Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ชื่อผู้ใช้งาน หรือ รหัสไม่ถูกต้อง
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2557
    ปี 2556
    ปี 2555
    ปี 2554
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
ระบบรายงานการประชุม
TO BE NUMBER ONE MUKDAHAN
MBDS MUKDAHAN
รับส่งรายงาน 504505
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2558
KPI Template ประจำปี 2558
WEB RX Mukdahan
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2558
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2559
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอด และลากิจ
แบบใบลาอุปสมบท
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบลาไปต่างประเทศ
แบบใบยกเลิกวันลา
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
แบบฟอร์มบันทึกขอบ้านพัก.ใบคำร้องขอเข้าพักในอาคารบ้านพัก
ใบแจ้งซ่อม
แบบฟอร์มบันทึกตกลงจ้าง
แบบฟอร์มบันทึกตกลงซื้อ
แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ.ใบเบิก.แบบเก็บข้อมูล ITA
แบบฟอร์มใบเบิก
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้โทรศัพท์ทางไกล(งานพัสดุ)
ใบยืมพัสดุ
ฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงานต่าง ๆ
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
บันทึกขอถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติยืมเงินสวัสดิการ
ขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการ
การอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ
การเปลียนตรวจเวรยามรักษาสถานที่ราชการ
ชำระหนี้เงินยืม
เบิก คชจ ไปราชการ
แบบฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกค่าศึกษาบุตร
`ใบมอบฉันทะ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
เบิก คชจ รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
ส่งหลักฐานเบิก
สัญญายืมเงิน
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงบัญชี
ตัวอย่างแบบฟอร์มการบริหารการจัดชื้อจัดจ้างพัสดุ
ฟอร์มรายงานการประชุม
แบบฟอร์มและตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สิน
รหัสครุภัณฑ์
สรุปย่อกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลาวเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

