Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ชื่อผู้ใช้งาน หรือ รหัสไม่ถูกต้อง
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2557
    ปี 2556
    ปี 2555
    ปี 2554
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
ระบบรายงานการประชุม
TO BE NUMBER ONE MUKDAHAN
MBDS MUKDAHAN
รับส่งรายงาน 504505
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2558
KPI Template ประจำปี 2558
WEB RX Mukdahan
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2558
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2559
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอด และลากิจ
แบบใบลาอุปสมบท
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบลาไปต่างประเทศ
แบบใบยกเลิกวันลา
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
แบบฟอร์มบันทึกขอบ้านพัก.ใบคำร้องขอเข้าพักในอาคารบ้านพัก
ใบแจ้งซ่อม
แบบฟอร์มบันทึกตกลงจ้าง
แบบฟอร์มบันทึกตกลงซื้อ
แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ.ใบเบิก.แบบเก็บข้อมูล ITA
แบบฟอร์มใบเบิก
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้โทรศัพท์ทางไกล(งานพัสดุ)
ใบยืมพัสดุ
ฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงานต่าง ๆ
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
บันทึกขอถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติยืมเงินสวัสดิการ
ขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการ
การอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ
การเปลียนตรวจเวรยามรักษาสถานที่ราชการ
ชำระหนี้เงินยืม
เบิก คชจ ไปราชการ
แบบฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกค่าศึกษาบุตร
`ใบมอบฉันทะ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
เบิก คชจ รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
ส่งหลักฐานเบิก
สัญญายืมเงิน
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงบัญชี
ตัวอย่างแบบฟอร์มการบริหารการจัดชื้อจัดจ้างพัสดุ
ฟอร์มรายงานการประชุม
แบบฟอร์มและตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สิน
รหัสครุภัณฑ์
สรุปย่อกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลาวเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

