Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลให้บริการ PCU
ข้อมูลประชากร PCU
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet วาระการประชุมหัวหน้าฝ่าย
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
    ปี2552
    ปี2553
    ปี2554
ระบบรายงานการประชุม
    ประชุม คปสจ.
    ประชุม คปสอ.
    ประชุม ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระบบรับ - ส่งรายงาน
รับส่งรายงาน 504505
ระบบเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า
ระบบรายงานระบาดวิทยา (R506)
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2556
KPI Template ประจำปี 2556
สถานที่ผลิตอาหารปี2555
สถานที่ผลิตอาหารปี2557
สถานประกอบการร้ายขายยา
ร้านอาหารได้มาตรฐาน
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาต่างๆ
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
ฟอร์มขออนุมัติงานประกัน
บันทึกการพัฒนาอบรม
ข่าวการฝึกอบรม
คู่มือหนังสือราชการ
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

สสอ.เมือง
สสอ.นิคมคำสร้อย
สสอ.ดงหลวง
รพ.นิคมคำสร้อย
รพ.คำชะอี
รพ.หนองสูง
รพ.หว้านใหญ่
รพ.สต.คำชะอี
ฝ่ายควบคุมโรคทั่วไป
รพ.สต.ป่งขาม
รพ.สต.บ้านหนองแวง
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
ไม่มีข้อมูลภารกิจเร่งด่วน
5679 โรงพยาบาลคำชะอี ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องสำนักงานคลังยา [ พัสดุ 29 ส.ค. 57 ] 6
5677 โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง 6 รายการ [ พัสดุ 27 ส.ค. 57 ] 19
5676 โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ [ พัสดุ 27 ส.ค. 57 ] 8
5674 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ [ ส่งเสริมสุขภาพ 22 ส.ค. 57 ] 12
5673 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(อัญชลี โพธิหอม) [ บุคลากร 22 ส.ค. 57 ] 5
5672 โรงพยาบาลคำชะอี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม [ พัสดุ 21 ส.ค. 57 ] 4
5671 โรงพยาบาลคำชะอี ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 2 รายการ [ พัสดุ 21 ส.ค. 57 ] 3
5670 ขอเชิญประชุม เรื่อง ระบบผ่าตัดและจัดการเลือด:พัฒนา แก้ปัญหาประชาชน [ ส่งเสริมสุขภาพ 21 ส.ค. 57 ] 8
5668 ขอเชิญอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง รักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค [ ส่งเสริมสุขภาพ 21 ส.ค. 57 ] 8
5667 ประกาศจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารจ่ายกลางและซักฟอก [ 21 ส.ค. 57 ] 10
ดูข่าวเก่า
5678 ข้อมูลพยาบาลเวชปฏิบัติ57 [ รพ.ดงหลวง 29 ส.ค. 57 ] 10
5675 ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมห้องสำนักงานคลังยา [ รพ.คำชะอี 26 ส.ค. 57 ] 6
5664 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม HAS (ผู้พิการ) [ รพ.คำชะอี 21 ส.ค. 57 ] 5
5656 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม [ รพ.คำชะอี 15 ส.ค. 57 ] 2
5640 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม [ รพ.คำชะอี 08 ส.ค. 57 ] 4
5639 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงคลินิกจิตเวช/ยาเสพติด และร่องระบายน้ำ [ รพ.คำชะอี 08 ส.ค. 57 ] 4
5634 ประสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ รพ.คำชะอี 06 ส.ค. 57 ] 3
5632 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว [ รพ.คำชะอี 06 ส.ค. 57 ] 9
5541 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง [ รพ.ดงหลวง 18 มิ.ย. 57 ] 45
5538 รายงานงบค่าเสื่อม 56 [ รพ.ดงหลวง 17 มิ.ย. 57 ] 21
ดูข่าวเก่า
5680 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดกรองเบื้องต้นโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอทุน [ พัฒนาบุคลากร 01 ก.ย. 57 ] 6
5669 สมาคมเพื่อการวิจัยอนุมูลอิสระไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติฯ [ พัฒนาบุคลากร 21 ส.ค. 57 ] 8
5666 สป.สธ. ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 [ พัฒนาบุคลากร 21 ส.ค. 57 ] 2
5663 มูลนิธิอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมอบรมการใช้แอพพลิเคชั่น [ พัฒนาบุคลากร 20 ส.ค. 57 ] 3
5662 ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ [ พัฒนาบุคลากร 20 ส.ค. 57 ] 8
5661 รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจหามะเร็งลำไส้ด้วยกล้อง [ พัฒนาบุคลากร 20 ส.ค. 57 ] 3
5652 ชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ปชส.การประกวดรางวัลไลอ้อนสุขภาพช่องปาก [ พัฒนาบุคลากร 14 ส.ค. 57 ] 4
5651 สถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมจำนวน 5 หลักสูตร [ พัฒนาบุคลากร 14 ส.ค. 57 ] 2
5650 รพ.ศรีสะเกษ ขอเชิญประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ครั้งที่ ๕ [ พัฒนาบุคลากร 14 ส.ค. 57 ] 7
5649 ม.รามคำแหง ประชาสัมพันธ์เข้าศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต [ พัฒนาบุคลากร 14 ส.ค. 57 ] 7
ดูข่าวเก่า
5673 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(อัญชลี โพธิหอม) [ บุคลากร 22 ส.ค. 57 ] 5
5660 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา [ บุคลากร 20 ส.ค. 57 ] 58
5658 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(รัชนี,สุภาพร) [ บุคลากร 18 ส.ค. 57 ] 27
5657 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(ภก.รัตพล) [ บุคลากร 18 ส.ค. 57 ] 5
5645 ระงับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตั้งแต่ 1 ก.ย.57 [ บุคลากร 14 ส.ค. 57 ] 54
5638 รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ [ บุคลากร 07 ส.ค. 57 ] 38
5630 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา [ บุคลากร 01 ส.ค. 57 ] 126
5611 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (พัชรินทร์) [ บุคลากร 28 ก.ค. 57 ] 5
5610 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (ภก.ปิยพงศ์) [ บุคลากร 28 ก.ค. 57 ] 11
5589 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(ปริชาติ จันปุ่ม) [ บุคลากร 15 ก.ค. 57 ] 13
ดูข่าวเก่า
5679 โรงพยาบาลคำชะอี ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องสำนักงานคลังยา [ พัสดุ 29 ส.ค. 57 ] 6
5677 โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง 6 รายการ [ พัสดุ 27 ส.ค. 57 ] 19
5676 โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ [ พัสดุ 27 ส.ค. 57 ] 8
5672 โรงพยาบาลคำชะอี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม [ พัสดุ 21 ส.ค. 57 ] 4
5671 โรงพยาบาลคำชะอี ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 2 รายการ [ พัสดุ 21 ส.ค. 57 ] 3
5659 โรงพยาบาลหว้านใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 2 รายการ [ พัสดุ 18 ส.ค. 57 ] 9
5642 โรงพยาบาลคำชะอี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ พัสดุ 13 ส.ค. 57 ] 4
5641 โรงพยาบาลหนองสูง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง [ พัสดุ 13 ส.ค. 57 ] 10
5493 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 [ พัสดุ 22 พ.ค. 57 ] 8
5392 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ [ พัสดุ 18 มี.ค. 57 ] 41
ดูข่าวเก่า
5655 "วารสารก้าวใหม่"ก้าวที่ท้าทาย ของระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉินไทย [ ประกันสุขภาพ 15 ส.ค. 57 ] 1
5643 Coverage08_2557 [ ประกันสุขภาพ 13 ส.ค. 57 ] 26
5588 Coverage07_2557 [ ประกันสุขภาพ 15 ก.ค. 57 ] 39
5587 สรุปการประชุมงานต่างด้าว2 [ ประกันสุขภาพ 09 ก.ค. 57 ] 9
5586 คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ [ ประกันสุขภาพ 09 ก.ค. 57 ] 6
5519 Coverage06_2557 [ ประกันสุขภาพ 09 มิ.ย. 57 ] 27
5478 Coverage05_2557 [ ประกันสุขภาพ 08 พ.ค. 57 ] 55
5430 Coverage04_2557 [ ประกันสุขภาพ 08 เม.ย. 57 ] 30
5375 Coverage03_2557 [ ประกันสุขภาพ 10 มี.ค. 57 ] 57
5353 "วารสารก้าวใหม่" ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนาหลักประกันสุขภาพ [ ประกันสุขภาพ 05 มี.ค. 57 ] 24
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< กันยายน2557 >>
พฤ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
  ห้องประชุม 1 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานสรุปผลการดำเนิืนงานสาธารณสุขปี57
ห้องประชุม 1 งานประกันสุขภาพต่างด้าว
ห้องประชุม 2 จัดอบรมเรื่องวัณโรค

