Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2557
    ปี 2556
    ปี 2555
    ปี 2554
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
ระบบรายงานการประชุม
TO BE NUMBER ONE MUKDAHAN
MBDS MUKDAHAN
รับส่งรายงาน 504505
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2558
KPI Template ประจำปี 2558
WEB RX Mukdahan
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2558
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2559
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอด และลากิจ
แบบใบลาอุปสมบท
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบลาไปต่างประเทศ
แบบใบยกเลิกวันลา
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
แบบฟอร์มบันทึกตกลงจ้าง
แบบฟอร์มบันทึกตกลงซื้อ
แบบฟอร์มงานพัสดุ
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้โทรศัพท์ทางไกล(งานพัสดุ)
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
บันทึกขอถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติยืมเงินสวัสดิการ
ขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการ
การอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ
การเปลียนตรวจเวรยามรักษาสถานที่ราชการ
ชำระหนี้เงินยืม
เบิก คชจ ไปราชการ
แบบฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกค่าศึกษาบุตร
`ใบมอบฉันทะ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
เบิก คชจ รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
ส่งหลักฐานเบิก
สัญญายืมเงิน
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงบัญชี
ตัวอย่างแบบฟอร์มการบริหารการจัดชื้อจัดจ้างพัสดุ
ฟอร์มรายงานการประชุม
แบบฟอร์มและตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สิน
รหัสครุภัณฑ์
สรุปย่อกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลาวเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

รพ.สต.บ้านหนองแวง

รพ.นิคมคำสร้อย
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
8901 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯเป็น พกส.(นักวิชาการสาธารณสุข) [ บุคลากร 11 ธ.ค. 62 ] 26
8889 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 [ พัสดุ 06 ธ.ค. 62 ] 24
8880 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(ฐิติพรรณ) [ บุคลากร 02 ธ.ค. 62 ] 66
8879 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พกส. ตำแหน่ง นวก.สธ. [ บุคลากร 02 ธ.ค. 62 ] 193
8863 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ( นวก.สธ.) [ บุคลากร 26 พ.ย. 62 ] 100
8862 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ [ บุคลากร 26 พ.ย. 62 ] 83
8845 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อขอรับเงินปจ.ตน.(นภัสรา/จันจิลา/สีสังว [ บุคลากร 26 พ.ย. 62 ] 57
8842 ตัวอย่างคำสั่งต่างๆ ประเภทลูกจ้างชั่วคราว [ บุคลากร 20 พ.ย. 62 ] 36
8841 หลักเกณฑ์ขั้นตอนประเมินผลงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการและขอรับเงินประจำตำแหน่ง [ บุคลากร 20 พ.ย. 62 ] 33
8819 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การปิดและปลดประกาศ ปะกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ [ พัสดุ 15 พ.ย. 62 ] 4
ดูข่าวเก่า
8903 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2562 [ รพ.หว้านใหญ่ 11 ธ.ค. 62 ] 9
8902 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ รพ.หนองสูง 11 ธ.ค. 62 ] 2
