Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลให้บริการ PCU
ข้อมูลประชากร PCU
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet วาระการประชุมหัวหน้าฝ่าย
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
    ปี2552
    ปี2553
    ปี2554
ระบบรายงานการประชุม
    ประชุม คปสจ.
    ประชุม คปสอ.
    ประชุม ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระบบรับ - ส่งรายงาน
รับส่งรายงาน 504505
ระบบเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า
ระบบรายงานระบาดวิทยา (R506)
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2556
KPI Template ประจำปี 2556
สถานที่ผลิตอาหารปี2555
สถานที่ผลิตอาหารปี2557
สถานประกอบการร้ายขายยา
ร้านอาหารได้มาตรฐาน
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาต่างๆ
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
ฟอร์มขออนุมัติงานประกัน
บันทึกการพัฒนาอบรม
ข่าวการฝึกอบรม
คู่มือหนังสือราชการ
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

สสอ.เมือง
สสอ.นิคมคำสร้อย
สสอ.ดงหลวง
รพ.นิคมคำสร้อย
รพ.คำชะอี
รพ.หนองสูง
รพ.หว้านใหญ่
รพ.สต.คำชะอี
ฝ่ายควบคุมโรคทั่วไป
รพ.สต.ป่งขาม
รพ.สต.บ้านหนองแวง
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
ไม่มีข้อมูลภารกิจเร่งด่วน
5788 ประกาศร่าง TOR ยูนิตทำฟัน [ พัสดุ 22 ต.ค. 57 ] 41
5787 โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน [ พัสดุ 21 ต.ค. 57 ] 44
5786 โรงพยาบาลหว้านใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง [ พัสดุ 21 ต.ค. 57 ] 44
5783 รับสมัครผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 อัตรา [ บุคลากร 15 ต.ค. 57 ] 24
5782 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ไม่รวมรางระบายน้ำและไหล่ทาง สสอ.ดงหลวง [ พัสดุ 14 ต.ค. 57 ] 10
5776 มช.จัดอบรมพยาบาลเแพาะทาง [ ส่งเสริมสุขภาพ 14 ต.ค. 57 ] 11
5775 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายลวดถัก สสอ.คำชะอี [ พัสดุ 13 ต.ค. 57 ] 15
5774 ประกาศสอบราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ [ พัสดุ 13 ต.ค. 57 ] 12
5771 คำสั่ง เรื่อง การปฏิบัติงาน พอ.สว.ประจำเดือนตุลาคม 2557 [ ส่งเสริมสุขภาพ 13 ต.ค. 57 ] 25
5770 ประกาศรายชื่อผุ้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(สีสังวาล) [ บุคลากร 10 ต.ค. 57 ] 16
ดูข่าวเก่า
5769 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ส้วม HAS [ รพ.หว้านใหญ่ 10 ต.ค. 57 ] 27
5713 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง และซื้อครุภัณฑ์ คพสอ.ดอนตาล (แก้ไข) [ รพ.ดอนตาล 14 ก.ย. 57 ] 9
5712 แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง และซื้อครุภัณฑ์ รพ.ดอนตาล/รพ.สต.เครือข่าย [ รพ.ดอนตาล 14 ก.ย. 57 ] 24
5709 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลคำชะอี [ รพ.คำชะอี 11 ก.ย. 57 ] 12
5700 สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอาคาร [ รพ.คำชะอี 05 ก.ย. 57 ] 12
5688 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฐมพยาบาล สำหรับ รพ.สต [ รพ.คำชะอี 02 ก.ย. 57 ] 5
5678 ข้อมูลพยาบาลเวชปฏิบัติ57 [ รพ.ดงหลวง 29 ส.ค. 57 ] 19
5675 ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมห้องสำนักงานคลังยา [ รพ.คำชะอี 26 ส.ค. 57 ] 12
5664 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม HAS (ผู้พิการ) [ รพ.คำชะอี 21 ส.ค. 57 ] 8
5656 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม [ รพ.คำชะอี 15 ส.ค. 57 ] 9
ดูข่าวเก่า
5785 กรมอนามัย ประชาสัมพันธืโครงการอบรมการวิเคราะห์ต้นทุนบริการสุขภาพช่องปาก [ พัฒนาบุคลากร 20 ต.ค. 57 ] 0
5784 สป.สธ.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ [ พัฒนาบุคลากร 20 ต.ค. 57 ] 47
5781 แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอลาศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ [ พัฒนาบุคลากร 14 ต.ค. 57 ] 9
5780 สน.เลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการฯ [ พัฒนาบุคลากร 14 ต.ค. 57 ] 6
