Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2557
    ปี 2556
    ปี 2555
    ปี 2554
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
ระบบรายงานการประชุม
TO BE NUMBER ONE MUKDAHAN
MBDS MUKDAHAN
รับส่งรายงาน 504505
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2558
KPI Template ประจำปี 2558
WEB RX Mukdahan
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2558
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2559
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอด และลากิจ
แบบใบลาอุปสมบท
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบลาไปต่างประเทศ
แบบใบยกเลิกวันลา
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
แบบฟอร์มบันทึกขอบ้านพัก.ใบคำร้องขอเข้าพักในอาคารบ้านพัก
ใบแจ้งซ่อม
แบบฟอร์มบันทึกตกลงจ้าง
แบบฟอร์มบันทึกตกลงซื้อ
แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ.ใบเบิก.แบบเก็บข้อมูล ITA
แบบฟอร์มใบเบิก
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้โทรศัพท์ทางไกล(งานพัสดุ)
ใบยืมพัสดุ
ฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงานต่าง ๆ
แบบฟอร์มใบคำร้องขอเข้าพักในอาคารบ้านพัก
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
บันทึกขอถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติยืมเงินสวัสดิการ
ขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการ
การอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ
การเปลียนตรวจเวรยามรักษาสถานที่ราชการ
ชำระหนี้เงินยืม
เบิก คชจ ไปราชการ
แบบฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกค่าศึกษาบุตร
`ใบมอบฉันทะ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
เบิก คชจ รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
ส่งหลักฐานเบิก
สัญญายืมเงิน
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงบัญชี
ตัวอย่างแบบฟอร์มการบริหารการจัดชื้อจัดจ้างพัสดุ
แบบฟอร์มและตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สิน
รหัสครุภัณฑ์
สรุปย่อกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

รพ.สต.บ้านหนองแวง

รพ.นิคมคำสร้อย
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
7773 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก5-6จำนวน 2 หลัง [ พัสดุ 17 ก.ย. 61 ] 2
7772 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถักความยาว 250ม.ณ สสอหว้านใหญ่ [ พัสดุ 17 ก.ย. 61 ] 1
7771 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษฯ [ บุคลากร 17 ก.ย. 61 ] 23
7747 ตารางแสดงราคากลางบ้านพักระดับ5-6 จำนวน 2 หลัง [ พัสดุ 10 ก.ย. 61 ] 21
7746 ตารางแสดงราคากลางรั้วสำหรับ สสอหวัานใหญ่ [ พัสดุ 10 ก.ย. 61 ] 12
7745 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบรายจ่ายปีงบประมาณ 2562 [ พัสดุ 10 ก.ย. 61 ] 11
7744 หนังสือและคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบปิดและปลดประกาศ ประกวดราคาฯ [ พัสดุ 07 ก.ย. 61 ] 9
7720 ไฟล์ ศปท สธ จัดอบรม30สค61 การจัดทำแผนป้องกันทุจริต [ นิติกร 31 ส.ค. 61 ] 7
7719 แบบฟอร์มใบขอย้าย [ บุคลากร 30 ส.ค. 61 ] 13
7718 รับสมัครเลือกตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก [ บุคลากร 29 ส.ค. 61 ] 8
ดูข่าวเก่า
7760 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี E-bidding ครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ [ รพ.หนองสูง 14 ก.ย. 61 ] 4
