Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ชื่อผู้ใช้งาน หรือ รหัสไม่ถูกต้อง
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2557
    ปี 2556
    ปี 2555
    ปี 2554
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
ระบบรายงานการประชุม
TO BE NUMBER ONE MUKDAHAN
MBDS MUKDAHAN
รับส่งรายงาน 504505
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2558
KPI Template ประจำปี 2558
WEB RX Mukdahan
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2558
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2559
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอด และลากิจ
แบบใบลาอุปสมบท
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบลาไปต่างประเทศ
แบบใบยกเลิกวันลา
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
แบบฟอร์มบันทึกขอบ้านพัก.ใบคำร้องขอเข้าพักในอาคารบ้านพัก
แบบฟอร์มบันทึกตกลงจ้าง
แบบฟอร์มบันทึกตกลงซื้อ
แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ.ใบเบิก.แบบเก็บข้อมูล ITA
แบบฟอร์มใบเบิก
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้โทรศัพท์ทางไกล(งานพัสดุ)
ใบยืมพัสดุ
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
บันทึกขอถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติยืมเงินสวัสดิการ
ขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการ
การอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ
การเปลียนตรวจเวรยามรักษาสถานที่ราชการ
ชำระหนี้เงินยืม
เบิก คชจ ไปราชการ
แบบฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกค่าศึกษาบุตร
`ใบมอบฉันทะ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
เบิก คชจ รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
ส่งหลักฐานเบิก
สัญญายืมเงิน
แบบฟอร์มและตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สิน
รหัสครุภัณฑ์
สรุปย่อกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

