Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
 
 
ข้อมูลในตู้เอกสาร
|| ถ้าต้องการรับข้อมูลกรุณาเข้าสู่ระบบด้านซ้ายมือก่อน ||
27132: โอนหน่วยย่อย ตุลาคม 2563[การเงิน::21 ต.ค. 63] รับแล้ว
27131: สป.สธ.ขอส่งประกาศแพทยสภา เรื่อง การกำหนดกรอบเวลาการทำงานของแพทย์ภาครัฐ[พัฒนาบุคลากร::20 ต.ค. 63] รับแล้ว
27130: หนังสือและเอกสารขอความร่วมมือโครงการวิจัยซิกาฯ[ควบคุมโรค::15 ต.ค. 63] ยังไม่รับ
27129: เล่มแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข 2564[แผนงาน::15 ต.ค. 63] ยังไม่รับ
27128: เอกสารมอบนโยบาย 2564 เมื่อ 6 ตุลาคม63[แผนงาน::08 ต.ค. 63] รับแล้ว
27126: นโยบายกสธ ทำแผนปี2564[แผนงาน::06 ต.ค. 63] รับแล้ว
27125: แบบฟอร์มทำแผนอำเภอปี2564[แผนงาน::06 ต.ค. 63] รับแล้ว
27123: โอนหน่วยย่อย กันยายน 2563[การเงิน::24 ก.ย. 63] รับแล้ว
27120: *ส่งใหม่แก้ไขข้อมูล ขอเชิญประชุม โครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมแห่งความสุข [พัฒนาบุคลากร::08 ก.ย. 63] ยังไม่รับ
27119: สสจ.มห ขอเชิญประชุม โครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมแห่งความสุข[พัฒนาบุคลากร::08 ก.ย. 63] ยังไม่รับ
27118: โอนหน่วยย่อย สค 63[การเงิน::25 ส.ค. 63] รับแล้ว
27117: การติดตามงานโครงการวิจัยซิกา[ควบคุมโรค::03 ส.ค. 63] ยังไม่รับ
27116: ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาบุคลากร[พัฒนาบุคลากร::31 ก.ค. 63] รับแล้ว
27115: โอนหน่วยย่อย กค63[การเงิน::23 ก.ค. 63] รับแล้ว
27110: โอนหน่วยย่อย มิถุนายน 2563[การเงิน::25 มิ.ย. 63] รับแล้ว
27109: เอกสารรับการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 63 จ.มุกดาหาร เพื่อประกอบการจัดทำรอบ 2 ปี 63[แผนงาน::18 มิ.ย. 63] รับแล้ว
27108: แบบฟอร์มเอกสารและ ppt รับการตรวจราชการรอบที่ 2 ปี 63 สสจ,มุกดาหาร[แผนงาน::16 มิ.ย. 63] รับแล้ว
27107: เอกสารประกอบการประชุมเตรียมรับตรวจราชการ17มิย63[แผนงาน::16 มิ.ย. 63] รับแล้ว
27106: PPT ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประกาศ คณะกรรมการ ปปชปี63 นิติการ สสจมห[นิติกร::29 พ.ค. 63] ยังไม่รับ
27105: สสจ.มุกดาหาร เชิญอบรมการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรใหม่ ในสังกัดสสจ.มุกดาหาร ปี 63[พัฒนาบุคลากร::27 พ.ค. 63] ยังไม่รับ
27104: โอนหน่วยย่อย พฤษภาคม 63 [การเงิน::26 พ.ค. 63] รับแล้ว
27103: แบบสอบถาม เครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ[พัฒนาบุคลากร::22 พ.ค. 63] ยังไม่รับ
27102: โอนหน่วยย่อย พฤาภาคม 2563[การเงิน::21 พ.ค. 63] รับแล้ว
27098: โอนหน่วยย่อย เมษายน 2563[การเงิน::23 เม.ย. 63] รับแล้ว
27096: สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามฯ[พัฒนาบุคลากร::13 เม.ย. 63] ยังไม่รับ
27094: แพทย์สภา ประกาศกำหนดรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร[พัฒนาบุคลากร::07 เม.ย. 63] ยังไม่รับ
27091: โอนหน่วยย่อย มีค63[การเงิน::24 มี.ค. 63] รับแล้ว
27090: โอนหน่วยย่อย มีค63[การเงิน::24 มี.ค. 63] รับแล้ว
27089: สมาคมการพยาบาลฯ ตะวันออกเฉียงเหนือ การพิจารณาคัดเลือกพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาปี63[พัฒนาบุคลากร::17 มี.ค. 63] ยังไม่รับ
27088: สป.สธ. ตอบแบบสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม วิจัย[พัฒนาบุคลากร::17 มี.ค. 63] ยังไม่รับ
27085: คำสั่ง PM มุกดาหาร[แผนงาน::02 มี.ค. 63] รับแล้ว
