Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลให้บริการ PCU
ข้อมูลประชากร PCU
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet วาระการประชุมหัวหน้าฝ่าย
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
    ปี2552
    ปี2553
    ปี2554
ระบบรายงานการประชุม
    ประชุม คปสจ.
    ประชุม คปสอ.
    ประชุม ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระบบรับ - ส่งรายงาน
รับส่งรายงาน 504505
ระบบเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า
ระบบรายงานระบาดวิทยา (R506)
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2556
KPI Template ประจำปี 2556
สถานที่ผลิตอาหารปี2555
สถานที่ผลิตอาหารปี2557
สถานประกอบการร้ายขายยา
ร้านอาหารได้มาตรฐาน
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาต่างๆ
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
ฟอร์มขออนุมัติงานประกัน
บันทึกการพัฒนาอบรม
ข่าวการฝึกอบรม
คู่มือหนังสือราชการ
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

สสอ.เมือง
สสอ.นิคมคำสร้อย
สสอ.ดงหลวง
รพ.นิคมคำสร้อย
รพ.คำชะอี
รพ.หนองสูง
รพ.หว้านใหญ่
รพ.สต.คำชะอี
ฝ่ายควบคุมโรคทั่วไป
รพ.สต.ป่งขาม
รพ.สต.บ้านหนองแวง
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
ไม่มีข้อมูลภารกิจเร่งด่วน
5715 ส่งตัวชี้วัด ร้อยละผู้พิการทางการเคลื่อนไหว(ขาขาด)ได้รับบริกรครบถ้วน [ ส่งเสริมสุขภาพ 15 ก.ย. 57 ] 1
5714 ขึ้นบัญชีพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา [ บุคลากร 15 ก.ย. 57 ] 27
5711 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง และซื้อครุภัณฑ์ รพ.ดอนตาล/รพ.สต.เครือข่าย [ 14 ก.ย. 57 ] 9
5710 ประกาศสอบราจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร [ พัสดุ 13 ก.ย. 57 ] 7
5708 โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ [ พัสดุ 11 ก.ย. 57 ] 8
5706 โรงพยาบาลคำชะอี ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องปฐมพยาบาล [ พัสดุ 09 ก.ย. 57 ] 2
5701 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง [ 05 ก.ย. 57 ] 5
5699 เรียน ผู้รับผิดชอบงานทันตฯใน รพ.สต. รพช.รพท สรุปผลงานทันต ปี 57ในlockerคะ [ ทันตะ 05 ก.ย. 57 ] 2
5698 ซ้อมความเข้าใจกรณีให้ระงับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว [ บุคลากร 04 ก.ย. 57 ] 11
5690 เชิญประชุมวิชาการทารกแรกเกิด [ ส่งเสริมสุขภาพ 03 ก.ย. 57 ] 2
ดูข่าวเก่า
5713 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง และซื้อครุภัณฑ์ คพสอ.ดอนตาล (แก้ไข) [ รพ.ดอนตาล 14 ก.ย. 57 ] 2
5712 แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง และซื้อครุภัณฑ์ รพ.ดอนตาล/รพ.สต.เครือข่าย [ รพ.ดอนตาล 14 ก.ย. 57 ] 0
5709 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลคำชะอี [ รพ.คำชะอี 11 ก.ย. 57 ] 3
5700 สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอาคาร [ รพ.คำชะอี 05 ก.ย. 57 ] 2
5688 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฐมพยาบาล สำหรับ รพ.สต [ รพ.คำชะอี 02 ก.ย. 57 ] 1
5678 ข้อมูลพยาบาลเวชปฏิบัติ57 [ รพ.ดงหลวง 29 ส.ค. 57 ] 12
5675 ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมห้องสำนักงานคลังยา [ รพ.คำชะอี 26 ส.ค. 57 ] 5
5664 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม HAS (ผู้พิการ) [ รพ.คำชะอี 21 ส.ค. 57 ] 4
5656 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม [ รพ.คำชะอี 15 ส.ค. 57 ] 4
5640 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม [ รพ.คำชะอี 08 ส.ค. 57 ] 4
ดูข่าวเก่า
5705 สป.สธ.ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมอบรม [ พัฒนาบุคลากร 08 ก.ย. 57 ] 11
5704 คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญประชุมชี้แจงการอบรมวิจัยในส่วนภูมิภาคฯ [ พัฒนาบุคลากร 08 ก.ย. 57 ] 5
5703 ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับฯ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ [ พัฒนาบุคลากร 08 ก.ย. 57 ] 7
