Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2557
    ปี 2556
    ปี 2555
    ปี 2554
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
ระบบรายงานการประชุม
TO BE NUMBER ONE MUKDAHAN
MBDS MUKDAHAN
รับส่งรายงาน 504505
ระบบรายงานระบาดวิทยา (R506)
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2556
KPI Template ประจำปี 2556
WEB RX Mukdahan
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาต่างๆ
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
ฟอร์มขออนุมัติงานประกัน
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

รพ.สต.บ้านหนองแวง
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
6012 เชิญประชุมวิชาการ Pediatric critical care [ ส่งเสริมสุขภาพ 25 ก.พ. 58 ] 28
6011 อบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล [ ส่งเสริมสุขภาพ 25 ก.พ. 58 ] 19
6010 ขอเชิญประชุม เรื่อง การดูแลประคับประคองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ [ ส่งเสริมสุขภาพ 25 ก.พ. 58 ] 28
6009 ขอเชิญอบรม เรื่องUpdate on Well child care:Investment for the future ๒๐๑๕ [ ส่งเสริมสุขภาพ 25 ก.พ. 58 ] 5
6006 ขอเชิญอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง [ ส่งเสริมสุขภาพ 23 ก.พ. 58 ] 38
6005 ขอเชิญอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ [ ส่งเสริมสุขภาพ 23 ก.พ. 58 ] 32
6004 ขอเชิญอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ [ ส่งเสริมสุขภาพ 20 ก.พ. 58 ] 57
6003 กรมอนามัย ส่งคำมั่น:เด็กไทยใน ๒๐ ปีข้างหน้า [ ส่งเสริมสุขภาพ 20 ก.พ. 58 ] 8
6002 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดทางจักษุอาเซียน [ ส่งเสริมสุขภาพ 20 ก.พ. 58 ] 30
6001 แบบฟอร์มใบสมัครอาสาสมัครสามัญ พอ.สว. [ ส่งเสริมสุขภาพ 19 ก.พ. 58 ] 22
ดูข่าวเก่า
6008 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รพ.ดงหลวง [ รพ.ดงหลวง 24 ก.พ. 58 ] 24
6007 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข [ รพ.ดงหลวง 24 ก.พ. 58 ] 36
5992 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์(ฉบับแก้ไข) [ รพ.หว้านใหญ่ 11 ก.พ. 58 ] 26
5991 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.หว้านใหญ่ 11 ก.พ. 58 ] 10
5981 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รพ.ดงหลวง [ รพ.ดงหลวง 02 ก.พ. 58 ] 48
5938 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงพยาบาลดงหลวง [ รพ.ดงหลวง 20 ม.ค. 58 ] 14
5933 ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา [ รพ.หว้านใหญ่ 13 ม.ค. 58 ] 10
5873 ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา [ รพ.หว้านใหญ่ 22 ธ.ค. 57 ] 12
5872 ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา [ รพ.หว้านใหญ่ 22 ธ.ค. 57 ] 21
5871 ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา [ รพ.หว้านใหญ่ 22 ธ.ค. 57 ] 21
ดูข่าวเก่า
5996 สภาเทคนิคการแพทย์เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษ [ พัฒนาบุคลากร 17 ก.พ. 58 ] 1
5994 รพ ราชวิถีเชิญเข้าร่วมประชุม การใช้ บำรุงรักษา และสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ [ พัฒนาบุคลากร 16 ก.พ. 58 ] 16
5980 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้ารวมอบรมเพิ่มพูนความรู้เชิงปฏิบัติการ [ พัฒนาบุคลากร 02 ก.พ. 58 ] 34
5973 สป.สธรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระบบสอบตรง [ พัฒนาบุคลากร 30 ม.ค. 58 ] 41
5972 ม.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารสาธารณสุข [ พัฒนาบุคลากร 30 ม.ค. 58 ] 23
5971 ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา [ พัฒนาบุคลากร 30 ม.ค. 58 ] 11
5970 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ [ พัฒนาบุคลากร 30 ม.ค. 58 ] 13
5969 ม.มหิดล ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการฯ [ พัฒนาบุคลากร 30 ม.ค. 58 ] 24
5968 ม.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรม จำนวน 8 หลักสูตร [ พัฒนาบุคลากร 30 ม.ค. 58 ] 21
5967 สมาคมพยาบาลฯ ขอเชิญประชุมวิชาการฯ [ พัฒนาบุคลากร 30 ม.ค. 58 ] 16