27082: โอนหน่วยย่อยกุมภาพันธ์ 2563[การเงิน::20 ก.พ. 63] รับแล้ว
27081: สูจิบัตรแข่งขันกีฬา ฯ 2563[ประกันสุขภาพ::14 ก.พ. 63] ยังไม่รับ
27079: เอกสารแผนและแนวทางการตรวจราชการปี 2563 กระทรวงสาธารณสุข[แผนงาน::14 ก.พ. 63] รับแล้ว
27078: แบบฟอร์มเอกสารและ ppt รับการตรวจราชการรอบที่ 1 ปี 63 สสจ,มุกดาหาร[แผนงาน::14 ก.พ. 63] รับแล้ว
27077: เอกสารประกอบการประชุมเตรียมรับตรวจราชการ14กพ63[แผนงาน::14 ก.พ. 63] รับแล้ว
27076: ด่วนที่สุด ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร ผบต./ผบก.[พัฒนาบุคลากร::13 ก.พ. 63] ยังไม่รับ
27075: ปชส.การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางและระดับต้น[พัฒนาบุคลากร::12 ก.พ. 63] ยังไม่รับ
27074: รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก[พัฒนาบุคลากร::12 ก.พ. 63] ยังไม่รับ
27073: สำนักงาน ก.พ. แจ้งให้ข้าราชการพลเรือนในหน่วยงานตอบแบบสำรวจความคิดเห็น[พัฒนาบุคลากร::31 ม.ค. 63] ยังไม่รับ
27072: ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ ขอความอนุเคราะห์รับนิสิตเข้าฝึกปฏิบัติงาน[พัฒนาบุคลากร::31 ม.ค. 63] ยังไม่รับ
27070: สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร [พัฒนาบุคลากร::30 ม.ค. 63] รับแล้ว
27069: โอนหน่วยย่อย มกราคม 2563[การเงิน::27 ม.ค. 63] รับแล้ว
27068: ประกาศผลการคัดเลือกสืบราคายาร่วมระดับจังหวัดมุกดาหาร[พัสดุ::14 ม.ค. 63] ยังไม่รับ
27067: เอกสารรายการสุ่มเวชระเบียน MRA Auditor ปีงบประมาณ2563[ประกันสุขภาพ::26 ธ.ค. 62] ยังไม่รับ
27065: เชิญประชุม Facilitator[พัฒนาบุคลากร::24 ธ.ค. 62] รับแล้ว
27064: โอนหน่วยย่อย ธค 62[การเงิน::23 ธ.ค. 62] รับแล้ว
27063: โอนหน่วยย่อย พย 62[การเงิน::25 พ.ย. 62] รับแล้ว
27062: Template ตัวชี้วัดกสธ.2563[แผนงาน::14 พ.ย. 62] ยังไม่รับ
27057: โอนหน่วยย่อย ตค 62[การเงิน::28 ต.ค. 62] รับแล้ว
27055: ส่งแนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม[พัฒนาบุคลากร::11 ต.ค. 62] รับแล้ว
27054: สรรหาศัลยแพทย์ดีเด่น 2563[พัฒนาบุคลากร::11 ต.ค. 62] ยังไม่รับ
27053: โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน[พัฒนาบุคลากร::11 ต.ค. 62] ยังไม่รับ
27052: ขอความอนุเคราะห์อาจารย์พี่เลี้ยงและสถานที่ฝึกฯวิชาชีพ[พัฒนาบุคลากร::11 ต.ค. 62] ยังไม่รับ
27050: โอนหน่วยย่อย กันยายน 62[การเงิน::24 ก.ย. 62] รับแล้ว
27049: แบบฟอร์มแผนปฎิบัติการปี2563[แผนงาน::16 ก.ย. 62] รับแล้ว
27047: การจัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน904วปร.จังหวัดมุกดาหาร[ส่งเสริมสุขภาพ::16 ก.ย. 62] ยังไม่รับ
27046: กรุณาสั่งจองสมุดบันทึกปีพยาบาลและผดุงครรภ์2020[ส่งเสริมสุขภาพ::16 ก.ย. 62] รับแล้ว
27041: โอนหน่วยย่อย สิงหาคม 2562[การเงิน::22 ส.ค. 62] รับแล้ว
27038: เกณฑ์คัด ต้นแบบ ศก พอเพียง สสจมห62[นิติกร::14 ส.ค. 62] รับแล้ว
27037: แบบฟอร์มต้นแบบ ศก พอเพียง สสจมุก62ส่ง19สค62[นิติกร::14 ส.ค. 62] ยังไม่รับ
27036: แบบฟอร์มสำรวจอาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร ปี2562[ส่งเสริมสุขภาพ::30 ก.ค. 62] ยังไม่รับ
27035: ราบชื่ออาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร ปี 2562[ส่งเสริมสุขภาพ::30 ก.ค. 62] ยังไม่รับ
27034: โอนหน่วยย่อย กรกฏาคม 2562[การเงิน::24 ก.ค. 62] รับแล้ว
27032: แนวทางปฏิบัติในการประเมินผู้ป่วยที่มีประวัติตับแข็ง(สปสช)[ทันตะ::21 มิ.ย. 62] รับแล้ว