5702 สมาคมพยาบาลฯ เชิญเข้ารับการอบรมฯ [ พัฒนาบุคลากร 08 ก.ย. 57 ] 8
5697 สภาการพยาบาล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ [ พัฒนาบุคลากร 03 ก.ย. 57 ] 9
5696 ทต.กู่กาสิงห์ เผยแพร่การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด [ พัฒนาบุคลากร 03 ก.ย. 57 ] 3
5695 ม.จุฬาฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฯ [ พัฒนาบุคลากร 03 ก.ย. 57 ] 3
5694 คณะแพทย์ มช. ขอเชิญเข้าร่มประชุมวิชาการฯ [ พัฒนาบุคลากร 03 ก.ย. 57 ] 2
5693 สำนักวิชาการสธ. เชิญประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพฯ [ พัฒนาบุคลากร 03 ก.ย. 57 ] 2
5692 มูลนิธิโลหิตจางฯ เชิญส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย [ พัฒนาบุคลากร 03 ก.ย. 57 ] 1
ดูข่าวเก่า
5714 ขึ้นบัญชีพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา [ บุคลากร 15 ก.ย. 57 ] 27
5698 ซ้อมความเข้าใจกรณีให้ระงับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว [ บุคลากร 04 ก.ย. 57 ] 11
5689 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนพนักงานราชการ จำนวน ๓ อัตรา [ บุคลากร 03 ก.ย. 57 ] 56
5673 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(อัญชลี โพธิหอม) [ บุคลากร 22 ส.ค. 57 ] 6
5660 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา [ บุคลากร 20 ส.ค. 57 ] 111
5658 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(รัชนี,สุภาพร) [ บุคลากร 18 ส.ค. 57 ] 29
5657 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(ภก.รัตพล) [ บุคลากร 18 ส.ค. 57 ] 15
5645 ระงับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตั้งแต่ 1 ก.ย.57 [ บุคลากร 14 ส.ค. 57 ] 24
5638 รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ [ บุคลากร 07 ส.ค. 57 ] 43
5630 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา [ บุคลากร 01 ส.ค. 57 ] 88
ดูข่าวเก่า
5710 ประกาศสอบราจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร [ พัสดุ 13 ก.ย. 57 ] 7
5708 โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ [ พัสดุ 11 ก.ย. 57 ] 8
5706 โรงพยาบาลคำชะอี ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องปฐมพยาบาล [ พัสดุ 09 ก.ย. 57 ] 2
5679 โรงพยาบาลคำชะอี ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องสำนักงานคลังยา [ พัสดุ 29 ส.ค. 57 ] 4
5677 โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง 6 รายการ [ พัสดุ 27 ส.ค. 57 ] 13
5676 โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ [ พัสดุ 27 ส.ค. 57 ] 10
5672 โรงพยาบาลคำชะอี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม [ พัสดุ 21 ส.ค. 57 ] 4
5671 โรงพยาบาลคำชะอี ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 2 รายการ [ พัสดุ 21 ส.ค. 57 ] 4
5659 โรงพยาบาลหว้านใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 2 รายการ [ พัสดุ 18 ส.ค. 57 ] 10
5642 โรงพยาบาลคำชะอี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ พัสดุ 13 ส.ค. 57 ] 11
ดูข่าวเก่า
5707 coverage09_57 [ ประกันสุขภาพ 09 ก.ย. 57 ] 16
5655 "วารสารก้าวใหม่"ก้าวที่ท้าทาย ของระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉินไทย [ ประกันสุขภาพ 15 ส.ค. 57 ] 5
5643 Coverage08_2557 [ ประกันสุขภาพ 13 ส.ค. 57 ] 21
5588 Coverage07_2557 [ ประกันสุขภาพ 15 ก.ค. 57 ] 16
5587 สรุปการประชุมงานต่างด้าว2 [ ประกันสุขภาพ 09 ก.ค. 57 ] 6
5586 คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ [ ประกันสุขภาพ 09 ก.ค. 57 ] 14
5519 Coverage06_2557 [ ประกันสุขภาพ 09 มิ.ย. 57 ] 26
5478 Coverage05_2557 [ ประกันสุขภาพ 08 พ.ค. 57 ] 54
5430 Coverage04_2557 [ ประกันสุขภาพ 08 เม.ย. 57 ] 29
5375 Coverage03_2557 [ ประกันสุขภาพ 10 มี.ค. 57 ] 52
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< กันยายน2557 >>
พฤ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
  ห้องประชุม 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณปี58

