Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2557
    ปี 2556
    ปี 2555
    ปี 2554
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
ระบบรายงานการประชุม
TO BE NUMBER ONE MUKDAHAN
MBDS MUKDAHAN
รับส่งรายงาน 504505
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2558
KPI Template ประจำปี 2558
WEB RX Mukdahan
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2558
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาต่างๆ
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
ฟอร์มขออนุมัติงานประกัน
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

รพ.สต.บ้านหนองแวง

รพ.นิคมคำสร้อย
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
6388 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด [ บุคลากร 25 พ.ย. 58 ] 6
6387 โรงพยาบาลคำชะอี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ [ พัสดุ 23 พ.ย. 58 ] 3
6386 วิชาการสูงวัย [ ส่งเสริมสุขภาพ 20 พ.ย. 58 ] 8
6385 สมัครใส่ห่วง [ ส่งเสริมสุขภาพ 20 พ.ย. 58 ] 5
6384 โรงพยาบาลคำชะอี ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ 1 เครื่อง [ พัสดุ 19 พ.ย. 58 ] 6
6383 วิชาการพยาบาลมหิดล [ ส่งเสริมสุขภาพ 16 พ.ย. 58 ] 14
6381 [ 13 พ.ย. 58 ] 5
6379 ขอเชิญอบรมพยาบาลไตเทียม [ ส่งเสริมสุขภาพ 11 พ.ย. 58 ] 13
6377 นโยบาย ศ.คลินิกเกียรติคุณ น.พ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร [ แผนงาน 11 พ.ย. 58 ] 13
6375 ขอเชิญประชุม The Quality of Asthma & COPD Management for Admission Rate [ ส่งเสริมสุขภาพ 10 พ.ย. 58 ] 16
ดูข่าวเก่า
6382 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.คำชะอี 13 พ.ย. 58 ] 6
6380 ประกาศรับสมัครคนสวน [ รพ.หว้านใหญ่ 13 พ.ย. 58 ] 5
6376 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 MA [ รพ.คำชะอี 10 พ.ย. 58 ] 18
6346 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย [ รพ.คำชะอี 07 ต.ค. 58 ] 21
6334 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ รพ.คำชะอี 01 ต.ค. 58 ] 7
6317 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๕ปอนด์ [ รพ.คำชะอี 23 ก.ย. 58 ] 17
6316 ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ [ รพ.คำชะอี 22 ก.ย. 58 ] 19
6311 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.คำชะอี 17 ก.ย. 58 ] 18
6306 [ รพ.คำชะอี 09 ก.ย. 58 ] 14
6289 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ [ รพ.หว้านใหญ่ 28 ส.ค. 58 ] 15
ดูข่าวเก่า
6368 ใบแสดงความจำนงลาศึกษาต่อ [ พัฒนาบุคลากร 28 ต.ค. 58 ] 16
6357 แบบประเมินมาตรฐานPCA(Lanna PCA Scoring Guieline 2014) [ พัฒนาบุคลากร 14 ต.ค. 58 ] 4
6343 ส่งแบบฟอร์วิเคราะห์ปัญหาให้ จนท.ฝ่ายพัฒน์ [ พัฒนาบุคลากร 06 ต.ค. 58 ] 18
6342 ส่งแบบฟอร์มทำแผน ปี 59 ให้ จนท.ฝ่ายพัฒน์ฯ [ พัฒนาบุคลากร 06 ต.ค. 58 ] 7
6338 ขอเชิญเป็นวิทยากร(เตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่สอบ ODOD) [ พัฒนาบุคลากร 02 ต.ค. 58 ] 9
6337 เกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ(PCA)และแบบประเมินความพึงพอใจ(PCUQ) [ พัฒนาบุคลากร 02 ต.ค. 58 ] 8
6320 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 [ พัฒนาบุคลากร 24 ก.ย. 58 ] 16
6303 ประชุมวิชาการทันตแพทย์ ม สงขลานครรินทร์ [ พัฒนาบุคลากร 08 ก.ย. 58 ] 15
6302 ประชุมวิชาการ เรื่อง บริการสุขภาพกับการเปลี่ยนผ่านสู่อาเซียน [ พัฒนาบุคลากร 08 ก.ย. 58 ] 33
6301 ประชุมนานาชาติ international conference in gastroenterologry [ พัฒนาบุคลากร 08 ก.ย. 58 ] 8
ดูข่าวเก่า
6388 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด [ บุคลากร 25 พ.ย. 58 ] 6
6370 รับสมัคพนักงานราชการ จำนวน ๒ อัตรา [ บุคลากร 29 ต.ค. 58 ] 13
