Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ชื่อผู้ใช้งาน หรือ รหัสไม่ถูกต้อง
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2557
    ปี 2556
    ปี 2555
    ปี 2554
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
ระบบรายงานการประชุม
TO BE NUMBER ONE MUKDAHAN
MBDS MUKDAHAN
รับส่งรายงาน 504505
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2558
KPI Template ประจำปี 2558
WEB RX Mukdahan
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2558
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2559
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอด และลากิจ
แบบใบลาอุปสมบท
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบลาไปต่างประเทศ
แบบใบยกเลิกวันลา
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
แบบฟอร์มบันทึกตกลงจ้าง
แบบฟอร์มบันทึกตกลงซื้อ
แบบฟอร์มงานพัสดุ
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้โทรศัพท์ทางไกล(งานพัสดุ)
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
บันทึกขอถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติยืมเงินสวัสดิการ
ขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการ
การอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ
การเปลียนตรวจเวรยามรักษาสถานที่ราชการ
ชำระหนี้เงินยืม
เบิก คชจ ไปราชการ
แบบฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกค่าศึกษาบุตร
`ใบมอบฉันทะ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
เบิก คชจ รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
ส่งหลักฐานเบิก
สัญญายืมเงิน
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงบัญชี
ตัวอย่างแบบฟอร์มการบริหารการจัดชื้อจัดจ้างพัสดุ
ฟอร์มรายงานการประชุม
ประกาศ แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home)
แบบขออนุญาตปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home)
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home)
แบบฟอร์มและตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สิน
รหัสครุภัณฑ์
สรุปย่อกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลาวเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
Flow chart การจัดซื้อจัดจ้างไมเกิน 5,000 บาท
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

