Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2557
    ปี 2556
    ปี 2555
    ปี 2554
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
ระบบรายงานการประชุม
TO BE NUMBER ONE MUKDAHAN
MBDS MUKDAHAN
รับส่งรายงาน 504505
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2558
KPI Template ประจำปี 2558
WEB RX Mukdahan
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2558
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาต่างๆ
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
ฟอร์มขออนุมัติงานประกัน
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

รพ.สต.บ้านหนองแวง

รพ.นิคมคำสร้อย
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
6626 ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ นมแม่ในเด็กป่วยครั้งที่4 [ ส่งเสริมสุขภาพ 01 ก.ค. 59 ] 5
6625 ขอเชิญอบรมบำบัดโรคเบื้องต้นและเรียนรู้วิจัยไปใช้งานสำหรับพยาบาลฯ [ ส่งเสริมสุขภาพ 29 มิ.ย. 59 ] 4
6624 ขอเชิญสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 18/2559 "พยาบาล:พลังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" [ ส่งเสริมสุขภาพ 29 มิ.ย. 59 ] 5
6623 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ [ บุคลากร 29 มิ.ย. 59 ] 58
6621 แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์งบค่าเสื่อมเหลือจ่ายปี57โรงพยาบาลคำชะอี [ พัสดุ 27 มิ.ย. 59 ] 16
6620 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ชายณรงค์) [ บุคลากร 27 มิ.ย. 59 ] 21
6619 ขอเชิญเสนอราคายาสืบร่วมจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2559 [ คุ้มครองผู้บริโภค 23 มิ.ย. 59 ] 27
6618 Home Ventrilator [ ส่งเสริมสุขภาพ 23 มิ.ย. 59 ] 10
6617 อบรมเฉพาะทางฉุกเฉิน [ ส่งเสริมสุขภาพ 23 มิ.ย. 59 ] 14
6616 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ [ บุคลากร 22 มิ.ย. 59 ] 13
ดูข่าวเก่า
6622 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.หว้านใหญ่ 27 มิ.ย. 59 ] 17
6613 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลดงหลวงปี2559 [ รพ.ดงหลวง 17 มิ.ย. 59 ] 17
6612 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอ๊กซเรย์ทั่วไป [ รพ.ดงหลวง 16 มิ.ย. 59 ] 21
6523 ประกาศรับสมัครบุคคลเืพ่อสรรหาและเลิอกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป [ รพ.หว้านใหญ่ 31 มี.ค. 59 ] 77
6397 โรงพยาบาลดงหลวงประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.ดงหลวง 11 ธ.ค. 58 ] 20
6382 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.คำชะอี 13 พ.ย. 58 ] 29
6380 ประกาศรับสมัครคนสวน [ รพ.หว้านใหญ่ 13 พ.ย. 58 ] 18
6376 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 MA [ รพ.คำชะอี 10 พ.ย. 58 ] 42
6346 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย [ รพ.คำชะอี 07 ต.ค. 58 ] 58
6334 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ รพ.คำชะอี 01 ต.ค. 58 ] 34
ดูข่าวเก่า
6602 สำนักวิชาการสาธารณสุข ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวด [ พัฒนาบุคลากร 09 มิ.ย. 59 ] 2
6601 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ [ พัฒนาบุคลากร 09 มิ.ย. 59 ] 2
6600 มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ [ พัฒนาบุคลากร 09 มิ.ย. 59 ] 8
6599 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น สมัครร่วมโครงการประชุมวิชาการ [ พัฒนาบุคลากร 09 มิ.ย. 59 ] 4
6598 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ประชาสัมพันธ์เข้าประชุมวิชาการ [ พัฒนาบุคลากร 09 มิ.ย. 59 ] 5
6597 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ [ พัฒนาบุคลากร 09 มิ.ย. 59 ] 2
6596 มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ [ พัฒนาบุคลากร 09 มิ.ย. 59 ] 2
6595 กรมอนามัย ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรระยะสั้น [ พัฒนาบุคลากร 09 มิ.ย. 59 ] 7
6594 สถาบันพระบรมราชชนก แปลี่ยนแปลงวันสำเร็จการศึกษา [ พัฒนาบุคลากร 09 มิ.ย. 59 ] 5
