพรรณบุรี ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการฯ อ่าน 39 ครั้ง
สนง.พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอเชิญเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมฯ อ่าน 22 ครั้ง
วสส.ขอนแก่น ปชส.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฉุกเฉินนอก รพ. อ่าน 9 ครั้ง
ม.จุฬา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๕๓ อ่าน 29 ครั้ง
ม.บูรพา ปชส.หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตฯ อ่าน 26 ครั้ง
สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย เชิญเข้าร่วมฝึกอบรม อ่าน 30 ครั้ง
ม.ขอนแก่น ปชส.บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ อ่าน 57 ครั้ง
วพบ.บรมราชชนนี สุรินทร์ เชิญสมัครเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานในการประชุมฯ อ่าน 170 ครั้ง
สมาคมอุตสาหกรรมฯ ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนา อ่าน 28 ครั้ง
สมาคมพยาบาลทหารบก เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ อ่าน 32 ครั้ง
ววส.ม.จุฬาฯ เชิญเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ อ่าน 27 ครั้ง
ชมรมพยาบาลการดูแลแบบผสมผสาน เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ อ่าน 22 ครั้ง
ม.สงขลาฯ เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์สำหรับพยาบาล อ่าน 81 ครั้ง
ม.หัวเฉียวฯ ปชส.เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ อ่าน 25 ครั้ง
บริษัท สกอร์ ค็อคพิท จำกัด เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ อ่าน 27 ครั้ง
สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ เชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมฯ อ่าน 45 ครั้ง
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ปชส.หลักสูตรวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต อ่าน 27 ครั้ง
ม.ธรรมศาสตร์ เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมฯ จำนวน ๒ หลักสูตร อ่าน 33 ครั้ง
ม.ขอนแก่น ปชสและส่งบุคลกรเข้ารับการอบรมฯ อ่าน 36 ครั้ง
วพบ.ราชนณีสุรินทร์เชิญร่วมงานโครงการเรื่องพัฒนาองค์ความรู้ก้าวสู้คุณภาพฯ อ่าน 33 ครั้ง
ม.เชียงใหม่ขอเชิญบุคลลากรในสังกัดเข้ารับอบรมจำนวน 2หลักสูตร อ่าน 26 ครั้ง
ม.ขอนแก่นปชส.การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขฯ อ่าน 40 ครั้ง
วสส.ขอนแก่น ปชส.โครงการอบรม อ่าน 26 ครั้ง
วสส.ขอนแก่นเชิญร่วใประชุมโครงการอบรมโครงการหลักสูตรการรักษาพยาบาลขั้นต้นฯ อ่าน 37 ครั้ง
วสส. ขอนแก่น ปชส.โครงการอบรมการวางแผนกำลังคนฯ จำนวน 2รุ่น อ่าน 17 ครั้ง
ม.lee kuan yew ประเทศสิงคโปร์แจ้งการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท อ่าน 45 ครั้ง
ม.สงขลานครินทร์เชิญพยาบาลเข้าร่วมประชุมวิชาการ อ่าน 75 ครั้ง
รพ.สวรรค์ประชารักษ์ ส่งสวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ฉบับที่2 อ่าน 43 ครั้ง
รพ.สวรรค์ประชารักษ์ ส่งสวรรค์ประชารักษ์เวชสาร อ่าน 37 ครั้ง
สถาบันพัฒนาสื่อสารมวลชน ขอเชิญส่งหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาพิเศษ อ่าน 47 ครั้ง
การแสดงความจำนงขอลาไปศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศปี57 อ่าน 59 ครั้ง
มุลนิธิเครือข่ายหมออนามัย แจ้งเปลี่ยนคณะกรรมการมูลนิธิฯ อ่าน 98 ครั้ง
ม.ศรีปทุม ขอพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม อ่าน 50 ครั้ง
ม.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการอบรม อ่าน 249 ครั้ง
ประกาศสอบราคาติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 KVA พร้อมปรับป อ่าน 19 ครั้ง
ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมโครงการอบรมดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน รุ่นที่ 5 อ่าน 40 ครั้ง
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและงานเยือนเหย้า อ่าน 56 ครั้ง
สถาบันพัฒนศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม อ่าน 69 ครั้ง
ม.ขอนแก่น ปชส. การจัดประชุมวิชาการ KKU Pharmacy Forum อ่าน 55 ครั้ง
ม.ขอนแก่น ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ อ่าน 162 ครั้ง
ม.ศิลปากร ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ อ่าน 91 ครั้ง
มมส. ขอประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้เข้าอบรม อ่าน 72 ครั้ง
กระทรวง สธ. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 อ่าน 49 ครั้ง
ม.พะเยา เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 อ่าน 167 ครั้ง
สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ฯขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการ อ่าน 58 ครั้ง
กรมกิจการพลเรือนทหาร ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่าน 134 ครั้ง
สำนักงานศาลปกครอง ขอส่งปฏิทินการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จำนวน 7 หลักสูตร อ่าน 197 ครั้ง
สภาการพยาบาล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 5 อ่าน 190 ครั้ง
สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2556 อ่าน 162 ครั้ง
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม เชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 51 หลักสูตร อ่าน 136 ครั้ง
สนง.พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศฯ ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ อ่าน 188 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2556 อ่าน 43 ครั้ง
ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรม อ่าน 51 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ อ่าน 30 ครั้ง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อ่าน 32 ครั้ง
ม.ขอนแก่น ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ อ่าน 55 ครั้ง
แบบประเมินSDQนร.โดยครู และการคำณวนวิเคราะห์รายบุคคล รร.ส่งเสริมสุขภาพ อ่าน 7 ครั้ง
ขอสำรวจสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เกษียณอายุราช อ่าน 5 ครั้ง
สปสช.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี อ่าน 48 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่7 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม 2 หลักสูตร อ่าน 52 ครั้ง
รร.สุดารัตน์การแพทย์แผนไทย ขอความอนุเคราะห์ ปชส.หลักสูตร อ่าน 5 ครั้ง
สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมใหญ่ อ่าน 44 ครั้ง
กรมอนามัยขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ อ่าน 44 ครั้ง
รพ.ขอนแก่นขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ อ่าน 40 ครั้ง
สมาคมโรคหัวใจขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ อ่าน 42 ครั้ง
รพ.เมตตาประชารักษ์ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม อ่าน 50 ครั้ง
สมาคมพฤฒาวิทยาฯ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมวิชาการ อ่าน 48 ครั้ง
วพบ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ อ่าน 40 ครั้ง
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.จุฬาลงกรณ์ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าอบรมวิชาการ อ่าน 37 ครั้ง
สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ ชมรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปี 56 อ่าน 41 ครั้ง
ส่งคำกล่าวพอสวบ้านหว้านน้อย อำเภอหว้านใหญ่ อ่าน 11 ครั้ง
จัดสัปดาห์รณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ปี2556 อ่าน 49 ครั้ง
สรุปผลคะแนนการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ39KPIจ.มห.ปีงบ55 อ่าน 9 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง อ่าน 25 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ อ่าน 17 ครั้ง
เชิญสมัครประชุมวิชาการ สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย อ่าน 14 ครั้ง
แนวทางเฝ้าระวังมือเท้าปากและแบบสอบสวนจากสำนักระบาด อ่าน 13 ครั้ง
แบบฟอร์มข้อมูลอัตราทารกและมารดาตายของจังหวัดมุกดาหาร ปี 2542-2555 อ่าน 15 ครั้ง
เอกสารประกอบการเลื่อนเงินเดือน อ่าน 11 ครั้ง
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน อ่าน 24 ครั้ง
ตารางลูกจ้างชั่วคราว ส่งคุณหนึ่ง อ่าน 39 ครั้ง
คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ช จัดประชุมวิชาการ อ่าน 28 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบอม ประจำปี 2555 อ่าน 37 ครั้ง
ขอเลื่อนกำหนดวันอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ อ่าน 30 ครั้ง
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการ อ่าน 9 ครั้ง
ม.เกษตร ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม อ่าน 9 ครั้ง
ขอเชิญร่วมสัมณาวิชาการ เรื่องบริบทของการเมืองและการบริหารหลังอุทกภัย อ่าน 33 ครั้ง
แก้ไขประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี, จพ.พัสดุ อ่าน 66 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ อ่าน 88 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา (ต่อ) อ่าน 84 ครั้ง
สถาบันการต่างประเทศ จัดอบรมภาษาอังกฤษ จำนวน 2 หลักสูตร อ่าน 50 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ ม.เชี่ยงไฮ้ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2 หลั อ่าน 39 ครั้ง
สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์ จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร Business intelligence with Adv อ่าน 50 ครั้ง
ศูนย์การพัฒนาศึกษาระหว่างประเทศ ม.เชี่ยงไฮ้ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 3 หลั อ่าน 76 ครั้ง
ม.กรุงเทพธนบุรี ปชส. การรับสมัคร นศ.ป.ตรี โท ปีการศึกษา 2554 รอบ 2 อ่าน 71 ครั้ง
สมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิดฯจัดประชุม National Forum on Birth Defects อ่าน 81 ครั้ง
ม.สงขลาฯ จัดประชุมวิชาการประจำปี 2554 ในวันที่ 3-5 ส.ค. 54 อ่าน 63 ครั้ง
สมาคมนักศึกษาเก่า นิด้าจัดสัมมนาปฏิบัติการ เรื่องการผลักดันเป้าหมายองค์กร อ่าน 52 ครั้ง
สมาคมศิษย์เก่า วสส.อุบลฯ จัดประชุมวิชาการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณส อ่าน 74 ครั้ง
สธ. ปชส. สมาคมข้าราชการพลเรือนร่วมกับ ม.ศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรยุทธศาสตร์ อ่าน 59 ครั้ง
สธ. ปชส. สมาคมนักวิจัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตรดังนี้ อ่าน 60 ครั้ง
สถาบันพัฒนศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 72 ครั้ง
สำนักงานจัดหางานเผยแพร่วารสารประจำเดือน ก.ค. 2554 อ่าน 62 ครั้ง
คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ขอนแก่นเชิญแพทย์เข้าอบรมวิชาการเรื่อง นิติเวชปฏิบัติ อ่าน 53 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการสมาคมศิษย์เก่าสภากาชาดไทย อ่าน 57 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข อ่าน 72 ครั้ง
คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหงรับสมัครผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาต่อ ป.โท อ่าน 77 ครั้ง
คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหงเปิดรับสมัครปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาต่อ ป.โท อ่าน 44 ครั้ง
สถาบันการศึกษาจัดประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5 อ่าน 15 ครั้ง
เทคโนโลยีทางการแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างบทเรียนและการ อ่าน 64 ครั้ง
คณะแพทย์ฯ ม.สงขลาฯ จัดประชุมวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ครั้งที่ 6 อ่าน 65 ครั้ง
คณะแพทย์ฯ ม.มหิดลจัดปรุชุมวิชาการ เรื่อง IC Rama union day 2011 อ่าน 55 ครั้ง
คณะแพทยฯ ม.มหิดล จัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานการบริการด้านสุขภาพ อ่าน 59 ครั้ง
สธ. ส่งสำเนาหนังสือฝ่ายวิชาการการประชุม ICTP เรื่องขอการสนับสนุน อ่าน 55 ครั้ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลาฯ จัดประชุมวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 7 เรื่อง Nursing อ่าน 48 ครั้ง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดประชุมวิชาการเรื่อง MOPH-TITC Healthcare อ่าน 68 ครั้ง
วพบ.สุราษฎธานี จัดประชุมวิชาการระดับชาตอ เรื่องการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ อ่าน 56 ครั้ง
บริษัทพีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 รุ่น อ่าน 71 ครั้ง
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จัดประชุมวิชาการเรื่อง Practical Points อ่าน 54 ครั้ง
คณะแพทย์ฯ มข.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการงานอาชีวอนามัย อ่าน 53 ครั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ปชส.การรับสมัครฯสาขาวิชาการพยาบาล อ่าน 50 ครั้ง
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการเรื่อง ก้าวที่ท้าทายของพยาบาล อ่าน 67 ครั้ง
วพบ. เชียงใหม่ จัดอบรมวิชาการเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน อ่าน 70 ครั้ง
สำนักฝึกอบรม นิด้า จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน ๓ หลักสูตรดังนี้ อ่าน 50 ครั้ง
สำนัการแพทย์ทางเลือก เชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรม อ่าน 48 ครั้ง
ชมรมโภชนวิทยามหิดล จัดประชุมวิชาการเรื่อง แนวทางการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ อ่าน 52 ครั้ง
สถาบันพระบรมราชชนก จัดอบรมเรื่อง สร้างคน สร้างสันติ สำหรับบุคลากร อ่าน 73 ครั้ง
สธ. ปชส.การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ อ่าน 68 ครั้ง
สนง.จังหวัดมุกดาหาร จัดประกวดคำขวัญเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย อ่าน 58 ครั้ง
จ.มห. เชิญชวนรับฟังรายการ "มหาดไทยชวนรู้" อ่าน 72 ครั้ง
วพบ.นครพนม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล อ่าน 65 ครั้ง
คณะเภสัชฯ มข. จัดประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy อ่าน 61 ครั้ง
จ.มห. ปชส. การอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง อ่าน 50 ครั้ง
สธ. ปชส. การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่าน 57 ครั้ง
มศว.เชิญประชุมวิชาการ อ่าน 63 ครั้ง
สภาการพยาบาลคัดเลือกพยาบาลดีเด่น อ่าน 78 ครั้ง
สมาคมพยาบาลคัดเลือกพยาบาลดีเด่นปี 54 อ่าน 73 ครั้ง
สมาคมพยาบาลเชิญประชุมสามัญประจำปี อ่าน 74 ครั้ง
สภากาชาดไทยเชิญบริจาคอวัยวะ อ่าน 63 ครั้ง
สมาคมพยาบาลเชิญประชุมพยาบาลแห่งชาติฯ อ่าน 81 ครั้ง
เอกสารนำเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกและตรวจประเมินฯ IPD 1มิ.ย. 54 อ่าน 15 ครั้ง
สป.สช.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการจัดการความรู้ข้อมูลด้านสุขภาพ อ่าน 86 ครั้ง
รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก จัดประชุมวิชาการ เรื่อง UPDATE IN UPPER EXTREMITY อ่าน 20 ครั้ง
ม.ธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์และกบยุทธ์องค์การ อ่าน 76 ครั้ง
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดอบรมระยะสั้น Pediatric pearls อ่าน 50 ครั้ง
สถาบันวิจัยประชากรฯ ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 เรื่อง อ่าน 43 ครั้ง
สำนักฝึกอบรม นิด้า จัดอบรม 4 หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 55 ครั้ง
เสถียรธรรมสถานจัดประชุมนานาชาติศากยธิดา ครั้งที่ ๑๒ อ่าน 47 ครั้ง
จังหวัดมุกดาหาร เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับข้าราชการ อ่าน 63 ครั้ง
กรมการแพทย์ สธ. จัดอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ รูปแบบเพื่อเตรียม อ่าน 45 ครั้ง
สำนักฝึกอบรม นิด้า จัดอบรม 4 หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 76 ครั้ง
สำนักบริการวิชาการ มมส. จัดอบรม จำนวน ๒ หลักสูตร อ่าน 63 ครั้ง
แนบท้ายประกาศผุ้มีสิทธิ์ส่งผลงาน (ภก.วัชรานี) อ่าน 57 ครั้ง
แนบท้ายประกาศส่งผลงานรับเงินประจำแหน่ง (ภูษิต) อ่าน 70 ครั้ง
สธ. แจ้งมูลนิธิโรคไต รับสมัครฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม อ่าน 58 ครั้ง
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ม.เกษตรฯ ปชส.การรับสมัครนิสิตรุ่นที่ 10 อ่าน 59 ครั้ง
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติจัดทำตารางการอบรมวิชาการประจำปี 2554 อ่าน 56 ครั้ง
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช จัดประชุมวิชาการวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สาธารณสุข อ่าน 51 ครั้ง
กรมพัฒนฯ จัดประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้(ประเทศไทย)ครั้งที่ ๕ อ่าน 57 ครั้ง
นิด้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 65 ครั้ง
มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณขอเชิญเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการ อ่าน 57 ครั้ง
สธ.ส่งสำเนาหนังสือ เชิญประชุมวิชาการ ICTP ๒๐๑๑ อ่าน 62 ครั้ง
สถาบันภาษา จุฬาฯ จัดอบรมภาษาอังกฤษ จำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 43 ครั้ง
วพบ. นนทบุรี จัดอบรมโครงการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล อ่าน 70 ครั้ง
สำนักฝึกอบรม นิด้า จัดอบรมหลักสูตรต่าๆ ๔ หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 58 ครั้ง
ศูย์บริการพยาบาล มช. จัดอบรมประชุมวิชาการ จำนวน ๓ โครงการ อ่าน 61 ครั้ง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร จัดประชุมวิชาการระดับชาติ อ่าน 64 ครั้ง
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลยุคใหม อ่าน 74 ครั้ง
สภาเภสัชกรรม ปชส. การรับสมัครสอบผู้มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติ อ่าน 60 ครั้ง
ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๗ ประชากรและสังคม ๒๕๕๔ เรื่อง อ่าน 64 ครั้ง
ศูนย์กฎหมายการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรม การสร้างและพัฒนางานวิชาการ อ่าน 54 ครั้ง
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้นำ อ่าน 51 ครั้ง
สสจ.ภูเก็ต เชิญเข้าร่วมการแข่งขัน Phuket Health International Marathon อ่าน 64 ครั้ง
รพ.มุกดาหาร จัดประชุมวิชาการเรื่อง Holistic Care from Theory to Practice อ่าน 57 ครั้ง
สป.นย. จัดอบรมสัมมนา ธงไตรรงค์ ธำรงไทย ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ อ่าน 69 ครั้ง
จ.มห. ปชส. เรื่องปืนอัดลมเบาที่จำลองเลียนแบบอาวุธปืนจริง อ่าน 52 ครั้ง
