Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2557
    ปี 2556
    ปี 2555
    ปี 2554
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
ระบบรายงานการประชุม
TO BE NUMBER ONE MUKDAHAN
MBDS MUKDAHAN
รับส่งรายงาน 504505
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2558
KPI Template ประจำปี 2558
WEB RX Mukdahan
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2558
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2559
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอด และลากิจ
แบบใบลาอุปสมบท
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบลาไปต่างประเทศ
แบบใบยกเลิกวันลา
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
แบบฟอร์มบันทึกตกลงจ้าง
แบบฟอร์มบันทึกตกลงซื้อ
แบบฟอร์มงานพัสดุ
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้โทรศัพท์ทางไกล(งานพัสดุ)
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
บันทึกขอถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติยืมเงินสวัสดิการ
ขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการ
การอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ
การเปลียนตรวจเวรยามรักษาสถานที่ราชการ
ชำระหนี้เงินยืม
เบิก คชจ ไปราชการ
แบบฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกค่าศึกษาบุตร
`ใบมอบฉันทะ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
เบิก คชจ รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
ส่งหลักฐานเบิก
สัญญายืมเงิน
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงบัญชี
ตัวอย่างแบบฟอร์มการบริหารการจัดชื้อจัดจ้างพัสดุ
ฟอร์มรายงานการประชุม
แบบฟอร์มและตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สิน
รหัสครุภัณฑ์
สรุปย่อกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลาวเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
Flow chart การจัดซื้อจัดจ้างไมเกิน 5,000 บาท
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