รพ.สต.บ้านหนองแวง

รพ.นิคมคำสร้อย
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
8739 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 [ พัสดุ 10 ก.ย. 62 ] 22
8738 เผยแพร่ผลงานเศรษฐกิจพอเพยง สสจ มุกดาหาร [ นิติกร 10 ก.ย. 62 ] 7
8737 ราคากลาง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 [ พัสดุ 09 ก.ย. 62 ] 20
8736 รับย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.หนองเอี่ยน [ บุคลากร 09 ก.ย. 62 ] 19
8734 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พกส. (นวก.สธ.) [ บุคลากร 06 ก.ย. 62 ] 54
8733 ประกาศผลการคัดเลือก ผอ.รพ.สต.บ้านโคกสูง [ บุคลากร 06 ก.ย. 62 ] 20
8732 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. [ บุคลากร 06 ก.ย. 62 ] 18
8728 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1 นวก.สธ. (พกส.) [ บุคลากร 29 ส.ค. 62 ] 109
8727 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พนักงานราชการ (นวก.พัสดุ) [ บุคลากร 29 ส.ค. 62 ] 44
8724 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเป็นลูกจ้างรายคาบ [ 26 ส.ค. 62 ] 24
ดูข่าวเก่า
8735 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ รพ.คำชะอี 06 ก.ย. 62 ] 11
8731 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ [ รพ.ดงหลวง 30 ส.ค. 62 ] 4
8730 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.นิคมฯ [ รพ.นิคมคำสร้อย 30 ส.ค. 62 ] 4
8729 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน [ รพ.ดงหลวง 29 ส.ค. 62 ] 4
8726 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ [ รพ.หว้านใหญ่ 29 ส.ค. 62 ] 17
8725 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารคนไข้ใน ๓๐ เตียง [ รพ.ดอนตาล 28 ส.ค. 62 ] 5
8723 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พกส. (พนักงานช่วยเหลือคนไข้) [ รพ.หว้านใหญ่ 26 ส.ค. 62 ] 14
8721 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ 15 รายการ [ รพ.คำชะอี 23 ส.ค. 62 ] 6
8715 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ รพ.นิคม [ รพ.นิคมคำสร้อย 16 ส.ค. 62 ] 6
8713 คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.นิคมคำสร้อย [ รพ.นิคมคำสร้อย 16 ส.ค. 62 ] 3
ดูข่าวเก่า
8684 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน [ พัฒนาบุคลากร 30 ก.ค. 62 ] 3
8683 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ [ พัฒนาบุคลากร 30 ก.ค. 62 ] 7
8682 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏบัติการ [ พัฒนาบุคลากร 30 ก.ค. 62 ] 6
8681 หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง [ พัฒนาบุคลากร 30 ก.ค. 62 ] 11
8680 ประกาศโควตารับสมัครแพทย์ต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ [ พัฒนาบุคลากร 30 ก.ค. 62 ] 5
8679 ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย [ พัฒนาบุคลากร 30 ก.ค. 62 ] 11
8678 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลักเข้าอบรมหลักสูตร [ พัฒนาบุคลากร 30 ก.ค. 62 ] 7
8677 ขอเชิสูติ-นรีแพทย์ในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและประชุมนานาชาติ [ พัฒนาบุคลากร 30 ก.ค. 62 ] 3
8676 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม [ พัฒนาบุคลากร 30 ก.ค. 62 ] 11
8675 การรับสมัครแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน [ พัฒนาบุคลากร 30 ก.ค. 62 ] 5
ดูข่าวเก่า
8736 รับย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.หนองเอี่ยน [ บุคลากร 09 ก.ย. 62 ] 19
8734 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พกส. (นวก.สธ.) [ บุคลากร 06 ก.ย. 62 ] 54
8733 ประกาศผลการคัดเลือก ผอ.รพ.สต.บ้านโคกสูง [ บุคลากร 06 ก.ย. 62 ] 20
8732 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. [ บุคลากร 06 ก.ย. 62 ] 18
8728 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1 นวก.สธ. (พกส.) [ บุคลากร 29 ส.ค. 62 ] 109
8727 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พนักงานราชการ (นวก.พัสดุ) [ บุคลากร 29 ส.ค. 62 ] 44
8722 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(ณัฐริฎา) [ บุคลากร 26 ส.ค. 62 ] 27
8720 แบบใบขอย้าย [ บุคลากร 22 ส.ค. 62 ] 13
8719 หลักเกณฑ์การย้ายฯ(เพิ่มเติม) [ บุคลากร 22 ส.ค. 62 ] 9
8718 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข [ บุคลากร 22 ส.ค. 62 ] 71
ดูข่าวเก่า
8739 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 [ พัสดุ 10 ก.ย. 62 ] 22
8737 ราคากลาง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 [ พัสดุ 09 ก.ย. 62 ] 20
8702 ประกาศการสืบราคายาร่วมจังหวัดมุกดาหาร ปี 2563 [ พัสดุ 08 ส.ค. 62 ] 22
8277 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ [ พัสดุ 22 มี.ค. 62 ] 9
8217 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ฃำรุด รพ.หว้านใหญ่ [ พัสดุ 06 มี.ค. 62 ] 33
8212 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ [ พัสดุ 05 มี.ค. 62 ] 12
8210 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ งบกลาง รายการ [ พัสดุ 01 มี.ค. 62 ] 10
8208 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ [ พัสดุ 28 ก.พ. 62 ] 15
8202 การวิเคราะหืวิธีการดำเนินการจัดซื้อ งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน [ พัสดุ 27 ก.พ. 62 ] 15
7981 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2561 [ พัสดุ 28 ธ.ค. 61 ] 16
ดูข่าวเก่า
8692 coverage07_2562 [ ประกันสุขภาพ 07 ส.ค. 62 ] 11
8591 coverage06_2562 [ ประกันสุขภาพ 11 ก.ค. 62 ] 20
8514 coverage05_2562 [ ประกันสุขภาพ 04 มิ.ย. 62 ] 40
8353 Coverage03_2562 [ ประกันสุขภาพ 09 เม.ย. 62 ] 6
8224 Coverage02_2562 [ ประกันสุขภาพ 08 มี.ค. 62 ] 24
8142 Coverage01_2562 [ ประกันสุขภาพ 05 ก.พ. 62 ] 11
8029 Coverage12_2561 [ ประกันสุขภาพ 08 ม.ค. 62 ] 42
7916 Coverage11_2561 [ ประกันสุขภาพ 06 ธ.ค. 61 ] 15
7868 คู่มือแนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพเวชระเบียน ฉ ปรับปรุง2557 [ ประกันสุขภาพ 30 พ.ย. 61 ] 6
7855 Coverage10_2561 [ ประกันสุขภาพ 07 พ.ย. 61 ] 19
ดูข่าวเก่า
8738 เผยแพร่ผลงานเศรษฐกิจพอเพยง สสจ มุกดาหาร [ นิติกร 10 ก.ย. 62 ] 7
8583 เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริต ผวจ.มุกดาหาร ปีงบประมาณ2562 [ นิติกร 02 ก.ค. 62 ] 13
8365 เผยแพร่กฎหมายป้องกันผลประโยชนืทับซ้อนเรี่ยไร บริจาค [ นิติกร 29 เม.ย. 62 ] 5
8364 เผยแพร่สรุปผลงานป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน สสจ มุก62 [ นิติกร 26 เม.ย. 62 ] 15
8363 เผยแพร่มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ นิติกร 26 เม.ย. 62 ] 3
8358 เผยแพร่แผนใช้จ่ายงบประมาณ ติดตามใช้งบ สสจ มห62 [ นิติกร 22 เม.ย. 62 ] 5
8357 เผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน [ นิติกร 22 เม.ย. 62 ] 23
8323 เผยแพร่ประกาศป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสจ มุก62 [ นิติกร 02 เม.ย. 62 ] 8
8322 จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ [ นิติกร 02 เม.ย. 62 ] 7
8321 เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริต นพ สสจ มุก62 [ นิติกร 01 เม.ย. 62 ] 3
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< กันยายน2562 >>
พฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
  ห้องประชุม 1 ประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3 /2562
ห้องประชุม 2 รับเครื่องวัดความดันโลหิตจากรพ.สต.เพื่อสอบเทียบตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
ห้องประชุม 4 ประชุม VDO Conference สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 2/2562
ห้องประชุม 6 ประชุมทีมพิธีการเตรียมสรุปผลงานประจำปี62

 
     

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 8903
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 4460
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 3661
สสอ.ดอนตาล มี 13651
สสอ.ดงหลวง มี 3774
สสอ.คำชะอี มี 4474
สสอ.หนองสูง มี 3672
สสอ.หว้านใหญ่ มี 4036
รพ.มุกดาหาร มี 3453
รพ.นิคมคำสร้อย มี 3711
รพ.ดอนตาล มี 4483
รพ.ดงหลวง มี 3635
รพ.คำชะอี มี 4830
รพ.หว้านใหญ่ มี 3651
รพ.หนองสูง มี 3651
รพ.มุกอินเตอร์ มี 495
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 282