Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2557
    ปี 2556
    ปี 2555
    ปี 2554
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
ระบบรายงานการประชุม
TO BE NUMBER ONE MUKDAHAN
MBDS MUKDAHAN
รับส่งรายงาน 504505
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2558
KPI Template ประจำปี 2558
WEB RX Mukdahan
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2558
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาต่างๆ
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
ฟอร์มขออนุมัติงานประกัน
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

รพ.สต.บ้านหนองแวง

รพ.นิคมคำสร้อย
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
6642 โรงพยาบาลหนองสูงประกาศสอบราคาซื้อเครื่องซักผ้า [ พัสดุ 21 ก.ค. 59 ] 3
6641 การย้ายสับเปลี่ยนและการคัดเลือกฯ ให้ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ. ผอ.รพศ. รพท. [ บุคลากร 21 ก.ค. 59 ] 1
6640 หลักเกณฑ์การย้ายและคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ. ฯ [ บุคลากร 21 ก.ค. 59 ] 6
6639 ขอเชิญประชุม "พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการดูแลทารกแรกเกิด" [ ส่งเสริมสุขภาพ 13 ก.ค. 59 ] 13
6637 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน สสจ.มุกดาหาร 2559 [ นิติกร 13 ก.ค. 59 ] 9
6636 ขอเชิญประชุม"แนวทางป้องกันการคลอดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย"เขตสุขภาพที่10 [ ส่งเสริมสุขภาพ 11 ก.ค. 59 ] 18
6635 ความคืบหน้าส่งผลงานวิชาการประเมินผลงานวิชาการ ( ณ 11 ก.ค.59) [ บุคลากร 11 ก.ค. 59 ] 27
6634 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ดารณี ภาคภูมิ) [ บุคลากร 11 ก.ค. 59 ] 19
6633 การพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา [ ส่งเสริมสุขภาพ 11 ก.ค. 59 ] 13
6632 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ลูกจ้างประจำ [ บุคลากร 07 ก.ค. 59 ] 12
ดูข่าวเก่า
6643 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ครั้งที่ ๒ [ รพ.หว้านใหญ่ 26 ก.ค. 59 ] 19
6628 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมยื่นซองสอบราคา [ รพ.ดงหลวง 04 ก.ค. 59 ] 8
6622 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.หว้านใหญ่ 27 มิ.ย. 59 ] 18
6613 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลดงหลวงปี2559 [ รพ.ดงหลวง 17 มิ.ย. 59 ] 12
6612 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอ๊กซเรย์ทั่วไป [ รพ.ดงหลวง 16 มิ.ย. 59 ] 17
6523 ประกาศรับสมัครบุคคลเืพ่อสรรหาและเลิอกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป [ รพ.หว้านใหญ่ 31 มี.ค. 59 ] 44
6397 โรงพยาบาลดงหลวงประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.ดงหลวง 11 ธ.ค. 58 ] 24
6382 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.คำชะอี 13 พ.ย. 58 ] 52
6380 ประกาศรับสมัครคนสวน [ รพ.หว้านใหญ่ 13 พ.ย. 58 ] 40
6376 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 MA [ รพ.คำชะอี 10 พ.ย. 58 ] 53
ดูข่าวเก่า
6629 ขอความอนุเคราะห์นำเสนอผลงานวิชาการเด่น ณ ม.เกษตรศาสตร์ครั้งที่ ๑ [ พัฒนาบุคลากร 05 ก.ค. 59 ] 6
6602 สำนักวิชาการสาธารณสุข ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวด [ พัฒนาบุคลากร 09 มิ.ย. 59 ] 25
6601 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ [ พัฒนาบุคลากร 09 มิ.ย. 59 ] 2
6600 มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ [ พัฒนาบุคลากร 09 มิ.ย. 59 ] 6
6599 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น สมัครร่วมโครงการประชุมวิชาการ [ พัฒนาบุคลากร 09 มิ.ย. 59 ] 8
6598 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ประชาสัมพันธ์เข้าประชุมวิชาการ [ พัฒนาบุคลากร 09 มิ.ย. 59 ] 8
6597 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ [ พัฒนาบุคลากร 09 มิ.ย. 59 ] 10
6596 มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ [ พัฒนาบุคลากร 09 มิ.ย. 59 ] 28
6595 กรมอนามัย ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรระยะสั้น [ พัฒนาบุคลากร 09 มิ.ย. 59 ] 18
