Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2557
    ปี 2556
    ปี 2555
    ปี 2554
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
ระบบรายงานการประชุม
TO BE NUMBER ONE MUKDAHAN
MBDS MUKDAHAN
รับส่งรายงาน 504505
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2558
KPI Template ประจำปี 2558
WEB RX Mukdahan
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2558
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2559
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอด และลากิจ
แบบใบลาอุปสมบท
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบลาไปต่างประเทศ
แบบใบยกเลิกวันลา
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
แบบฟอร์มบันทึกขอบ้านพัก.ใบคำร้องขอเข้าพักในอาคารบ้านพัก
ใบแจ้งซ่อม
แบบฟอร์มบันทึกตกลงจ้าง
แบบฟอร์มบันทึกตกลงซื้อ
แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ.ใบเบิก.แบบเก็บข้อมูล ITA
แบบฟอร์มใบเบิก
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้โทรศัพท์ทางไกล(งานพัสดุ)
ใบยืมพัสดุ
ฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงานต่าง ๆ
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
บันทึกขอถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติยืมเงินสวัสดิการ
ขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการ
การอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ
การเปลียนตรวจเวรยามรักษาสถานที่ราชการ
ชำระหนี้เงินยืม
เบิก คชจ ไปราชการ
แบบฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกค่าศึกษาบุตร
`ใบมอบฉันทะ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
เบิก คชจ รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
ส่งหลักฐานเบิก
สัญญายืมเงิน
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงบัญชี
ตัวอย่างแบบฟอร์มการบริหารการจัดชื้อจัดจ้างพัสดุ
ฟอร์มรายงานการประชุม
แบบฟอร์มและตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สิน
รหัสครุภัณฑ์
สรุปย่อกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลาวเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