รพ.นครราชสีมา จัดประชุมวิชาการชมรมแพทย์โรคหัวใจ อ่าน 64 ครั้ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา สนับสนุนโควตาเข้าศึกษาต่อหลักสุตร วท.บ. สาขาวิชาสาธ อ่าน 47 ครั้ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ปชส. จัดประชุมวิชาการเรื่อง การบริหารจัดการทางการพ อ่าน 55 ครั้ง
อั่งเปาเชียงแสนทัวร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการท่องเที่ยวและศึกษาดูงาน อ่าน 89 ครั้ง
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ปชส. การรับบริการในรพ.สรรพสิทธิประสงค์ อ่าน 47 ครั้ง
ชมรมโรคระบบหายใจฯ จัดประชุมวิชาการประจำปี 2554 เรื่อง Optimizing อ่าน 54 ครั้ง
ชมรมรังสีการแพทย์ฯ ปชส. ชมรมรังสีการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย อ่าน 59 ครั้ง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา ปชส. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ อ่าน 63 ครั้ง
โรงแรมมูทรี ป่าตอง(มัทรี) จ.ภู้ก็ต ปชส. ห้องพัก อ่าน 72 ครั้ง
สำนักฝึกอบรม นิด้า จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ๔ หลักสูตรดังนี้ อ่าน 66 ครั้ง
สองราคาจ้างเหมาก่อสร้าง อ่าน 62 ครั้ง
อ่าน 95 ครั้ง
สถาบันพระบรมราชชนก จัดประชุมวิชาการ เรื่องการประชุมฟ้นฟูวิชาการวิสัญญี อ่าน 54 ครั้ง
สถาบันพระบรมราชชนกจัดอบรม ธรรมานามัย รุ่นที่ ๙ อ่าน 42 ครั้ง
สำนักส้งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการเปิดศูนย์บริการ TCEB Call อ่าน 73 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดอบรม จำนวน ๕ หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 60 ครั้ง
ม.แม่ฟ้าหลวง จัดอบรมหลักสูตร การบริหารการเงินการคลังและวบประมาณภาครัฐ อ่าน 74 ครั้ง
ม.แม่ฟ้าหลวง จัดอบรมหลักสูตร การบริหารงานสารบรรณอย่างมืออาชีพ อ่าน 54 ครั้ง
ม.แม่ฟ้าหลวง จัดอบรมหลักสูตร การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ อ่าน 50 ครั้ง
สำนักฝึกอบรม นิด้า จัดอบรม 2 หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 48 ครั้ง
คณะพยาบาล มข. จัดอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ อ่าน 48 ครั้ง
ม.แม่ฟ้าหลวง จัดอบรมหลักสูตรการจัดเก็บเอกสาร จำนวน ๔ รุ่น อ่าน 55 ครั้ง
สธ.ปชส.ประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ ๒ เรื่องการขาดสังกะสีในดิน อ่าน 45 ครั้ง
จังหวัดมุกดาหาร ปชส. อบรมหลักสูตรภาษาเวียดนาม รุ่นที่ ๒ อ่าน 70 ครั้ง
สธ.ส่งสำเยาหนังสือมูลนิธิโรคไตจัดประชุมสัมมนาเรื่องสถานภาพและทิศทางการ อ่าน 49 ครั้ง
สป.กห. ปชส.ช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส อ่าน 65 ครั้ง
รายชื่อแนบท้ายประกาศคัดเลือกรับเงินประจำตำแหน่ง (ภก.จีรศักดิ์ ห้วยทราย) อ่าน 66 ครั้ง
คณะเภสัชฯ ม.ศิลปากร จัดโครงการบริการทางวิชาการเพื่อสังคม อ่าน 55 ครั้ง
ว.บัณฑิตศึกษาฯ มข.จัดอบรมหลักสูตรการบริหารระบบสุขภาพ อ่าน 53 ครั้ง
สำนักฝึกอบรม นิด้า จัดอบรม 4 หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 87 ครั้ง
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ม.เกษตรศาสตร์ จัดอบรม จำนวน ๘ หลักสูตร อ่าน 61 ครั้ง
สป.สธ. แจ้งมูลนิธิโรคไตฯให้ทุนฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดกุมารเวชศาสตร์ อ่าน 60 ครั้ง
สถาบันพัฒนาสื่อสารมวลชนฯ จัดสัมมานาพิเศษ "ก้าวสู่ยุทธศาสตร์การประชาสัมพั" อ่าน 61 ครั้ง
สำนักฝึกอบรม นิด้า จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ๔ หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 63 ครั้ง
สถาบันพัฒนศาสตร์ เชิญสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 หลักสูตร อ่าน 56 ครั้ง
สป.สธ. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักเจรจาไกล่เกลี่ยในระบบการแพทย์และสาธา อ่าน 63 ครั้ง
สำนักฝึกอบรม นิด้า จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 4 หลักสูตร อ่าน 67 ครั้ง
ภาควิชาอายุรศาสตร์ ม.สงขลาฯ จัดประชุมวิชาการทางประสาทวิทยา อ่าน 52 ครั้ง
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรม จำนวน 2 โครงการ อ่าน 66 ครั้ง
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดลจัดประชุมวิชาการ จำนวน 4 โครงการดังนี้ อ่าน 68 ครั้ง
ภาควิชาอายุรศาสตร์ ม.สงขลาฯ จัดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรประสาทวิทยา อ่าน 40 ครั้ง
คณะพยาบาล ม.สงขลาฯ จัดประชุมวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อ่าน 14 ครั้ง
คณะแพทย์ฯ รพ.รามาธิบดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง What is New in Pediatr อ่าน 54 ครั้ง
รพ.จุฬาฯ จัดประชุมวิชาการด้านคุณภาพ เรื่อง KM : Sharing the Execellence อ่าน 54 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา อ่าน 57 ครั้ง
สป.สธ. จัดประชุมวิชาการเรื่อง สามทศวรรษของภาคีเครือข่ายทางสุขภาพ สู่การพั อ่าน 46 ครั้ง
วพบ.นครพนม ปช. รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ผช.พยาบาล อ่าน 40 ครั้ง
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R อ่าน 63 ครั้ง
คณะสาธารณสุข ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตจัดอบรม จำนวน 2 โครงการ อ่าน 53 ครั้ง
กรมพัฒนฯ จัดอบรมประจำปี 2554 จำนวน 3 โครงการ อ่าน 49 ครั้ง
กำหนดการนิเทศงาน(โซนแม่น้ำ) ปี54 อ่าน 57 ครั้ง
โครงการบัณฑิตศึกษา ม.รภ.พระนคร ปชส.การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อ่าน 70 ครั้ง
สถาบันการส่งเสริมการจัดการความรู้ฯ เชิญร่วมงานถอดรหัส Nonaka:ภาวะผู้นำและ อ่าน 44 ครั้ง
สมาคมกายภาพบำบัดฯ จัดประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 3 อ่าน 63 ครั้ง
วพบ.กรุงเทพ จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น ปีการศึกษา 2554 อ่าน 49 ครั้ง
วสส.จังหวัดยะลา ปชส. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรม อ่าน 56 ครั้ง
สมาคมนักกิจกรรมบำบัดฯ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๕ อ่าน 67 ครั้ง
ชมรมเครือข่ายวิจัย รพ.เขตภาคเหนือ จัดประชุมวิชาการฯ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่าน 61 ครั้ง
ศูนย์กฎหมายการแพทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะและการเขียน อ่าน 58 ครั้ง
รพ.สกลนคร จัดอบรมปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการสรุปเวชระเบียนที่ได้มาตรฐาน อ่าน 66 ครั้ง
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาฯจัดอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล อ่าน 66 ครั้ง
สมาคมนักกิจกรรมบำบัดฯ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๕ อ่าน 66 ครั้ง
จังหวัดมุกดาหาร ปชส.การสนับสนุนวิทยากรการฝึกอบรมการเมืองภาคพลเรือนสู่ชุมช อ่าน 51 ครั้ง
สป. ปชส. การศึกษาหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะ อ่าน 57 ครั้ง
สธ. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ประจำปี ๒๕๕๔ ระบบรับกลาง อ่าน 68 ครั้ง
สป.สธ. รับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ปี อ่าน 60 ครั้ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ ปชส.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต อ่าน 46 ครั้ง
นิด้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 60 ครั้ง
สภาวิศวกร จัดสัมมนา โลกทัศน์ใหม่เพื่อให้บริการสมาชิกของสภาวิศวกร อ่าน 53 ครั้ง
ศูนย์บริการพยาบาล มช. จัดอบรมประชุมวิชาการจำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 64 ครั้ง
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านเทคโนโยลีการ อ่าน 61 ครั้ง
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. ปชส.การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่าน 53 ครั้ง
สปสธ. ส่งสำเนาหนังสือเรื่องการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ อ่าน 54 ครั้ง
คณะพยาบาล มข. จัดอบรมทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาล อ่าน 55 ครั้ง
จ.มห. ปชส. การจัดอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไป ประจำปี 2554 รวม 3 หลักสูตร อ่าน 66 ครั้ง
สำนักวิจัย นิด้า จัดประชุมวิชาการเรื่อง ศาสตร์การพัฒนากับความเหลื่อมล้ำ อ่าน 60 ครั้ง
คณะภาษาและการสื่อสาร นิด้า ปชส. การอบรมภาษาอังกฤษ อ่าน 64 ครั้ง
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาหัวข้อมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน อ่าน 63 ครั้ง
ภาควิชาจักษุวิทยา มข. จัดประชุมวิชาการเรื่อง Kowa Fundus Camera อ่าน 66 ครั้ง
สป.สธ. แจ้ง ปชส. การอบรมพยาบาลเฉพาะทางจำนวน 10 สาขา ดังนี้ อ่าน 68 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่าน 103 ครั้ง
ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ปชส.หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ อ่าน 66 ครั้ง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ อ่าน 70 ครั้ง
สำนักบริการวิชาการ มมส.จัดฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๔ อ่าน 67 ครั้ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ รร.สาธิต ม.ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ อ่าน 63 ครั้ง
