Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2557
    ปี 2556
    ปี 2555
    ปี 2554
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
ระบบรายงานการประชุม
TO BE NUMBER ONE MUKDAHAN
MBDS MUKDAHAN
รับส่งรายงาน 504505
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2558
KPI Template ประจำปี 2558
WEB RX Mukdahan
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2558
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาต่างๆ
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
ฟอร์มขออนุมัติงานประกัน
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

รพ.สต.บ้านหนองแวง

รพ.นิคมคำสร้อย
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
6349 สถานการณ์เอดส์เดือนกันยายน2558 [ ควบคุมโรค 09 ต.ค. 58 ] 1
6348 วิชาการทางเดินอาหาร [ ส่งเสริมสุขภาพ 09 ต.ค. 58 ] 4
6345 เแผนจัดจ้างงบรายจ่ายปี 2559 รายการก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง [ พัสดุ 07 ต.ค. 58 ] 6
6344 วพบ ราชบุรีประชุมวิชาการ [ ส่งเสริมสุขภาพ 07 ต.ค. 58 ] 4
6341 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 (ตุลา57-กันยา58)ฉบับปรับป [ พัสดุ 06 ต.ค. 58 ] 7
6340 เผยแพร่สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 [ พัสดุ 06 ต.ค. 58 ] 7
6339 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ Infusion Nursing Care : Basic to Excellence [ ส่งเสริมสุขภาพ 05 ต.ค. 58 ] 14
6336 ประกาศรับสมัครสอบความรู้สาขารังสีเทคนิค ครั้งที่ 2/2558 [ คุ้มครองผู้บริโภค 01 ต.ค. 58 ] 7
6335 แบบฟอร์มสำรวจสมาชิก พอ.สว. ปี 2559 [ ส่งเสริมสุขภาพ 01 ต.ค. 58 ] 18
6333 อบรมพยาบาลจักษุ59 [ ส่งเสริมสุขภาพ 01 ต.ค. 58 ] 8
ดูข่าวเก่า
6346 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย [ รพ.คำชะอี 07 ต.ค. 58 ] 5
6334 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ รพ.คำชะอี 01 ต.ค. 58 ] 12
6317 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๕ปอนด์ [ รพ.คำชะอี 23 ก.ย. 58 ] 5
6316 ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ [ รพ.คำชะอี 22 ก.ย. 58 ] 7
6311 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.คำชะอี 17 ก.ย. 58 ] 6
6306 [ รพ.คำชะอี 09 ก.ย. 58 ] 19
6289 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ [ รพ.หว้านใหญ่ 28 ส.ค. 58 ] 8
6285 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ปอนด์ [ รพ.คำชะอี 26 ส.ค. 58 ] 17
6284 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ [ รพ.คำชะอี 26 ส.ค. 58 ] 17
6232 รพ.ดอนตาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 2 ตำแหน่ง [ รพ.ดอนตาล 27 ก.ค. 58 ] 40
ดูข่าวเก่า
6343 ส่งแบบฟอร์วิเคราะห์ปัญหาให้ จนท.ฝ่ายพัฒน์ [ พัฒนาบุคลากร 06 ต.ค. 58 ] 8
6342 ส่งแบบฟอร์มทำแผน ปี 59 ให้ จนท.ฝ่ายพัฒน์ฯ [ พัฒนาบุคลากร 06 ต.ค. 58 ] 7
6338 ขอเชิญเป็นวิทยากร(เตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่สอบ ODOD) [ พัฒนาบุคลากร 02 ต.ค. 58 ] 13
6337 เกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ(PCA)และแบบประเมินความพึงพอใจ(PCUQ) [ พัฒนาบุคลากร 02 ต.ค. 58 ] 6
6320 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 [ พัฒนาบุคลากร 24 ก.ย. 58 ] 16
6303 ประชุมวิชาการทันตแพทย์ ม สงขลานครรินทร์ [ พัฒนาบุคลากร 08 ก.ย. 58 ] 6
6302 ประชุมวิชาการ เรื่อง บริการสุขภาพกับการเปลี่ยนผ่านสู่อาเซียน [ พัฒนาบุคลากร 08 ก.ย. 58 ] 32
6301 ประชุมนานาชาติ international conference in gastroenterologry [ พัฒนาบุคลากร 08 ก.ย. 58 ] 3
6293 ขอเชิญประชุมวิชาการ มข [ พัฒนาบุคลากร 31 ส.ค. 58 ] 31
6292 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง update in stoke [ พัฒนาบุคลากร 31 ส.ค. 58 ] 30
ดูข่าวเก่า