7759 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ [ รพ.หนองสูง 14 ก.ย. 61 ] 5
7758 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์13รายการ รพ.คำชะอี [ รพ.คำชะอี 13 ก.ย. 61 ] 5
7708 สเปคครุภัณฑ์ รพ.หว้านใหญ่ [ รพ.หว้านใหญ่ 16 ส.ค. 61 ] 6
7706 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.หว้านใหญ่ 16 ส.ค. 61 ] 11
7704 แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไค้-นาแล05750 [ สสอ.เมือง 10 ส.ค. 61 ] 9
7702 ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.หว้านใหญ่ 02 ส.ค. 61 ] 5
7694 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมก่อสร้างของโรงพยาบาลดงหลวงงบปี60 [ รพ.ดงหลวง 06 ก.ค. 61 ] 6
7693 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ [ รพ.หนองสูง 06 ก.ค. 61 ] 10
7692 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ [ รพ.หนองสูง 06 ก.ค. 61 ] 5
ดูข่าวเก่า
7770 ประกาศผลคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฯแพทย์ประจำบ้าน [ พัฒนาบุคลากร 14 ก.ย. 61 ] 13
7769 อบรม การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อใน รพ. สำหรับแพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ [ พัฒนาบุคลากร 14 ก.ย. 61 ] 11
7768 เขตฯ 10 เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Palliative Care [ พัฒนาบุคลากร 14 ก.ย. 61 ] 4
7767 รพ.อำนาจฯเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการ [ พัฒนาบุคลากร 14 ก.ย. 61 ] 6
7766 ปชส พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการเพื่อเตรียมความพร้อมจัดบริการคลินิคพิเศษ [ พัฒนาบุคลากร 14 ก.ย. 61 ] 2
7765 เชิญร่วมประชุมวิชาการ กรมการแพทย์ทหาอากาศ [ พัฒนาบุคลากร 14 ก.ย. 61 ] 2
7764 ส.ประสาทวิทยาฯ ปชส.ประชุมวิชาการกลางปี 2561 [ พัฒนาบุคลากร 14 ก.ย. 61 ] 10
7763 ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์ [ พัฒนาบุคลากร 14 ก.ย. 61 ] 8
7762 คณะแพทย์ จุฬาฯ เชิญร่วมประชุมวิชาการ Asia Cancer Conference [ พัฒนาบุคลากร 14 ก.ย. 61 ] 7
7761 สัมมนาทางวิชาการ จัดหาดี ไม่ให้มีอุทธรณ์ [ พัฒนาบุคลากร 14 ก.ย. 61 ] 7
ดูข่าวเก่า
7771 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษฯ [ บุคลากร 17 ก.ย. 61 ] 23
7719 แบบฟอร์มใบขอย้าย [ บุคลากร 30 ส.ค. 61 ] 13
7718 รับสมัครเลือกตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก [ บุคลากร 29 ส.ค. 61 ] 8
7717 รับสมัครเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกะทรวงสาธารณสุข [ บุคลากร 29 ส.ค. 61 ] 6
7716 แบบฟอร์มมอบหมายงาน ผวจ [ บุคลากร 21 ส.ค. 61 ] 1
7703 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ [ บุคลากร 02 ส.ค. 61 ] 113
7700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ พนักงานราชการ [ บุคลากร 24 ก.ค. 61 ] 74
7697 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา [ บุคลากร 12 ก.ค. 61 ] 76
7696 รับย้าย ขรก เพื่อไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต [ บุคลากร 09 ก.ค. 61 ] 23
7691 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ บุคลากร 06 ก.ค. 61 ] 10
ดูข่าวเก่า
7773 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก5-6จำนวน 2 หลัง [ พัสดุ 17 ก.ย. 61 ] 2
7772 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถักความยาว 250ม.ณ สสอหว้านใหญ่ [ พัสดุ 17 ก.ย. 61 ] 1