ม.แม่ฟ้าหลวง จัดอบรมเรื่อง ความก้าวหน้าในการรักษาด้านเวชศาสตร์ผิวพรรณและ อ่าน 57 ครั้ง
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่ประจำปี ๒๕๕๔ อ่าน 55 ครั้ง
สำนักการแพททย์ทางเลือก กรมพัฒนฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Biotherap อ่าน 41 ครั้ง
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล จัดอบรมระยะสั้นเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบั อ่าน 56 ครั้ง
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 19 อ่าน 65 ครั้ง
สธ. ประชุมโครงการคัดเลือกผลงานวิชาการ ยอดเยี่ยม อ่าน 60 ครั้ง
สำนักฝึกอบรม นิด้า จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ๔ หลักสูตรดังนี้ อ่าน 64 ครั้ง
นิด้า จัดสัมมนาการศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ อ่าน 51 ครั้ง
ม.รามคำแหง ฯ จังหวัดนครพนม ปชส.การรับนักศึกษาใหม่ อ่าน 73 ครั้ง
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล จัดอบรมหลักสูตรปริญญาโทด้านการบริหาร อ่าน 60 ครั้ง
คณะแพทย์ฯ มมส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย อ่าน 69 ครั้ง
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล จัดอบรม 2 หลักสูตร อ่าน 47 ครั้ง
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล จัดอบรมระยะสั้น เรื่อง การวิจัยเชิงคุณ อ่าน 60 ครั้ง
มสธ. จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ๒ หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 35 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดอบรม จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 51 ครั้ง
รพ.พระปกเกล้า จัดประชุมวิชาการ พระปกเกล้าวิชาการครั้งที่ ๙ อ่าน 44 ครั้ง
คณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ จัดประชุมวิชการเรื่อง การขาดสังกะสีในดินและ อ่าน 54 ครั้ง
สมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง Dietary supplement อ่าน 65 ครั้ง
ศูนย์บริการพยาบาล ม.เชียงใหม่ จัดอบรมประชุมวิชาการ จำนวน ๒ โครงการ อ่าน 62 ครั้ง
บรษัทศูนย์ฝึกอบรมฯ ปชส. หลักสูตรอบรมและสัมมนา Publice Training ปี ๒๕๕๔ อ่าน 62 ครั้ง
กรมพัฒนฯ ปชส. ให้ทุนการศึกษาต่อ ป.โท-เอก สาขาเภสัชกรรมจีน อ่าน 63 ครั้ง
สำนักวิจัยจัดประชุมวิชาการ เรื่อง ศาสตร์การพัฒนากับความเหลื่อมล้ำในสังคม อ่าน 62 ครั้ง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบความรู้ อ่าน 68 ครั้ง
เชิญทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ อ่าน 52 ครั้ง
แนบท้ายประกาศผู้ได้รับคัดเลืกส่งผลงานเลื่อนระดับ(เกตุวดี) อ่าน 24 ครั้ง
แนบท้ายประกาศผู้ได้รับคัดเลืกส่งผลงานรับเงินประจำแหน่ง (สิริญญา,มยุรี) อ่าน 34 ครั้ง
แนบท้ายประกาศเลื่อนผู้มีสิทธิ์คัดเลือกส่งผลงานเลื่อนระดับ (ศุภิสรา) อ่าน 54 ครั้ง
สธ. เชิญประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมและปฏิบัติธรรมเทศน์ อ่าน 52 ครั้ง
สนง.ป,สธ. จัดอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (3เดือน)ประจำปีงบประมาณ 2554 อ่าน 65 ครั้ง
สถาบันวิจัยประชากรฯ จัดอบรมระยะสั้น เรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ อ่าน 59 ครั้ง
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ อ่าน 70 ครั้ง
คระสาธารณสุข ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ อ่าน 57 ครั้ง
คณะสาธารณสุข มมส. จัดประชุมวิชาการ เรื่อง เทคนิคการสร้างและวิเคราะห์เครื่ อ่าน 61 ครั้ง
คณะสาธารณสุข มมส. จัดประชุมวิชาการ เรื่อง เทคนิคการวิจัยแบบผสมสำหรับการ อ่าน 78 ครั้ง
ม.ธรรมศาสตร์ จัดอบรหลักสูตร HROS และหลักสูตร HROD อ่าน 56 ครั้ง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดอบรม 5 โครงการ อ่าน 69 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่าน 75 ครั้ง
สธ. จัดประชุมวิชาการประจำปี 2554 อ่าน 56 ครั้ง
สนง.ปลัดฯสธ. จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการเรียนรู้ อ่าน 71 ครั้ง
สมาคมนักบริหารสาธารณสุขจัดประชุมวิชาการนักบริหารสาธารณสุข ครั้งที่ 8 อ่าน 74 ครั้ง
สนง.ปลัดฯสธ. จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานการรักษาผู้ป่วยด้วยสมุนไพรจีนและ อ่าน 64 ครั้ง
สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันฯ ปชส.การส่งเรื่องลงเผยแพร่ในวารสารเวชศาสตร์ป้องกัน อ่าน 57 ครั้ง
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จัดประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปี อ่าน 68 ครั้ง
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญส่งศัลยแพทย์เข้าอบรมระยะสั้น อ่าน 58 ครั้ง
ชมรมศิษย์กรรมฐานฯ จัดฝึกอบรมกรรมฐานเบื้องต้นหลักสูตร 7 วัน อ่าน 40 ครั้ง
ม.ธรรมศาสตร์ จัดอบรม จำนวน 4 หลักสูตร อ่าน 52 ครั้ง
ชมรมเทคนิคการแพทย์ฯ จัดประชุมสัมมนาและส่งผลงานวิชาการ อ่าน 52 ครั้ง
ม.ขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร Advance Professional Microsoft Office อ่าน 65 ครั้ง
คณะเภสัชฯ ม.ศิลปากร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอ อ่าน 63 ครั้ง
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาส อ่าน 70 ครั้ง
สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินจัดประชุมวิชการเวชศาสตร์ฉุกเฉินระดับเอเชีย ครั้งที่ อ่าน 53 ครั้ง
สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมด้านการบริหาร อ่าน 58 ครั้ง
มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อคนพิการ อ่าน 52 ครั้ง
ว.เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรการแพทย์ อ่าน 69 ครั้ง
คณะพยาบาล ม.บูรพา จัดอบรมวิชาการเรื่อง พยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น อ่าน 71 ครั้ง
จังหวัดมุกดาหาร เชิญเข้ารับการปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้เกี่ยวข้อ อ่าน 40 ครั้ง
ภาควิชาเวชศาสตร์ จุฬาฯ จัดประชุมวิชาการเรื่อง "Preventive Medicine 2011" อ่าน 71 ครั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล รับสมัครนักศึกษาฯ ม.มหิดล ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รอบสอง อ่าน 68 ครั้ง
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 58 ครั้ง
มสธ.จัดประชุมวิชาการเรื่องการสร้างเสริมศักยภาพผู้นำทางการพยาบาลเพื่อการ อ่าน 63 ครั้ง
ศูนย์การแพทย์ ม.มหิดล จัดสัมมนาวิชาการ การแพทย์ทางเลือกกับการดูแลผู้ป่วย อ่าน 70 ครั้ง
แนบท้ายประกาศผุ้มีได้รับคัดเลือกเลื่อนระดับ (ปณิษฐา ขันแข็ง) อ่าน 67 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาล อ่าน 51 ครั้ง
วพบ.เชียงใหม่ จัอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการเรียนรู้ สติปัฎฐาน ๔ อ่าน 62 ครั้ง
กรมพัฒนฯ จัดอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวิจัย อ่าน 56 ครั้ง
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ อ่าน 60 ครั้ง
คณะพยาบาล จุฬาฯ จัดอบรมทางวิชาการ สาขาศาสตร์และศิลปการสอนทางการพยาบาล อ่าน 50 ครั้ง
สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการเทคนิคเภสัชกรรมฯ อ่าน 61 ครั้ง
วสส.ชลบุรี จัดประชุมวิชาการเทคนิคเภสัชกรรมฯ เรื่องบุคลากรสาธารณสุขยุคใหม่ อ่าน 55 ครั้ง
รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์เชิญรับเสด็จ และประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี อ่าน 62 ครั้ง
รพ.มหาราชนครราชสีมา จัดอบรมผู้บริหารสัญญจร หลักสูตร Lean hopital อ่าน 63 ครั้ง
คระพยาบาล ม.จุฬาฯ จัดอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล อ่าน 55 ครั้ง
สำนักเสริมศึกษาฯ ม.ธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ 7 หลักสูตรดังนี้ อ่าน 53 ครั้ง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ อ่าน 60 ครั้ง
คณะสาธารณสุข มข. รับสมัครนักศีกษา ป. โท หลักสูตรการสาธารณสุขมหาบัณฑิต อ่าน 48 ครั้ง
วพบ.นนทบุรี จัดอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลแบบองค์รวม อ่าน 66 ครั้ง
สถาบันวิจัยประชากรฯ รับสมัคร นศ.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต อ่าน 49 ครั้ง
สำนักฝึกอบรม นิด้า จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ๔ หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 50 ครั้ง
สป. ปชส. การประชุมวิชาการประจำปี ๕๔ เรื่องวิถีการเรียนรู้จิตบริการด้วยหัว อ่าน 53 ครั้ง
วิทยาลัยวิทยาศษตร์สาธารณสุข จุฬาฯ ปชส.การสมัครเข้าศึกษา อ่าน 57 ครั้ง
คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติเชิญเข้ารับการปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติ อ่าน 59 ครั้ง
สถาบันฝึกอบรมพัฒนกรณ์ จัดอบรมประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2554 อ่าน 66 ครั้ง
สาถบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จัดอบรม การเสริมสร้างบุคลากร อ่าน 48 ครั้ง
สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยจัดประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 26 อ่าน 57 ครั้ง
รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จัดประชุมหลักสูตร Ophthalmic Technicians อ่าน 54 ครั้ง
วสส.ขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตรการรักษาพยาบาลขั้นต้นสำหรับพยาบาล อ่าน 65 ครั้ง
