Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ชื่อผู้ใช้งาน หรือ รหัสไม่ถูกต้อง
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2557
    ปี 2556
    ปี 2555
    ปี 2554
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
ระบบรายงานการประชุม
TO BE NUMBER ONE MUKDAHAN
MBDS MUKDAHAN
รับส่งรายงาน 504505
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2558
KPI Template ประจำปี 2558
WEB RX Mukdahan
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2558
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2559
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอด และลากิจ
แบบใบลาอุปสมบท
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบลาไปต่างประเทศ
แบบใบยกเลิกวันลา
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
แบบฟอร์มบันทึกขอบ้านพัก.ใบคำร้องขอเข้าพักในอาคารบ้านพัก
ใบแจ้งซ่อม
แบบฟอร์มบันทึกตกลงจ้าง
แบบฟอร์มบันทึกตกลงซื้อ
แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ.ใบเบิก.แบบเก็บข้อมูล ITA
แบบฟอร์มใบเบิก
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้โทรศัพท์ทางไกล(งานพัสดุ)
ใบยืมพัสดุ
ฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงานต่าง ๆ
แบบฟอร์มใบคำร้องขอเข้าพักในอาคารบ้านพัก
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
บันทึกขอถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติยืมเงินสวัสดิการ
ขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการ
การอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ
การเปลียนตรวจเวรยามรักษาสถานที่ราชการ
ชำระหนี้เงินยืม
เบิก คชจ ไปราชการ
แบบฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกค่าศึกษาบุตร
`ใบมอบฉันทะ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
เบิก คชจ รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
ส่งหลักฐานเบิก
สัญญายืมเงิน
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงบัญชี
ตัวอย่างแบบฟอร์มการบริหารการจัดชื้อจัดจ้างพัสดุ
ฟอร์มรายงานการประชุม
แบบฟอร์มและตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สิน
รหัสครุภัณฑ์
สรุปย่อกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