รพ.สต.บ้านหนองแวง

รพ.นิคมคำสร้อย
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
7124 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ(คุณลักษณะเฉพาะ) [ พัสดุ 17 พ.ย. 60 ] 0
7123 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ [ พัสดุ 17 พ.ย. 60 ] 0
7114 สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ปีงบ2561 [ พัสดุ 13 พ.ย. 60 ] 15
7113 แผนการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ปีงบประมาณ 2561 [ พัสดุ 13 พ.ย. 60 ] 9
7111 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง 3 รายการ สำหรับ สสอ คำชะอี [ พัสดุ 10 พ.ย. 60 ] 10
7110 เชิญร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ความปลอดภัยทางถนน" [ ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 07 พ.ย. 60 ] 6
7109 เชิญประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 07 พ.ย. 60 ] 4
7108 ประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "การแพทย์ฉุกเฉินไทย 4.0" [ ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 07 พ.ย. 60 ] 7
7106 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่6 [ ส่งเสริมสุขภาพ 06 พ.ย. 60 ] 11
7091 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(พยาบาลวิจัย) [ บุคลากร 01 พ.ย. 60 ] 20
ดูข่าวเก่า
7087 vac1160 อำเภอเมือง ฝากส่ง รพ.มุกดาหารคะ [ สสอ.เมือง 30 ต.ค. 60 ] 4
7071 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงฯ (นวก.คอมพิวเตอร์) [ รพ.ดงหลวง 01 ต.ค. 60 ] 23
7053 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ รพ.ดงหลวง 04 ก.ย. 60 ] 36
7033 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2 [ รพ.ดงหลวง 27 ก.ค. 60 ] 6
7011 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เลขที่ 02/2560) [ รพ.ดอนตาล 30 มิ.ย. 60 ] 35
7010 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เลขที่ 01/2560) [ รพ.ดอนตาล 30 มิ.ย. 60 ] 8
6999 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข [ รพ.ดงหลวง 26 มิ.ย. 60 ] 50
6996 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามเอกสาร 02/2560 [ รพ.ดงหลวง 20 มิ.ย. 60 ] 12
6989 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขฯ [ รพ.ดงหลวง 15 มิ.ย. 60 ] 9
6982 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.หว้านใหญ่ 05 มิ.ย. 60 ] 35
ดูข่าวเก่า
7122 การฝึกอบรมหลักสูตรทางการบริหารของหน่วยงานนอกสังกัด [ พัฒนาบุคลากร 16 พ.ย. 60 ] 4
7121 อบรมหลักสูตร การบริหารพัสดุแนวใหม่ [ พัฒนาบุคลากร 16 พ.ย. 60 ] 3
7120 อบรมหลักสูตร การบริหารพัสดุแนวใหม่ [ พัฒนาบุคลากร 16 พ.ย. 60 ] 2
7119 การอบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค ครั้งที่ 5 [ พัฒนาบุคลากร 16 พ.ย. 60 ] 1
7118 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต [ พัฒนาบุคลากร 16 พ.ย. 60 ] 5
7117 โครงการฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 2560 ครั้งที่ 2 [ พัฒนาบุคลากร 16 พ.ย. 60 ] 2
7116 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาออร์โธปิดิกส์ [ พัฒนาบุคลากร 16 พ.ย. 60 ] 1
7115 การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรรม ปี 2561 [ พัฒนาบุคลากร 16 พ.ย. 60 ] 1
7112 ปชส. การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.1) ปี 2561 [ พัฒนาบุคลากร 10 พ.ย. 60 ] 8
7105 เชิญสัมมนา วิกฤต คุกคาม ความรุนแรงในโรงพยาบาล ทางออกคืออะไร [ พัฒนาบุคลากร 02 พ.ย. 60 ] 2
ดูข่าวเก่า
7091 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(พยาบาลวิจัย) [ บุคลากร 01 พ.ย. 60 ] 20
7089 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิจัย [ บุคลากร 30 ต.ค. 60 ] 23
7085 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ [ บุคลากร 20 ต.ค. 60 ] 34
7084 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรือง ประกาศวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกฯ [ บุคลากร 17 ต.ค. 60 ] 14
7083 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งฯหน.กลุ่มงานฯ [ บุคลากร 12 ต.ค. 60 ] 20
7079 ประกาศรับสม้ครพยาบาลวิจัย (Research nurse) [ บุคลากร 12 ต.ค. 60 ] 24
7075 ใบสมัครเพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวกลุ่มงานในสังกัด สสจ.มุกดาหารแพทย์แผนไทยฯ [ บุคลากร 05 ต.ค. 60 ] 24
7074 ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อปฏิบ้ติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย [ บุคลากร 05 ต.ค. 60 ] 14
7073 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(อภิชาติ) [ บุคลากร 03 ต.ค. 60 ] 37
7072 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานรับเงินประจำตำแหนง (กุนทินี) [ บุคลากร 03 ต.ค. 60 ] 20
ดูข่าวเก่า
7124 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ(คุณลักษณะเฉพาะ) [ พัสดุ 17 พ.ย. 60 ] 0
7123 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ [ พัสดุ 17 พ.ย. 60 ] 0
7114 สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ปีงบ2561 [ พัสดุ 13 พ.ย. 60 ] 15
7113 แผนการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ปีงบประมาณ 2561 [ พัสดุ 13 พ.ย. 60 ] 9
7111 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง 3 รายการ สำหรับ สสอ คำชะอี [ พัสดุ 10 พ.ย. 60 ] 10
7088 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ สสจ.มห [ พัสดุ 30 ต.ค. 60 ] 11
7086 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ปีงบ 61 [ พัสดุ 30 ต.ค. 60 ] 5
7082 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก56 ถนนและรั้วตาข่ายถัก สสอ คำชะอี [ พัสดุ 12 ต.ค. 60 ] 3
7081 ราคากลางก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก สสอ คำชะอี [ พัสดุ 12 ต.ค. 60 ] 14
7080 ราคากลางถนน คสล สำหรับ สสอ คำชะอี [ พัสดุ 12 ต.ค. 60 ] 11
ดูข่าวเก่า
7107 coverage10_60 [ ประกันสุขภาพ 07 พ.ย. 60 ] 15
7076 coverage09_60 [ ประกันสุขภาพ 09 ต.ค. 60 ] 17
7055 coverage08_60 [ ประกันสุขภาพ 06 ก.ย. 60 ] 9
7038 coverage07_60 [ ประกันสุขภาพ 07 ส.ค. 60 ] 32
7015 coverage06_60 [ ประกันสุขภาพ 07 ก.ค. 60 ] 30
6983 coverage05_60 [ ประกันสุขภาพ 06 มิ.ย. 60 ] 23
6960 coverage04_60 [ ประกันสุขภาพ 09 พ.ค. 60 ] 15
6943 coverage03_60 [ ประกันสุขภาพ 07 เม.ย. 60 ] 35
6886 coverage02_60 [ ประกันสุขภาพ 08 มี.ค. 60 ] 17
6856 coverage01_60 [ ประกันสุขภาพ 09 ก.พ. 60 ] 11
ดูข่าวเก่า
6998 ไฟลบรรยายกฎหมาย21ถึง23มิย60 ณ เดอะกรีนเนอรี่ เขาใหญ่ [ นิติกร 24 มิ.ย. 60 ] 37
6990 แนวทาง เกณฑ์ คัดเลือกบุคคล หน่วยงาน เรื่องเล่า ปี60 สสจ มุกดาหาร [ นิติกร 16 มิ.ย. 60 ] 34
6971 เผยแพร่ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ PPT ถอดประสบการณ์จัดอบรม 23พค60 [ นิติกร 24 พ.ค. 60 ] 6
6964 เผยแพร่ประกาศมาตรการ 4 ด้าน สสจ มุกดาหารปี 2560 [ นิติกร 20 พ.ค. 60 ] 19
6963 เอกสารประกอบรณรงค์จิตสำนึกดีเริ่มที่ตัวเรา สสจ มุกดาหารต้านโกง [ นิติกร 15 พ.ค. 60 ] 6
6961 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการฯ(สไลด์ อ สุรชัย นิติกร ชนพ สวค สป) [ นิติกร 10 พ.ค. 60 ] 19
6955 สรุปผลงานรับตรวจราชการกรณีปกติรอบที่ 1 มค 2560 [ นิติกร 02 พ.ค. 60 ] 20
6954 เผยแพร่ข้อมูลจัดการเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2560 [ นิติกร 27 เม.ย. 60 ] 21
6952 เผยแพร่อำนาจบทบาทหน้าที่ สสจ มุกดาหาร ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2552 [ นิติกร 25 เม.ย. 60 ] 16
6951 เผยแพร่คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียน สสจ มุกดาหาร ปี 2560 [ นิติกร 24 เม.ย. 60 ] 18
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< พฤศจิกายน2560 >>
พฤ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
 
........วันนี้ไม่มีกิจกรรม........

 
     

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 8801
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 4363
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 3567
สสอ.ดอนตาล มี 13556
สสอ.ดงหลวง มี 3681
สสอ.คำชะอี มี 4368
สสอ.หนองสูง มี 3577
สสอ.หว้านใหญ่ มี 3944
รพ.มุกดาหาร มี 3365
รพ.นิคมคำสร้อย มี 3617
รพ.ดอนตาล มี 4388
รพ.ดงหลวง มี 3541
รพ.คำชะอี มี 4735
รพ.หว้านใหญ่ มี 3556
รพ.หนองสูง มี 3556
รพ.มุกอินเตอร์ มี 474
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 264