8900 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 [ รพ.หนองสูง 09 ธ.ค. 62 ] 2
8899 เผยแพร่แผนปฏิบัติการปี งบประมาณ 2563 [ รพ.หนองสูง 09 ธ.ค. 62 ] 3
8898 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง(งบค่าเสื่อม) ปี 2563 [ รพ.หนองสูง 09 ธ.ค. 62 ] 5
8897 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ รพ.หนองสูง 09 ธ.ค. 62 ] 0
8896 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เมืองฯปี63 [ สสอ.เมือง 09 ธ.ค. 62 ] 1
8895 ประกาศการเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง สสอ เมือง ปี 63 [ สสอ.เมือง 09 ธ.ค. 62 ] 6
8894 ประกาศการวางระบบในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง ปี63 สสอ เมือง [ สสอ.เมือง 09 ธ.ค. 62 ] 2
8893 ประกาศ แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ เมือง ปี63 [ สสอ.เมือง 09 ธ.ค. 62 ] 3
ดูข่าวเก่า
8887 ส.บำราศนราดูร เชิญอบรมการให้คำปรึกษาก่อนหลังการตรวจเลือด HIV [ พัฒนาบุคลากร 03 ธ.ค. 62 ] 5
8886 กทสธ เสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMSc Aword [ พัฒนาบุคลากร 03 ธ.ค. 62 ] 5
8885 อบรมหลักสูตรเทคนิคเวชศาสตร์ใต้น้ำ [ พัฒนาบุคลากร 03 ธ.ค. 62 ] 1
8884 อย.รับสมัครผู้อำนวยการกอง [ พัฒนาบุคลากร 03 ธ.ค. 62 ] 1
8883 ม.ศิลปากร จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร [ พัฒนาบุคลากร 03 ธ.ค. 62 ] 1
8882 ม.อุบล ปชส.รับสมัครเข้าศึกษาโครงการผลิตแพทย์ชาวชนบท [ พัฒนาบุคลากร 03 ธ.ค. 62 ] 6
8881 สมาคมเวชสถิติประชุมวิชาการเวชสถิติ [ พัฒนาบุคลากร 03 ธ.ค. 62 ] 4
8878 วพบ.กรุงเทพ ปชส.การพยาบาลในยุคสังคมปรับเปลี่ยน [ พัฒนาบุคลากร 27 พ.ย. 62 ] 2
8877 ม.มหิดล ปชส.หลักสูตรการพยาบาลเด็กล่าช้า [ พัฒนาบุคลากร 27 พ.ย. 62 ] 3
8876 วบพ.กรุงเทพ เชิญอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสุขภาพ [ พัฒนาบุคลากร 27 พ.ย. 62 ] 2
ดูข่าวเก่า
8901 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯเป็น พกส.(นักวิชาการสาธารณสุข) [ บุคลากร 11 ธ.ค. 62 ] 26
8880 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(ฐิติพรรณ) [ บุคลากร 02 ธ.ค. 62 ] 66
8879 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พกส. ตำแหน่ง นวก.สธ. [ บุคลากร 02 ธ.ค. 62 ] 193
8863 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ( นวก.สธ.) [ บุคลากร 26 พ.ย. 62 ] 100
8862 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ [ บุคลากร 26 พ.ย. 62 ] 83
8845 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อขอรับเงินปจ.ตน.(นภัสรา/จันจิลา/สีสังว [ บุคลากร 26 พ.ย. 62 ] 57
8842 ตัวอย่างคำสั่งต่างๆ ประเภทลูกจ้างชั่วคราว [ บุคลากร 20 พ.ย. 62 ] 36
8841 หลักเกณฑ์ขั้นตอนประเมินผลงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการและขอรับเงินประจำตำแหน่ง [ บุคลากร 20 พ.ย. 62 ] 33
8814 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (นวก [ บุคลากร 13 พ.ย. 62 ] 73
8751 แบบฟอร์มมอบหมายงาน นพ สสจ [ บุคลากร 11 ต.ค. 62 ] 28
ดูข่าวเก่า
8889 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 [ พัสดุ 06 ธ.ค. 62 ] 24
8819 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การปิดและปลดประกาศ ปะกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ [ พัสดุ 15 พ.ย. 62 ] 4
8772 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2562 แบบ สขร 1 [ พัสดุ 28 ต.ค. 62 ] 5
8740 ประกาศผู้ชนะการประกวดาราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 8 [ พัสดุ 18 ก.ย. 62 ] 14