ภาควิชาอายุรศาสตร์ ม.สงขลาฯ จัดประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 21 อ่าน 57 ครั้ง
ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร อ่าน 66 ครั้ง
คณะพยาบาล ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการเรื่อง Safety : Key Quality อ่าน 70 ครั้ง
ภาควิชาระบาดวิทยา ม.มหิดล จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่องการวิจัยและวิเคราะ อ่าน 63 ครั้ง
ศูนย์บริการพยาบาล มช. จัดอบรมประชุมวิชาการจำนวน 2 โครงการ อ่าน 62 ครั้ง
คณะพยาบาล ม.ศรีนครินทรวิโรฒ จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 7 เรื่อง บริ อ่าน 54 ครั้ง
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล จัดอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health อ่าน 55 ครั้ง
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกจัดประชุมวิชาการเรื่อง จิตวิทยาเชิงบวก อ่าน 57 ครั้ง
สำนักฝึกอบรม นิด้า จัดอบรมหลักสูตร ต่างๆ 4 หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 62 ครั้ง
กรมพัฒนฯ จัดสัมมนาวิชาการและนำเสนอประสบการณ์การบริการการแพทย์ทางเลือก อ่าน 63 ครั้ง
สถาบันราชประชาสมาสัยจัดอบรมการฟื้นฟูสมรรถภาพเท้า อ่าน 67 ครั้ง
สำนัการแพทย์ทางเลือก จัดอบรม/ประชุมวิชาการประจำปีงบประมาณ 2554 อ่าน 52 ครั้ง
นิด้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจหาปริมาตรเม็ดเลือดแดงแน่น อ่าน 74 ครั้ง
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ปฐมพยาบาลระดับการแพทย์ฉุกเฉิน อ่าน 49 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อ ambubag เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องดูดเสมหะ อ่าน 62 ครั้ง
ประกาศสอบราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ ( สสจ.มุกดาหาร) อ่าน 65 ครั้ง
เส้นทางเดินพาเหรดกีฬาสาสุข 2011 อ่าน 82 ครั้ง
สถาบันรับรองคุณภาพมาตรสถานพยาบาล จัดประชุมระดับชาติ HA National Forum อ่าน 66 ครั้ง
วพบ.สุราษฎร์าณี ปชส.เว็บไซด์ศิษย์เก่า วพบ.สุราษฎร์ธาณี อ่าน 70 ครั้ง
สธ. ประชุมห้องปฏิบัติการธาลัสซีเมียแห่งชาติครั้งที่ ๒ อ่าน 67 ครั้ง
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส. รับสมัครนิสิต ป.ตรี-เอก ปีการศึกษา ๒๕๕๔ อ่าน 73 ครั้ง
รพ.นครพนมเชิญแพทย์และพยาบาลฯร่วมฟังบรรยายวิชาการเรื่อง Management อ่าน 63 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงนวดไทย) อ่าน 52 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงตรวจโรคพร้อมม้าขึ้นเตียง) อ่าน 69 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงตรวจภายใน) อ่าน 55 ครั้ง
แนบท้ายประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (เกตุวดี) อ่าน 31 ครั้ง
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ปชส.การให้ทุนฝึกอบรมอายุรแพทย์โรคไต ปี 54 อ่าน 65 ครั้ง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบความรู้ผู้ขออนุญาตขึ้นทะเบียนและรับใบ อ่าน 68 ครั้ง
ศูนย์บริการพยาบาล มช. จัดอบรมวิชาการศิษย์เก่าหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง อ่าน 51 ครั้ง
คณะพยาบาล จุฬาฯ จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล อ่าน 71 ครั้ง
สธ. เชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมภูมิสารสนเทศจำนวน 12 หลักสูตร อ่าน 58 ครั้ง
สมาคมเวชสารสนเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรคและหัตถการ อ่าน 72 ครั้ง
สธ. ขอความอนุเคราะห์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม อ่าน 56 ครั้ง
คณะแพทย์ศาสตร์ มข. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อ่าน 50 ครั้ง
ภาควิชาจิตเวชฯ มข. รับสมัครแพทย์ประจำบ้านรอบที่ 2 อ่าน 63 ครั้ง
เชิญดาวน์โหลดโครงการตรวจราชการแบบบูรณาการและแบบติดตามความเสี่ยง อ่าน 93 ครั้ง
ขอเชิญดาวน์โหลดรายละเอียดตัวชี้วัดการตรวจราชการกระทรวงปี54 อ่าน 124 ครั้ง
ให้ส่งคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวสายงานนักเรียนทุน รอบ ต.ค.53 อ่าน 53 ครั้ง
กรมพัฒนฯ จัดอบรมวิทยากรการปฏิบัติสมาธิเพื่อการเยียวยาสุขภาพ เทคนิค SKT1-9 อ่าน 56 ครั้ง
วสส.ขอนแก่น จัดประชุมและขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม อ่าน 56 ครั้ง
ม.หัวเฉียวฯ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง การควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเคมี อ่าน 62 ครั้ง
สนง.พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศฯ จัดอบรมภูมิสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ อ่าน 65 ครั้ง
สถาบันการแพทย์แผนไทยจัดอบรมระยะสั้นถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย อ่าน 68 ครั้ง
ภาควิชาการพยาบาลฯ ม.มหิดล จัดอบมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติ อ่าน 79 ครั้ง
คณะแพทยศาสตร์ มข. จัดประชุมสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายวิจัย อ่าน 59 ครั้ง
คณะทันตแพทย์ ม.มหิดลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง TMD for GP:Keep It Simple อ่าน 54 ครั้ง
รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)จัดอบรมหลักสูตร อุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทาง อ่าน 65 ครั้ง
สำนักบริการวิชาการ ม.มหาสารคาม จัดเสวนาวิชาการและฉลองครบรอบ 10 ปี อ่าน 58 ครั้ง
คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี จัดประชุมวิชาการเรื่อง Basic OB-GYN Ultrasoul อ่าน 53 ครั้ง
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านดนตรีบำบัด อ่าน 64 ครั้ง
สำนักฝึกอบรม นิด้า จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ 3 หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 58 ครั้ง
คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ ประจำปีฯ 2554 อ่าน 45 ครั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ศิลปากรรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา อ่าน 54 ครั้ง
สถาบันการสะกดจิตบำบัดฯ จัดอบรมพลังจิตอัศจรรย์แห่งการบำบัด อ่าน 62 ครั้ง
นิด้า จัดอบรมหลักสูตรองค์การแห่งคุณภาพและความสุขด้วยระบบบริหารแบบบูรณาการ อ่าน 65 ครั้ง
วสส.พิษณุโลก อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2554 อ่าน 63 ครั้ง
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ม.เกษตรฯ จัดอบรม จำนวน 9 หลักสูตรดังนี้ อ่าน 51 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1-3 กพ 54 ขอนแก่น อ่าน 69 ครั้ง
ขอเชิญสัมมนาวิชาการMCHและร่วมงานประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลสายใยรักระดับทอง อ่าน 68 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดอบรมทีมสหวิชาชีพหลักสูตรพนัก อ่าน 73 ครั้ง
คระพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารสู่ อ่าน 61 ครั้ง
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จัดประชุมฟื้นฟูวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว อ่าน 47 ครั้ง
วสส.ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ จพ.ทันตสาธารณสุข ประจำปีงบฯ 2554 อ่าน 72 ครั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย มข. รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2554 อ่าน 40 ครั้ง
ภาควิชารสุขศึกษาฯ มข. รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร สม.สาขาสุขศึกษาและการส่ง อ่าน 57 ครั้ง
วสส.พิษณุโลก จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลการ รพ.สต.และสอ.จำนวน 3 หลักสูตร อ่าน 66 ครั้ง
ม.ธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2554 รวมทั้งสิ้น 43 หลักสูตร อ่าน 44 ครั้ง
ม.ธนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 และประชุมเสนอผลงานวิชาการประจำ อ่าน 51 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดอบรม จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 69 ครั้ง
สถาบันโรคผิวหนัง จัดอบรมด้านโรคผิวหนัง ปี 2554 อ่าน 49 ครั้ง
โรงพยาบาลทุกแห่ง รับข้อมูลที่ random ไปค้นเวชระเบียนทางLOCKER ได้แล้วครับ อ่าน 96 ครั้ง
บริษัท Scorecard Cockpit จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมเพื่อการบริ อ่าน 69 ครั้ง
สำนักฝึกอบรม นิด้า เชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง ทิศทางการลง อ่าน 87 ครั้ง
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.จุฬาฯ จัดอบรมทางวิชาการเรื่องนวัตกรรมทางการพยาบาลในการ อ่าน 80 ครั้ง
สธ. แจ้ง สป.สช. เชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโปรแกรมพัมนาศักยภาพเรื่อง อ่าน 77 ครั้ง
ม.มหิดล เชิญพยาบาลที่สนใจสมัครเข้าประชุมวิชาการ 3 เรื่อง ดังนี้ อ่าน 59 ครั้ง
ม.ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการเรื่อง DG Education:Updated in Child Nutrition, อ่าน 59 ครั้ง
วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ แจ้งเลื่อนการประชุมวิชาการเรื่องยุคเปลี่ยนแปลง อ่าน 55 ครั้ง
สำนักฝึกอบรม นิด้าจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนและการบริหารโครงการอย่างมืออาชี อ่าน 73 ครั้ง
สำนักฝึกอบรม ปชส.หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2554 อ่าน 66 ครั้ง
