Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2557
    ปี 2556
    ปี 2555
    ปี 2554
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
ระบบรายงานการประชุม
TO BE NUMBER ONE MUKDAHAN
MBDS MUKDAHAN
รับส่งรายงาน 504505
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2558
KPI Template ประจำปี 2558
WEB RX Mukdahan
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2558
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2559
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอด และลากิจ
แบบใบลาอุปสมบท
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบลาไปต่างประเทศ
แบบใบยกเลิกวันลา
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
แบบฟอร์มบันทึกขอบ้านพัก.ใบคำร้องขอเข้าพักในอาคารบ้านพัก
ใบแจ้งซ่อม
แบบฟอร์มบันทึกตกลงจ้าง
แบบฟอร์มบันทึกตกลงซื้อ
แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ.ใบเบิก.แบบเก็บข้อมูล ITA
แบบฟอร์มใบเบิก
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้โทรศัพท์ทางไกล(งานพัสดุ)
ใบยืมพัสดุ
ฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงานต่าง ๆ
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
บันทึกขอถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติยืมเงินสวัสดิการ
ขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการ
การอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ
การเปลียนตรวจเวรยามรักษาสถานที่ราชการ
ชำระหนี้เงินยืม
เบิก คชจ ไปราชการ
แบบฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกค่าศึกษาบุตร
`ใบมอบฉันทะ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
เบิก คชจ รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
ส่งหลักฐานเบิก
สัญญายืมเงิน
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงบัญชี
ตัวอย่างแบบฟอร์มการบริหารการจัดชื้อจัดจ้างพัสดุ
ฟอร์มรายงานการประชุม
แบบฟอร์มและตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สิน
รหัสครุภัณฑ์
สรุปย่อกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลาวเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