27031: โอนหน่วยย่อย มิย 62[การเงิน::20 มิ.ย. 62] รับแล้ว
27030: ข้อมูล จปฐ ตกเกณฑ์ปี 2561 ใช้แก้จนแบบชี้เป้า[แผนงาน::30 พ.ค. 62] ยังไม่รับ
27029: โอนหน่วยย่อย พฤษภาคม 62[การเงิน::24 พ.ค. 62] รับแล้ว
27023: โอนหน่วยย่อย เมษายน2562[การเงิน::23 เม.ย. 62] รับแล้ว
27022: เผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน[นิติกร::22 เม.ย. 62] ยังไม่รับ
27021: รายละเอียดตัวชี้วัด20ปีกสธ ปรับครั้งที่ 2 ณ 26มีนาคม2562[แผนงาน::28 มี.ค. 62] รับแล้ว
27019: โอนหน่วยย่อย มีค62[การเงิน::26 มี.ค. 62] รับแล้ว
27015: สำรวจผู้ประสงค์เข้าเรียน โครงการผลิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์[พัฒนาบุคลากร::22 ก.พ. 62] ยังไม่รับ
27014: โอนหน่วยย่อย กพ62[การเงิน::22 ก.พ. 62] รับแล้ว
27013: เชิญบุคลากรเข้าประชุมฯวิจัย สสจ.มห 20-21 ก.พ.62[พัฒนาบุคลากร::18 ก.พ. 62] รับแล้ว
27012: โอนหน่วยย่อย มกราคม 62[การเงิน::28 ม.ค. 62] รับแล้ว
27001: พชอ.หนองสูง ขอเชิญร่วมวิ่งการกุศล เมืองหนองสูง มินิมาราธอน ๓ กพ.๒๕๖๒[รพ.หนองสูง::09 ม.ค. 62] ยังไม่รับ
26993: ปฏิทินส่งรายงานITAสสจ มุก ปีงบ62และตารางมอบภารกิจ[นิติกร::29 ธ.ค. 61] ยังไม่รับ
26992: เอกสารประชุม 25ธค61 การเตรียมรับการตรวจราชการ รอบที่1 ปี62 จ.มุกดาหาร[แผนงาน::26 ธ.ค. 61] ยังไม่รับ
26991: เอกสารการเตรียมรับการตรวจราชการ รอบที่1 ปี62 จ.มุกดาหาร[แผนงาน::25 ธ.ค. 61] ยังไม่รับ
26990: โอนหน่วยย่อย ธค 61[การเงิน::20 ธ.ค. 61] รับแล้ว
26989: คู่มือประเมินITAโดย ศปท สธ ปีงบ62และแบบEBITปี62[นิติกร::12 ธ.ค. 61] ยังไม่รับ
26988: การเตรียมรับการตรวจราชการ รอบที่1 ปี62 จ.มุกดาหาร[แผนงาน::12 ธ.ค. 61] รับแล้ว
26986: โอนหน่วยย่อย พย 61[การเงิน::27 พ.ย. 61] รับแล้ว
26977: เพิ่มค่าจ้างประจำปีพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ณ 1 ต.ค.2561[บุคลากร::20 พ.ย. 61] ยังไม่รับ
26974: แนวทางการบันทึกข้อมูล HPI[พัฒนาบุคลากร::07 พ.ย. 61] ยังไม่รับ
26973: แนวทางการบันทึกข้อมูล Happinometer[พัฒนาบุคลากร::07 พ.ย. 61] ยังไม่รับ
26972: คู่มือการบันทึกข้อมูล Happinometer[พัฒนาบุคลากร::07 พ.ย. 61] ยังไม่รับ
26971: คู่มือการบันทึกข้อมูล HPI[พัฒนาบุคลากร::07 พ.ย. 61] ยังไม่รับ
26968: โอนหน่วยย่อย ตค 61[การเงิน::19 ต.ค. 61] รับแล้ว
26967: แบบสำรวจข้อมูลการบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข[บุคลากร::18 ต.ค. 61] ยังไม่รับ
26966: บัตรเลือกตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก (พกส)[บุคลากร::04 ต.ค. 61] รับแล้ว
26965: บัตรเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข[บุคลากร::04 ต.ค. 61] รับแล้ว
26964: เลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ว1738 ลว 28 กย 61)[บุคลากร::03 ต.ค. 61] รับแล้ว
26961: โอนหน่วยย่อย กันยายน 61[การเงิน::24 ก.ย. 61] รับแล้ว
26960: เชิญประชุมพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการ เตรียมความพร้อมคลินิคพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา[พัฒนาบุคลากร::14 ก.ย. 61] รับแล้ว
26951: การเพิ่มค่าจ้างประจำปีพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สิ่งที่ส่งมาด้วย)[บุคลากร::13 ก.ย. 61] รับแล้ว
26947: โอนหน่วยย่อย สิงหาคม 2561[การเงิน::27 ส.ค. 61] รับแล้ว
26946: ข่าวประชาสัมพันธ์อย.[คุ้มครองผู้บริโภค::17 ส.ค. 61] ยังไม่รับ
26945: ข่าวประชาสัมพันธ์อย.[คุ้มครองผู้บริโภค::17 ส.ค. 61] ยังไม่รับ