Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2557
    ปี 2556
    ปี 2555
    ปี 2554
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
ระบบรายงานการประชุม
TO BE NUMBER ONE MUKDAHAN
MBDS MUKDAHAN
รับส่งรายงาน 504505
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2558
KPI Template ประจำปี 2558
WEB RX Mukdahan
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2558
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2559
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาต่างๆ
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
แบบฟอร์มบันทึกขอบ้านพัก.ใบคำร้องขอเข้าพักในอาคารบ้านพัก
แบบฟอร์มบันทึกตกลงจ้าง
แบบฟอร์มบันทึกตกลงซื้อ
แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ.ใบเบิก.แบบเก็บข้อมูล ITA
แบบฟอร์มใบเบิก
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้โทรศัพท์ทางไกล(งานพัสดุ)
ใบยืมพัสดุ
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

รพ.สต.บ้านหนองแวง

รพ.นิคมคำสร้อย
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
6865 ประกาศสอบรับหนังสืออนุมัติ [ ส่งเสริมสุขภาพ 21 ก.พ. 60 ] 12
6864 อบรมหลักสูตรนักบริหารการพยาบาลระดับสูง ปีงบประมาณ 2560 [ บุคลากร 20 ก.พ. 60 ] 8
6862 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อมปี 2560 โรงพยาบาลหว้านใหญ่ [ พัสดุ 15 ก.พ. 60 ] 34
6861 ศึกษาดูงานอาเซียนคลินิกบริการที่เป็นมิตร๒๒กพ๖๐จ.อบ(รพท รพช ส่งชื่อด้วยจ้า [ ยาเสพติด 11 ก.พ. 60 ] 14
6860 เลื่อนอบรมอาเซียนจาก14เป็น16กพ60ณสสจ มห 1(รพ สสอ/รพ สต ส่งชื่อป้าเกษด้วย) [ ยาเสพติด 11 ก.พ. 60 ] 30
6859 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป [ บุคลากร 09 ก.พ. 60 ] 76
6857 [ 09 ก.พ. 60 ] 7
6855 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (อัญชลี,ปริชาติ) [ บุคลากร 09 ก.พ. 60 ] 22
6853 เชิญร่วมนำเสนองานวิจัย/นวัตกรรมในงานประชุมสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก [ บุคลากร 07 ก.พ. 60 ] 8
6852 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ปี 2560 [ ควบคุมโรค 06 ก.พ. 60 ] 11
ดูข่าวเก่า
6863 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป [ รพ.หว้านใหญ่ 15 ก.พ. 60 ] 34
6858 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว [ รพ.หว้านใหญ่ 09 ก.พ. 60 ] 7
6854 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป [ รพ.ดงหลวง 08 ก.พ. 60 ] 41
6734 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กาแพทย์ [ รพ.หว้านใหญ่ 13 ต.ค. 59 ] 5
6726 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.คำชะอี 11 ต.ค. 59 ] 13
6718 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.คำชะอี 07 ต.ค. 59 ] 6
6702 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด [ รพ.คำชะอี 30 ก.ย. 59 ] 7
6681 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ รพ.ดงหลวง 06 ก.ย. 59 ] 12
6677 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.ดงหลวง 31 ส.ค. 59 ] 13
6672 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ครั้งที่ 3 [ รพ.หว้านใหญ่ 26 ส.ค. 59 ] 27
ดูข่าวเก่า
6764 อบรมหลักสูตรสาขาการพยบลเวชปฏิบัติทางจักษ์ [ พัฒนาบุคลากร 31 ต.ค. 59 ] 11
6763 อบรมหลักสูตรยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพรุ่นที่3 [ พัฒนาบุคลากร 31 ต.ค. 59 ] 8
6762 อบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติรุ่นที่4 [ พัฒนาบุคลากร 31 ต.ค. 59 ] 11
6761 อบรมเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล [ พัฒนาบุคลากร 31 ต.ค. 59 ] 15
6760 อบรมฟื้นฟูเรื่องการรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ [ พัฒนาบุคลากร 31 ต.ค. 59 ] 7
6759 หลักสูตร ประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ รุ่น 56 [ พัฒนาบุคลากร 31 ต.ค. 59 ] 27
6758 ลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ [ พัฒนาบุคลากร 31 ต.ค. 59 ] 8
