Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ชื่อผู้ใช้งาน หรือ รหัสไม่ถูกต้อง
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2557
    ปี 2556
    ปี 2555
    ปี 2554
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
ระบบรายงานการประชุม
TO BE NUMBER ONE MUKDAHAN
MBDS MUKDAHAN
รับส่งรายงาน 504505
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2558
KPI Template ประจำปี 2558
WEB RX Mukdahan
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2558
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2559
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอด และลากิจ
แบบใบลาอุปสมบท
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบลาไปต่างประเทศ
แบบใบยกเลิกวันลา
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
แบบฟอร์มบันทึกขอบ้านพัก.ใบคำร้องขอเข้าพักในอาคารบ้านพัก
ใบแจ้งซ่อม
แบบฟอร์มบันทึกตกลงจ้าง
แบบฟอร์มบันทึกตกลงซื้อ
แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ.ใบเบิก.แบบเก็บข้อมูล ITA
แบบฟอร์มใบเบิก
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้โทรศัพท์ทางไกล(งานพัสดุ)
ใบยืมพัสดุ
ฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงานต่าง ๆ
แบบฟอร์มใบคำร้องขอเข้าพักในอาคารบ้านพัก
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
บันทึกขอถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติยืมเงินสวัสดิการ
ขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการ
การอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ
การเปลียนตรวจเวรยามรักษาสถานที่ราชการ
ชำระหนี้เงินยืม
เบิก คชจ ไปราชการ
แบบฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกค่าศึกษาบุตร
`ใบมอบฉันทะ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
เบิก คชจ รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
ส่งหลักฐานเบิก
สัญญายืมเงิน
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงบัญชี
แบบฟอร์มและตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สิน
รหัสครุภัณฑ์
สรุปย่อกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

รพ.สต.บ้านหนองแวง

รพ.นิคมคำสร้อย
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
7450 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติส่งเอกสารประเมินเลื่อนระดับและรับเเงิน ปจ.ตน.ปี 61 [ บุคลากร 22 มี.ค. 61 ] 1
7449 โครงสร้าง กลไก เครือข่าย ขั้นตอนจัดการร้องเรียน สสจ มุก61 [ นิติกร 21 มี.ค. 61 ] 0
7448 PPTป้องกันทุจริตฯ ITA สสจ. มุก2มีค61 โดย อ.ตุ่ย ศปปท.สธ. [ นิติกร 21 มี.ค. 61 ] 1
7447 PPTป้องกันทุจริตฯ ITA สสจ. มุก2มีค61 โดย อ.ตุ่ย ศปปท.สธ. [ 21 มี.ค. 61 ] 0
7446 ปฏิทินขับเคลื่อนงานป้องกันทุจริต เสริมสร้างวินัย ITA และมอบภารกิสสจ มุก61 [ นิติกร 21 มี.ค. 61 ] 1
7445 เผยแพร่อำนาจ หน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(ตามกฏกระทรวงฯ ข้อ20) [ นิติกร 21 มี.ค. 61 ] 1
7444 บทความเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการ [ นิติกร 21 มี.ค. 61 ] 0
7443 บทความทางวิชาการเกี่ยวกับวินัย บริหารงานบุคคล [ นิติกร 21 มี.ค. 61 ] 0
7442 เผยแพร่ความรู้เสริมสร้างวินัย ป้องกันทุจริต [ นิติกร 21 มี.ค. 61 ] 0
7441 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อขอรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง(ปัทมาพร) [ บุคลากร 20 มี.ค. 61 ] 2
ดูข่าวเก่า
7377 แผนเงินบำรุงประจำปี ปี2561 รพ.สต.บ้านดงยาง [ สสอ.เมือง 27 ก.พ. 61 ] 19
7348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม [ รพ.ดอนตาล 21 ก.พ. 61 ] 24