8739 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 [ พัสดุ 10 ก.ย. 62 ] 19
8737 ราคากลาง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 [ พัสดุ 09 ก.ย. 62 ] 15
8702 ประกาศการสืบราคายาร่วมจังหวัดมุกดาหาร ปี 2563 [ พัสดุ 08 ส.ค. 62 ] 29
8277 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ [ พัสดุ 22 มี.ค. 62 ] 14
8217 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ฃำรุด รพ.หว้านใหญ่ [ พัสดุ 06 มี.ค. 62 ] 37
8212 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ [ พัสดุ 05 มี.ค. 62 ] 2
ดูข่าวเก่า
8890 coverage11_2562 [ ประกันสุขภาพ 09 ธ.ค. 62 ] 7
8843 coverage10_2562 [ ประกันสุขภาพ 21 พ.ย. 62 ] 3
8692 coverage07_2562 [ ประกันสุขภาพ 07 ส.ค. 62 ] 12
8591 coverage06_2562 [ ประกันสุขภาพ 11 ก.ค. 62 ] 14
8514 coverage05_2562 [ ประกันสุขภาพ 04 มิ.ย. 62 ] 11
8353 Coverage03_2562 [ ประกันสุขภาพ 09 เม.ย. 62 ] 13
8224 Coverage02_2562 [ ประกันสุขภาพ 08 มี.ค. 62 ] 29
8142 Coverage01_2562 [ ประกันสุขภาพ 05 ก.พ. 62 ] 5
8029 Coverage12_2561 [ ประกันสุขภาพ 08 ม.ค. 62 ] 41
7916 Coverage11_2561 [ ประกันสุขภาพ 06 ธ.ค. 61 ] 24
ดูข่าวเก่า
8813 เผยแพร่สื่อต่อต้านการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร [ นิติกร 13 พ.ย. 62 ] 3
8811 สรุปผลงานตามแผนป้องกันทุจริตรอบ12เดือนปี62สสจมห [ นิติกร 11 พ.ย. 62 ] 7
8810 ปฏิทินขับเคลื่อน ITAกสธ63 [ นิติกร 11 พ.ย. 62 ] 4
8809 คู่มือขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม กสธ 2563 [ นิติกร 11 พ.ย. 62 ] 5
8808 คู่มือITAศปท สธ63 [ นิติกร 11 พ.ย. 62 ] 3
8738 เผยแพร่ผลงานเศรษฐกิจพอเพยง สสจ มุกดาหาร [ นิติกร 10 ก.ย. 62 ] 8
8583 เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริต ผวจ.มุกดาหาร ปีงบประมาณ2562 [ นิติกร 02 ก.ค. 62 ] 7
8365 เผยแพร่กฎหมายป้องกันผลประโยชนืทับซ้อนเรี่ยไร บริจาค [ นิติกร 29 เม.ย. 62 ] 5
8364 เผยแพร่สรุปผลงานป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน สสจ มุก62 [ นิติกร 26 เม.ย. 62 ] 8
8363 เผยแพร่มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ นิติกร 26 เม.ย. 62 ] 15
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< ธันวาคม2562 >>
พฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
  ห้องประชุม 1 ประชุม NCD Board 1/2563
ห้องประชุม 1 ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยฯปีที่12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ห้องประชุม 2 ประชุมแพทย์แผนไทย อนุกรมการ เตรียมงานมหกรรม
ห้องประชุม 3 ประชุมปรึกษาการขับเคลื่อนงารราชทัณปัณสุข
ห้องประชุม 3 ประชุมคณะกรรมการงานกีฬาสาธารณสุขทีมสีเหลือง
ห้องประชุม 4 ประชุมวีดีโอคอนฟาเรนการใช้งาน KTB
ห้องประชุม 5 เตรียมรับนิเทศรองปลัดกระทรวงของโครงการTUC
ห้องประชุม 6 คุ้มครองผู้บริโภคฯ
ห้องประชุม 7 ประชุมกรรมการดำเนินงาน สอ.สสจ.มุกดาหารฯ จำนวน 20 คน

 
     

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 8909
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 4468
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 3668
สสอ.ดอนตาล มี 13658
สสอ.ดงหลวง มี 3781
สสอ.คำชะอี มี 4481
สสอ.หนองสูง มี 3679
สสอ.หว้านใหญ่ มี 4043
รพ.มุกดาหาร มี 3458
รพ.นิคมคำสร้อย มี 3719
รพ.ดอนตาล มี 4491
รพ.ดงหลวง มี 3643
รพ.คำชะอี มี 4838
รพ.หว้านใหญ่ มี 3659
รพ.หนองสูง มี 3659
รพ.มุกอินเตอร์ มี 497
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 283