Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2557
    ปี 2556
    ปี 2555
    ปี 2554
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
ระบบรายงานการประชุม
TO BE NUMBER ONE MUKDAHAN
MBDS MUKDAHAN
รับส่งรายงาน 504505
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2558
KPI Template ประจำปี 2558
WEB RX Mukdahan
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2558
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาต่างๆ
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
ฟอร์มขออนุมัติงานประกัน
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

รพ.สต.บ้านหนองแวง

รพ.นิคมคำสร้อย
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
6298 การบริหารหอผู้ป่วย [ ส่งเสริมสุขภาพ 02 ก.ย. 58 ] 3
6297 เชิญส่งผลงานเด่น [ ส่งเสริมสุขภาพ 02 ก.ย. 58 ] 7
6296 สวนดอกร้อยดวงใจ [ ส่งเสริมสุขภาพ 02 ก.ย. 58 ] 4
6295 อบรม Basic cardiac imaging ultrasound [ ส่งเสริมสุขภาพ 02 ก.ย. 58 ] 4
6291 เอกสารการประชุมการกำหนดตำแหน่งและการบริหารงานบุคคล 58 [ บุคลากร 28 ส.ค. 58 ] 27
6290 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ [ บุคลากร 28 ส.ค. 58 ] 20
6288 ส่งบทคัดย่องานวิชาการพยาบาล [ ส่งเสริมสุขภาพ 27 ส.ค. 58 ] 11
6287 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบรายจ่ายปี 59ของโรงพยาบาลคำชะอี [ พัสดุ 27 ส.ค. 58 ] 14
6286 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบรายจ่ายปี 59ของโรงพยาบาลหว้านใหญ่ [ พัสดุ 27 ส.ค. 58 ] 12
6283 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นโรคผิวหนัง 25-27 พ.ย. 58 [ ควบคุมโรค 26 ส.ค. 58 ] 10
ดูข่าวเก่า
6289 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ [ รพ.หว้านใหญ่ 28 ส.ค. 58 ] 1
6285 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ปอนด์ [ รพ.คำชะอี 26 ส.ค. 58 ] 8
6284 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ [ รพ.คำชะอี 26 ส.ค. 58 ] 10
6232 รพ.ดอนตาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 2 ตำแหน่ง [ รพ.ดอนตาล 27 ก.ค. 58 ] 30
6173 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รพ.ดงหลวง [ รพ.ดงหลวง 08 มิ.ย. 58 ] 212
6129 ป่ระกาศรับสมัครพนักงานทรวงสาธารณสุข [ รพ.หว้านใหญ่ 19 พ.ค. 58 ] 74
6127 ส่งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ โรงพยาบาลดอนตาล [ รพ.ดอนตาล 14 พ.ค. 58 ] 10
6091 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.ดงหลวง [ รพ.ดงหลวง 17 เม.ย. 58 ] 32
6070 ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ รพ.คำชะอี 26 มี.ค. 58 ] 76
6008 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รพ.ดงหลวง [ รพ.ดงหลวง 24 ก.พ. 58 ] 4
ดูข่าวเก่า
6294 ส่งตัวข้าราชการกลับ [ พัฒนาบุคลากร 31 ส.ค. 58 ] 18
6293 ขอเชิญประชุมวิชาการ มข [ พัฒนาบุคลากร 31 ส.ค. 58 ] 15
6292 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง update in stoke [ พัฒนาบุคลากร 31 ส.ค. 58 ] 14
6279 อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค [ พัฒนาบุคลากร 24 ส.ค. 58 ] 16
6278 เชิญแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจร ปี 58 [ พัฒนาบุคลากร 24 ส.ค. 58 ] 4
6277 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม [ พัฒนาบุคลากร 24 ส.ค. 58 ] 19
6276 ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาอุดมโปษะ ประจำปี๕๗ [ พัฒนาบุคลากร 24 ส.ค. 58 ] 4
6275 ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาอุดมโปษะ ประจำปี๕๗ [ พัฒนาบุคลากร 24 ส.ค. 58 ] 7
6274 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ ๑๐ [ พัฒนาบุคลากร 24 ส.ค. 58 ] 13
6273 การส่งเสริมการศึกษาดูงานต่างประเทศบริเวณชายแดน [ พัฒนาบุคลากร 24 ส.ค. 58 ] 5
ดูข่าวเก่า