โรงพยาบาลมุกดาหาร

รพ.สต.บ้านหนองแวง

รพ.นิคมคำสร้อย

รพ.นิคมคำสร้อย
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
10701 รายงานการประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดครั้งที่1/64 วันที่ 12ตค64 [ แพทย์แผนไทยฯ 28 ต.ค. 64 ] 2
10697 คำสั่ง ศบค.ที่ 18/64 มีผล 1 พ.ย.64 เป็นต้นไป [ นิติกร 25 ต.ค. 64 ] 14
10696 คำสั่ง ศบค.ที่17/64 มีผล 17พ.ย.64 เป็นต้นไป [ นิติกร 25 ต.ค. 64 ] 4
10695 ข้อกำหนดฉบับที่ 36 มีผล1พ.ย.64 เป้นต้นไป [ นิติกร 25 ต.ค. 64 ] 23
10692 คู่มือ MOPH ITA ปี 2565 [ นิติกร 21 ต.ค. 64 ] 15
10684 ประกาศ จ มุกดาหาร ฉบับที่ 66 [ นิติกร 19 ต.ค. 64 ] 95
10683 คำสั่ง จ มุกดาหาร ที่ 5896/64 ลว18ตค64 [ นิติกร 19 ต.ค. 64 ] 39
10681 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ งบลงทุน 2565 [ พัสดุ 19 ต.ค. 64 ] 55
10680 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ [ พัสดุ 19 ต.ค. 64 ] 34
10679 นโยบายกระทรวงปี65 [ แพทย์แผนไทยฯ 18 ต.ค. 64 ] 46
ดูข่าวเก่า
10686 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ งบลงทุน 2565 รพ.ดงหลวง [ รพ.ดงหลวง 19 ต.ค. 64 ] 57
10685 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ งบลงทุน 2565 [ รพ.ดงหลวง 19 ต.ค. 64 ] 20
10678 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ปี 2565 ในระบบ e-GP [ รพ.คำชะอี 18 ต.ค. 64 ] 7
10677 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ปี 2565 ในระบบ e-GP [ รพ.คำชะอี 18 ต.ค. 64 ] 9
10669 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2565 [ รพ.คำชะอี 18 ต.ค. 64 ] 43
10662 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2565 [ รพ.ดงหลวง 12 ต.ค. 64 ] 34
10661 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนปีงบประมาณ 2565 [ รพ.ดงหลวง 12 ต.ค. 64 ] 10
10660 วิเคราะห์วิธีการดำเนินการจัดซื้ดจัดจ้าง งบลงทุน ปี 2565 [ รพ.ดงหลวง 12 ต.ค. 64 ] 9
10624 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ [ รพ.ดอนตาล 28 ก.ย. 64 ] 35
10622 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.นิคมคำสร้อย 24 ก.ย. 64 ] 51
ดูข่าวเก่า
10700 สนง.เขตสุขภาพที่ 10 ขอเชิญส่งโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย [ พัฒนาบุคลากร 27 ต.ค. 64 ] 4
10699 สป.สธ.ขอเชิญสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2022 [ พัฒนาบุคลากร 26 ต.ค. 64 ] 3
10698 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฯ [ พัฒนาบุคลากร 26 ต.ค. 64 ] 23
10693 ม.เชียงใหม่ ปชส.ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ปี 2564 [ พัฒนาบุคลากร 25 ต.ค. 64 ] 2
10691 HITAP ประชาสัมพันธ์ Policy Brief เผยแพร่ความรู้จากผลงานวิจัย 15 ฉบับ [ พัฒนาบุคลากร 21 ต.ค. 64 ] 21
10690 สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดฯ ปชส.การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 31 [ พัฒนาบุคลากร 20 ต.ค. 64 ] 7
10689 HITAP เชิญอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 16 [ พัฒนาบุคลากร 20 ต.ค. 64 ] 3
10688 สมาคมโรคระบบทางเดินหายใจ ปชส.การอบรม Pre-congress Workshopฯ [ พัฒนาบุคลากร 20 ต.ค. 64 ] 3
10687 สมาคมศิษย์ วพบ.กทม.ปชส.การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าผู้เผยแพร่ฯ [ พัฒนาบุคลากร 20 ต.ค. 64 ] 14
10682 วพบ.นครพนม ปชส.รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 2 ปริญญาโท [ พัฒนาบุคลากร 19 ต.ค. 64 ] 26
ดูข่าวเก่า
10644 ขอรับการสนับสนุนพยาบาลเพื่อช่วยราชการในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์นนทบุรี [ บุคลากร 06 ต.ค. 64 ] 4
10639 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พกส. รพ.ดงหลวง (นวก.สธ.) [ บุคลากร 01 ต.ค. 64 ] 141
10638 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พกส. รพ.ดงหลวง (นวก.สธ.) [ บุคลากร 01 ต.ค. 64 ] 3
10621 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ บุคลากร 23 ก.ย. 64 ] 102
10619 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการ [ บุคลากร 20 ก.ย. 64 ] 41
10618 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ [ บุคลากร 20 ก.ย. 64 ] 120
10607 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ [ บุคลากร 13 ก.ย. 64 ] 24
10598 รายละเอียดสถานที่สอบ ที่นั่งสอบ พนักงานราชการทั่วไป (สอบ 11 ก.ย. 2564 ) [ บุคลากร 09 ก.ย. 64 ] 226
10594 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(นพ.จักรพันธ์,วิสา) [ บุคลากร 07 ก.ย. 64 ] 110
10579 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ [ บุคลากร 03 ก.ย. 64 ] 231
ดูข่าวเก่า
10681 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ งบลงทุน 2565 [ พัสดุ 19 ต.ค. 64 ] 55
10680 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ [ พัสดุ 19 ต.ค. 64 ] 34
10667 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ปี 2565 ในระบบ e GP [ พัสดุ 15 ต.ค. 64 ] 20