6757 ประชุมเสริมสร้างศักยภาพการดูแลผูป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ [ พัฒนาบุคลากร 31 ต.ค. 59 ] 20
6756 ประชุมวิชาการประจำปี TMI 2016 [ พัฒนาบุคลากร 31 ต.ค. 59 ] 8
6755 ประชุมวิชาการครั้งที่6Acupuncture in Medicine [ พัฒนาบุคลากร 31 ต.ค. 59 ] 8
ดูข่าวเก่า
6864 อบรมหลักสูตรนักบริหารการพยาบาลระดับสูง ปีงบประมาณ 2560 [ บุคลากร 20 ก.พ. 60 ] 8
6859 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป [ บุคลากร 09 ก.พ. 60 ] 76
6855 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (อัญชลี,ปริชาติ) [ บุคลากร 09 ก.พ. 60 ] 22
6853 เชิญร่วมนำเสนองานวิจัย/นวัตกรรมในงานประชุมสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก [ บุคลากร 07 ก.พ. 60 ] 8
6850 เชิญส่งบทความวิชาการ วิจัย ร่วมตีพิมพ์ [ บุคลากร 03 ก.พ. 60 ] 30
6837 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (กัมปนาท) [ บุคลากร 27 ม.ค. 60 ] 17
6836 แบบใบขอย้าย [ บุคลากร 27 ม.ค. 60 ] 12
6835 รับสมัคร ผอ.รพ.สต.บ้านคำชะอี [ บุคลากร 25 ม.ค. 60 ] 35
6821 แบบฟอร์มข้าราชการดีเด่น [ บุคลากร 19 ม.ค. 60 ] 7
6820 ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกวาระ [ บุคลากร 17 ม.ค. 60 ] 10
ดูข่าวเก่า
6862 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อมปี 2560 โรงพยาบาลหว้านใหญ่ [ พัสดุ 15 ก.พ. 60 ] 34
6848 สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 60 [ พัสดุ 30 ม.ค. 60 ] 59
6847 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 59 ไตรมาส 1 [ พัสดุ 30 ม.ค. 60 ] 16
6786 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ [ พัสดุ 14 พ.ย. 59 ] 21
6779 ราคากลางโรงรถ - พัสดุ สสจมุกดาหาร [ พัสดุ 08 พ.ย. 59 ] 11
6778 ราคากลางอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง สสจมุกดาหาร [ พัสดุ 08 พ.ย. 59 ] 5
6777 ราคากลางบ้านพักข้าราชการระดับ 8-9 สสจมุกดาหาร [ พัสดุ 08 พ.ย. 59 ] 4
6772 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 3 รายการครั้งที่ 3สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงหลวง [ พัสดุ 04 พ.ย. 59 ] 4
6767 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลดอนตาล [ พัสดุ 02 พ.ย. 59 ] 7
6766 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 3 รายการ สำหรับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาห [ พัสดุ 02 พ.ย. 59 ] 30
ดูข่าวเก่า
6856 coverage01_60 [ ประกันสุขภาพ 09 ก.พ. 60 ] 16
6826 แจ้งรายชื่ผู้เข้ารับอบรมฯ [ ประกันสุขภาพ 20 ม.ค. 60 ] 33
6815 coverage12_59 [ ประกันสุขภาพ 09 ม.ค. 60 ] 13
6796 coverage11_59 [ ประกันสุขภาพ 09 ธ.ค. 59 ] 26
6780 coverage10_59 [ ประกันสุขภาพ 09 พ.ย. 59 ] 10
6714 coverage09_59 [ ประกันสุขภาพ 07 ต.ค. 59 ] 23
6683 คู่มือการจัดทำแผนทางการเงิน(Planfin) [ ประกันสุขภาพ 09 ก.ย. 59 ] 17
6682 coverage08_59 [ ประกันสุขภาพ 07 ก.ย. 59 ] 14
6657 coverage07_59 [ ประกันสุขภาพ 08 ส.ค. 59 ] 13
6638 coverage06_59 [ ประกันสุขภาพ 13 ก.ค. 59 ] 25
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< กุมภาพันธ์2560 >>
พฤ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
 
  ห้องประชุม 1 อบรมเครือข่ายและอสม. เฝ้าระวังโรคชายแดนฯ
ห้องประชุม 1 ประชุมคณะกรรมการช่องทางท่าเรือ
ห้องประชุม 3 ประฃุม กลุ่มงาน จนท.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ห้องประชุม 3 ประชุมทันตบุคลากร

 
     

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 8661
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 4268
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 3487
สสอ.ดอนตาล มี 13471
สสอ.ดงหลวง มี 3597
สสอ.คำชะอี มี 4275
สสอ.หนองสูง มี 3501
สสอ.หว้านใหญ่ มี 3859
รพ.มุกดาหาร มี 3289
รพ.นิคมคำสร้อย มี 3534
รพ.ดอนตาล มี 4306
รพ.ดงหลวง มี 3460
รพ.คำชะอี มี 4657
รพ.หว้านใหญ่ มี 3480
รพ.หนองสูง มี 3480
รพ.มุกอินเตอร์ มี 473
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 264