Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ชื่อผู้ใช้งาน หรือ รหัสไม่ถูกต้อง
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2557
    ปี 2556
    ปี 2555
    ปี 2554
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
ระบบรายงานการประชุม
TO BE NUMBER ONE MUKDAHAN
MBDS MUKDAHAN
รับส่งรายงาน 504505
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2558
KPI Template ประจำปี 2558
WEB RX Mukdahan
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2558
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2559
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอด และลากิจ
แบบใบลาอุปสมบท
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบลาไปต่างประเทศ
แบบใบยกเลิกวันลา
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
แบบฟอร์มบันทึกตกลงจ้าง
แบบฟอร์มบันทึกตกลงซื้อ
แบบฟอร์มงานพัสดุ
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้โทรศัพท์ทางไกล(งานพัสดุ)
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
บันทึกขอถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติยืมเงินสวัสดิการ
ขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการ
การอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ
การเปลียนตรวจเวรยามรักษาสถานที่ราชการ
ชำระหนี้เงินยืม
เบิก คชจ ไปราชการ
แบบฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกค่าศึกษาบุตร
`ใบมอบฉันทะ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
เบิก คชจ รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
ส่งหลักฐานเบิก
สัญญายืมเงิน
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงบัญชี
ตัวอย่างแบบฟอร์มการบริหารการจัดชื้อจัดจ้างพัสดุ
ฟอร์มรายงานการประชุม
แบบฟอร์มและตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สิน
รหัสครุภัณฑ์
สรุปย่อกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลาวเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