5779 รพ.สปส.ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพิ่มประะสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย [ พัฒนาบุคลากร 14 ต.ค. 57 ] 6
5778 กรม สบส.รับสมัครสอบความรู้สาขารังสีเทคนิค ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ [ พัฒนาบุคลากร 14 ต.ค. 57 ] 7
5777 รพ.อุดร ประชาสัมพันธ์การสมัครแพทย์ประจำบ้าน [ พัฒนาบุคลากร 14 ต.ค. 57 ] 6
5773 ม.ขอนแก่น ปชส.การประชุมเิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก [ พัฒนาบุคลากร 13 ต.ค. 57 ] 12
5772 สสจ.มห. จัดโครงการคนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า [ พัฒนาบุคลากร 13 ต.ค. 57 ] 14
5768 ม.ขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 30 [ พัฒนาบุคลากร 10 ต.ค. 57 ] 26
ดูข่าวเก่า
5783 รับสมัครผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 อัตรา [ บุคลากร 15 ต.ค. 57 ] 24
5770 ประกาศรายชื่อผุ้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(สีสังวาล) [ บุคลากร 10 ต.ค. 57 ] 16
5735 เลื่อนวันประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ [ บุคลากร 07 ต.ค. 57 ] 49
5727 ให้ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างนักเรียนทุน เพื่อประกอบการเลื่อนค่าจ้างปี 57 [ บุคลากร 25 ก.ย. 57 ] 23
5714 ขึ้นบัญชีพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา [ บุคลากร 15 ก.ย. 57 ] 33
5698 ซ้อมความเข้าใจกรณีให้ระงับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว [ บุคลากร 04 ก.ย. 57 ] 44
5689 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนพนักงานราชการ จำนวน ๓ อัตรา [ บุคลากร 03 ก.ย. 57 ] 138
5673 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(อัญชลี โพธิหอม) [ บุคลากร 22 ส.ค. 57 ] 32
5660 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา [ บุคลากร 20 ส.ค. 57 ] 69
5658 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(รัชนี,สุภาพร) [ บุคลากร 18 ส.ค. 57 ] 31
ดูข่าวเก่า
5788 ประกาศร่าง TOR ยูนิตทำฟัน [ พัสดุ 22 ต.ค. 57 ] 41
5787 โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน [ พัสดุ 21 ต.ค. 57 ] 44
5786 โรงพยาบาลหว้านใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง [ พัสดุ 21 ต.ค. 57 ] 44
5782 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ไม่รวมรางระบายน้ำและไหล่ทาง สสอ.ดงหลวง [ พัสดุ 14 ต.ค. 57 ] 10
5775 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายลวดถัก สสอ.คำชะอี [ พัสดุ 13 ต.ค. 57 ] 15
5774 ประกาศสอบราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ [ พัสดุ 13 ต.ค. 57 ] 12
5716 โรงพยาบาลหนองสูง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย [ พัสดุ 16 ก.ย. 57 ] 20
5710 ประกาศสอบราจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร [ พัสดุ 13 ก.ย. 57 ] 21
5708 โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ [ พัสดุ 11 ก.ย. 57 ] 17
5706 โรงพยาบาลคำชะอี ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องปฐมพยาบาล [ พัสดุ 09 ก.ย. 57 ] 33
ดูข่าวเก่า
5751 แก้ไข สรุปข้อมูลลงทะเบียนแยกรายสถานบริการ_2007 [ ประกันสุขภาพ 09 ต.ค. 57 ] 34
5736 Coverage10_2557 [ ประกันสุขภาพ 09 ต.ค. 57 ] 44
5730 เอกสารบรรยาย CMI (สมมิตร) [ ประกันสุขภาพ 26 ก.ย. 57 ] 13
5728 เอกสารประกอบการประชุมฯ วันที่ 26 กันายน 2557 รร.พลอย [ ประกันสุขภาพ 26 ก.ย. 57 ] 18
5707 coverage09_57 [ ประกันสุขภาพ 09 ก.ย. 57 ] 17
5655 "วารสารก้าวใหม่"ก้าวที่ท้าทาย ของระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉินไทย [ ประกันสุขภาพ 15 ส.ค. 57 ] 22
5643 Coverage08_2557 [ ประกันสุขภาพ 13 ส.ค. 57 ] 31
5588 Coverage07_2557 [ ประกันสุขภาพ 15 ก.ค. 57 ] 26
5587 สรุปการประชุมงานต่างด้าว2 [ ประกันสุขภาพ 09 ก.ค. 57 ] 21
5586 คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ [ ประกันสุขภาพ 09 ก.ค. 57 ] 6
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< ตุลาคม2557 >>
พฤ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
 