รพ.สต.บ้านหนองแวง

รพ.นิคมคำสร้อย
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
8154 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างออกแบบงานก่อสร้าง (ซ่อมแซมหลังคาอาคารคนไข้ใน) [ 12 ก.พ. 62 ] 3
8151 รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ [ บุคลากร 12 ก.พ. 62 ] 53
8143 หลักเกณฑ์ประเมินบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น(พยาบาล,แพทย์แผนไทย) [ บุคลากร 08 ก.พ. 62 ] 5
8097 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(พัชรีญา) [ บุคลากร 23 ม.ค. 62 ] 12
8088 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อขอรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง(ดารุณี) [ บุคลากร 22 ม.ค. 62 ] 7
8087 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (กรองทอง) [ บุคลากร 22 ม.ค. 62 ] 17
8086 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ [ 18 ม.ค. 62 ] 2
8027 คุณสมบัติของผู้สมัครฯ ใบขอย้าย ใบสมัครฯ [ บุคลากร 07 ม.ค. 62 ] 4
8023 เผยแพร่คำสั่งคณะทำงานพัฒนาระบบธรรมาภิบาล สสอ.ดงหลวง [ 04 ม.ค. 62 ] 7
8021 ประกาศการวางระบบในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง ปี62 สสอ เมือง [ 04 ม.ค. 62 ] 10
ดูข่าวเก่า
8158 คุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 10 รายการ รพ.ดงหลวง [ รพ.ดงหลวง 15 ก.พ. 62 ] 1
8157 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 10 รายการ รพ.ดงหลวง [ รพ.ดงหลวง 15 ก.พ. 62 ] 2
8156 คุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 2562 [ รพ.ดอนตาล 14 ก.พ. 62 ] 0
8155 ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ 10 รายการ รพ.ดงหลวง [ รพ.ดงหลวง 14 ก.พ. 62 ] 3
8153 ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ ๒ รายการ [ รพ.ดอนตาล 12 ก.พ. 62 ] 2
8152 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารคนไข้ใน ขนาด ๓๐ เตียง [ รพ.ดอนตาล 12 ก.พ. 62 ] 4
8150 ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ 10 รายการ รพ.ดงหลวง [ รพ.ดงหลวง 12 ก.พ. 62 ] 5
8144 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ [ รพ.หว้านใหญ่ 11 ก.พ. 62 ] 3
8116 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.หว้านใหญ่ 31 ม.ค. 62 ] 7
8115 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ [ รพ.หว้านใหญ่ 31 ม.ค. 62 ] 4
ดูข่าวเก่า
8149 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่8" [ พัฒนาบุคลากร 12 ก.พ. 62 ] 7
8148 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม(ม.ธรรมศาสตร์) [ พัฒนาบุคลากร 12 ก.พ. 62 ] 5
8147 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ [ พัฒนาบุคลากร 12 ก.พ. 62 ] 5
8146 ประชาสัมพันธ์สมัครรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเพื่อศึกษาต่อและอบรมระยะสั้น [ พัฒนาบุคลากร 12 ก.พ. 62 ] 3
8145 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครการสอบคัดเลือกบุคคลกรเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ [ พัฒนาบุคลากร 12 ก.พ. 62 ] 4
8141 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) [ พัฒนาบุคลากร 05 ก.พ. 62 ] 1
8140 อบรมหลักสูตร ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน [ พัฒนาบุคลากร 05 ก.พ. 62 ] 8
8139 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัญฑิต ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่33 [ พัฒนาบุคลากร 05 ก.พ. 62 ] 10
8138 ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และ บุคลากรเข้าร่วมอบรมระยะสั้น [ พัฒนาบุคลากร 04 ก.พ. 62 ] 1
8137 รับสมัครคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโนบายและยุทธศาสตร์ฯ [ พัฒนาบุคลากร 04 ก.พ. 62 ] 3
ดูข่าวเก่า
8151 รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ [ บุคลากร 12 ก.พ. 62 ] 53
8143 หลักเกณฑ์ประเมินบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น(พยาบาล,แพทย์แผนไทย) [ บุคลากร 08 ก.พ. 62 ] 5
8097 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(พัชรีญา) [ บุคลากร 23 ม.ค. 62 ] 12
8088 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อขอรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง(ดารุณี) [ บุคลากร 22 ม.ค. 62 ] 7