7325 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง รพ.หว้านใหญ่ [ รพ.หว้านใหญ่ 16 ก.พ. 61 ] 21
7311 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ [ รพ.หนองสูง 13 ก.พ. 61 ] 34
7276 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) [ รพ.หว้านใหญ่ 30 ม.ค. 61 ] 33
7275 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปี2561 [ รพ.ดอนตาล 29 ม.ค. 61 ] 34
7274 ประกาศแผนจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ รพ.ดอนตาล 25 ม.ค. 61 ] 22
7273 ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่ิองไตเทียม ประจำปี 2561 [ รพ.ดอนตาล 25 ม.ค. 61 ] 30
7272 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2561 รพ.ดอนตาล [ รพ.ดอนตาล 25 ม.ค. 61 ] 42
7271 เผยแพร่รายงานการจัดซื้อจ้าง ตค-ธค60 สสอ.หนองสูง ITA [ สสอ.หนองสูง 25 ม.ค. 61 ] 41
ดูข่าวเก่า
7438 อบรม Satir model in clinical daily practice serice [ พัฒนาบุคลากร 15 มี.ค. 61 ] 6
7437 มข.เชิญประชุมวิชาการประจำปี 2561 [ พัฒนาบุคลากร 15 มี.ค. 61 ] 8
7436 มหิดล ประชุม ID Rama Workshop 2018 [ พัฒนาบุคลากร 15 มี.ค. 61 ] 5
7435 ปชส.ประชุม Update wound, Ostomy, and Enterocutaneous Care [ พัฒนาบุคลากร 15 มี.ค. 61 ] 7
7434 ประชุมฯเครือข่ายการภาพบำบัด เขต 10 ในการดูแลผู้ป่วยระบบกระดูกกล้ามเนื้อฯ [ พัฒนาบุคลากร 13 มี.ค. 61 ] 13
7433 ประชุมฯการแพทย์ผสมผสานในหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง [ พัฒนาบุคลากร 13 มี.ค. 61 ] 10
7432 อบรมผู้นำยุคใหม่ในระบบบริการปฐมภูมิ [ พัฒนาบุคลากร 13 มี.ค. 61 ] 8
7431 ประชุมวิชาการการคลอดมาตรฐาน ปี 2561 [ พัฒนาบุคลากร 13 มี.ค. 61 ] 10
7430 อบรมฯด้านการจัดการข้อมูลเพื่อสารสนเทศสุขภาพ [ พัฒนาบุคลากร 13 มี.ค. 61 ] 10
7429 อบรมเชิงปฏิบัติการ นักบริหารสาธารณสุขมืออาชีพ สำหรับ ผอ.รพ.สต. [ พัฒนาบุคลากร 13 มี.ค. 61 ] 10
ดูข่าวเก่า
7450 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติส่งเอกสารประเมินเลื่อนระดับและรับเเงิน ปจ.ตน.ปี 61 [ บุคลากร 22 มี.ค. 61 ] 1
7441 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อขอรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง(ปัทมาพร) [ บุคลากร 20 มี.ค. 61 ] 2
7439 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานฯ [ บุคลากร 19 มี.ค. 61 ] 24
7420 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(ศิริรดา,ยุพารัตน์) [ บุคลากร 12 มี.ค. 61 ] 37
7419 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อขอรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง(รัชนี) [ บุคลากร 12 มี.ค. 61 ] 26
7418 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อขอรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง [ บุคลากร 12 มี.ค. 61 ] 23
7347 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปฯ [ บุคลากร 21 ก.พ. 61 ] 67
7309 กบข. แจ้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน [ บุคลากร 12 ก.พ. 61 ] 24
7232 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (สุทธา) [ บุคลากร 15 ม.ค. 61 ] 60
7202 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ศิรภัสสร+ศรีนคร) [ บุคลากร 29 ธ.ค. 60 ] 14
ดูข่าวเก่า
7440 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ รพ.นิคมคำสร้อย [ พัสดุ 19 มี.ค. 61 ] 4
7417 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ [ พัสดุ 09 มี.ค. 61 ] 10
7416 ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.นิคมคำสร้อยและรพ.ดอนตาล) จำนวน 15 รายการ [ พัสดุ 08 มี.ค. 61 ] 8
7379 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ รพ.นิคมคำสร้อย [ พัสดุ 02 มี.ค. 61 ] 28