6331 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (พรรณกร ถ่อเงิน) [ บุคลากร 30 ก.ย. 58 ] 28
6322 ประกาศผลการประเมินฯ (ข้อเขียน) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ [ บุคลากร 24 ก.ย. 58 ] 20
6319 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ศักดิ์รินทร์) [ บุคลากร 24 ก.ย. 58 ] 18
6315 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ประยุทธ ศรีสำราญ) [ บุคลากร 22 ก.ย. 58 ] 26
6312 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (อรทัย ทองขัน) [ บุคลากร 21 ก.ย. 58 ] 21
6291 เอกสารการประชุมการกำหนดตำแหน่งและการบริหารงานบุคคล 58 [ บุคลากร 28 ส.ค. 58 ] 36
6290 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ [ บุคลากร 28 ส.ค. 58 ] 11
6248 ให้ข้าราชการรักษาราชการแทนและให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ปี 2558 [ บุคลากร 07 ส.ค. 58 ] 14
6247 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (ปณิษฐา) [ บุคลากร 05 ส.ค. 58 ] 21
6246 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (นภัสรา+กิตติศักดิ์) [ บุคลากร 05 ส.ค. 58 ] 20
ดูข่าวเก่า
6345 เแผนจัดจ้างงบรายจ่ายปี 2559 รายการก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง [ พัสดุ 07 ต.ค. 58 ] 6
6341 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 (ตุลา57-กันยา58)ฉบับปรับป [ พัสดุ 06 ต.ค. 58 ] 7
6340 เผยแพร่สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 [ พัสดุ 06 ต.ค. 58 ] 7
6330 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 9 รายการ [ พัสดุ 30 ก.ย. 58 ] 4
6328 โรงพยาบาลหนองสูง แเผยแพร่แผนปฏิบัตซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ [ พัสดุ 28 ก.ย. 58 ] 9
6327 โรงพยาบาลคำชะอี เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ [ พัสดุ 28 ก.ย. 58 ] 1
6326 โรงพยาบาลหว้านใหญ่เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ [ พัสดุ 28 ก.ย. 58 ] 2
6325 จังหวัดโดยโรงพยาบาลคำชะอีประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ [ พัสดุ 28 ก.ย. 58 ] 3
6324 โรงพยาบาลหนองสูง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (งบ59) [ พัสดุ 28 ก.ย. 58 ] 8
6318 แนวทางการปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 [ พัสดุ 23 ก.ย. 58 ] 9
ดูข่าวเก่า
6347 coverage09_58 [ ประกันสุขภาพ 08 ต.ค. 58 ] 6
6307 ประกาศรับสมัครผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ [ ประกันสุขภาพ 15 ก.ย. 58 ] 6
6304 Coverage08_2558 [ ประกันสุขภาพ 08 ก.ย. 58 ] 7
6254 Coverage07_2558 [ ประกันสุขภาพ 10 ส.ค. 58 ] 7
6208 Coverage06_2558 [ ประกันสุขภาพ 09 ก.ค. 58 ] 17
6182 Coverage05_2558 [ ประกันสุขภาพ 10 มิ.ย. 58 ] 8
6128 คู่มือ MRA ปรับปรุงใหม่ [ ประกันสุขภาพ 16 พ.ค. 58 ] 11
6125 Coverage04_2558 [ ประกันสุขภาพ 11 พ.ค. 58 ] 68
6088 Coverage03_2558 [ ประกันสุขภาพ 16 เม.ย. 58 ] 24
6014 Coverage02_58 [ ประกันสุขภาพ 10 มี.ค. 58 ] 1
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< ตุลาคม2558 >>
พฤ
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
  ห้องประชุม 1 ประชุมเตรียมการจัดทำแผน
ห้องประชุม 2 ประชุม กกต. สหกรณ์ฯ 15 คน
ห้องประชุม 3 ประชุมฝ่าย ควบคุมโรค
ห้องประชุม 3 ประชุมคณะกรรมการออมสิน

 
     

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 8027
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 3864
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 3105
สสอ.ดอนตาล มี 13028
สสอ.ดงหลวง มี 3209
สสอ.คำชะอี มี 3874
สสอ.หนองสูง มี 3126
สสอ.หว้านใหญ่ มี 3455
รพ.มุกดาหาร มี 2934
รพ.นิคมคำสร้อย มี 3139
รพ.ดอนตาล มี 3908
รพ.ดงหลวง มี 3073
รพ.คำชะอี มี 4229
รพ.หว้านใหญ่ มี 3101
รพ.หนองสูง มี 3101
รพ.มุกอินเตอร์ มี 433
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 251