รพ.สต.บ้านหนองแวง

รพ.นิคมคำสร้อย
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
9474 PPTคำสั่งปิด จ มุกดาหาร ลว30มิย63 LAWสสจ มุกดาหาร [ นิติกร 01 ก.ค. 63 ] 13
9473 PPTประกาศ มุกดาหาร ลว 30มิย63 LAWสสจมุกดาหาร [ นิติกร 01 ก.ค. 63 ] 7
9472 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(ภัทรพงศ์+ปราณี) [ บุคลากร 01 ก.ค. 63 ] 14
9462 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการกรณีพิเศษ [ บุคลากร 24 มิ.ย. 63 ] 66
9448 PPTสรุปประกาศคำสั่งมาตรการมุกดาหารต้านโควิด19 ลว14มิย63โดยLAWสสจมห [ นิติกร 15 มิ.ย. 63 ] 19
9447 PPTสรุปประกาศมุกดาหารต้านโควิด19 ลว13มิย63โดย LAWสสจมห [ นิติกร 15 มิ.ย. 63 ] 15
9446 รวมคำสั่ง ประกาศมาตรการมุกดาหารณ14มิย63โดย LAWสสจมห [ นิติกร 15 มิ.ย. 63 ] 8
9445 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9 ฉบับที่1ถึงฉบับที่10 โดย LAWสสจ มุกดาหาร [ นิติกร 14 มิ.ย. 63 ] 9
9436 เผยแพร่สรุปผลงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต รอบ6เดือนปี63 สสจมห [ นิติกร 11 มิ.ย. 63 ] 8
9432 การจ้างลูกจ้างนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาในปี 2563 [ บุคลากร 11 มิ.ย. 63 ] 22
ดูข่าวเก่า
9468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ [ รพ.ดงหลวง 26 มิ.ย. 63 ] 2
9461 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ [ รพ.หนองสูง 24 มิ.ย. 63 ] 6
9460 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ [ รพ.หนองสูง 24 มิ.ย. 63 ] 4
9459 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.หนองสูง 24 มิ.ย. 63 ] 5
9455 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ซื้อรถพยาบาล(รถตู้) พร้อมอุปกรณ์ข่วยฯ [ รพ.ดอนตาล 22 มิ.ย. 63 ] 9
9454 ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) พร้อมอุปกรณ์ข่วยชีวิตฉุกเฉินฯ [ รพ.ดอนตาล 22 มิ.ย. 63 ] 3
9453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง [ รพ.หว้านใหญ่ 22 มิ.ย. 63 ] 7
9450 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ [ รพ.นิคมคำสร้อย 16 มิ.ย. 63 ] 9
9449 ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ [ รพ.นิคมคำสร้อย 16 มิ.ย. 63 ] 12
9438 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2563 [ รพ.หนองสูง 12 มิ.ย. 63 ] 9
ดูข่าวเก่า
9479 สป.สธ. แจ้งข้าราชการทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจฯ Work from home [ พัฒนาบุคลากร 02 ก.ค. 63 ] 5
9478 ส.ศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2563 [ พัฒนาบุคลากร 02 ก.ค. 63 ] 3
9477 สภาการพยาบาล เชิญส่งผลงาน การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล [ พัฒนาบุคลากร 02 ก.ค. 63 ] 2
9476 สภาการพยาบาล เชิญประชุมวิชาการ สมรรถนะทางจริยธรรมของพยาบาลฯ [ พัฒนาบุคลากร 02 ก.ค. 63 ] 3
9475 ส.ผู้ใช้ดิจิทัลไทย ปชส.โครงการ August Series 2020 [ พัฒนาบุคลากร 02 ก.ค. 63 ] 2
9471 ม.ขอนแก่น เชิญอบรม Pain and Palliative care for doctors ผ่าน Zoom [ พัฒนาบุคลากร 01 ก.ค. 63 ] 3
9470 สนง.เขตสุขภาพที่ ๑๐ เชิญประชุมและส่งผลงานนำเสนอประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทย์ [ พัฒนาบุคลากร 01 ก.ค. 63 ] 3
9469 ม.ขอนแก่น เชิญอบรมโครงการ Advance course in palliative care ผ่าน zoom [ พัฒนาบุคลากร 01 ก.ค. 63 ] 0
9467 ว.วิทยาศาสตร์สาธารณสุข เชิญประชุมวิชาการ Innotech in public health [ พัฒนาบุคลากร 25 มิ.ย. 63 ] 1
9466 ส.การพยาบาลศรีสวรินทิรา เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและปชส.การประชุมวิชาการ [ พัฒนาบุคลากร 25 มิ.ย. 63 ] 1
ดูข่าวเก่า
9472 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(ภัทรพงศ์+ปราณี) [ บุคลากร 01 ก.ค. 63 ] 14
9462 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการกรณีพิเศษ [ บุคลากร 24 มิ.ย. 63 ] 66
9432 การจ้างลูกจ้างนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาในปี 2563 [ บุคลากร 11 มิ.ย. 63 ] 22
9422 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง(พัชรินทร์) [ บุคลากร 08 มิ.ย. 63 ] 15
9421 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(ภญ.อมรรัตน์) [ บุคลากร 08 มิ.ย. 63 ] 20