7344 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ รพ.นิคมคำสร้อย [ พัสดุ 19 ก.พ. 61 ] 26
7312 ขอเชิญเสนอราคาอ้างอิงวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ [ พัสดุ 13 ก.พ. 61 ] 14
7310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ [ พัสดุ 12 ก.พ. 61 ] 47
7308 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตามโครงการ เมืองสมุนไพรฯ [ พัสดุ 08 ก.พ. 61 ] 28
7233 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 [ พัสดุ 16 ม.ค. 61 ] 10
7231 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้ัอเลขที่ 03/2561 [ พัสดุ 15 ม.ค. 61 ] 27
ดูข่าวเก่า
7380 coverage02_61 [ ประกันสุขภาพ 05 มี.ค. 61 ] 15
7292 coverage01_61 [ ประกันสุขภาพ 05 ก.พ. 61 ] 11
7212 coverage12_60 [ ประกันสุขภาพ 08 ม.ค. 61 ] 31
7157 coverage11_60 [ ประกันสุขภาพ 08 ธ.ค. 60 ] 31
7107 coverage10_60 [ ประกันสุขภาพ 07 พ.ย. 60 ] 41
7076 coverage09_60 [ ประกันสุขภาพ 09 ต.ค. 60 ] 35
7055 coverage08_60 [ ประกันสุขภาพ 06 ก.ย. 60 ] 13
7038 coverage07_60 [ ประกันสุขภาพ 07 ส.ค. 60 ] 44
7015 coverage06_60 [ ประกันสุขภาพ 07 ก.ค. 60 ] 43
6983 coverage05_60 [ ประกันสุขภาพ 06 มิ.ย. 60 ] 13
ดูข่าวเก่า
7449 โครงสร้าง กลไก เครือข่าย ขั้นตอนจัดการร้องเรียน สสจ มุก61 [ นิติกร 21 มี.ค. 61 ] 0
7448 PPTป้องกันทุจริตฯ ITA สสจ. มุก2มีค61 โดย อ.ตุ่ย ศปปท.สธ. [ นิติกร 21 มี.ค. 61 ] 1
7446 ปฏิทินขับเคลื่อนงานป้องกันทุจริต เสริมสร้างวินัย ITA และมอบภารกิสสจ มุก61 [ นิติกร 21 มี.ค. 61 ] 1
7445 เผยแพร่อำนาจ หน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(ตามกฏกระทรวงฯ ข้อ20) [ นิติกร 21 มี.ค. 61 ] 1
7444 บทความเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการ [ นิติกร 21 มี.ค. 61 ] 0
7443 บทความทางวิชาการเกี่ยวกับวินัย บริหารงานบุคคล [ นิติกร 21 มี.ค. 61 ] 0
7442 เผยแพร่ความรู้เสริมสร้างวินัย ป้องกันทุจริต [ นิติกร 21 มี.ค. 61 ] 0
7354 เอกสารการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ฯ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๑ บรรยาย พรบ ยาสูบ [ นิติกร 23 ก.พ. 61 ] 24
7353 เอกสารการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ฯ วันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๑ บรรยาย พรบ แอลกอฮอล์ [ นิติกร 23 ก.พ. 61 ] 11
7352 เอกสารการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ฯ วันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๑ บรรยาย พรบ ยาสูบ [ นิติกร 23 ก.พ. 61 ] 11
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< มีนาคม2561 >>
พฤ
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
  ห้องประชุม 1 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาในการบันทึกข้อมูลโปรแกรม CASCAP
ห้องประชุม 1 ประชุม นักบัญชี เลขานุการ CFO รพ
ห้องประชุม 2 อบรม อฉพ. ๔๐ ชั่วโมง
ห้องประชุม 3 คัดเลือกข้าราชการเพื่้อย้ายฯ
ห้องประชุม 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ป้องกันปัญหายาเสพติด
ห้องประชุม 4 ประชุมทันตบุคลากร
ห้องประชุม 6 ประชุมทันตบุคลากร

 
     

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 8822
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 4390
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 3592
สสอ.ดอนตาล มี 13581
สสอ.ดงหลวง มี 3706
สสอ.คำชะอี มี 4394
สสอ.หนองสูง มี 3601
สสอ.หว้านใหญ่ มี 3968
รพ.มุกดาหาร มี 3386
รพ.นิคมคำสร้อย มี 3644
รพ.ดอนตาล มี 4413
รพ.ดงหลวง มี 3565
รพ.คำชะอี มี 4760
รพ.หว้านใหญ่ มี 3580
รพ.หนองสูง มี 3580
รพ.มุกอินเตอร์ มี 476
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 264