10658 วิเคราะห์วิธีการดำเนินการจัดซื้อ ปี 2565 [ พัสดุ 11 ต.ค. 64 ] 78
10657 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 [ พัสดุ 11 ต.ค. 64 ] 67
10656 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2565 [ พัสดุ 11 ต.ค. 64 ] 58
10593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน [ พัสดุ 07 ก.ย. 64 ] 34
10576 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนสิงหาคม 64 2 ชุด [ พัสดุ 02 ก.ย. 64 ] 62
10575 ใบสำคัญการเบิกจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 64 2 ชุด [ พัสดุ 02 ก.ย. 64 ] 29
10568 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 2564 แบบ สขร1 [ พัสดุ 01 ก.ย. 64 ] 32
ดูข่าวเก่า
10694 รายงานการประชุมอัตราค่าบริการทางการแพทย์ภายในจังหวัด ปี2565(ทันตกรรม) [ ประกันสุขภาพ 25 ต.ค. 64 ] 3
9924 coverage11_2563 [ ประกันสุขภาพ 15 ม.ค. 64 ] 53
9754 แนวทางการสรุปโรคและหัตถการฯ_2564 [ ประกันสุขภาพ 01 ธ.ค. 63 ] 21
9752 เกิดสิทธิทันทีไม่ต้องรอ 15 day_2564 [ ประกันสุขภาพ 01 ธ.ค. 63 ] 11
9751 ลงทะเบียนผ่านระบบมือถือ_2563 [ ประกันสุขภาพ 01 ธ.ค. 63 ] 1
9750 งานขึ้นทะเบียน2564 [ ประกันสุขภาพ 01 ธ.ค. 63 ] 9
9749 นโยบายงานทะเบียน2564 [ ประกันสุขภาพ 01 ธ.ค. 63 ] 32
9709 coverage10_2563 [ ประกันสุขภาพ 09 พ.ย. 63 ] 38
9708 coverage09_2563 [ ประกันสุขภาพ 09 พ.ย. 63 ] 55
9684 อนุมัติจัดทำแผนPlanfin64 [ ประกันสุขภาพ 28 ต.ค. 63 ] 75
ดูข่าวเก่า
10697 คำสั่ง ศบค.ที่ 18/64 มีผล 1 พ.ย.64 เป็นต้นไป [ นิติกร 25 ต.ค. 64 ] 14
10696 คำสั่ง ศบค.ที่17/64 มีผล 17พ.ย.64 เป็นต้นไป [ นิติกร 25 ต.ค. 64 ] 4
10695 ข้อกำหนดฉบับที่ 36 มีผล1พ.ย.64 เป้นต้นไป [ นิติกร 25 ต.ค. 64 ] 23
10692 คู่มือ MOPH ITA ปี 2565 [ นิติกร 21 ต.ค. 64 ] 15
10684 ประกาศ จ มุกดาหาร ฉบับที่ 66 [ นิติกร 19 ต.ค. 64 ] 95
10683 คำสั่ง จ มุกดาหาร ที่ 5896/64 ลว18ตค64 [ นิติกร 19 ต.ค. 64 ] 39
10668 ข้อกำหนดฉบับที่35 คำสั่ง ศบค ที่ 15,16 และคำสั่งนายกฯที่20 [ นิติกร 16 ต.ค. 64 ] 22
10659 คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ที่ 5707/2564 ลว.7 ตุลาคม 2564 [ นิติกร 12 ต.ค. 64 ] 1
10655 ข้อกำหนดฉบับ15ถึง34(โควิด19ระลอกใหม่ ธค63ถึง30กย64) [ นิติกร 08 ต.ค. 64 ] 93
10652 รวมคำสั่ง จ.มุกดาหาร โควิด-19ระลอกใหม่ จากธค63 ลำดับ11ถึง22 [ นิติกร 08 ต.ค. 64 ] 70
ดูข่าวเก่า
10701 รายงานการประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดครั้งที่1/64 วันที่ 12ตค64 [ แพทย์แผนไทยฯ 28 ต.ค. 64 ] 2
10679 นโยบายกระทรวงปี65 [ แพทย์แผนไทยฯ 18 ต.ค. 64 ] 46
10577 ขอเชิญประชุมปฎิบัติการด้านวิชาการ กระท่อม พืชกัญชาทางการแพทย์แผนไทย [ แพทย์แผนไทยฯ 02 ก.ย. 64 ] 33
10549 ประกาศคำโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย [ แพทย์แผนไทยฯ 13 ส.ค. 64 ] 4
10510 ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการออนไลน์ วิชาการไทย-เชียงไฮ้ 16 สค 64 (ฟรี) [ แพทย์แผนไทยฯ 27 ก.ค. 64 ] 38
10489 ประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรการวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย [ แพทย์แผนไทยฯ 09 ก.ค. 64 ] 9
10340 แผนยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยฯ 5 ปี (ปี 2563-2567) [ แพทย์แผนไทยฯ 19 พ.ค. 64 ] 37
10325 แนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แผนไทยฯเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดCOVID-19 [ แพทย์แผนไทยฯ 14 พ.ค. 64 ] 18
10319 สมุนไพรเลิกบุหรี่ [ แพทย์แผนไทยฯ 12 พ.ค. 64 ] 43
10318 ประกาศคำโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย [ แพทย์แผนไทยฯ 11 พ.ค. 64 ] 46
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< ตุลาคม2564 >>
พฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
  ห้องประชุม 1 ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
ห้องประชุม 1 ประชุมคณะกรรมการ CPO เขตสุขภาพที่ 10 ผ่านระบบ WebEX โดยท่าน นพ.สสจ.มห เป็นประธาน
ห้องประชุม 1 ประชุม คกก ทันตสาธารณสุข service plan
ห้องประชุม 1 ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
ห้องประชุม 2 ประชุม กกต สอ.สสจ.มุกดาหาร จำกัด จำนวน 32 คน
ห้องประชุม 4 ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
ห้องประชุม 6 ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
ห้องประชุม 7 ประชุม กกต สอ.สสจ.มุกดาหาร จำกัด จำนวน 20 คน

 
     

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 8951
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 4554
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 3751
สสอ.ดอนตาล มี 13742
สสอ.ดงหลวง มี 3864
สสอ.คำชะอี มี 4566
สสอ.หนองสูง มี 3761
สสอ.หว้านใหญ่ มี 4124
รพ.มุกดาหาร มี 3526
รพ.นิคมคำสร้อย มี 3806
รพ.ดอนตาล มี 4579
รพ.ดงหลวง มี 3732
รพ.คำชะอี มี 4926
รพ.หว้านใหญ่ มี 3744
รพ.หนองสูง มี 3744
รพ.มุกอินเตอร์ มี 499
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 283