6594 สถาบันพระบรมราชชนก แปลี่ยนแปลงวันสำเร็จการศึกษา [ พัฒนาบุคลากร 09 มิ.ย. 59 ] 1
ดูข่าวเก่า
6641 การย้ายสับเปลี่ยนและการคัดเลือกฯ ให้ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ. ผอ.รพศ. รพท. [ บุคลากร 21 ก.ค. 59 ] 1
6640 หลักเกณฑ์การย้ายและคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ. ฯ [ บุคลากร 21 ก.ค. 59 ] 6
6635 ความคืบหน้าส่งผลงานวิชาการประเมินผลงานวิชาการ ( ณ 11 ก.ค.59) [ บุคลากร 11 ก.ค. 59 ] 27
6634 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ดารณี ภาคภูมิ) [ บุคลากร 11 ก.ค. 59 ] 19
6632 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ลูกจ้างประจำ [ บุคลากร 07 ก.ค. 59 ] 12
6627 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (สิริพิมพ์) [ บุคลากร 04 ก.ค. 59 ] 30
6623 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ [ บุคลากร 29 มิ.ย. 59 ] 51
6620 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ชายณรงค์) [ บุคลากร 27 มิ.ย. 59 ] 5
6616 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ [ บุคลากร 22 มิ.ย. 59 ] 15
6611 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ พนักงานราชการ [ บุคลากร 16 มิ.ย. 59 ] 49
ดูข่าวเก่า
6642 โรงพยาบาลหนองสูงประกาศสอบราคาซื้อเครื่องซักผ้า [ พัสดุ 21 ก.ค. 59 ] 3
6621 แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์งบค่าเสื่อมเหลือจ่ายปี57โรงพยาบาลคำชะอี [ พัสดุ 27 มิ.ย. 59 ] 15
6610 แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม59ระดับหน่วยบริการโรงพยาบาลนิคมคำส [ พัสดุ 16 มิ.ย. 59 ] 5
6580 แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม59ระดับหน่วยบริการโรงพยาบาลดงหลวง [ พัสดุ 07 มิ.ย. 59 ] 35
6579 แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม59ระดับจังหวัดโรงพยาบาลดงหลวง [ พัสดุ 07 มิ.ย. 59 ] 12
6574 แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์งบค่าเสื่อมเหลือจ่ายปี58โรงพยาบาลคำชะอี [ พัสดุ 02 มิ.ย. 59 ] 1
6573 แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์งบค่าเสื่อมระดับหน่วยปี59โรงพยาบาลหว้านใหญ่ [ พัสดุ 02 มิ.ย. 59 ] 11
6572 แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์งบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริกปี59โรงพยาบาลหนองสูง [ พัสดุ 02 มิ.ย. 59 ] 6
6571 แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์งบค่าเสื่อมระดับจังหวัดปี59โรงพยาบาลหนองสูง [ พัสดุ 02 มิ.ย. 59 ] 20
6570 แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์งบค่าเสื่อมเหลือจ่ายปี58โรงพยาบาลหนองสูง [ พัสดุ 02 มิ.ย. 59 ] 20
ดูข่าวเก่า
6638 coverage06_59 [ ประกันสุขภาพ 13 ก.ค. 59 ] 11
6581 coverage05_59 [ ประกันสุขภาพ 08 มิ.ย. 59 ] 42
6559 คู่มือประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังหน่วยบริการ แบบฟอร์ม [ ประกันสุขภาพ 18 พ.ค. 59 ] 16
6546 Coverage04_59 [ ประกันสุขภาพ 10 พ.ค. 59 ] 39
6528 coverage03_59 [ ประกันสุขภาพ 12 เม.ย. 59 ] 51
6504 coverage02_59 [ ประกันสุขภาพ 08 มี.ค. 59 ] 51
6489 coverage01_59 แยกราย รพสตง [ ประกันสุขภาพ 15 ก.พ. 59 ] 28
6488 [ ประกันสุขภาพ 15 ก.พ. 59 ] 32
6487 coverage01_59 [ ประกันสุขภาพ 12 ก.พ. 59 ] 28
6430 coverage12_58 [ ประกันสุขภาพ 06 ม.ค. 59 ] 19
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< กรกฏาคม2559 >>
พฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
 
........วันนี้ไม่มีกิจกรรม........

 
     

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 8438
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 4135
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 3344
สสอ.ดอนตาล มี 13314
สสอ.ดงหลวง มี 3456
สสอ.คำชะอี มี 4133
สสอ.หนองสูง มี 3364
สสอ.หว้านใหญ่ มี 3712
รพ.มุกดาหาร มี 3167
รพ.นิคมคำสร้อย มี 3395
รพ.ดอนตาล มี 4165
รพ.ดงหลวง มี 3322
รพ.คำชะอี มี 4504
รพ.หว้านใหญ่ มี 3347
รพ.หนองสูง มี 3347
รพ.มุกอินเตอร์ มี 461
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 258