Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2557
    ปี 2556
    ปี 2555
    ปี 2554
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
ระบบรายงานการประชุม
TO BE NUMBER ONE MUKDAHAN
MBDS MUKDAHAN
รับส่งรายงาน 504505
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2558
KPI Template ประจำปี 2558
WEB RX Mukdahan
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2558
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2559
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอด และลากิจ
แบบใบลาอุปสมบท
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบลาไปต่างประเทศ
แบบใบยกเลิกวันลา
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
แบบฟอร์มบันทึกขอบ้านพัก.ใบคำร้องขอเข้าพักในอาคารบ้านพัก
ใบแจ้งซ่อม
แบบฟอร์มบันทึกตกลงจ้าง
แบบฟอร์มบันทึกตกลงซื้อ
แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ.ใบเบิก.แบบเก็บข้อมูล ITA
แบบฟอร์มใบเบิก
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้โทรศัพท์ทางไกล(งานพัสดุ)
ใบยืมพัสดุ
ฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงานต่าง ๆ
แบบฟอร์มใบคำร้องขอเข้าพักในอาคารบ้านพัก
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
บันทึกขอถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติยืมเงินสวัสดิการ
ขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการ
การอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ
การเปลียนตรวจเวรยามรักษาสถานที่ราชการ
ชำระหนี้เงินยืม
เบิก คชจ ไปราชการ
แบบฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกค่าศึกษาบุตร
`ใบมอบฉันทะ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
เบิก คชจ รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
ส่งหลักฐานเบิก
สัญญายืมเงิน
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงบัญชี
ตัวอย่างแบบฟอร์มการบริหารการจัดชื้อจัดจ้างพัสดุ
แบบฟอร์มและตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สิน
รหัสครุภัณฑ์
สรุปย่อกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