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯเชิญแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 18 อ่าน 70 ครั้ง
วพบ.ศรีมหาสารคามจัดประชุมวิชาการเสริมสร้างความสามัคคีสู่การพัฒนาสถาบัน อ่าน 65 ครั้ง
วพบ.ศรีมหาสารคาม ขแปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีการเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี อ่าน 50 ครั้ง
ชมรมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกชมรม อ่าน 65 ครั้ง
สถาบันสุขภาพเด็กจัดประชุมวิชาการการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจแบบองค์รวม อ่าน 69 ครั้ง
รพ.เชียงราย จัดสัมมนาวิชาการเรื่องการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในบริการพยา อ่าน 68 ครั้ง
มศว.(ประสานมิตร) รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อ่าน 70 ครั้ง
ม.นเรศวร ปชส. การรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 อ่าน 64 ครั้ง
คณะพยาบาล มข. จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการจัดการทางการพยาบาล อ่าน 67 ครั้ง
ใบสมัครไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย อ่าน 49 ครั้ง
ม.รภ.สกลนคร ปชส.รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อ่าน 52 ครั้ง
สธ. แจ้ง นิด้า จัดประชุมวิชาการการประกอบการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อ่าน 60 ครั้ง
ม.เชียงใหม่ ปชส.การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา อ่าน 85 ครั้ง
คระพยาบาลฯ จุฬาฯ เชิญแพทย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ อ่าน 88 ครั้ง
สมาคมศิษย์เก่า ม.มหิดลเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้า มหิดลสัมพันธ์ 53 อ่าน 52 ครั้ง
สถายันพัฒนศาสตร์ รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 2 หลักสูตรดังนี้ อ่าน 91 ครั้ง
สธ. ปชส. เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก อ่าน 67 ครั้ง
ศูนย์บริการพยาบาล ม.เชียงใหม่ จัดอบรมจำนวน 4 โครงการ ดังนี้ อ่าน 50 ครั้ง
ม.เกษตรศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรส่งเสริมเอกภาพและกระบวนทัศน์ด้านวิเทศสัมพันธ อ่าน 65 ครั้ง
คณะพยาบาล มช. ปชส. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) อ่าน 66 ครั้ง
วพบ. ชลบุรี จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป อ่าน 71 ครั้ง
ม.สงขลาฯ จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ 4 หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 64 ครั้ง
ม.มหาสารคาม รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 อ่าน 67 ครั้ง
สนง. พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ จัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อ่าน 62 ครั้ง
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ จัดประชุมวิชาการ ๒ หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 70 ครั้ง
นิด้า จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ๔ หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 45 ครั้ง
สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้จัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศ อ่าน 69 ครั้ง
คณะวิศวกรรมคอมฯ ม.เกษตรฯ รับสมัคร ป.โท-ป.เอก สาวิศวกรรมคอมฯและสาขาเทคโนโล อ่าน 70 ครั้ง
คระพยาบาลฯ ม.บูรพา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาโครงการเพื่อพัฒนา อ่าน 63 ครั้ง
บริษัท เอ็นทียู เชิญสมัครรับหลักสูตรการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปี 54 อ่าน 90 ครั้ง
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีและ อ่าน 71 ครั้ง
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จัดอบรมระยะสั้นโรคผิวหนัง ครั้งที่ 31 อ่าน 60 ครั้ง
สำนักตรวจราชการกระทรวง สธ. ประชุมสัมมนาวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อ่าน 69 ครั้ง
ม.ขอนแก่น รับสมัครแพทย์ประจำบ้านรอบที่ 1 อ่าน 57 ครั้ง
รพ.พระปกเกล้า เชิญส่งผลงานวิชาการงาน พระปกเกล้าวิชาการ ครั้งที่ 9 อ่าน 62 ครั้ง
สธ.เชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมวิชาการงานเฉลิมพระเกียรติ อ่าน 55 ครั้ง
on top payment อ่าน 127 ครั้ง
วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ จัดประชุมเรื่องยุคเปลี่ยนแปลงกับบทบาทพยาบาล อ่าน 90 ครั้ง
คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า ปชส.ศึกษาต่อระดับ ป.โท อ่าน 50 ครั้ง
คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า ปชส.ศึกษาต่อระดับ ป.โท อ่าน 67 ครั้ง
สนง.คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ปชส. บทบาทของวุฒิอาสา อ่าน 63 ครั้ง
ม.มหิดล จัดสัมมนาวิชาการเรื่องเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัวและชุมชนในการ อ่าน 66 ครั้ง
สป.สธ. จัดประชุมวิชาการ ตลาดนัดความดีสู่จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ อ่าน 56 ครั้ง
รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)จัดประชุมวิชาการ Advanced Phaco Techniques อ่าน 56 ครั้ง
สถาบันพัฒนศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาสภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน เพื่อ อ่าน 57 ครั้ง
รพ.ศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต รับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยา อ่าน 60 ครั้ง
สนง.พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ปชส.ศูนย์บริการประชาชนด้านการพาณิชย์ อ่าน 32 ครั้ง
สธ.ส่งสำเนาหนังสือ ปชส.สำรองบัตรที่นั่งงานราตรีคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์ศ อ่าน 65 ครั้ง
ม.แม่ฟ้าหลวง จัดประชุมวิชาการเรื่อง โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบลฯ อ่าน 54 ครั้ง
สำนักฝึกอบรม นิด้า จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ 6 หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 59 ครั้ง
สำนักฝึกอบรม นิด้า จัดอบรม 3 หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 66 ครั้ง
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมจัดอบรม จำนวน 13 หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 84 ครั้ง
สถานบริการวิชาการมนุษย์ศาสตร์ จัดสัมมนา จำนวน 4 หลักสูตร อ่าน 52 ครั้ง
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติฯจัดสัมมนา เพิ่มผลิตภาพ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ อ่าน 45 ครั้ง
สำนักฝึกอบรม นิด้า จัดอบรม 3 หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 45 ครั้ง
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จัดประชุมวิชาการ SHA Conference อ่าน 68 ครั้ง
คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษา ป.โท สาขาการบริหารจัดการสาธา อ่าน 55 ครั้ง
การออกแบบป้าย รพ.สต.จากกองแบบแผน อ่าน 75 ครั้ง
การออกแบบป้าย รพ.สต.จากกองแบบแผน อ่าน 30 ครั้ง
สถาบันราชานุกูล จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิต อ่าน 66 ครั้ง
สำนักการแพทย์ทางเลือก ปชส.อบรมประจำปีงบประมาณ 2554 อ่าน 62 ครั้ง
คณะพยาบาล ม.มหิดล ประชุมวิชาการคณะพยาบาลฯ ครั้งที่ 21และนำเสนอผลงานวิจัย อ่าน 75 ครั้ง
สสจ.เชียงใหม่ ปชส. โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ล้านนาฯ อ่าน 58 ครั้ง
แนบท้ายประกาศรายชื่อขอรับเงินประจำแหน่ง อ่าน 75 ครั้ง
คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำปี 2554 อ่าน 57 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล เชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร อ่าน 75 ครั้ง
ม.มหาสารคาม จัดประชุมวิชาการเรื่อง เทคนิคการวิจัยแบบผสมสำหรับการวิจัยทาง อ่าน 63 ครั้ง
สำนักฝึกอบรม นิด้า จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ 6 หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 48 ครั้ง
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ จัดสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นฯ ในการทำคูมือ มาตราฐา อ่าน 72 ครั้ง
วพบ.นคาพนม ขยายเวลาการรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล อ่าน 58 ครั้ง
ม.แม่ฟ้าหลวง จัดอบรมหลักสูตร การตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหาร อ่าน 68 ครั้ง
คณะพยาบาล ม.บูรพา จัดอบรมวิชาการเรื่อง การพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค อ่าน 77 ครั้ง
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี จัดประชุมวิชาการประจำปี 2553 อ่าน 56 ครั้ง
สน.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปชส.การประกวดคำขวัญและส่งคำขวัญเข้า อ่าน 60 ครั้ง
สธ.ปชส.งานโครงการสามทศวรรณการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร อ่าน 49 ครั้ง
ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาฯ จัดอบรมทางวิชาการเรื่อง ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ อ่าน 68 ครั้ง
แพทยสภา รับสมัครคัดเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2554-2556 อ่าน 67 ครั้ง
ชมรมศิษย์เศรษฐศาสร์การเมือง จุฬาฯ จัดสัมมนา ปฏิรูปประเทศไทย ผักชี ?? อ่าน 60 ครั้ง