 
     
สสอ.หนองสูง :เรียนงานพัฒนาบุคลากร สสอ.หนองสูงส่งรายชื่อพยาบาลเวชปฏิติที่ปฏิบัติงานในรพ.สต.ปัจจุบันให้แล้วทาง
วันที่ส่งข้อความ : 27 ส.ค. 57
กุ๊กไก่/งานยาเสพติด :แจ้ง28สค.อบรมฯพบยส.และHAยาเสพติดรพท.สสอ.รพสต.รพช.ทุกแห่งห้องประชุม1/2สสจ.
วันที่ส่งข้อความ : 22 ส.ค. 57
สุรศักดิ์ :ขอให้กรอกรายละเอียดงบค่าเสื่อม57 รพ.ทุกแห่งและรพสต.เหมืองบ่าเพิ่มเติมในล็อกเกอร์ครับ
วันที่ส่งข้อความ : 21 ส.ค. 57
สสอ.ดงหลวง :ส่งโครงการDHMLให้ป้าต๊อกในล็อกเกอร์นะค่ะ
วันที่ส่งข้อความ : 20 ส.ค. 57
งานยาเสพติด/กุ๊กไก่ :ส่งไซส์เสื้อผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดภายใน19สค.
วันที่ส่งข้อความ : 18 ส.ค. 57

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 7239
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 3422
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 2689
สสอ.ดอนตาล มี 12400
สสอ.ดงหลวง มี 2800
สสอ.คำชะอี มี 3376
สสอ.หนองสูง มี 2721
สสอ.หว้านใหญ่ มี 3021
รพ.มุกดาหาร มี 2520
รพ.นิคมคำสร้อย มี 2678
รพ.ดอนตาล มี 3425
รพ.ดงหลวง มี 2613
รพ.คำชะอี มี 3651
รพ.หว้านใหญ่ มี 2648
รพ.หนองสูง มี 2648
รพ.มุกอินเตอร์ มี 400
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 243


สำนักงานสาธารณสุจจังหวัดมุกดาหารร่วมงานออกร้านงานกาชาดและงานประจำปี จังหวัดมุกดาหารปี2556
.................................


ภาพการประกวดธิดากาชาดในงานประจำปี2556 (วันที่ 15 มกราคม 2556)
.................................


งานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่ สสจ.มุกดาหาร วันที่ 3 มกราคม 2556
.................................


งาน 9 เมษายน 2555
.................................

ดูรูปกิจกรรมเก่า

เข้าเว็บไซต์สหรกณ์ออมทรัพย์