 
     
การเงิน :โอนเงินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการวัดส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดมุกดาหาร ปี 2557 ให้ รพ.สต.บ้านเป้า จำน
วันที่ส่งข้อความ : 06 ก.ย. 57
ศิริจิต ทันตฯ สสจ มห :เรียน ผู้รับผิดชอบงานทันตฯ ใน รพ.สต.รพช. และ รพท. ทุกท่าน ด้วย นพ.สจจ. ให้แต่ละ กลุ่มงานนำเสนอ ผลก
วันที่ส่งข้อความ : 05 ก.ย. 57
สสอ.หนองสูง :เรียนงานพัฒนาบุคลากร สสอ.หนองสูงส่งรายชื่อพยาบาลเวชปฏิติที่ปฏิบัติงานในรพ.สต.ปัจจุบันให้แล้วทาง
วันที่ส่งข้อความ : 27 ส.ค. 57
กุ๊กไก่/งานยาเสพติด :แจ้ง28สค.อบรมฯพบยส.และHAยาเสพติดรพท.สสอ.รพสต.รพช.ทุกแห่งห้องประชุม1/2สสจ.
วันที่ส่งข้อความ : 22 ส.ค. 57
สุรศักดิ์ :ขอให้กรอกรายละเอียดงบค่าเสื่อม57 รพ.ทุกแห่งและรพสต.เหมืองบ่าเพิ่มเติมในล็อกเกอร์ครับ
วันที่ส่งข้อความ : 21 ส.ค. 57

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 7277
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 3436
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 2702
สสอ.ดอนตาล มี 12430
สสอ.ดงหลวง มี 2814
สสอ.คำชะอี มี 3396
สสอ.หนองสูง มี 2735
สสอ.หว้านใหญ่ มี 3037
รพ.มุกดาหาร มี 2535
รพ.นิคมคำสร้อย มี 2694
รพ.ดอนตาล มี 3442
รพ.ดงหลวง มี 2629
รพ.คำชะอี มี 3678
รพ.หว้านใหญ่ มี 2663
รพ.หนองสูง มี 2663
รพ.มุกอินเตอร์ มี 400
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 243


สำนักงานสาธารณสุจจังหวัดมุกดาหารร่วมงานออกร้านงานกาชาดและงานประจำปี จังหวัดมุกดาหารปี2556
.................................


ภาพการประกวดธิดากาชาดในงานประจำปี2556 (วันที่ 15 มกราคม 2556)
.................................


งานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่ สสจ.มุกดาหาร วันที่ 3 มกราคม 2556
.................................


งาน 9 เมษายน 2555
.................................

ดูรูปกิจกรรมเก่า

เข้าเว็บไซต์สหรกณ์ออมทรัพย์