6369 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (คารมณ์) [ บุคลากร 29 ต.ค. 58 ] 13
6331 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (พรรณกร ถ่อเงิน) [ บุคลากร 30 ก.ย. 58 ] 19
6322 ประกาศผลการประเมินฯ (ข้อเขียน) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ [ บุคลากร 24 ก.ย. 58 ] 21
6319 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ศักดิ์รินทร์) [ บุคลากร 24 ก.ย. 58 ] 8
6315 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ประยุทธ ศรีสำราญ) [ บุคลากร 22 ก.ย. 58 ] 35
6312 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (อรทัย ทองขัน) [ บุคลากร 21 ก.ย. 58 ] 33
6291 เอกสารการประชุมการกำหนดตำแหน่งและการบริหารงานบุคคล 58 [ บุคลากร 28 ส.ค. 58 ] 43
6290 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ [ บุคลากร 28 ส.ค. 58 ] 41
ดูข่าวเก่า
6387 โรงพยาบาลคำชะอี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ [ พัสดุ 23 พ.ย. 58 ] 3
6384 โรงพยาบาลคำชะอี ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ 1 เครื่อง [ พัสดุ 19 พ.ย. 58 ] 6
6372 โรงพยาบาลหนองสูงประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ [ พัสดุ 04 พ.ย. 58 ] 19
6365 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ตึกคนไข้นอก (OPD)โรงพยาบาลดอนตาล [ พัสดุ 20 ต.ค. 58 ] 19
6364 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร [ พัสดุ 20 ต.ค. 58 ] 14
6356 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพสต หนองหญ้าปล้อง อ คำชะอี [ พัสดุ 13 ต.ค. 58 ] 12
6355 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ สสอคำชะอี [ พัสดุ 13 ต.ค. 58 ] 10
6354 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รพหนองสูง [ พัสดุ 13 ต.ค. 58 ] 11
6353 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รพดงหลวง [ พัสดุ 13 ต.ค. 58 ] 11
6352 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รพ [ พัสดุ 13 ต.ค. 58 ] 15
ดูข่าวเก่า
6378 coverage10_58 [ ประกันสุขภาพ 11 พ.ย. 58 ] 18
6358 ส่ง Planfin59 [ ประกันสุขภาพ 14 ต.ค. 58 ] 2
6347 coverage09_58 [ ประกันสุขภาพ 08 ต.ค. 58 ] 15
6307 ประกาศรับสมัครผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ [ ประกันสุขภาพ 15 ก.ย. 58 ] 22
6304 Coverage08_2558 [ ประกันสุขภาพ 08 ก.ย. 58 ] 15
6254 Coverage07_2558 [ ประกันสุขภาพ 10 ส.ค. 58 ] 9
6208 Coverage06_2558 [ ประกันสุขภาพ 09 ก.ค. 58 ] 4
6182 Coverage05_2558 [ ประกันสุขภาพ 10 มิ.ย. 58 ] 774
6128 คู่มือ MRA ปรับปรุงใหม่ [ ประกันสุขภาพ 16 พ.ค. 58 ] 10
6125 Coverage04_2558 [ ประกันสุขภาพ 11 พ.ค. 58 ] 194
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< พฤศจิกายน2558 >>
พฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
  ห้องประชุม 1 ประชุมคณะอนุธิดา 59 ครั้งที่ 1
ห้องประชุม 1 ประชุมเลื่อนขั้นเงินเดือน
ห้องประชุม 1 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
ห้องประชุม 2 ประชุมเลื่อนเงินเดือน
ห้องประชุม 2 ตรวจสอบและกำกับระบบบัญชี จาก สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ 6 คน

 
     

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 8103
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 3913
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 3144
สสอ.ดอนตาล มี 13079
สสอ.ดงหลวง มี 3251
สสอ.คำชะอี มี 3924
สสอ.หนองสูง มี 3167
สสอ.หว้านใหญ่ มี 3495
รพ.มุกดาหาร มี 2975
รพ.นิคมคำสร้อย มี 3184
รพ.ดอนตาล มี 3954
รพ.ดงหลวง มี 3117
รพ.คำชะอี มี 4280
รพ.หว้านใหญ่ มี 3146
รพ.หนองสูง มี 3146
รพ.มุกอินเตอร์ มี 441
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 253