รพ.สต.บ้านหนองแวง

รพ.นิคมคำสร้อย
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
7858 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ [ พัสดุ 08 พ.ย. 61 ] 31
7854 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุฯ [ พัสดุ 05 พ.ย. 61 ] 20
7853 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ จ้างเหมาประกอบอาหาร [ 05 พ.ย. 61 ] 9
7846 ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซีฯ สำหรับคนตาบอด [ ส่งเสริมสุขภาพ 31 ต.ค. 61 ] 12
7843 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ [ 29 ต.ค. 61 ] 51
7842 ประกาศจังหวัดมุกดาหารประกวดราคาจ้างเหมาฟอกไต รพ.คำชะอี [ 29 ต.ค. 61 ] 20
7841 ประกาศขายทอดตลาด [ พัสดุ 26 ต.ค. 61 ] 3
7840 ร่างประกาศและเอกสารการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ [ พัสดุ 26 ต.ค. 61 ] 37
7838 สรุปจัดการร้องเรียนภาพรวม สสจ มุกรอบ 12เดือนปี61 [ นิติกร 24 ต.ค. 61 ] 18
7837 สรุปจัดการร้องเรียน สสจ มุกดาหาร รอบ 12 เดือน รายหน่วยงาน [ นิติกร 24 ต.ค. 61 ] 13
ดูข่าวเก่า
7859 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วย รพ.นิคมคำสร้อย [ รพ.นิคมคำสร้อย 14 พ.ย. 61 ] 1
7852 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประราคาอิเล็กทรอนิกส [ รพ.หนองสูง 05 พ.ย. 61 ] 11
7851 คุญลักษณะเฉพาะหรือรูปแบบรายการ การจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน [ รพ.หนองสูง 05 พ.ย. 61 ] 10
7850 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วย [ รพ.นิคมคำสร้อย 02 พ.ย. 61 ] 13
7849 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) ด้วยวิธี e-bidding [ รพ.ดอนตาล 31 ต.ค. 61 ] 8
7848 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) [ รพ.ดอนตาล 31 ต.ค. 61 ] 12
7847 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ [ รพ.หนองสูง 31 ต.ค. 61 ] 11
7845 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายคาบ [ รพ.หว้านใหญ่ 30 ต.ค. 61 ] 22
7844 ประกาศผู้ชนะเครื่องปรับอากาศ [ รพ.หว้านใหญ่ 30 ต.ค. 61 ] 16
7839 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) e-biding [ รพ.ดอนตาล 25 ต.ค. 61 ] 19
ดูข่าวเก่า
7857 ชี้แจงแนวทางการประเมิน Happinometer บุคคลากรสาธารณสุข [ พัฒนาบุคลากร 07 พ.ย. 61 ] 13
7856 ชี้แจงแนวทางการประเมิน HPI หน่วยงาน [ พัฒนาบุคลากร 07 พ.ย. 61 ] 8
7824 จิตเวช ขอนแก่น อบรมระยะสั้นแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน [ พัฒนาบุคลากร 12 ต.ค. 61 ] 9
7823 จุฬา จัดอบรม GCP Training 2018 [ พัฒนาบุคลากร 12 ต.ค. 61 ] 4
7822 คัดเลือกนักศึกษาเก่า ม.เชียงใหม่ 2561 [ พัฒนาบุคลากร 12 ต.ค. 61 ] 13
7821 อบรมวิชาการรังงสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 [ พัฒนาบุคลากร 12 ต.ค. 61 ] 10
7820 อบรมการจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล [ พัฒนาบุคลากร 12 ต.ค. 61 ] 8
7819 ม.มหิดล อบรมเชิงปฏิบัติการ Current Practice in Respiratory Care [ พัฒนาบุคลากร 12 ต.ค. 61 ] 11
7818 ประชุมวิชาการ ดูแลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือดส่วนปลาย [ พัฒนาบุคลากร 12 ต.ค. 61 ] 11
7817 ปชส.อบรมหลักสูตรการเป็น ขรก ดีเด่น [ พัฒนาบุคลากร 12 ต.ค. 61 ] 5
ดูข่าวเก่า
7833 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ บุคลากร 22 ต.ค. 61 ] 32
7804 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อขอรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง(บุญมี) [ บุคลากร 08 ต.ค. 61 ] 22
7803 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อขอรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง(บุญมี) [ บุคลากร 08 ต.ค. 61 ] 5
7800 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก พกส [ บุคลากร 04 ต.ค. 61 ] 14
7799 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข [ บุคลากร 04 ต.ค. 61 ] 19
7780 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดฯ [ บุคลากร 24 ก.ย. 61 ] 14
7779 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อขอรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง(พัชริกา) [ บุคลากร 22 ก.ย. 61 ] 21
7771 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษฯ [ บุคลากร 17 ก.ย. 61 ] 33
7719 แบบฟอร์มใบขอย้าย [ บุคลากร 30 ส.ค. 61 ] 27
7718 รับสมัครเลือกตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก [ บุคลากร 29 ส.ค. 61 ] 15
ดูข่าวเก่า
7858 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ [ พัสดุ 08 พ.ย. 61 ] 31
7854 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุฯ [ พัสดุ 05 พ.ย. 61 ] 20
7841 ประกาศขายทอดตลาด [ พัสดุ 26 ต.ค. 61 ] 3
7840 ร่างประกาศและเอกสารการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ [ พัสดุ 26 ต.ค. 61 ] 37
7829 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัญฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ พัสดุ 19 ต.ค. 61 ] 11
7826 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 56 [ พัสดุ 12 ต.ค. 61 ] 13
7825 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารั้วตาข่ายถัก 250เมตร [ พัสดุ 12 ต.ค. 61 ] 13
7815 ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ [ พัสดุ 12 ต.ค. 61 ] 5
7792 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สำนักงาน 8 รายการ [ พัสดุ 28 ก.ย. 61 ] 18
7791 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 8 รายการ [ พัสดุ 28 ก.ย. 61 ] 12
ดูข่าวเก่า
7855 Coverage10_2561 [ ประกันสุขภาพ 07 พ.ย. 61 ] 6
7801 Coverage09_2561 [ ประกันสุขภาพ 05 ต.ค. 61 ] 14
7738 Coverage08_2561 [ ประกันสุขภาพ 05 ก.ย. 61 ] 15
7695 coverage06_2561 [ ประกันสุขภาพ 07 ก.ค. 61 ] 56
7628 coverage05_2561 [ ประกันสุขภาพ 10 มิ.ย. 61 ] 22
7510 coverage04_2561 [ ประกันสุขภาพ 07 พ.ค. 61 ] 19
7491 coverage03_2561 [ ประกันสุขภาพ 10 เม.ย. 61 ] 29
7380 coverage02_61 [ ประกันสุขภาพ 05 มี.ค. 61 ] 36
7292 coverage01_61 [ ประกันสุขภาพ 05 ก.พ. 61 ] 41
7212 coverage12_60 [ ประกันสุขภาพ 08 ม.ค. 61 ] 7
ดูข่าวเก่า
7838 สรุปจัดการร้องเรียนภาพรวม สสจ มุกรอบ 12เดือนปี61 [ นิติกร 24 ต.ค. 61 ] 18
7837 สรุปจัดการร้องเรียน สสจ มุกดาหาร รอบ 12 เดือน รายหน่วยงาน [ นิติกร 24 ต.ค. 61 ] 13
7720 ไฟล์ ศปท สธ จัดอบรม30สค61 การจัดทำแผนป้องกันทุจริต [ นิติกร 31 ส.ค. 61 ] 8
7613 เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร [ นิติกร 30 พ.ค. 61 ] 27
7509 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสจ มุกดาหาร ปี2561 [ นิติกร 05 พ.ค. 61 ] 20
7508 คู่มือจัดการร้องเรียน สสจ มุกดาหาร ปี 2561 [ นิติกร 05 พ.ค. 61 ] 17
7502 OKขั้นตอนสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ สสจ มุก เสริมสร้างวินัย ป้องกันทุจริต [ นิติกร 01 พ.ค. 61 ] 21
7501 OKขั้นตอนสืบค้นข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ สสจ มุก ข้อมูลทั่วไปที่เปิดเผยได้ [ นิติกร 01 พ.ค. 61 ] 16
7498 สถานการณ์จัดการเรื่องร้องเรียน สสจ มุกดาหารรอบ6เดือนปี2561 [ นิติกร 01 พ.ค. 61 ] 4
7497 ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ไม่เผยแพร่ในเว็บไซต์ [ นิติกร 01 พ.ค. 61 ] 9
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< พฤศจิกายน2561 >>
พฤ
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
  ห้องประชุม 1 ประชุมชี้แจง งานทันต ปี 2562
ห้องประชุม 6 ประชุมคณะกรรมการพิจจารณาขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
ห้องประชุม 6 ประชุมชี้แจง งานทันต ปี 2562

 
     

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 8867
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 4429
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 3629
สสอ.ดอนตาล มี 13619
สสอ.ดงหลวง มี 3742
สสอ.คำชะอี มี 4438
สสอ.หนองสูง มี 3637
สสอ.หว้านใหญ่ มี 4004
รพ.มุกดาหาร มี 3429
รพ.นิคมคำสร้อย มี 3682
รพ.ดอนตาล มี 4453
รพ.ดงหลวง มี 3604
รพ.คำชะอี มี 4800
รพ.หว้านใหญ่ มี 3619
รพ.หนองสูง มี 3619
รพ.มุกอินเตอร์ มี 488
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 276