รพ.สต.บ้านหนองแวง

รพ.นิคมคำสร้อย
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
8718 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข [ บุคลากร 22 ส.ค. 62 ] 37
8717 รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) [ บุคลากร 20 ส.ค. 62 ] 30
8716 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ฯ พนักงานราชการ (นวก.พัสดุ) [ บุคลากร 19 ส.ค. 62 ] 69
8712 ขอเชิญสมัครเพื่อสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน1-30ส.ค. [ แผนงาน 15 ส.ค. 62 ] 8
8710 ประกาศผลการคัดเลือก สสอ.ดงหลวง [ บุคลากร 14 ส.ค. 62 ] 90
8709 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข [ 13 ส.ค. 62 ] 120
8705 รูปแบบก่อสร้างและราคากลางจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารคนไข้ใน ขนาด 30 เตียง [ 08 ส.ค. 62 ] 19
8703 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (นวก.สธ.) [ บุคลากร 08 ส.ค. 62 ] 141
8702 ประกาศการสืบราคายาร่วมจังหวัดมุกดาหาร ปี 2563 [ พัสดุ 08 ส.ค. 62 ] 25
8700 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ พนักงานราชการ (นวก.พัสดุ) [ บุคลากร 08 ส.ค. 62 ] 35
ดูข่าวเก่า
8715 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ รพ.นิคม [ รพ.นิคมคำสร้อย 16 ส.ค. 62 ] 6
8713 คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.นิคมคำสร้อย [ รพ.นิคมคำสร้อย 16 ส.ค. 62 ] 6
8711 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.คำชะอี 14 ส.ค. 62 ] 4
8708 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ [ รพ.หว้านใหญ่ 13 ส.ค. 62 ] 15
8707 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายคาบ [ รพ.หว้านใหญ่ 13 ส.ค. 62 ] 13
8706 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๘ รายการ [ รพ.ดอนตาล 09 ส.ค. 62 ] 9
8704 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารคนไข้ใน ขนาด 30 เตียง [ รพ.ดอนตาล 08 ส.ค. 62 ] 9
8689 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารคนไข้ในขนาด๓๐เตียง [ รพ.ดอนตาล 01 ส.ค. 62 ] 1
8687 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ [ รพ.คำชะอี 31 ก.ค. 62 ] 5
8650 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ โรงพยาบาลดอนตาล [ รพ.ดอนตาล 23 ก.ค. 62 ] 13
ดูข่าวเก่า
8684 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน [ พัฒนาบุคลากร 30 ก.ค. 62 ] 9
8683 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ [ พัฒนาบุคลากร 30 ก.ค. 62 ] 14
8682 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏบัติการ [ พัฒนาบุคลากร 30 ก.ค. 62 ] 7
8681 หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง [ พัฒนาบุคลากร 30 ก.ค. 62 ] 12
8680 ประกาศโควตารับสมัครแพทย์ต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ [ พัฒนาบุคลากร 30 ก.ค. 62 ] 7
8679 ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย [ พัฒนาบุคลากร 30 ก.ค. 62 ] 8
8678 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลักเข้าอบรมหลักสูตร [ พัฒนาบุคลากร 30 ก.ค. 62 ] 3
8677 ขอเชิสูติ-นรีแพทย์ในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและประชุมนานาชาติ [ พัฒนาบุคลากร 30 ก.ค. 62 ] 4
8676 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม [ พัฒนาบุคลากร 30 ก.ค. 62 ] 2
8675 การรับสมัครแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน [ พัฒนาบุคลากร 30 ก.ค. 62 ] 1
ดูข่าวเก่า
8718 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข [ บุคลากร 22 ส.ค. 62 ] 37
8717 รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) [ บุคลากร 20 ส.ค. 62 ] 30
8716 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ฯ พนักงานราชการ (นวก.พัสดุ) [ บุคลากร 19 ส.ค. 62 ] 69
8710 ประกาศผลการคัดเลือก สสอ.ดงหลวง [ บุคลากร 14 ส.ค. 62 ] 90
8703 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (นวก.สธ.) [ บุคลากร 08 ส.ค. 62 ] 141
8700 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ พนักงานราชการ (นวก.พัสดุ) [ บุคลากร 08 ส.ค. 62 ] 35
8699 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ [ บุคลากร 08 ส.ค. 62 ] 50
8691 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วยวิจัย+lab [ บุคลากร 06 ส.ค. 62 ] 77
8690 รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ [ บุคลากร 06 ส.ค. 62 ] 24
8686 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการ [ บุคลากร 31 ก.ค. 62 ] 25
ดูข่าวเก่า
8702 ประกาศการสืบราคายาร่วมจังหวัดมุกดาหาร ปี 2563 [ พัสดุ 08 ส.ค. 62 ] 25
8277 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ [ พัสดุ 22 มี.ค. 62 ] 13
8217 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ฃำรุด รพ.หว้านใหญ่ [ พัสดุ 06 มี.ค. 62 ] 34
8212 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ [ พัสดุ 05 มี.ค. 62 ] 11
8210 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ งบกลาง รายการ [ พัสดุ 01 มี.ค. 62 ] 9
8208 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ [ พัสดุ 28 ก.พ. 62 ] 19
8202 การวิเคราะหืวิธีการดำเนินการจัดซื้อ งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน [ พัสดุ 27 ก.พ. 62 ] 14
7981 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2561 [ พัสดุ 28 ธ.ค. 61 ] 19
7980 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 [ พัสดุ 28 ธ.ค. 61 ] 13
7924 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ [ พัสดุ 17 ธ.ค. 61 ] 30
ดูข่าวเก่า
8692 coverage07_2562 [ ประกันสุขภาพ 07 ส.ค. 62 ] 7
8591 coverage06_2562 [ ประกันสุขภาพ 11 ก.ค. 62 ] 7
8514 coverage05_2562 [ ประกันสุขภาพ 04 มิ.ย. 62 ] 43
8353 Coverage03_2562 [ ประกันสุขภาพ 09 เม.ย. 62 ] 17
8224 Coverage02_2562 [ ประกันสุขภาพ 08 มี.ค. 62 ] 27
8142 Coverage01_2562 [ ประกันสุขภาพ 05 ก.พ. 62 ] 15
8029 Coverage12_2561 [ ประกันสุขภาพ 08 ม.ค. 62 ] 38
7916 Coverage11_2561 [ ประกันสุขภาพ 06 ธ.ค. 61 ] 14
7868 คู่มือแนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพเวชระเบียน ฉ ปรับปรุง2557 [ ประกันสุขภาพ 30 พ.ย. 61 ] 17
7855 Coverage10_2561 [ ประกันสุขภาพ 07 พ.ย. 61 ] 29
ดูข่าวเก่า
8583 เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริต ผวจ.มุกดาหาร ปีงบประมาณ2562 [ นิติกร 02 ก.ค. 62 ] 16
8365 เผยแพร่กฎหมายป้องกันผลประโยชนืทับซ้อนเรี่ยไร บริจาค [ นิติกร 29 เม.ย. 62 ] 4
8364 เผยแพร่สรุปผลงานป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน สสจ มุก62 [ นิติกร 26 เม.ย. 62 ] 5
8363 เผยแพร่มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ นิติกร 26 เม.ย. 62 ] 10
8358 เผยแพร่แผนใช้จ่ายงบประมาณ ติดตามใช้งบ สสจ มห62 [ นิติกร 22 เม.ย. 62 ] 5
8357 เผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน [ นิติกร 22 เม.ย. 62 ] 19
8323 เผยแพร่ประกาศป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสจ มุก62 [ นิติกร 02 เม.ย. 62 ] 5
8322 จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ [ นิติกร 02 เม.ย. 62 ] 4
8321 เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริต นพ สสจ มุก62 [ นิติกร 01 เม.ย. 62 ] 8
8319 เผยแพร่สรุปผลงานจัดการร้องเรียนรอบ6เดือน สสจมุก62 [ นิติกร 01 เม.ย. 62 ] 10
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< สิงหาคม2562 >>
พฤ
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
  ห้องประชุม 1 ประชุมระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิก
ห้องประชุม 2 ืประชุมRetreat แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดมุกดาหาร
ห้องประชุม 4 ประชุมจิตอาสา vdo conferenc
ห้องประชุม 4 ประชุม VDO Conference ประชุมเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมาย ๔/๖๒
ห้องประชุม 5 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์

 
     

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 8898
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 4457
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 3658
สสอ.ดอนตาล มี 13648
สสอ.ดงหลวง มี 3771
สสอ.คำชะอี มี 4470
สสอ.หนองสูง มี 3667
สสอ.หว้านใหญ่ มี 4032
รพ.มุกดาหาร มี 3450
รพ.นิคมคำสร้อย มี 3708
รพ.ดอนตาล มี 4480
รพ.ดงหลวง มี 3631
รพ.คำชะอี มี 4827
รพ.หว้านใหญ่ มี 3647
รพ.หนองสูง มี 3647
รพ.มุกอินเตอร์ มี 493
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 280