9376 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(สุวิมล +จัญจริน) [ บุคลากร 21 พ.ค. 63 ] 33
9374 คำสั่งลาศึกษาต่อฯ ที่ 2314/63 (อัยรฎา,ปริญญาพร,ไชยวัฒน์) [ บุคลากร 20 พ.ค. 63 ] 35
9373 คำสั่ง 2283/63 ให้ข้าราชการลาไปศึกษาเพิ่มเติม (นางสาววิชชุดา ฉัตราธิกุล) [ บุคลากร 20 พ.ค. 63 ] 20
9372 สนง.เขตสุขภาพที่ ๑๐ แจ้งให้แนบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับผู้ส่งประเมิน [ บุคลากร 18 พ.ค. 63 ] 19
9360 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง(ภก.ธงชัย) [ บุคลากร 14 พ.ค. 63 ] 13
ดูข่าวเก่า
9431 Report Government Procurement MARCH MAY 2020 [ พัสดุ 11 มิ.ย. 63 ] 8
9377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ [ พัสดุ 21 พ.ค. 63 ] 14
9351 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ [ พัสดุ 08 พ.ค. 63 ] 30
9327 ร่างประกาศ(คุณลักษณะเฉพาะ 9 รายการ) [ พัสดุ 29 เม.ย. 63 ] 18
9326 ร่างประกาศประกวดราคารซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ [ พัสดุ 29 เม.ย. 63 ] 5
9323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ [ พัสดุ 28 เม.ย. 63 ] 20
9314 ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ [ พัสดุ 21 เม.ย. 63 ] 4
9306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 3 รายการ [ พัสดุ 15 เม.ย. 63 ] 10
9295 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ [ พัสดุ 10 เม.ย. 63 ] 4
9294 ราคากลาง เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเคลื่อนเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ [ พัสดุ 10 เม.ย. 63 ] 2
ดูข่าวเก่า
9425 coverage05_2563 [ ประกันสุขภาพ 09 มิ.ย. 63 ] 16
9352 coverage04_2563 [ ประกันสุขภาพ 12 พ.ค. 63 ] 18
9281 coverage03_2563 [ ประกันสุขภาพ 08 เม.ย. 63 ] 16
9191 coverage02_2563 [ ประกันสุขภาพ 16 มี.ค. 63 ] 22
9104 coverage01_2563 [ ประกันสุขภาพ 18 ก.พ. 63 ] 10
8998 coverage12_2562 [ ประกันสุขภาพ 10 ม.ค. 63 ] 20
8890 coverage11_2562 [ ประกันสุขภาพ 09 ธ.ค. 62 ] 17
8843 coverage10_2562 [ ประกันสุขภาพ 21 พ.ย. 62 ] 11
8692 coverage07_2562 [ ประกันสุขภาพ 07 ส.ค. 62 ] 23
8591 coverage06_2562 [ ประกันสุขภาพ 11 ก.ค. 62 ] 24
ดูข่าวเก่า
9474 PPTคำสั่งปิด จ มุกดาหาร ลว30มิย63 LAWสสจ มุกดาหาร [ นิติกร 01 ก.ค. 63 ] 13
9473 PPTประกาศ มุกดาหาร ลว 30มิย63 LAWสสจมุกดาหาร [ นิติกร 01 ก.ค. 63 ] 7
9448 PPTสรุปประกาศคำสั่งมาตรการมุกดาหารต้านโควิด19 ลว14มิย63โดยLAWสสจมห [ นิติกร 15 มิ.ย. 63 ] 19
9447 PPTสรุปประกาศมุกดาหารต้านโควิด19 ลว13มิย63โดย LAWสสจมห [ นิติกร 15 มิ.ย. 63 ] 15
9446 รวมคำสั่ง ประกาศมาตรการมุกดาหารณ14มิย63โดย LAWสสจมห [ นิติกร 15 มิ.ย. 63 ] 8
9445 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9 ฉบับที่1ถึงฉบับที่10 โดย LAWสสจ มุกดาหาร [ นิติกร 14 มิ.ย. 63 ] 9
9436 เผยแพร่สรุปผลงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต รอบ6เดือนปี63 สสจมห [ นิติกร 11 มิ.ย. 63 ] 8
9428 ขับเคลื่อน ITA ไตรมาส3 กสธ และ ITA จังหวัดมุกดาหาร [ นิติกร 10 มิ.ย. 63 ] 9
9427 คู่มือปฏิบัติงานการจัดการร้องเรียน สสจ มุกดาหาร(ปรับปรุงครั้งที่5)ปี2563 [ นิติกร 10 มิ.ย. 63 ] 5
9426 สรุปผลงานจัดการร้องเรียนรอบ6เดือน สสจ มุกดาหาร [ นิติกร 10 มิ.ย. 63 ] 9
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< กรกฏาคม2563 >>
พฤ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
 
........วันนี้ไม่มีกิจกรรม........

 
     

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 8927
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 4499
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 3698
สสอ.ดอนตาล มี 13688
สสอ.ดงหลวง มี 3812
สสอ.คำชะอี มี 4512
สสอ.หนองสูง มี 3710
สสอ.หว้านใหญ่ มี 4073
รพ.มุกดาหาร มี 3486
รพ.นิคมคำสร้อย มี 3754
รพ.ดอนตาล มี 4525
รพ.ดงหลวง มี 3677
รพ.คำชะอี มี 4871
รพ.หว้านใหญ่ มี 3692
รพ.หนองสูง มี 3692
รพ.มุกอินเตอร์ มี 498
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 283