รพ.สต.บ้านหนองแวง

รพ.นิคมคำสร้อย
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
8819 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การปิดและปลดประกาศ ปะกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ [ พัสดุ 15 พ.ย. 62 ] 3
8815 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. [ ส่งเสริมสุขภาพ 13 พ.ย. 62 ] 9
8814 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (นวก [ บุคลากร 13 พ.ย. 62 ] 67
8813 เผยแพร่สื่อต่อต้านการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร [ นิติกร 13 พ.ย. 62 ] 2
8811 สรุปผลงานตามแผนป้องกันทุจริตรอบ12เดือนปี62สสจมห [ นิติกร 11 พ.ย. 62 ] 4
8810 ปฏิทินขับเคลื่อน ITAกสธ63 [ นิติกร 11 พ.ย. 62 ] 4
8809 คู่มือขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม กสธ 2563 [ นิติกร 11 พ.ย. 62 ] 2
8808 คู่มือITAศปท สธ63 [ นิติกร 11 พ.ย. 62 ] 2
8777 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ รพ.ดงหลวง [ 28 ต.ค. 62 ] 5
8776 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ รพ.ดงหลวง [ 28 ต.ค. 62 ] 4
ดูข่าวเก่า
8830 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างช่ัวคราวรายคาบ [ รพ.คำชะอี 15 พ.ย. 62 ] 9
8818 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ รพ.ดงหลวง [ รพ.ดงหลวง 14 พ.ย. 62 ] 3
8817 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานบริการ [ รพ.หว้านใหญ่ 14 พ.ย. 62 ] 13
8816 ประกาศแผนจัดจ้างเหมาบริกาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปีงบประมาณ 2563 [ รพ.ดอนตาล 13 พ.ย. 62 ] 3
8812 สาธารณสุขอำเภอหนองสูงประกาศเจตจำนงสุจริต [ สสอ.หนองสูง 12 พ.ย. 62 ] 3
8800 รพ.คำชะอี เลื่อนประกาศรายชื่อและวันสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายคาบ [ รพ.คำชะอี 07 พ.ย. 62 ] 14
8778 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ รพ.ดงหลวง [ รพ.ดงหลวง 28 ต.ค. 62 ] 2
8771 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน5รายการรพ.ดงหลวง [ รพ.ดงหลวง 28 ต.ค. 62 ] 4
8770 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ รพ.คำชะอี [ รพ.คำชะอี 22 ต.ค. 62 ] 5
8769 เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน และ วันสอบแข่งขัน [ รพ.คำชะอี 22 ต.ค. 62 ] 24
ดูข่าวเก่า
8829 มข รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา [ พัฒนาบุคลากร 15 พ.ย. 62 ] 4
8828 ม.สงขลาฯ เชิญเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมวิชาการนานาชาติ [ พัฒนาบุคลากร 15 พ.ย. 62 ] 1
8827 ม.มหิดล คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น 63 [ พัฒนาบุคลากร 15 พ.ย. 62 ] 1
8826 ม.จุฬา จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ [ พัฒนาบุคลากร 15 พ.ย. 62 ] 2
8825 ม.เกษตร จัดอบรมพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563 [ พัฒนาบุคลากร 15 พ.ย. 62 ] 1
8824 เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs [ พัฒนาบุคลากร 15 พ.ย. 62 ] 2
8823 ส.ประสาทวิทยา ประชุมวิชาการสัญจร ปี 62 [ พัฒนาบุคลากร 15 พ.ย. 62 ] 2
8822 ประกาศสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ [ พัฒนาบุคลากร 15 พ.ย. 62 ] 1
8821 อบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพขั้นสูงสำหรับแพทย์ [ พัฒนาบุคลากร 15 พ.ย. 62 ] 1
8820 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ [ พัฒนาบุคลากร 15 พ.ย. 62 ] 2
ดูข่าวเก่า
8814 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (นวก [ บุคลากร 13 พ.ย. 62 ] 67
8751 แบบฟอร์มมอบหมายงาน นพ สสจ [ บุคลากร 11 ต.ค. 62 ] 19
8742 ประกาศผลการคัดเลือก ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขอาวุโส) [ บุคลากร 02 ต.ค. 62 ] 44
8736 รับย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.หนองเอี่ยน [ บุคลากร 09 ก.ย. 62 ] 9
8734 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พกส. (นวก.สธ.) [ บุคลากร 06 ก.ย. 62 ] 45
8733 ประกาศผลการคัดเลือก ผอ.รพ.สต.บ้านโคกสูง [ บุคลากร 06 ก.ย. 62 ] 10
8732 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. [ บุคลากร 06 ก.ย. 62 ] 36
8728 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1 นวก.สธ. (พกส.) [ บุคลากร 29 ส.ค. 62 ] 109
8727 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พนักงานราชการ (นวก.พัสดุ) [ บุคลากร 29 ส.ค. 62 ] 72
8722 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(ณัฐริฎา) [ บุคลากร 26 ส.ค. 62 ] 31
ดูข่าวเก่า
8819 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การปิดและปลดประกาศ ปะกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ [ พัสดุ 15 พ.ย. 62 ] 3
8772 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2562 แบบ สขร 1 [ พัสดุ 28 ต.ค. 62 ] 7
8740 ประกาศผู้ชนะการประกวดาราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 8 [ พัสดุ 18 ก.ย. 62 ] 13
8739 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 [ พัสดุ 10 ก.ย. 62 ] 19
8737 ราคากลาง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 [ พัสดุ 09 ก.ย. 62 ] 16
8702 ประกาศการสืบราคายาร่วมจังหวัดมุกดาหาร ปี 2563 [ พัสดุ 08 ส.ค. 62 ] 24
8277 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ [ พัสดุ 22 มี.ค. 62 ] 13
8217 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ฃำรุด รพ.หว้านใหญ่ [ พัสดุ 06 มี.ค. 62 ] 13
8212 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ [ พัสดุ 05 มี.ค. 62 ] 15
8210 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ งบกลาง รายการ [ พัสดุ 01 มี.ค. 62 ] 6
ดูข่าวเก่า
8692 coverage07_2562 [ ประกันสุขภาพ 07 ส.ค. 62 ] 13
8591 coverage06_2562 [ ประกันสุขภาพ 11 ก.ค. 62 ] 14
8514 coverage05_2562 [ ประกันสุขภาพ 04 มิ.ย. 62 ] 30
8353 Coverage03_2562 [ ประกันสุขภาพ 09 เม.ย. 62 ] 12
8224 Coverage02_2562 [ ประกันสุขภาพ 08 มี.ค. 62 ] 19
8142 Coverage01_2562 [ ประกันสุขภาพ 05 ก.พ. 62 ] 16
8029 Coverage12_2561 [ ประกันสุขภาพ 08 ม.ค. 62 ] 40
7916 Coverage11_2561 [ ประกันสุขภาพ 06 ธ.ค. 61 ] 11
7868 คู่มือแนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพเวชระเบียน ฉ ปรับปรุง2557 [ ประกันสุขภาพ 30 พ.ย. 61 ] 6
7855 Coverage10_2561 [ ประกันสุขภาพ 07 พ.ย. 61 ] 21
ดูข่าวเก่า
8813 เผยแพร่สื่อต่อต้านการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร [ นิติกร 13 พ.ย. 62 ] 2
8811 สรุปผลงานตามแผนป้องกันทุจริตรอบ12เดือนปี62สสจมห [ นิติกร 11 พ.ย. 62 ] 4
8810 ปฏิทินขับเคลื่อน ITAกสธ63 [ นิติกร 11 พ.ย. 62 ] 4
8809 คู่มือขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม กสธ 2563 [ นิติกร 11 พ.ย. 62 ] 2
8808 คู่มือITAศปท สธ63 [ นิติกร 11 พ.ย. 62 ] 2
8738 เผยแพร่ผลงานเศรษฐกิจพอเพยง สสจ มุกดาหาร [ นิติกร 10 ก.ย. 62 ] 6
8583 เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริต ผวจ.มุกดาหาร ปีงบประมาณ2562 [ นิติกร 02 ก.ค. 62 ] 15
8365 เผยแพร่กฎหมายป้องกันผลประโยชนืทับซ้อนเรี่ยไร บริจาค [ นิติกร 29 เม.ย. 62 ] 2
8364 เผยแพร่สรุปผลงานป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน สสจ มุก62 [ นิติกร 26 เม.ย. 62 ] 15
8363 เผยแพร่มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ นิติกร 26 เม.ย. 62 ] 2
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< พฤศจิกายน2562 >>
พฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
 
........วันนี้ไม่มีกิจกรรม........

 
     

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 8909
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 4467
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 3667
สสอ.ดอนตาล มี 13657
สสอ.ดงหลวง มี 3780
สสอ.คำชะอี มี 4480
สสอ.หนองสูง มี 3678
สสอ.หว้านใหญ่ มี 4042
รพ.มุกดาหาร มี 3458
รพ.นิคมคำสร้อย มี 3718
รพ.ดอนตาล มี 4490
รพ.ดงหลวง มี 3642
รพ.คำชะอี มี 4837
รพ.หว้านใหญ่ มี 3658
รพ.หนองสูง มี 3658
รพ.มุกอินเตอร์ มี 497
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 283