Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2557
    ปี 2556
    ปี 2555
    ปี 2554
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
ระบบรายงานการประชุม
TO BE NUMBER ONE MUKDAHAN
MBDS MUKDAHAN
รับส่งรายงาน 504505
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2558
KPI Template ประจำปี 2558
WEB RX Mukdahan
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2558
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2559
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอด และลากิจ
แบบใบลาอุปสมบท
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบลาไปต่างประเทศ
แบบใบยกเลิกวันลา
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
แบบฟอร์มบันทึกขอบ้านพัก.ใบคำร้องขอเข้าพักในอาคารบ้านพัก
ใบแจ้งซ่อม
แบบฟอร์มบันทึกตกลงจ้าง
แบบฟอร์มบันทึกตกลงซื้อ
แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ.ใบเบิก.แบบเก็บข้อมูล ITA
แบบฟอร์มใบเบิก
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้โทรศัพท์ทางไกล(งานพัสดุ)
ใบยืมพัสดุ
ฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงานต่าง ๆ
แบบฟอร์มใบคำร้องขอเข้าพักในอาคารบ้านพัก
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
บันทึกขอถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติยืมเงินสวัสดิการ
ขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการ
การอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ
การเปลียนตรวจเวรยามรักษาสถานที่ราชการ
ชำระหนี้เงินยืม
เบิก คชจ ไปราชการ
แบบฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกค่าศึกษาบุตร
`ใบมอบฉันทะ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
เบิก คชจ รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
ส่งหลักฐานเบิก
สัญญายืมเงิน
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงบัญชี
ตัวอย่างแบบฟอร์มการบริหารการจัดชื้อจัดจ้างพัสดุ
ฟอร์มรายงานการประชุม
แบบฟอร์มและตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สิน
รหัสครุภัณฑ์
สรุปย่อกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