ชมรมรักเพลงไทย จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการใช้เสียงและลีลาในการทำงานบันเทิง อ่าน 66 ครั้ง
ม.แม่ฟ้าหลวง จัดอบรมหลักสูตร การบริหารงานสารบรรณอย่างมืออาชีพ อ่าน 60 ครั้ง
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์ฯจัดอบรมภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2554 จำนวน 4 หลักสูตร อ่าน 72 ครั้ง
รพ.เสนา รับสมัครขอทุนแพทย์ประจำบ้าน จำนวน 2 ทุน ดังนี้ อ่าน 41 ครั้ง
สถาบันพระปกเกล้า เชิญร่วมประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 12 อ่าน 58 ครั้ง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการเรื่อง ความเป็นเลิศในด้านการสา อ่าน 62 ครั้ง
รพ.พระมงกุฎเกล้า เชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Acupuncture in Modern Medici อ่าน 60 ครั้ง
สำนักฝึกอบรม นิด้า จัดอบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์ อ่าน 63 ครั้ง
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เชิญร่วมโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ อ่าน 67 ครั้ง
ชมรมโภชาวิทยามหิดล จัดประชุมวิชาการเรื่อง แนวทางการดูแลสุขภาพให้ดูดี อ่าน 69 ครั้ง
คณะนิติศาสตร ม.ธรรมศาสตร์ ปชส. การรับสมัครเข้าศึกษาในคณะนิติศาตร์ อ่าน 61 ครั้ง
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น (สุริยนต์) อ่าน 60 ครั้ง
สสส. ขอเชิญบุคลากรร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 5 อ่าน 69 ครั้ง
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 4 หลักสูตรดังนี้ อ่าน 80 ครั้ง
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 4 หลักสูตรดังนี้ อ่าน 77 ครั้ง
ม.มหิดล ปชส.การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีการจัดการ อ่าน 68 ครั้ง
สนง.เลขาธิการวุฒิสภา จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง สิทธิสตรีไทยในโลกปัจจุบัน อ่าน 72 ครั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดลเปิดรับสมัครนักศึกษาฯ ม.มหิดลปีการศึกษา 2554 อ่าน 49 ครั้ง
สพฐ. ประกาศกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต อ่าน 51 ครั้ง
ม.ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ 30 ปี คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น อ่าน 66 ครั้ง
นิด้า จัดอบรม 2 หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 97 ครั้ง
ม.แม่ฟ้าหลวง จัดอบรมหลักสูตรภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารองค์กรภาครัฐ อ่าน 61 ครั้ง
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อความสำเร็จในการบริหารทุน อ่าน 78 ครั้ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน อ่าน 66 ครั้ง
ม.ขอนแก่น จัดอบรมวิชาการเรื่อง เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด อ่าน 59 ครั้ง
นิด้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาความเป็นเลิศระบบบริหารแบบบูรณ อ่าน 83 ครั้ง
สมาคมศิษย์เก่า ม.มหิดลเชิญสมัครสมาชิกสามัญของสมาคมศิษย์เก่า ม.มหิดล อ่าน 68 ครั้ง
สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง คีเลชั่นบำบัด ครั้งที่ 8 อ่าน 66 ครั้ง
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช จัดประชุมวิชาการทางกุมารเวชศาสตร์เรื่อง Practical อ่าน 60 ครั้ง
คณะเทคนิคการแพทย์ มช.รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีฯ 2554 โครงการพิเศษ อ่าน 66 ครั้ง
ฝ่ายบริการพยายาล ม.สงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลบาดแผลและทวารเทียม อ่าน 65 ครั้ง
แพทยสภาจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น(ร่าง)เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรร อ่าน 70 ครั้ง
รพ.มหาราชนครราชสีมารับสมัครเข้าศึกษาแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ อ่าน 26 ครั้ง
ม.อุบลฯ รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร อ่าน 59 ครั้ง
ส.พ.ท.เปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง อ่าน 52 ครั้ง
รพ.ดงหลวง,สอ.ป่งขาม.สอ.โนนยาง ให้มารับสบู่ที่งานสิ่งแวดล้อมด่วน อ่าน 43 ครั้ง
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี จัดประชุมวิชาการนานาชาติ อ่าน 35 ครั้ง
สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมจากโรสกาเด้น อ่าน 50 ครั้ง
ม.นเรศวร ปชส. การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต อ่าน 74 ครั้ง
บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม็นท์จัดประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต อ่าน 60 ครั้ง
คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ เรื่องงานปริทันต์ ทำกันอย่างไร อ่าน 65 ครั้ง
สมาคมการแพทย์ดีเลชั่นไทย จัดสัมมนาวิชาการเรื่องดีเลชั่นบำบัด ครั้งที่ 8 อ่าน 50 ครั้ง
ม.อุบลฯ จัดประชุมสัมมนาวิชาการเรื่องความก้าวหน้าบุคลากรสาธารณสุขกับระบบ อ่าน 60 ครั้ง
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทยจัดประชุมวิชาการสาขาแพทยศาสตร์ อ่าน 86 ครั้ง
ภาควิชากพยาบาลศาสตร์ รพ.รามาธิบดี รับสมัครพยาบาลเข้าอบรมหลักสูตรพยาบาล อ่าน 77 ครั้ง
สธ. ส่งสำเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 13 หลักสูต อ่าน 89 ครั้ง
มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มฯเชิญร่วมงานสัมมนามูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็ม อ่าน 69 ครั้ง
นิด้า จัดอบรมหลักสูตร ถอดบทเรียนและออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อ่าน 63 ครั้ง
สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดฯ จัดประชุมวิชาการเรื่อง เวชศาสตร์ปริกำเนิดในสังคม อ่าน 70 ครั้ง
จุฬาลงกรณ์ฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยชุมชน ครั้งที่ 28 อ่าน 29 ครั้ง
สถาบันโรคผิวหนัง จัดประชุมวิชาการประจำปีโรคผิวหนัง อ่าน 70 ครั้ง
ม.ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการเรื่อง ทศวรรษแห่งการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง อ่าน 55 ครั้ง
สำนักบริการเทคโนโลยีฯ จัดอบรมหลักสูตรเพิ่มเติมขีดความสามารถระบบงานภาครัฐ อ่าน 67 ครั้ง
สธ. ปชส.การคัดเลือกบุคคลเพื่อไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ อ่าน 61 ครั้ง
สธ. เชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ความกดบรรยากาศสูงเบื้องต้น อ่าน 65 ครั้ง
บริษัท 3 เอ็ม ฯ จัดอบรมหลักสูตร โครงการอนุรักษ์การได้ยิน อ่าน 57 ครั้ง
ม.ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการและเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น อ่าน 67 ครั้ง
ม.ขอนแก่น จัดอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 43 ครั้ง
ชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมฯ จัดอบรมหลักสูตร ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อ อ่าน 61 ครั้ง
สถาบันพัฒนาบุคลาการ จัดอบรมหลักสูตร ศิลปะการถ่ายทอด จริตวิทยา อ่าน 63 ครั้ง
สพช. จัดประชุมวิชาการ 12 ปี กับการพัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย อ่าน 57 ครั้ง
รพ.พระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลฯ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรมเฉพาะทาง อ่าน 61 ครั้ง
มธ. ปชส.หลักสูตรระดับบัณฑิตยศึกษาสาขาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว อ่าน 60 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อยาวิตามินเสริมไอโอดีน อ่าน 65 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการ การปฏิบัติการพยาบาลฯ: งานประจำสู่งานวิจัย อ่าน 83 ครั้ง
เชิญประชุมวิชาการ 50ปี พยาบาลมช. อ่าน 67 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ อ่าน 65 ครั้ง
ให้ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ ส่งภายในวันที่ 27 ส.ค.53 อ่าน 105 ครั้ง
แนวนโยบายการพัฒนา รพ.สต. หนังสือ สธ 0219/ว 079 ลงวันที่ 4 สค 53 อ่าน 69 ครั้ง
สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง โอกาสหลังวิกฤตท่องเที่ยวไทย อ่าน 27 ครั้ง
สถาบันพระบรมราชชนก จัดสัมมนาเรื่อง การเชื่อมโยงความแตกต่างให้ลงตัวในครอบ อ่าน 67 ครั้ง
คณะเทคนิคการแพทย์ มช. จัดประชุมวิชาการประจำปี 2553 อ่าน 64 ครั้ง
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการเรื่อง การประเมินค่า อ่าน 62 ครั้ง
วสส.ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการเรื่อง วิกฤตโลก:วิกฤตสุขภาพ อ่าน 42 ครั้ง
จุฬาฯ จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 10 เรื่อง Prospective อ่าน 64 ครั้ง
ม.ขอนแก่น จัดประชุมวิชาเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อ่าน 57 ครั้ง
สถาบันฝึกอบรมพัฒนกรณ์ จัดอบรมหลักสูตรก้าวสู่โรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ อ่าน 75 ครั้ง
วสส.พิษณุโลก จัดอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 11 อ่าน 68 ครั้ง
จ.มุกดาหาร จัดโครงการ "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" อ่าน 69 ครั้ง
สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. เลื่อนกำหนดการอบรมหลักสูตร ปรับมุม เปลี่ยนทิศ สู อ่าน 60 ครั้ง