........วันนี้ไม่มีกิจกรรม........

 
     
สสอ.ดงหลวง :ส่งโครงการแก้ไขให้ป้าต๊อกแล้วนะคะ
วันที่ส่งข้อความ : 21 ต.ค. 57
งานยาเสพติด/กุ๊กไก่ :สำหรับช่องทางLineผู้รับผิดชอบงานได้ยกเลิกaccountเรียบร้อยแล้ว
วันที่ส่งข้อความ : 21 ต.ค. 57
งานยาเสพติด/กุ๊กไก่ :ปี58แจ้งข้อมูลข่าวสารวิชาการทุกอย่างทางช่องทางเฟสบุ้คงานยาเสพติดเท่านั้นค่ะ
วันที่ส่งข้อความ : 21 ต.ค. 57
คบส. :ขอความร่วมมือ รพท./สสอ./รพช. ส่งแผนงานโครงการ อย.น้อย ปี 58 ด้วยครับ เพื่อประกอบแผนงานโครงการของ สส
วันที่ส่งข้อความ : 21 ต.ค. 57
กลุ่มงานอนามัยฯ :สสอ.รพช.รพท.ทุกแห่งขอให้ส่งรูปภาพการรณรงค์ล้างมือพร้อมแจ้งสถานที่ด่วนด้วยคะ
วันที่ส่งข้อความ : 16 ต.ค. 57

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 7380
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 3494
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 2755
สสอ.ดอนตาล มี 12529
สสอ.ดงหลวง มี 2867
สสอ.คำชะอี มี 3459
สสอ.หนองสูง มี 2790
สสอ.หว้านใหญ่ มี 3095
รพ.มุกดาหาร มี 2583
รพ.นิคมคำสร้อย มี 2756
รพ.ดอนตาล มี 3507
รพ.ดงหลวง มี 2689
รพ.คำชะอี มี 3751
รพ.หว้านใหญ่ มี 2723
รพ.หนองสูง มี 2723
รพ.มุกอินเตอร์ มี 405
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 244


สำนักงานสาธารณสุจจังหวัดมุกดาหารร่วมงานออกร้านงานกาชาดและงานประจำปี จังหวัดมุกดาหารปี2556
.................................


ภาพการประกวดธิดากาชาดในงานประจำปี2556 (วันที่ 15 มกราคม 2556)
.................................


งานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่ สสจ.มุกดาหาร วันที่ 3 มกราคม 2556
.................................


งาน 9 เมษายน 2555
.................................

ดูรูปกิจกรรมเก่า

เข้าเว็บไซต์สหรกณ์ออมทรัพย์