รพ.สต.บ้านหนองแวง

รพ.นิคมคำสร้อย
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
8277 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ [ พัสดุ 22 มี.ค. 62 ] 4
8275 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่งมาราธอน [ ส่งเสริมสุขภาพ 20 มี.ค. 62 ] 10
8274 ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ [ ส่งเสริมสุขภาพ 20 มี.ค. 62 ] 7
8239 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(ธีรพงษ์,น้องนุช) [ บุคลากร 14 มี.ค. 62 ] 16
8238 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อขอรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง(จุฑามาส) [ บุคลากร 14 มี.ค. 62 ] 11
8223 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี2562 [ 07 มี.ค. 62 ] 8
8222 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ [ 07 มี.ค. 62 ] 19
8217 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ฃำรุด รพ.หว้านใหญ่ [ พัสดุ 06 มี.ค. 62 ] 27
8213 ประชุม "กัญชา:แนวทางการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์สำหรับประเทศไทย" [ คุ้มครองผู้บริโภค 06 มี.ค. 62 ] 6
8212 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ [ พัสดุ 05 มี.ค. 62 ] 11
ดูข่าวเก่า
8285 ประกาศขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างที่ราชพัสดุ รพ.นิคมคำสร้อย (22 มี.ค.62) [ รพ.นิคมคำสร้อย 22 มี.ค. 62 ] 2
8237 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ รพ.ดงหลวง [ รพ.ดงหลวง 08 มี.ค. 62 ] 8
8211 เผยแพร่แบบวิเคราะห์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมปี 2562 [ รพ.หนองสูง 05 มี.ค. 62 ] 4
8207 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายคาบ [ รพ.หว้านใหญ่ 28 ก.พ. 62 ] 13
8206 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า งบค่าเสื่อมปี61 [ รพ.ดงหลวง 28 ก.พ. 62 ] 3
8204 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างห้องน้ำผู้ป่วย งบค่าเสื่อมปี61 [ รพ.ดงหลวง 28 ก.พ. 62 ] 8
8179 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง งบค่าเสื่อม ปี 61 [ รพ.นิคมคำสร้อย 22 ก.พ. 62 ] 11
8170 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๘ รายการ (งบค่าเงื่อม ปี 62) [ รพ.ดอนตาล 22 ก.พ. 62 ] 6
8160 เผยแพร่แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2562_สสอ.หนองสูง [ สสอ.หนองสูง 20 ก.พ. 62 ] 14
8158 คุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 10 รายการ รพ.ดงหลวง [ รพ.ดงหลวง 15 ก.พ. 62 ] 5
ดูข่าวเก่า
8284 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี2561 [ พัฒนาบุคลากร 22 มี.ค. 62 ] 1
8283 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หนังสือ "หลักราชการ" [ พัฒนาบุคลากร 22 มี.ค. 62 ] 2
8282 ประชุมและประชาสัมพันธ์ (Midwives and Gynecological Nurses for the Future) [ พัฒนาบุคลากร 22 มี.ค. 62 ] 1
8281 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น การบริบาลทางเภสัชกรรม 4หลักสูตร [ พัฒนาบุคลากร 22 มี.ค. 62 ] 1
8280 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี2562 (ม.มหิดล) [ พัฒนาบุคลากร 22 มี.ค. 62 ] 1
8279 เข้าประชุมวิชากรและประชาสัมพันธ์(Emergency Care 2019) [ พัฒนาบุคลากร 22 มี.ค. 62 ] 1
8278 ขออนุญาตให้บุคคลในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการโดยไม่ถือเป็นวันลา [ พัฒนาบุคลากร 22 มี.ค. 62 ] 0
8276 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ [ พัฒนาบุคลากร 21 มี.ค. 62 ] 3
8273 อบรมโครงการความก้าวหน้าในเทคนิคทางกายภาพบำบัด ปีที่9 [ พัฒนาบุคลากร 18 มี.ค. 62 ] 0
8272 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ช่วยเหลืองานกายภาพบำบัด" [ พัฒนาบุคลากร 18 มี.ค. 62 ] 0
ดูข่าวเก่า
8239 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(ธีรพงษ์,น้องนุช) [ บุคลากร 14 มี.ค. 62 ] 16
8238 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อขอรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง(จุฑามาส) [ บุคลากร 14 มี.ค. 62 ] 11
8209 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ บุคลากร 01 มี.ค. 62 ] 27
8188 ผลการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ [ บุคลากร 25 ก.พ. 62 ] 42
8161 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ พนักงานราชการ [ บุคลากร 20 ก.พ. 62 ] 74
8151 รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ [ บุคลากร 12 ก.พ. 62 ] 25
8143 หลักเกณฑ์ประเมินบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น(พยาบาล,แพทย์แผนไทย) [ บุคลากร 08 ก.พ. 62 ] 9
8097 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(พัชรีญา) [ บุคลากร 23 ม.ค. 62 ] 7
8088 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อขอรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง(ดารุณี) [ บุคลากร 22 ม.ค. 62 ] 24
8087 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (กรองทอง) [ บุคลากร 22 ม.ค. 62 ] 12
ดูข่าวเก่า
8277 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ [ พัสดุ 22 มี.ค. 62 ] 4
8217 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ฃำรุด รพ.หว้านใหญ่ [ พัสดุ 06 มี.ค. 62 ] 27
8212 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ [ พัสดุ 05 มี.ค. 62 ] 11
8210 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ งบกลาง รายการ [ พัสดุ 01 มี.ค. 62 ] 6
8208 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ [ พัสดุ 28 ก.พ. 62 ] 4
8202 การวิเคราะหืวิธีการดำเนินการจัดซื้อ งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน [ พัสดุ 27 ก.พ. 62 ] 6
7981 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2561 [ พัสดุ 28 ธ.ค. 61 ] 23
7980 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 [ พัสดุ 28 ธ.ค. 61 ] 22
7924 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ [ พัสดุ 17 ธ.ค. 61 ] 13
7866 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกพิเศษ16 เตียง รพ.หนองสูง [ พัสดุ 21 พ.ย. 61 ] 11
ดูข่าวเก่า
8224 Coverage02_2562 [ ประกันสุขภาพ 08 มี.ค. 62 ] 17
8142 Coverage01_2562 [ ประกันสุขภาพ 05 ก.พ. 62 ] 15
8029 Coverage12_2561 [ ประกันสุขภาพ 08 ม.ค. 62 ] 35
7916 Coverage11_2561 [ ประกันสุขภาพ 06 ธ.ค. 61 ] 9
7868 คู่มือแนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพเวชระเบียน ฉ ปรับปรุง2557 [ ประกันสุขภาพ 30 พ.ย. 61 ] 5
7855 Coverage10_2561 [ ประกันสุขภาพ 07 พ.ย. 61 ] 18
7801 Coverage09_2561 [ ประกันสุขภาพ 05 ต.ค. 61 ] 20
7738 Coverage08_2561 [ ประกันสุขภาพ 05 ก.ย. 61 ] 22
7695 coverage06_2561 [ ประกันสุขภาพ 07 ก.ค. 61 ] 8
7628 coverage05_2561 [ ประกันสุขภาพ 10 มิ.ย. 61 ] 21
ดูข่าวเก่า
8005 วิเคราะห์แผนจัดซื้อจัดจ้างปี61สสอ ดอนตาล [ นิติกร 02 ม.ค. 62 ] 21
7992 ปฏิทินขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามการทุจริต มอบภารกิจ/ITAสสจ มุกปีงบ62 [ นิติกร 29 ธ.ค. 61 ] 14
7964 เผยแพร่แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต สสจ มุก ปีงบ62 [ นิติกร 23 ธ.ค. 61 ] 25
7921 ไฟล์คู่มือประเมิน ITAปีงบ62โดย ศปท สธ และแบบEBIT62 [ นิติกร 12 ธ.ค. 61 ] 32
7838 สรุปจัดการร้องเรียนภาพรวม สสจ มุกรอบ 12เดือนปี61 [ นิติกร 24 ต.ค. 61 ] 11
7837 สรุปจัดการร้องเรียน สสจ มุกดาหาร รอบ 12 เดือน รายหน่วยงาน [ นิติกร 24 ต.ค. 61 ] 13
7720 ไฟล์ ศปท สธ จัดอบรม30สค61 การจัดทำแผนป้องกันทุจริต [ นิติกร 31 ส.ค. 61 ] 5
7613 เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร [ นิติกร 30 พ.ค. 61 ] 17
7509 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสจ มุกดาหาร ปี2561 [ นิติกร 05 พ.ค. 61 ] 13
7508 คู่มือจัดการร้องเรียน สสจ มุกดาหาร ปี 2561 [ นิติกร 05 พ.ค. 61 ] 23
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< มีนาคม2562 >>
พฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
 
........วันนี้ไม่มีกิจกรรม........

 
     

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 8882
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 4443
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 3644
สสอ.ดอนตาล มี 13634
สสอ.ดงหลวง มี 3757
สสอ.คำชะอี มี 4455
สสอ.หนองสูง มี 3651
สสอ.หว้านใหญ่ มี 4018
รพ.มุกดาหาร มี 3437
รพ.นิคมคำสร้อย มี 3694
รพ.ดอนตาล มี 4466
รพ.ดงหลวง มี 3617
รพ.คำชะอี มี 4813
รพ.หว้านใหญ่ มี 3631
รพ.หนองสูง มี 3631
รพ.มุกอินเตอร์ มี 489
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 277