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการและวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มข. อ่าน 69 ครั้ง
ชมรมศิษย์เก่า วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯประชุมวิชาการเรื่อง ทำงานอย่างไร อ่าน 66 ครั้ง
สถาบันการสะกดจิตบำบัดฯ จัดอบรมพลังจิตอัศจรรย์แห่งการบำบัด (mindpower-) อ่าน 67 ครั้ง
สาขาตจวิทยา จุฬาฯ จัดอบรมโรคผิวหนังระยะสั้น ประจำปี 2553 สำหรับแพทย์เวช อ่าน 75 ครั้ง
รพ.มุกดาหารขอเชิญประชุมวิชาการ ทบทวนมาตรฐานการพยาบาลและการวางแผนจำหน่าย อ่าน 60 ครั้ง
รพ.ศรีนครินทร์ มข. ปชส.การรับสมัครแพทย์ใช้ทุนสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อ่าน 70 ครั้ง
สมาคมโสตสัมผัสวิทยาฯจัดประชุมวิชาการในหัวข้อ TSHA 2010 Academic อ่าน 72 ครั้ง
สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ขอเชิญเสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง 2554" อ่าน 78 ครั้ง
ม.ขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงประจำปีฯ2554 อ่าน 75 ครั้ง
คระสถิติประยุกต์ นิด้า รับสมัคร นศ.ป.โท(ภาคพิเศษ) อ่าน 64 ครั้ง
ม.เกษตรศาสตร์ เชิญร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2554 อ่าน 56 ครั้ง
สถาบนวิจัยประชาการและสังคม ม.มหิดล จัดอบรมระยะสั้นเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบ อ่าน 58 ครั้ง
ม.สงขลาฯวิทยาเขตปัตตานี จัดอบรม จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 75 ครั้ง
สำนักการแพทย์ทางเลือก จัดประชุมวิชาการเรื่องโฮมีโอพาธีย์:ทางเลือกรักษาโรค อ่าน 59 ครั้ง
นิด้า จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาความเป็นเลิศในการบริหารงานแบบบูรณาการ อ่าน 67 ครั้ง
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล จัดอบรมระยะสั้นเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบั อ่าน 69 ครั้ง
สมาคมรังสีเทคนิค จัดอบรม จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 74 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สสอ.หว้านใหญ่ อ่าน 75 ครั้ง
นิด้า จัดอบรม จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 78 ครั้ง
ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการเรื่อง การดูแลผู้ป่วย (Caring for the Caregiver) อ่าน 64 ครั้ง
เชิญอบรมฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัติสาขาเวชปฏิบัติเบื้องต้น อ่าน 73 ครั้ง
เชิญอบรมฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัติ อ่าน 106 ครั้ง
คณะเทคนิคการแพทย์ มช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ อ่าน 55 ครั้ง
สำนักฝึกอบรม นิด้า จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ 5 หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 65 ครั้ง
วพบ. จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการประจำปี 2553 อ่าน 61 ครั้ง
สมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ จัดอบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเลือด ครั้งที่ 33 อ่าน 72 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.รพ.สต ทุกๆ ท่าน! อ่าน 51 ครั้ง
กรมการแพทย์ สธ. จัดประชุมวิชาการกรมการแพทย์ หัวข้อ DMS: Accessible Excell อ่าน 80 ครั้ง
ศูนย์ศิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติจัดประชุมวิชาการ อ่าน 70 ครั้ง
สำนักส่งเสริมศึกษาและบริการสังคม จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ 13 หลักสูตรดังนี้ อ่าน 87 ครั้ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลาฯ จัดประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 17 อ่าน 69 ครั้ง
ม.เกาตรศาสตร์ จัดสัมมนาเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง Tips&Tricks อ่าน 65 ครั้ง
สำนักฝึกอบรม นิด้า จัดอบรม 5 หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 73 ครั้ง
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ปชส.การฝึกอบรมนานาชาติ อ่าน 69 ครั้ง
นิด้า จัดอบมเดือน ก.ค.,ส.ค.และ ก.ย. 53 จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 66 ครั้ง
สถาบันฝึกอบรม นิด้า จัดอบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์ อ่าน 71 ครั้ง
วสส.ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการเรื่อง วิกฤตโลก:วิกฤตสุขภาพ อ่าน 66 ครั้ง
ด่วน ให้ทุก สสอ ประเมินตนเอง(รพสต)ตามมาตรฐาน3s ตามแบบประเมินที่แนบ อ่าน 106 ครั้ง
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพฯ รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 54 อ่าน 70 ครั้ง
ศูนย์การแพทย์ ม.หหิดล จัดอบรมหลักสูตร การนวดฝ่าเท้า กดจุดลมปราณ อ่าน 70 ครั้ง
นิด้า จัดอบรม 2 หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 49 ครั้ง
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดอบรมอายุรศาสตร์ระยะสั้น อ่าน 62 ครั้ง
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ จัดประชุมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง การรักษาพยาบาลขั้นต้นในการ อ่าน 61 ครั้ง
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง การใช้วิธีการฉายรังสี อ่าน 59 ครั้ง
นิด้า จัดอบรม 5 หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 55 ครั้ง
ประกาศสมาคมพยาบาล อ่าน 69 ครั้ง
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปชส.การรับสมัคร นศ. ป.ตรี/ป.โท ปีการศึกษา 2553 อ่าน 68 ครั้ง
กระทรวงมหาดไทยเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญสำหรับ อ่าน 31 ครั้ง
เชิญประชุม;วิชาการการบริหารความขัดแย้ง อ่าน 71 ครั้ง
ส่งแบบ preg.1-4 และแบบคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ฯ อ่าน 68 ครั้ง
แจ้งกำหนดการตรวจประเมิน PP สสจ.มุก/อำเภอนิคมฯ 6 กค.53 ให้ผู้เกี่ยวข้อง อ่าน 116 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นร่วมนิทรรศการ อ่าน 70 ครั้ง
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ อ่าน 70 ครั้ง
ม.เชียงใหม่ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 73 ครั้ง
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดอบรมระยะสั้นเรื่อง Best Practice in Pediatrics อ่าน 67 ครั้ง
ม.ขอนแก่นจัดประชุมวิชาการ ประจำปี 18 เรื่อง ดังนี้ อ่าน 79 ครั้ง
ม.เกษตรศาตร์ เชิญเขารับการอบรม จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 66 ครั้ง
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์จัดสัมมนาสถาบันของศูนย์ฯ อ่าน 71 ครั้ง
มหาวิทยาลัยรังสิต ปชส.หลักสูตร (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) อ่าน 81 ครั้ง
สวรส.คัดเลือกบุคคลเพื่อไปปฏิบัติงานฯ ในองค์การระหว่างประเทศ อ่าน 72 ครั้ง
ม.ศรีนนครินทรวิโรฒ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับ ป.ตรี ประจำปี 54 อ่าน 76 ครั้ง
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ จัดสัมมนาสถาบันของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง อ่าน 71 ครั้ง
คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหงรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.โท โครงการจัดการทาง อ่าน 69 ครั้ง
คณะแพทยสาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิตจัดประชุมวิชาการครบรอบ 20 ปี คณะแพทยศาสตร์ อ่าน 46 ครั้ง
คระรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหงรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตร อ่าน 74 ครั้ง
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือก อ่าน 74 ครั้ง
แบบฟอร์มข้อเสนอแนวคิดฯ อ่าน 66 ครั้ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2553 อ่าน 72 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ อ่าน 73 ครั้ง
ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการครั้งที่ 6 เรื่อง คุณค่าผู้สุงอายุในสายตาสังคมไทย อ่าน 55 ครั้ง
สมาคมนักวิจัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 77 ครั้ง
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จัดสัมมนานักบริหารเรื่อง การ อ่าน 72 ครั้ง
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์จัดอบรม 3 หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 60 ครั้ง
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ ภูมิภาคยุโรปในศตวรรษที่ 21 อ่าน 66 ครั้ง
คณะเทคนิคการแพทย์ มช.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภาควิชากิจกรรมบำบัด อ่าน 63 ครั้ง
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดอบรม 2 หลักสูตร ดังนี้ อ่าน 61 ครั้ง
วสส.พิษณุโลกจัดอบรม เทคนิคการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบประปา อ่าน 74 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ยูนิต(12 ครอบครัว) จำนวน 2 หลัง อ่าน 68 ครั้ง
เพลงรับเสด็จ อ่าน 64 ครั้ง
สป.จัดประชุมวิชาการ Arnual Clinical Lab Day อ่าน 52 ครั้ง
ศูนย์ประสานงานกรุงเทพฯ ม.นครพนม รับสมัคร นศ.ป.โทหลักสูตร รปศ. อ่าน 57 ครั้ง
วสส.ยะลา จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ อ่าน 70 ครั้ง
การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานผ่านอินเตอร์เน็ต อ่าน 68 ครั้ง