รพ.สต.บ้านหนองแวง

รพ.นิคมคำสร้อย
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
9013 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว [ บุคลากร 15 ม.ค. 63 ] 45
9012 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานกระทรวงฯ (พกส.) รพ.ดงหลวง [ บุคลากร 15 ม.ค. 63 ] 38
9011 ประกาศผลการคัดเลือกสืบราคายาร่วมระดับจังหวัดมุกดาหาร [ พัสดุ 14 ม.ค. 63 ] 19
9004 ประกาศผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (ลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ) [ บุคลากร 13 ม.ค. 63 ] 90
8994 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว [ บุคลากร 08 ม.ค. 63 ] 95
8981 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.สต. [ บุคลากร 03 ม.ค. 63 ] 79
8971 แผนการจัดจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ พัสดุ 26 ธ.ค. 62 ] 31
8965 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา [ บุคลากร 25 ธ.ค. 62 ] 29
8951 แผนจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองปีงบ63 [ พัสดุ 20 ธ.ค. 62 ] 8
8932 สป.สธ. ขอรายชื่อ สสอ.อำเภอและผชอ.เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนา [ บุคลากร 16 ธ.ค. 62 ] 26
ดูข่าวเก่า
9003 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายคาบ [ รพ.หว้านใหญ่ 13 ม.ค. 63 ] 24
8993 รายงานขอซื้อขอจ้างประจำเดือน ธค.2562 [ รพ.หว้านใหญ่ 08 ม.ค. 63 ] 1
8984 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ (พกส.) [ รพ.ดงหลวง 06 ม.ค. 63 ] 35
8973 ขอบเขตงาน, คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือด 2563 [ รพ.ดอนตาล 27 ธ.ค. 62 ] 8
8972 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปี2563 [ รพ.ดอนตาล 27 ธ.ค. 62 ] 8
8953 แผนการจัดซื้ัอวัสดุครุภัณฑ์รพ.หว้านใหญ่ ปีงบประมาณ 2563 [ รพ.หว้านใหญ่ 24 ธ.ค. 62 ] 5
8952 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันรายคาบ [ รพ.คำชะอี 20 ธ.ค. 62 ] 14
8950 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ พนักงานบริการ [ รพ.หว้านใหญ่ 20 ธ.ค. 62 ] 16
8949 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป [ รพ.ดงหลวง 19 ธ.ค. 62 ] 7
8940 การวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ รพ.หว้านใหญ่ 16 ธ.ค. 62 ] 10
ดูข่าวเก่า
9028 สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย เชิญประชุมวิชาการสัญจร Design Thinking [ พัฒนาบุคลากร 17 ม.ค. 63 ] 3
9027 รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการหัวใจและหลอดเลือด [ พัฒนาบุคลากร 17 ม.ค. 63 ] 3
9026 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เชิญเสนอชื่อผู้บริหารและบุคคลที่สมควรได้รับฯ [ พัฒนาบุคลากร 17 ม.ค. 63 ] 2
9025 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปชส.โครงการอบรมภาษาอังกฤษฯ [ พัฒนาบุคลากร 17 ม.ค. 63 ] 1
9024 สถาบันเวชศาสตร์ อบรบหลักสูตร Ambulatory Care in Geriatric Clinic ฯ [ พัฒนาบุคลากร 17 ม.ค. 63 ] 2
9023 สป.สธ. เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ [ พัฒนาบุคลากร 17 ม.ค. 63 ] 2
9022 สนง.เขตสุขภาพที่ ๑๐ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ [ พัฒนาบุคลากร 17 ม.ค. 63 ] 1
9021 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพฯ [ พัฒนาบุคลากร 16 ม.ค. 63 ] 4
9020 กระทรวงสาธารณสุข ปชส.เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ สุขภาพดีราชวิถียั่งยืน [ พัฒนาบุคลากร 16 ม.ค. 63 ] 2
9019 ม.นเรศวร ปชส.ประชุมวิชาการ เรื่องการวิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาวิชาชีพฯ [ พัฒนาบุคลากร 16 ม.ค. 63 ] 1
ดูข่าวเก่า
9013 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว [ บุคลากร 15 ม.ค. 63 ] 45
9012 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานกระทรวงฯ (พกส.) รพ.ดงหลวง [ บุคลากร 15 ม.ค. 63 ] 38
9004 ประกาศผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (ลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ) [ บุคลากร 13 ม.ค. 63 ] 90
8994 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว [ บุคลากร 08 ม.ค. 63 ] 95
8981 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.สต. [ บุคลากร 03 ม.ค. 63 ] 79
8965 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา [ บุคลากร 25 ธ.ค. 62 ] 29
8932 สป.สธ. ขอรายชื่อ สสอ.อำเภอและผชอ.เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนา [ บุคลากร 16 ธ.ค. 62 ] 26
8901 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯเป็น พกส.(นักวิชาการสาธารณสุข) [ บุคลากร 11 ธ.ค. 62 ] 13
8880 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(ฐิติพรรณ) [ บุคลากร 02 ธ.ค. 62 ] 56
8879 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พกส. ตำแหน่ง นวก.สธ. [ บุคลากร 02 ธ.ค. 62 ] 99
ดูข่าวเก่า
9011 ประกาศผลการคัดเลือกสืบราคายาร่วมระดับจังหวัดมุกดาหาร [ พัสดุ 14 ม.ค. 63 ] 19
8971 แผนการจัดจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ พัสดุ 26 ธ.ค. 62 ] 31
8951 แผนจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองปีงบ63 [ พัสดุ 20 ธ.ค. 62 ] 8
8889 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 [ พัสดุ 06 ธ.ค. 62 ] 20
8819 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การปิดและปลดประกาศ ปะกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ [ พัสดุ 15 พ.ย. 62 ] 9
8772 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2562 แบบ สขร 1 [ พัสดุ 28 ต.ค. 62 ] 10
8740 ประกาศผู้ชนะการประกวดาราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 8 [ พัสดุ 18 ก.ย. 62 ] 8
8739 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 [ พัสดุ 10 ก.ย. 62 ] 22
8737 ราคากลาง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 [ พัสดุ 09 ก.ย. 62 ] 15
8702 ประกาศการสืบราคายาร่วมจังหวัดมุกดาหาร ปี 2563 [ พัสดุ 08 ส.ค. 62 ] 18
ดูข่าวเก่า
8998 coverage12_2562 [ ประกันสุขภาพ 10 ม.ค. 63 ] 8
8890 coverage11_2562 [ ประกันสุขภาพ 09 ธ.ค. 62 ] 10
8843 coverage10_2562 [ ประกันสุขภาพ 21 พ.ย. 62 ] 5
8692 coverage07_2562 [ ประกันสุขภาพ 07 ส.ค. 62 ] 11
8591 coverage06_2562 [ ประกันสุขภาพ 11 ก.ค. 62 ] 27
8514 coverage05_2562 [ ประกันสุขภาพ 04 มิ.ย. 62 ] 36
8353 Coverage03_2562 [ ประกันสุขภาพ 09 เม.ย. 62 ] 20
8224 Coverage02_2562 [ ประกันสุขภาพ 08 มี.ค. 62 ] 21
8142 Coverage01_2562 [ ประกันสุขภาพ 05 ก.พ. 62 ] 6
8029 Coverage12_2561 [ ประกันสุขภาพ 08 ม.ค. 62 ] 33
ดูข่าวเก่า
8813 เผยแพร่สื่อต่อต้านการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร [ นิติกร 13 พ.ย. 62 ] 7
8811 สรุปผลงานตามแผนป้องกันทุจริตรอบ12เดือนปี62สสจมห [ นิติกร 11 พ.ย. 62 ] 13
8810 ปฏิทินขับเคลื่อน ITAกสธ63 [ นิติกร 11 พ.ย. 62 ] 5
8809 คู่มือขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม กสธ 2563 [ นิติกร 11 พ.ย. 62 ] 4
8808 คู่มือITAศปท สธ63 [ นิติกร 11 พ.ย. 62 ] 2
8738 เผยแพร่ผลงานเศรษฐกิจพอเพยง สสจ มุกดาหาร [ นิติกร 10 ก.ย. 62 ] 10
8583 เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริต ผวจ.มุกดาหาร ปีงบประมาณ2562 [ นิติกร 02 ก.ค. 62 ] 14
8365 เผยแพร่กฎหมายป้องกันผลประโยชนืทับซ้อนเรี่ยไร บริจาค [ นิติกร 29 เม.ย. 62 ] 6
8364 เผยแพร่สรุปผลงานป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน สสจ มุก62 [ นิติกร 26 เม.ย. 62 ] 6
8363 เผยแพร่มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ นิติกร 26 เม.ย. 62 ] 17
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< มกราคม2563 >>
พฤ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
  ห้องประชุม 1 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานมหกรรมภาคอีสาน
ห้องประชุม 3 ประชุมคัดเลือกผลงานวิชาการ
ห้องประชุม 4 ประชุมconference HFM 10.00-11.30 น
ห้องประชุม 5 รับทีมนิเทศจากส่วนกลาง
ห้องประชุม 6 ประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE
ห้องประชุม 7 สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด มาเยี่ยมดูงาน จำนวน 20 คน

 
     

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 8911
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 4472
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 3672
สสอ.ดอนตาล มี 13662
สสอ.ดงหลวง มี 3785
สสอ.คำชะอี มี 4485
สสอ.หนองสูง มี 3683
สสอ.หว้านใหญ่ มี 4047
รพ.มุกดาหาร มี 3461
รพ.นิคมคำสร้อย มี 3723
รพ.ดอนตาล มี 4495
รพ.ดงหลวง มี 3647
รพ.คำชะอี มี 4842
รพ.หว้านใหญ่ มี 3663
รพ.หนองสูง มี 3663
รพ.มุกอินเตอร์ มี 497
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 283