8087 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (กรองทอง) [ บุคลากร 22 ม.ค. 62 ] 17
8027 คุณสมบัติของผู้สมัครฯ ใบขอย้าย ใบสมัครฯ [ บุคลากร 07 ม.ค. 62 ] 4
7965 ประกาศรายชื่อ ลจ.ชั่วคราวที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ พกส. [ บุคลากร 24 ธ.ค. 61 ] 54
7963 แนบท้ายประกาศรายชื่อลูกจ้างที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสู่ พกส. [ บุคลากร 19 ธ.ค. 61 ] 15
7962 ประกาศรายชื่อ ลจ.ชั่วคราวที่ได้เข้ารับการประเมินสู่ พกส. [ บุคลากร 19 ธ.ค. 61 ] 20
7920 แนบท้ายประกาศ ลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่ พกส. [ บุคลากร 12 ธ.ค. 61 ] 26
ดูข่าวเก่า
7981 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2561 [ พัสดุ 28 ธ.ค. 61 ] 15
7980 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 [ พัสดุ 28 ธ.ค. 61 ] 21
7924 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ [ พัสดุ 17 ธ.ค. 61 ] 30
7866 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกพิเศษ16 เตียง รพ.หนองสูง [ พัสดุ 21 พ.ย. 61 ] 10
7862 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้องฯ รพ.นิคมคำสร้อย [ พัสดุ 16 พ.ย. 61 ] 2
7858 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ [ พัสดุ 08 พ.ย. 61 ] 8
7854 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุฯ [ พัสดุ 05 พ.ย. 61 ] 28
7841 ประกาศขายทอดตลาด [ พัสดุ 26 ต.ค. 61 ] 6
7840 ร่างประกาศและเอกสารการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ [ พัสดุ 26 ต.ค. 61 ] 41
7829 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัญฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ พัสดุ 19 ต.ค. 61 ] 10
ดูข่าวเก่า
8142 Coverage01_2562 [ ประกันสุขภาพ 05 ก.พ. 62 ] 7
8029 Coverage12_2561 [ ประกันสุขภาพ 08 ม.ค. 62 ] 32
7916 Coverage11_2561 [ ประกันสุขภาพ 06 ธ.ค. 61 ] 6
7868 คู่มือแนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพเวชระเบียน ฉ ปรับปรุง2557 [ ประกันสุขภาพ 30 พ.ย. 61 ] 9
7855 Coverage10_2561 [ ประกันสุขภาพ 07 พ.ย. 61 ] 17
7801 Coverage09_2561 [ ประกันสุขภาพ 05 ต.ค. 61 ] 18
7738 Coverage08_2561 [ ประกันสุขภาพ 05 ก.ย. 61 ] 19
7695 coverage06_2561 [ ประกันสุขภาพ 07 ก.ค. 61 ] 9
7628 coverage05_2561 [ ประกันสุขภาพ 10 มิ.ย. 61 ] 24
7510 coverage04_2561 [ ประกันสุขภาพ 07 พ.ค. 61 ] 19
ดูข่าวเก่า
8005 วิเคราะห์แผนจัดซื้อจัดจ้างปี61สสอ ดอนตาล [ นิติกร 02 ม.ค. 62 ] 24
7992 ปฏิทินขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามการทุจริต มอบภารกิจ/ITAสสจ มุกปีงบ62 [ นิติกร 29 ธ.ค. 61 ] 11
7964 เผยแพร่แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต สสจ มุก ปีงบ62 [ นิติกร 23 ธ.ค. 61 ] 7
7921 ไฟล์คู่มือประเมิน ITAปีงบ62โดย ศปท สธ และแบบEBIT62 [ นิติกร 12 ธ.ค. 61 ] 30
7838 สรุปจัดการร้องเรียนภาพรวม สสจ มุกรอบ 12เดือนปี61 [ นิติกร 24 ต.ค. 61 ] 10
7837 สรุปจัดการร้องเรียน สสจ มุกดาหาร รอบ 12 เดือน รายหน่วยงาน [ นิติกร 24 ต.ค. 61 ] 10
7720 ไฟล์ ศปท สธ จัดอบรม30สค61 การจัดทำแผนป้องกันทุจริต [ นิติกร 31 ส.ค. 61 ] 4
7613 เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร [ นิติกร 30 พ.ค. 61 ] 14
7509 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสจ มุกดาหาร ปี2561 [ นิติกร 05 พ.ค. 61 ] 15
7508 คู่มือจัดการร้องเรียน สสจ มุกดาหาร ปี 2561 [ นิติกร 05 พ.ค. 61 ] 19
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< กุมภาพันธ์2562 >>
พฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
 
 
........วันนี้ไม่มีกิจกรรม........

 
     

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 8877
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 4440
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 3641
สสอ.ดอนตาล มี 13631
สสอ.ดงหลวง มี 3754
สสอ.คำชะอี มี 4451
สสอ.หนองสูง มี 3649
สสอ.หว้านใหญ่ มี 4015
รพ.มุกดาหาร มี 3435
รพ.นิคมคำสร้อย มี 3691
รพ.ดอนตาล มี 4463
รพ.ดงหลวง มี 3614
รพ.คำชะอี มี 4810
รพ.หว้านใหญ่ มี 3628
รพ.หนองสูง มี 3628
รพ.มุกอินเตอร์ มี 489
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 277