7747 ตารางแสดงราคากลางบ้านพักระดับ5-6 จำนวน 2 หลัง [ พัสดุ 10 ก.ย. 61 ] 21
7746 ตารางแสดงราคากลางรั้วสำหรับ สสอหวัานใหญ่ [ พัสดุ 10 ก.ย. 61 ] 12
7745 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบรายจ่ายปีงบประมาณ 2562 [ พัสดุ 10 ก.ย. 61 ] 11
7744 หนังสือและคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบปิดและปลดประกาศ ประกวดราคาฯ [ พัสดุ 07 ก.ย. 61 ] 9
7713 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก [ พัสดุ 20 ส.ค. 61 ] 6
7712 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างตึกพิเศษ อาคาร24ห้อง บ้านพัก7-8 คอมพิวเตอร์ [ พัสดุ 20 ส.ค. 61 ] 6
7711 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ5-6 [ พัสดุ 20 ส.ค. 61 ] 4
7710 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า ยานพาหนะ สำนักงาน [ พัสดุ 20 ส.ค. 61 ] 2
ดูข่าวเก่า
7738 Coverage08_2561 [ ประกันสุขภาพ 05 ก.ย. 61 ] 12
7695 coverage06_2561 [ ประกันสุขภาพ 07 ก.ค. 61 ] 29
7628 coverage05_2561 [ ประกันสุขภาพ 10 มิ.ย. 61 ] 20
7510 coverage04_2561 [ ประกันสุขภาพ 07 พ.ค. 61 ] 22
7491 coverage03_2561 [ ประกันสุขภาพ 10 เม.ย. 61 ] 25
7380 coverage02_61 [ ประกันสุขภาพ 05 มี.ค. 61 ] 23
7292 coverage01_61 [ ประกันสุขภาพ 05 ก.พ. 61 ] 35
7212 coverage12_60 [ ประกันสุขภาพ 08 ม.ค. 61 ] 32
7157 coverage11_60 [ ประกันสุขภาพ 08 ธ.ค. 60 ] 30
7107 coverage10_60 [ ประกันสุขภาพ 07 พ.ย. 60 ] 22
ดูข่าวเก่า
7720 ไฟล์ ศปท สธ จัดอบรม30สค61 การจัดทำแผนป้องกันทุจริต [ นิติกร 31 ส.ค. 61 ] 7
7613 เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร [ นิติกร 30 พ.ค. 61 ] 22
7509 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสจ มุกดาหาร ปี2561 [ นิติกร 05 พ.ค. 61 ] 25
7508 คู่มือจัดการร้องเรียน สสจ มุกดาหาร ปี 2561 [ นิติกร 05 พ.ค. 61 ] 9
7502 OKขั้นตอนสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ สสจ มุก เสริมสร้างวินัย ป้องกันทุจริต [ นิติกร 01 พ.ค. 61 ] 11
7501 OKขั้นตอนสืบค้นข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ สสจ มุก ข้อมูลทั่วไปที่เปิดเผยได้ [ นิติกร 01 พ.ค. 61 ] 17
7498 สถานการณ์จัดการเรื่องร้องเรียน สสจ มุกดาหารรอบ6เดือนปี2561 [ นิติกร 01 พ.ค. 61 ] 9
7497 ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ไม่เผยแพร่ในเว็บไซต์ [ นิติกร 01 พ.ค. 61 ] 16
7496 พรบ ข้อมูลข่าวสารราชการ 2540 [ นิติกร 01 พ.ค. 61 ] 14
7495 สรุปผลงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน สสจ มุกดาหารปี2561 [ นิติกร 01 พ.ค. 61 ] 19
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< กันยายน2561 >>
พฤ
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
  ห้องประชุม 1 HRM
ห้องประชุม 2 ประชุม กบห.
ห้องประชุม 6 ประชุมทีมปฏิคมเตรียมสรุปผลงานประจำปี

 
     

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 8861
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 4422
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 3619
สสอ.ดอนตาล มี 13609
สสอ.ดงหลวง มี 3732
สสอ.คำชะอี มี 4425
สสอ.หนองสูง มี 3627
สสอ.หว้านใหญ่ มี 3994
รพ.มุกดาหาร มี 3423
รพ.นิคมคำสร้อย มี 3672
รพ.ดอนตาล มี 4443
รพ.ดงหลวง มี 3594
รพ.คำชะอี มี 4790
รพ.หว้านใหญ่ มี 3609
รพ.หนองสูง มี 3609
รพ.มุกอินเตอร์ มี 488
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 276