Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2557
    ปี 2556
    ปี 2555
    ปี 2554
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
ระบบรายงานการประชุม
TO BE NUMBER ONE MUKDAHAN
MBDS MUKDAHAN
รับส่งรายงาน 504505
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2558
KPI Template ประจำปี 2558
WEB RX Mukdahan
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2558
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาต่างๆ
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
ฟอร์มขออนุมัติงานประกัน
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

รพ.สต.บ้านหนองแวง

รพ.นิคมคำสร้อย
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
6670 วิชาการโภชนาการ [ ส่งเสริมสุขภาพ 23 ส.ค. 59 ] 5
6669 พยาบาลยุคไทยแลนด์ [ ส่งเสริมสุขภาพ 23 ส.ค. 59 ] 5
6668 สวนดอกร้อยดวงใจ [ ส่งเสริมสุขภาพ 23 ส.ค. 59 ] 4
6667 โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ [ พัสดุ 19 ส.ค. 59 ] 8
6666 โรงพยาบาลคำชะอี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ [ พัสดุ 17 ส.ค. 59 ] 10
6665 โรงพยาบาลคำชะอี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ชุดที่ 2 [ พัสดุ 17 ส.ค. 59 ] 5
6664 โรงพยาบาลคำชะอี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ [ พัสดุ 17 ส.ค. 59 ] 4
6663 โรงพยาบาลคำชะอี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ [ พัสดุ 17 ส.ค. 59 ] 2
6662 รับสมัครคนพิการเข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ [ ส่งเสริมสุขภาพ 15 ส.ค. 59 ] 4
6659 เชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติวิกฤตฯ [ ส่งเสริมสุขภาพ 09 ส.ค. 59 ] 11
ดูข่าวเก่า
6661 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ รพ.ดอนตาล 15 ส.ค. 59 ] 4
6660 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ รพ.ดอนตาล 15 ส.ค. 59 ] 4
6656 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.คำชะอี 04 ส.ค. 59 ] 15
6655 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.คำชะอี 04 ส.ค. 59 ] 8
6654 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.คำชะอี 03 ส.ค. 59 ] 10
6645 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่ต่ำกว่า 500 mA รพ.ดอนตาล [ รพ.ดอนตาล 01 ส.ค. 59 ] 3
6643 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ครั้งที่ ๒ [ รพ.หว้านใหญ่ 26 ก.ค. 59 ] 35
6628 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมยื่นซองสอบราคา [ รพ.ดงหลวง 04 ก.ค. 59 ] 14
6622 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.หว้านใหญ่ 27 มิ.ย. 59 ] 16
6613 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลดงหลวงปี2559 [ รพ.ดงหลวง 17 มิ.ย. 59 ] 21
ดูข่าวเก่า
6646 ส่งใบประกาศการเลือกตั้งกรรมการแพทย์สภา [ พัฒนาบุคลากร 02 ส.ค. 59 ] 6
6629 ขอความอนุเคราะห์นำเสนอผลงานวิชาการเด่น ณ ม.เกษตรศาสตร์ครั้งที่ ๑ [ พัฒนาบุคลากร 05 ก.ค. 59 ] 8
6602 สำนักวิชาการสาธารณสุข ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวด [ พัฒนาบุคลากร 09 มิ.ย. 59 ] 8
6601 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ [ พัฒนาบุคลากร 09 มิ.ย. 59 ] 19
6600 มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ [ พัฒนาบุคลากร 09 มิ.ย. 59 ] 14
6599 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น สมัครร่วมโครงการประชุมวิชาการ [ พัฒนาบุคลากร 09 มิ.ย. 59 ] 9
6598 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ประชาสัมพันธ์เข้าประชุมวิชาการ [ พัฒนาบุคลากร 09 มิ.ย. 59 ] 12
6597 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ [ พัฒนาบุคลากร 09 มิ.ย. 59 ] 3
6596 มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ [ พัฒนาบุคลากร 09 มิ.ย. 59 ] 13
