Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2557
    ปี 2556
    ปี 2555
    ปี 2554
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
ระบบรายงานการประชุม
TO BE NUMBER ONE MUKDAHAN
MBDS MUKDAHAN
รับส่งรายงาน 504505
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2558
KPI Template ประจำปี 2558
WEB RX Mukdahan
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2558
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาต่างๆ
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
ฟอร์มขออนุมัติงานประกัน
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

รพ.สต.บ้านหนองแวง

รพ.นิคมคำสร้อย
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
6244 รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน ๒ อัตรา [ บุคลากร 03 ส.ค. 58 ] 18
6240 เชิฐอบรมระยะสั้น CPG to pediatic [ ส่งเสริมสุขภาพ 29 ก.ค. 58 ] 4
6239 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล [ บุคลากร 28 ก.ค. 58 ] 22
6233 จังหวัดโดยสสจ.มุกดาหารประกาศประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี [ พัสดุ 27 ก.ค. 58 ] 11
6230 ผู้หญิงเก่ง59 [ ส่งเสริมสุขภาพ 23 ก.ค. 58 ] 8
6229 พยาบาลกับความท้าทายโรคเรื้อรัง [ ส่งเสริมสุขภาพ 23 ก.ค. 58 ] 7
6228 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง ปี 2559" [ ส่งเสริมสุขภาพ 22 ก.ค. 58 ] 3
6227 ขอเชิญประชุมวิชาการสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย)สัญจร พ.ส.2558 [ ส่งเสริมสุขภาพ 22 ก.ค. 58 ] 7
6226 หนังสือแจ้งโอนเงินค่าชดเชยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน FR เดือนเมษายน 58 [ ควบคุมโรค 22 ก.ค. 58 ] 1
6225 หนังสือแจ้งโอนเงินค่าชดเชยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน FR เดือนมีนาคม 58 [ ควบคุมโรค 22 ก.ค. 58 ] 1
ดูข่าวเก่า
6232 รพ.ดอนตาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 2 ตำแหน่ง [ รพ.ดอนตาล 27 ก.ค. 58 ] 6
6173 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รพ.ดงหลวง [ รพ.ดงหลวง 08 มิ.ย. 58 ] 209
6129 ป่ระกาศรับสมัครพนักงานทรวงสาธารณสุข [ รพ.หว้านใหญ่ 19 พ.ค. 58 ] 76
6127 ส่งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ โรงพยาบาลดอนตาล [ รพ.ดอนตาล 14 พ.ค. 58 ] 8
6091 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.ดงหลวง [ รพ.ดงหลวง 17 เม.ย. 58 ] 29
6070 ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ รพ.คำชะอี 26 มี.ค. 58 ] 32
6008 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รพ.ดงหลวง [ รพ.ดงหลวง 24 ก.พ. 58 ] 29
6007 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข [ รพ.ดงหลวง 24 ก.พ. 58 ] 39
5992 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์(ฉบับแก้ไข) [ รพ.หว้านใหญ่ 11 ก.พ. 58 ] 21
5991 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.หว้านใหญ่ 11 ก.พ. 58 ] 80
ดูข่าวเก่า
6243 ขอเชิญชวนแพทย์เข้าอบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งที่ 38 [ พัฒนาบุคลากร 29 ก.ค. 58 ] 5
6242 ขอเชิญประชุมวิชาการด้านความปลอดภัยทางรังสี [ พัฒนาบุคลากร 29 ก.ค. 58 ] 3
6241 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ [ พัฒนาบุคลากร 29 ก.ค. 58 ] 3
6238 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ [ พัฒนาบุคลากร 27 ก.ค. 58 ] 12
6237 การประชุมวิชาการสถาบันโรคผิวหนัง [ พัฒนาบุคลากร 27 ก.ค. 58 ] 9
6236 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม [ พัฒนาบุคลากร 27 ก.ค. 58 ] 10
6235 ประชุมวิชาการการพัฒนาด้านเทคนิคการแพทย์ประจำปี ๒๕๕๘ [ พัฒนาบุคลากร 27 ก.ค. 58 ] 9
6234 อบรมการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ [ พัฒนาบุคลากร 27 ก.ค. 58 ] 10
6231 เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดเพชรบูรณ์ [ พัฒนาบุคลากร 23 ก.ค. 58 ] 2
6223 ประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทย์ ครั้งที่ 31 [ พัฒนาบุคลากร 21 ก.ค. 58 ] 7