รพ.สต.บ้านหนองแวง

รพ.นิคมคำสร้อย
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
8751 แบบฟอร์มมอบหมายงาน นพ สสจ [ บุคลากร 11 ต.ค. 62 ] 19
8742 ประกาศผลการคัดเลือก ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขอาวุโส) [ บุคลากร 02 ต.ค. 62 ] 60
8740 ประกาศผู้ชนะการประกวดาราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 8 [ พัสดุ 18 ก.ย. 62 ] 17
8739 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 [ พัสดุ 10 ก.ย. 62 ] 11
8738 เผยแพร่ผลงานเศรษฐกิจพอเพยง สสจ มุกดาหาร [ นิติกร 10 ก.ย. 62 ] 7
8737 ราคากลาง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 [ พัสดุ 09 ก.ย. 62 ] 12
8736 รับย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.หนองเอี่ยน [ บุคลากร 09 ก.ย. 62 ] 13
8734 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พกส. (นวก.สธ.) [ บุคลากร 06 ก.ย. 62 ] 48
8733 ประกาศผลการคัดเลือก ผอ.รพ.สต.บ้านโคกสูง [ บุคลากร 06 ก.ย. 62 ] 14
8732 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. [ บุคลากร 06 ก.ย. 62 ] 36
ดูข่าวเก่า
8770 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ รพ.คำชะอี [ รพ.คำชะอี 22 ต.ค. 62 ] 1
8769 เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน และ วันสอบแข่งขัน [ รพ.คำชะอี 22 ต.ค. 62 ] 7
8761 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายคาบ เงินนอกงบประมาณ [ รพ.คำชะอี 15 ต.ค. 62 ] 28
8750 คุณลักษณะการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการโรงพยาบาลคำชะอี [ รพ.คำชะอี 10 ต.ค. 62 ] 4
8749 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการโรงพยาบาลคำชะอี [ รพ.คำชะอี 10 ต.ค. 62 ] 7
8745 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ รพ.คำชะอี 08 ต.ค. 62 ] 6
8744 รับมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว_New [ รพ.คำชะอี 04 ต.ค. 62 ] 37
8743 รับมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว [ รพ.คำชะอี 04 ต.ค. 62 ] 26
8741 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รพ.ดงหลวง [ รพ.ดงหลวง 19 ก.ย. 62 ] 8
8735 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ รพ.คำชะอี 06 ก.ย. 62 ] 8
ดูข่าวเก่า
8768 ปชส หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป [ พัฒนาบุคลากร 22 ต.ค. 62 ] 0
8767 รับสมัครทันตแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 1/63 [ พัฒนาบุคลากร 22 ต.ค. 62 ] 0
8766 สมาคมพฤฒาวิทยาฯเชิญประชุมวิชาการ [ พัฒนาบุคลากร 22 ต.ค. 62 ] 0
8765 อบรมผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 9 [ พัฒนาบุคลากร 22 ต.ค. 62 ] 0
8764 ม.มหิดล ปชส อบรมเชิงปฏิบัติการ [ พัฒนาบุคลากร 22 ต.ค. 62 ] 1
8763 สพฉ รับสมัครอบรม 2 หลักสูตร [ พัฒนาบุคลากร 22 ต.ค. 62 ] 0
8762 ปชส อบรมระยะสั้น NIDA MAX [ พัฒนาบุคลากร 22 ต.ค. 62 ] 0
8760 สรรหาศัลยแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2563 [ พัฒนาบุคลากร 11 ต.ค. 62 ] 2
8759 ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 28 [ พัฒนาบุคลากร 11 ต.ค. 62 ] 2
8758 ปชส อบรมแนวทางการจัดทำขอบเขตงาน TOR [ พัฒนาบุคลากร 11 ต.ค. 62 ] 4
ดูข่าวเก่า
8751 แบบฟอร์มมอบหมายงาน นพ สสจ [ บุคลากร 11 ต.ค. 62 ] 19
8742 ประกาศผลการคัดเลือก ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขอาวุโส) [ บุคลากร 02 ต.ค. 62 ] 60
8736 รับย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.หนองเอี่ยน [ บุคลากร 09 ก.ย. 62 ] 13
8734 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พกส. (นวก.สธ.) [ บุคลากร 06 ก.ย. 62 ] 48
8733 ประกาศผลการคัดเลือก ผอ.รพ.สต.บ้านโคกสูง [ บุคลากร 06 ก.ย. 62 ] 14
8732 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. [ บุคลากร 06 ก.ย. 62 ] 36
8728 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1 นวก.สธ. (พกส.) [ บุคลากร 29 ส.ค. 62 ] 103
8727 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พนักงานราชการ (นวก.พัสดุ) [ บุคลากร 29 ส.ค. 62 ] 35
8722 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(ณัฐริฎา) [ บุคลากร 26 ส.ค. 62 ] 29
8720 แบบใบขอย้าย [ บุคลากร 22 ส.ค. 62 ] 14
ดูข่าวเก่า
8740 ประกาศผู้ชนะการประกวดาราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 8 [ พัสดุ 18 ก.ย. 62 ] 17
8739 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 [ พัสดุ 10 ก.ย. 62 ] 11
8737 ราคากลาง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 [ พัสดุ 09 ก.ย. 62 ] 12
8702 ประกาศการสืบราคายาร่วมจังหวัดมุกดาหาร ปี 2563 [ พัสดุ 08 ส.ค. 62 ] 27
8277 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ [ พัสดุ 22 มี.ค. 62 ] 10
8217 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ฃำรุด รพ.หว้านใหญ่ [ พัสดุ 06 มี.ค. 62 ] 14
8212 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ [ พัสดุ 05 มี.ค. 62 ] 13
8210 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ งบกลาง รายการ [ พัสดุ 01 มี.ค. 62 ] 7
8208 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ [ พัสดุ 28 ก.พ. 62 ] 15
8202 การวิเคราะหืวิธีการดำเนินการจัดซื้อ งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน [ พัสดุ 27 ก.พ. 62 ] 11
ดูข่าวเก่า
8692 coverage07_2562 [ ประกันสุขภาพ 07 ส.ค. 62 ] 15
8591 coverage06_2562 [ ประกันสุขภาพ 11 ก.ค. 62 ] 6
8514 coverage05_2562 [ ประกันสุขภาพ 04 มิ.ย. 62 ] 40
8353 Coverage03_2562 [ ประกันสุขภาพ 09 เม.ย. 62 ] 10
8224 Coverage02_2562 [ ประกันสุขภาพ 08 มี.ค. 62 ] 30
8142 Coverage01_2562 [ ประกันสุขภาพ 05 ก.พ. 62 ] 9
8029 Coverage12_2561 [ ประกันสุขภาพ 08 ม.ค. 62 ] 40
7916 Coverage11_2561 [ ประกันสุขภาพ 06 ธ.ค. 61 ] 24
7868 คู่มือแนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพเวชระเบียน ฉ ปรับปรุง2557 [ ประกันสุขภาพ 30 พ.ย. 61 ] 14
7855 Coverage10_2561 [ ประกันสุขภาพ 07 พ.ย. 61 ] 31
ดูข่าวเก่า
8738 เผยแพร่ผลงานเศรษฐกิจพอเพยง สสจ มุกดาหาร [ นิติกร 10 ก.ย. 62 ] 7
8583 เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริต ผวจ.มุกดาหาร ปีงบประมาณ2562 [ นิติกร 02 ก.ค. 62 ] 13
8365 เผยแพร่กฎหมายป้องกันผลประโยชนืทับซ้อนเรี่ยไร บริจาค [ นิติกร 29 เม.ย. 62 ] 14
8364 เผยแพร่สรุปผลงานป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน สสจ มุก62 [ นิติกร 26 เม.ย. 62 ] 4
8363 เผยแพร่มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ นิติกร 26 เม.ย. 62 ] 1
8358 เผยแพร่แผนใช้จ่ายงบประมาณ ติดตามใช้งบ สสจ มห62 [ นิติกร 22 เม.ย. 62 ] 10
8357 เผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน [ นิติกร 22 เม.ย. 62 ] 9
8323 เผยแพร่ประกาศป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสจ มุก62 [ นิติกร 02 เม.ย. 62 ] 7
8322 จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ [ นิติกร 02 เม.ย. 62 ] 14
8321 เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริต นพ สสจ มุก62 [ นิติกร 01 เม.ย. 62 ] 11
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< ตุลาคม2562 >>
พฤ
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
  ห้องประชุม 1 ประชุม กกต.สหกรณ์ฯ จำนวน 18 คน
ห้องประชุม 7 ประชุมกรรมการดำเนินงาน สอ.สสจ.มุกดาหารฯ จำนวน 20 คน

 
     

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 8905
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 4464
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 3665
สสอ.ดอนตาล มี 13655
สสอ.ดงหลวง มี 3778
สสอ.คำชะอี มี 4478
สสอ.หนองสูง มี 3676
สสอ.หว้านใหญ่ มี 4040
รพ.มุกดาหาร มี 3457
รพ.นิคมคำสร้อย มี 3716
รพ.ดอนตาล มี 4488
รพ.ดงหลวง มี 3640
รพ.คำชะอี มี 4835
รพ.หว้านใหญ่ มี 3656
รพ.หนองสูง มี 3656
รพ.มุกอินเตอร์ มี 497
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 283