6595 กรมอนามัย ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรระยะสั้น [ พัฒนาบุคลากร 09 มิ.ย. 59 ] 2
ดูข่าวเก่า
6653 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (สุทธา) [ บุคลากร 03 ส.ค. 59 ] 18
6641 การย้ายสับเปลี่ยนและการคัดเลือกฯ ให้ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ. ผอ.รพศ. รพท. [ บุคลากร 21 ก.ค. 59 ] 22
6640 หลักเกณฑ์การย้ายและคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ. ฯ [ บุคลากร 21 ก.ค. 59 ] 2
6635 ความคืบหน้าส่งผลงานวิชาการประเมินผลงานวิชาการ ( ณ 11 ก.ค.59) [ บุคลากร 11 ก.ค. 59 ] 48
6634 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ดารณี ภาคภูมิ) [ บุคลากร 11 ก.ค. 59 ] 17
6632 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ลูกจ้างประจำ [ บุคลากร 07 ก.ค. 59 ] 19
6627 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (สิริพิมพ์) [ บุคลากร 04 ก.ค. 59 ] 27
6623 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ [ บุคลากร 29 มิ.ย. 59 ] 60
6620 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ชายณรงค์) [ บุคลากร 27 มิ.ย. 59 ] 7
6616 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ [ บุคลากร 22 มิ.ย. 59 ] 20
ดูข่าวเก่า
6667 โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ [ พัสดุ 19 ส.ค. 59 ] 8
6666 โรงพยาบาลคำชะอี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ [ พัสดุ 17 ส.ค. 59 ] 10
6665 โรงพยาบาลคำชะอี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ชุดที่ 2 [ พัสดุ 17 ส.ค. 59 ] 5
6664 โรงพยาบาลคำชะอี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ [ พัสดุ 17 ส.ค. 59 ] 4
6663 โรงพยาบาลคำชะอี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ [ พัสดุ 17 ส.ค. 59 ] 2
6642 โรงพยาบาลหนองสูงประกาศสอบราคาซื้อเครื่องซักผ้า [ พัสดุ 21 ก.ค. 59 ] 10
6621 แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์งบค่าเสื่อมเหลือจ่ายปี57โรงพยาบาลคำชะอี [ พัสดุ 27 มิ.ย. 59 ] 8
6610 แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม59ระดับหน่วยบริการโรงพยาบาลนิคมคำส [ พัสดุ 16 มิ.ย. 59 ] 8
6580 แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม59ระดับหน่วยบริการโรงพยาบาลดงหลวง [ พัสดุ 07 มิ.ย. 59 ] 12
6579 แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม59ระดับจังหวัดโรงพยาบาลดงหลวง [ พัสดุ 07 มิ.ย. 59 ] 20
ดูข่าวเก่า
6657 coverage07_59 [ ประกันสุขภาพ 08 ส.ค. 59 ] 8
6638 coverage06_59 [ ประกันสุขภาพ 13 ก.ค. 59 ] 26
6581 coverage05_59 [ ประกันสุขภาพ 08 มิ.ย. 59 ] 32
6559 คู่มือประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังหน่วยบริการ แบบฟอร์ม [ ประกันสุขภาพ 18 พ.ค. 59 ] 21
6546 Coverage04_59 [ ประกันสุขภาพ 10 พ.ค. 59 ] 26
6528 coverage03_59 [ ประกันสุขภาพ 12 เม.ย. 59 ] 23
6504 coverage02_59 [ ประกันสุขภาพ 08 มี.ค. 59 ] 25
6489 coverage01_59 แยกราย รพสตง [ ประกันสุขภาพ 15 ก.พ. 59 ] 10
6488 [ ประกันสุขภาพ 15 ก.พ. 59 ] 25
6487 coverage01_59 [ ประกันสุขภาพ 12 ก.พ. 59 ] 12
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< สิงหาคม2559 >>
พฤ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
  ห้องประชุม 1 ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ

 
     

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 8450
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 4143
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 3356
สสอ.ดอนตาล มี 13326
สสอ.ดงหลวง มี 3466
สสอ.คำชะอี มี 4145
สสอ.หนองสูง มี 3376
สสอ.หว้านใหญ่ มี 3723
รพ.มุกดาหาร มี 3176
รพ.นิคมคำสร้อย มี 3408
รพ.ดอนตาล มี 4181
รพ.ดงหลวง มี 3335
รพ.คำชะอี มี 4521
รพ.หว้านใหญ่ มี 3357
รพ.หนองสูง มี 3357
รพ.มุกอินเตอร์ มี 461
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 258