ดูข่าวเก่า
6244 รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน ๒ อัตรา [ บุคลากร 03 ส.ค. 58 ] 18
6239 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล [ บุคลากร 28 ก.ค. 58 ] 22
6201 ประกาศผุู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(วรรณภา,เกรียงศักดิ์) [ บุคลากร 03 ก.ค. 58 ] 16
6174 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (พรทิพย์ วรชิน) [ บุคลากร 08 มิ.ย. 58 ] 608
6113 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (มณีวรรรณ์) [ บุคลากร 30 เม.ย. 58 ] 28
6085 เชิญประชุมย้าย [ บุคลากร 07 เม.ย. 58 ] 89
6040 รับสมัครผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 2 อัตรา [ บุคลากร 23 มี.ค. 58 ] 182
6039 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (อรทัย) [ บุคลากร 20 มี.ค. 58 ] 119
6037 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่งประเมินเพื่อเลื่อนระดับและรับเงินประจำตำแหน่งปี 58 [ บุคลากร 19 มี.ค. 58 ] 50
6013 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย [ บุคลากร 09 มี.ค. 58 ] 144
ดูข่าวเก่า
6233 จังหวัดโดยสสจ.มุกดาหารประกาศประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี [ พัสดุ 27 ก.ค. 58 ] 11
6224 สรุปข้อร้องเรียนเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (แก้ไขใหม่) [ พัสดุ 21 ก.ค. 58 ] 10
6219 รายงานผล/การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 [ พัสดุ 20 ก.ค. 58 ] 6
6214 รายงานผลและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 [ พัสดุ 16 ก.ค. 58 ] 5
6213 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2557 - กรกฎาคม 2558 [ พัสดุ 16 ก.ค. 58 ] 11
6203 สรุปข้อร้องเรียนเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558 [ พัสดุ 07 ก.ค. 58 ] 4
6198 โรงพยาบาลหนองสูง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รอบที่ 2) [ พัสดุ 29 มิ.ย. 58 ] 29
6197 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2557 - เดือนพฤษภาคม 2558 [ พัสดุ 26 มิ.ย. 58 ] 20
6193 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2558 [ พัสดุ 25 มิ.ย. 58 ] 24
6134 โรงพยาบาลหนองสูง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ [ พัสดุ 20 พ.ค. 58 ] 10
ดูข่าวเก่า
6208 Coverage06_2558 [ ประกันสุขภาพ 09 ก.ค. 58 ] 17
6182 Coverage05_2558 [ ประกันสุขภาพ 10 มิ.ย. 58 ] 771
6128 คู่มือ MRA ปรับปรุงใหม่ [ ประกันสุขภาพ 16 พ.ค. 58 ] 34
6125 Coverage04_2558 [ ประกันสุขภาพ 11 พ.ค. 58 ] 82
6088 Coverage03_2558 [ ประกันสุขภาพ 16 เม.ย. 58 ] 39
6014 Coverage02_58 [ ประกันสุขภาพ 10 มี.ค. 58 ] 16
5995 หนังสือเชิญประชุมรับฟังคิดเห็นทั่วไปฯ ๒๐กพ.๕๘ ณอุบลฯ [ ประกันสุขภาพ 17 ก.พ. 58 ] 54
5990 รายชื่อไปราชการ จ.แม่ฮ่องสอน [ ประกันสุขภาพ 10 ก.พ. 58 ] 103
5985 วารสารก้าวใหม่7th PD First Policy เ พื่ อ ผู้ ป่ ว ย แ ล ะ สั ง ค ม ไ ท ย [ ประกันสุขภาพ 05 ก.พ. 58 ] 242
5984 สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯผู้ให้บริการและผู้รับบริการ๕๗ [ ประกันสุขภาพ 05 ก.พ. 58 ] 95
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< สิงหาคม2558 >>
พฤ
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
  ห้องประชุม 1 ชี้แจงplanfin 2559
ห้องประชุม 2 ซ้อมแผน Table Top Exercise โรคเมอร์ส

 
     

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 7920
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 3807
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 3057
สสอ.ดอนตาล มี 12959
สสอ.ดงหลวง มี 3164
สสอ.คำชะอี มี 3816
สสอ.หนองสูง มี 3083
สสอ.หว้านใหญ่ มี 3409
รพ.มุกดาหาร มี 2883
รพ.นิคมคำสร้อย มี 3085
รพ.ดอนตาล มี 3850
รพ.ดงหลวง มี 3018
รพ.คำชะอี มี 4170
รพ.หว้านใหญ่ มี 3048
รพ.หนองสูง มี 3048
รพ.มุกอินเตอร์ มี 427
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 250