6593 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ [ พัฒนาบุคลากร 09 มิ.ย. 59 ] 15
ดูข่าวเก่า
6623 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ [ บุคลากร 29 มิ.ย. 59 ] 58
6620 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ชายณรงค์) [ บุคลากร 27 มิ.ย. 59 ] 21
6616 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ [ บุคลากร 22 มิ.ย. 59 ] 13
6611 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ พนักงานราชการ [ บุคลากร 16 มิ.ย. 59 ] 20
6609 แผนผังสนามสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ [ บุคลากร 14 มิ.ย. 59 ] 43
6603 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ พนักงานราชการ [ บุคลากร 10 มิ.ย. 59 ] 38
6578 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ณัฐริยา) [ บุคลากร 07 มิ.ย. 59 ] 31
6563 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ [ บุคลากร 25 พ.ค. 59 ] 109
6562 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (อัครา) [ บุคลากร 19 พ.ค. 59 ] 26
6557 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ภก.อุษณีย์) [ บุคลากร 17 พ.ค. 59 ] 9
ดูข่าวเก่า
6621 แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์งบค่าเสื่อมเหลือจ่ายปี57โรงพยาบาลคำชะอี [ พัสดุ 27 มิ.ย. 59 ] 16
6610 แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม59ระดับหน่วยบริการโรงพยาบาลนิคมคำส [ พัสดุ 16 มิ.ย. 59 ] 3
6580 แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม59ระดับหน่วยบริการโรงพยาบาลดงหลวง [ พัสดุ 07 มิ.ย. 59 ] 5
6579 แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม59ระดับจังหวัดโรงพยาบาลดงหลวง [ พัสดุ 07 มิ.ย. 59 ] 15
6574 แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์งบค่าเสื่อมเหลือจ่ายปี58โรงพยาบาลคำชะอี [ พัสดุ 02 มิ.ย. 59 ] 15
6573 แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์งบค่าเสื่อมระดับหน่วยปี59โรงพยาบาลหว้านใหญ่ [ พัสดุ 02 มิ.ย. 59 ] 1
6572 แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์งบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริกปี59โรงพยาบาลหนองสูง [ พัสดุ 02 มิ.ย. 59 ] 1
6571 แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์งบค่าเสื่อมระดับจังหวัดปี59โรงพยาบาลหนองสูง [ พัสดุ 02 มิ.ย. 59 ] 4
6570 แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์งบค่าเสื่อมเหลือจ่ายปี58โรงพยาบาลหนองสูง [ พัสดุ 02 มิ.ย. 59 ] 2
6569 แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์งบค่าเสื่อมเหลือจ่ายปี57โรงพยาบาลหนองสูง [ พัสดุ 02 มิ.ย. 59 ] 4
ดูข่าวเก่า
6581 coverage05_59 [ ประกันสุขภาพ 08 มิ.ย. 59 ] 12
6559 คู่มือประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังหน่วยบริการ แบบฟอร์ม [ ประกันสุขภาพ 18 พ.ค. 59 ] 10
6546 Coverage04_59 [ ประกันสุขภาพ 10 พ.ค. 59 ] 31
6528 coverage03_59 [ ประกันสุขภาพ 12 เม.ย. 59 ] 21
6504 coverage02_59 [ ประกันสุขภาพ 08 มี.ค. 59 ] 31
6489 coverage01_59 แยกราย รพสตง [ ประกันสุขภาพ 15 ก.พ. 59 ] 27
6488 [ ประกันสุขภาพ 15 ก.พ. 59 ] 6
6487 coverage01_59 [ ประกันสุขภาพ 12 ก.พ. 59 ] 8
6430 coverage12_58 [ ประกันสุขภาพ 06 ม.ค. 59 ] 29
6395 coverage11_58 [ ประกันสุขภาพ 08 ธ.ค. 58 ] 52
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< กรกฏาคม2559 >>
พฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
 
........วันนี้ไม่มีกิจกรรม........

 
     

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 8411
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 4119
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 3331
สสอ.ดอนตาล มี 13298
สสอ.ดงหลวง มี 3444
สสอ.คำชะอี มี 4116
สสอ.หนองสูง มี 3352
สสอ.หว้านใหญ่ มี 3698
รพ.มุกดาหาร มี 3152
รพ.นิคมคำสร้อย มี 3382
รพ.ดอนตาล มี 4151
รพ.ดงหลวง มี 3309
รพ.คำชะอี มี 4489
รพ.หว้านใหญ่ มี 3334
รพ.หนองสูง มี 3334
รพ.มุกอินเตอร์ มี 460
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 258