ดูข่าวเก่า
5986 รับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล [ บุคลากร 09 ก.พ. 58 ] 28
5983 รับสมัครผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ [ บุคลากร 03 ก.พ. 58 ] 57
5946 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (หทัยชนก) [ บุคลากร 26 ม.ค. 58 ] 10
5940 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (ธวัชรินทร์) [ บุคลากร 22 ม.ค. 58 ] 35
5911 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ภักดี) [ บุคลากร 07 ม.ค. 58 ] 29
5902 ประกาศผุู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(จุฑามาศ,วัลยาศิลป์) [ บุคลากร 29 ธ.ค. 57 ] 57
5874 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (อวยพร) [ บุคลากร 23 ธ.ค. 57 ] 24
5839 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย [ บุคลากร 19 พ.ย. 57 ] 28
5831 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (สุจงรัก) [ บุคลากร 12 พ.ย. 57 ] 46
5822 รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ [ บุคลากร 11 พ.ย. 57 ] 7
ดูข่าวเก่า
5979 โรงพยาบาลนิคมคำสร้อยประกาศสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 [ พัสดุ 02 ก.พ. 58 ] 6
5898 ประกาศสอบราคาเครื่องปรับอากาศ 44 เครื่่อง [ พัสดุ 25 ธ.ค. 57 ] 25
5897 ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟันสำหรับทันตาภิบาล [ พัสดุ 25 ธ.ค. 57 ] 5
5889 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง บ้านพักระดับ 7-8 รพ.ดงหลวง [ พัสดุ 24 ธ.ค. 57 ] 24
5888 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง บ้านพักระดับ 7-8 รพ.สต.บ้านบางทราย [ พัสดุ 24 ธ.ค. 57 ] 62
5887 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง บ้านพักระดับ 5-6 รพ.สต.หนองหล่ม [ พัสดุ 24 ธ.ค. 57 ] 19
5886 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพัก 5-6 รพ.สต.นาอุดม [ พัสดุ 24 ธ.ค. 57 ] 11
5885 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง บ้านพักระดับ 7-8 รพ.สต.บ้านป่งโพน [ พัสดุ 24 ธ.ค. 57 ] 22
5884 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ [ พัสดุ 24 ธ.ค. 57 ] 32
5883 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน [ พัสดุ 24 ธ.ค. 57 ] 16
ดูข่าวเก่า
5995 หนังสือเชิญประชุมรับฟังคิดเห็นทั่วไปฯ ๒๐กพ.๕๘ ณอุบลฯ [ ประกันสุขภาพ 17 ก.พ. 58 ] 8
5990 รายชื่อไปราชการ จ.แม่ฮ่องสอน [ ประกันสุขภาพ 10 ก.พ. 58 ] 26
5985 วารสารก้าวใหม่7th PD First Policy เ พื่ อ ผู้ ป่ ว ย แ ล ะ สั ง ค ม ไ ท ย [ ประกันสุขภาพ 05 ก.พ. 58 ] 4
5984 สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯผู้ให้บริการและผู้รับบริการ๕๗ [ ประกันสุขภาพ 05 ก.พ. 58 ] 43
5908 วารสารก้าวใหม่ "ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนาฯ" [ ประกันสุขภาพ 06 ม.ค. 58 ] 47
5868 สไลด์ชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบ 2558 [ ประกันสุขภาพ 17 ธ.ค. 57 ] 44
5847 คู่มือ MRA Guideline ฉบับปี 2557 จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 [ ประกันสุขภาพ 26 พ.ย. 57 ] 11
5835 Coverage11_57 [ ประกันสุขภาพ 18 พ.ย. 57 ] 66
5751 แก้ไข สรุปข้อมูลลงทะเบียนแยกรายสถานบริการ_2007 [ ประกันสุขภาพ 09 ต.ค. 57 ] 52
5736 Coverage10_2557 [ ประกันสุขภาพ 09 ต.ค. 57 ] 18
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< มีนาคม2558 >>
พฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
  ห้องประชุม 2 สรุปผลการดำเนินงานและตรวจสอบการบันทึกบัญชี

 
     

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 7655
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 3678
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 2935
สสอ.ดอนตาล มี 12786
สสอ.ดงหลวง มี 3045
สสอ.คำชะอี มี 3675
สสอ.หนองสูง มี 2964
สสอ.หว้านใหญ่ มี 3272
รพ.มุกดาหาร มี 2765
รพ.นิคมคำสร้อย มี 2955
รพ.ดอนตาล มี 3719
รพ.ดงหลวง มี 2896
รพ.คำชะอี มี 4014
รพ.หว้านใหญ่ มี 2924
รพ.หนองสูง มี 2924
รพ.มุกอินเตอร์ มี 424
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 248