6291 เอกสารการประชุมการกำหนดตำแหน่งและการบริหารงานบุคคล 58 [ บุคลากร 28 ส.ค. 58 ] 27
6290 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ [ บุคลากร 28 ส.ค. 58 ] 20
6248 ให้ข้าราชการรักษาราชการแทนและให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ปี 2558 [ บุคลากร 07 ส.ค. 58 ] 55
6247 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (ปณิษฐา) [ บุคลากร 05 ส.ค. 58 ] 14
6246 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (นภัสรา+กิตติศักดิ์) [ บุคลากร 05 ส.ค. 58 ] 11
6244 รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน ๒ อัตรา [ บุคลากร 03 ส.ค. 58 ] 44
6239 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล [ บุคลากร 28 ก.ค. 58 ] 4
6201 ประกาศผุู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(วรรณภา,เกรียงศักดิ์) [ บุคลากร 03 ก.ค. 58 ] 22
6174 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (พรทิพย์ วรชิน) [ บุคลากร 08 มิ.ย. 58 ] 42
6113 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (มณีวรรรณ์) [ บุคลากร 30 เม.ย. 58 ] 29
ดูข่าวเก่า
6287 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบรายจ่ายปี 59ของโรงพยาบาลคำชะอี [ พัสดุ 27 ส.ค. 58 ] 14
6286 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบรายจ่ายปี 59ของโรงพยาบาลหว้านใหญ่ [ พัสดุ 27 ส.ค. 58 ] 12
6280 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด [ พัสดุ 24 ส.ค. 58 ] 7
6272 ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ พัสดุ 21 ส.ค. 58 ] 9
6271 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบรายจ่ายปี59 [ พัสดุ 19 ส.ค. 58 ] 17
6255 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบรายจ่ายปี58 ที่ปรับแผนเป็นรถจักรยานยนต [ พัสดุ 12 ส.ค. 58 ] 9
6233 จังหวัดโดยสสจ.มุกดาหารประกาศประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี [ พัสดุ 27 ก.ค. 58 ] 12
6224 สรุปข้อร้องเรียนเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (แก้ไขใหม่) [ พัสดุ 21 ก.ค. 58 ] 14
6219 รายงานผล/การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 [ พัสดุ 20 ก.ค. 58 ] 16
6214 รายงานผลและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 [ พัสดุ 16 ก.ค. 58 ] 5
ดูข่าวเก่า
6254 Coverage07_2558 [ ประกันสุขภาพ 10 ส.ค. 58 ] 23
6208 Coverage06_2558 [ ประกันสุขภาพ 09 ก.ค. 58 ] 35
6182 Coverage05_2558 [ ประกันสุขภาพ 10 มิ.ย. 58 ] 11
6128 คู่มือ MRA ปรับปรุงใหม่ [ ประกันสุขภาพ 16 พ.ค. 58 ] 15
6125 Coverage04_2558 [ ประกันสุขภาพ 11 พ.ค. 58 ] 79
6088 Coverage03_2558 [ ประกันสุขภาพ 16 เม.ย. 58 ] 53
6014 Coverage02_58 [ ประกันสุขภาพ 10 มี.ค. 58 ] 85
5995 หนังสือเชิญประชุมรับฟังคิดเห็นทั่วไปฯ ๒๐กพ.๕๘ ณอุบลฯ [ ประกันสุขภาพ 17 ก.พ. 58 ] 60
5990 รายชื่อไปราชการ จ.แม่ฮ่องสอน [ ประกันสุขภาพ 10 ก.พ. 58 ] 97
5985 วารสารก้าวใหม่7th PD First Policy เ พื่ อ ผู้ ป่ ว ย แ ล ะ สั ง ค ม ไ ท ย [ ประกันสุขภาพ 05 ก.พ. 58 ] 295
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< กันยายน2558 >>
พฤ
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
  ห้องประชุม 3 อบรมนักบัญชี พี่สอนน้อง

 
     

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 7967
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 3833
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 3081
สสอ.ดอนตาล มี 12993
สสอ.ดงหลวง มี 3187
สสอ.คำชะอี มี 3848
สสอ.หนองสูง มี 3103
สสอ.หว้านใหญ่ มี 3432
รพ.มุกดาหาร มี 2909
รพ.นิคมคำสร้อย มี 3113
รพ.ดอนตาล มี 3878
รพ.ดงหลวง มี 3046
รพ.คำชะอี มี 4202
รพ.หว้านใหญ่ มี 3075
รพ.หนองสูง มี 3075
รพ.มุกอินเตอร์ มี 428
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 250