Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลให้บริการ PCU
ข้อมูลประชากร PCU
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet วาระการประชุมหัวหน้าฝ่าย
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
    ปี2552
    ปี2553
    ปี2554
ระบบรายงานการประชุม
    ประชุม คปสจ.
    ประชุม คปสอ.
    ประชุม ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระบบรับ - ส่งรายงาน
รับส่งรายงาน 504505
ระบบเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า
ระบบรายงานระบาดวิทยา (R506)
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2556
KPI Template ประจำปี 2556
สถานที่ผลิตอาหารปี2555
สถานที่ผลิตอาหารปี2557
สถานประกอบการร้ายขายยา
ร้านอาหารได้มาตรฐาน
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาต่างๆ
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
ฟอร์มขออนุมัติงานประกัน
บันทึกการพัฒนาอบรม
ข่าวการฝึกอบรม
คู่มือหนังสือราชการ
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

สสอ.เมือง
สสอ.นิคมคำสร้อย
สสอ.ดงหลวง
รพ.นิคมคำสร้อย
รพ.คำชะอี
รพ.หนองสูง
รพ.หว้านใหญ่
รพ.สต.คำชะอี
ฝ่ายควบคุมโรคทั่วไป
รพ.สต.ป่งขาม
รพ.สต.บ้านหนองแวง
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
ไม่มีข้อมูลภารกิจเร่งด่วน
5839 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย [ บุคลากร 19 พ.ย. 57 ] 7
5838 โรงพยาบาลคำชะอี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม 1 ยูนิต [ พัสดุ 19 พ.ย. 57 ] 7
5837 ขอเชิญอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฉุกเฉิน [ ส่งเสริมสุขภาพ 18 พ.ย. 57 ] 9
5836 ขอเชิญอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพพยาบาลเวชปฏิบัติในการรักษาโรคเบื้องต้นฯ [ ส่งเสริมสุขภาพ 18 พ.ย. 57 ] 9
5833 การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนฯ ปี 2558 [ ส่งเสริมสุขภาพ 14 พ.ย. 57 ] 10
5832 เชิญอบรมพัฒนาการเด็ก Development and EQ [ ส่งเสริมสุขภาพ 14 พ.ย. 57 ] 14
5831 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (สุจงรัก) [ บุคลากร 12 พ.ย. 57 ] 8
5830 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกคนไข้นอก(O.P.D) รพ.หว้านใหญ่ [ พัสดุ 11 พ.ย. 57 ] 14
5829 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสูง [ พัสดุ 11 พ.ย. 57 ] 6
5822 รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ [ บุคลากร 11 พ.ย. 57 ] 11
ดูข่าวเก่า
5834 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง [ รพ.ดงหลวง 17 พ.ย. 57 ] 11
5821 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรมสำหรับโรงพยาบาลชุมชน [ รพ.คำชะอี 10 พ.ย. 57 ] 9
5812 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รพ.ดอนตาล จำนวน 4 รายการ [ รพ.ดอนตาล 05 พ.ย. 57 ] 9
5769 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ส้วม HAS [ รพ.หว้านใหญ่ 10 ต.ค. 57 ] 29
5713 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง และซื้อครุภัณฑ์ คพสอ.ดอนตาล (แก้ไข) [ รพ.ดอนตาล 14 ก.ย. 57 ] 11
5712 แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง และซื้อครุภัณฑ์ รพ.ดอนตาล/รพ.สต.เครือข่าย [ รพ.ดอนตาล 14 ก.ย. 57 ] 12
5709 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลคำชะอี [ รพ.คำชะอี 11 ก.ย. 57 ] 13
5700 สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอาคาร [ รพ.คำชะอี 05 ก.ย. 57 ] 8
5688 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฐมพยาบาล สำหรับ รพ.สต [ รพ.คำชะอี 02 ก.ย. 57 ] 36
5678 ข้อมูลพยาบาลเวชปฏิบัติ57 [ รพ.ดงหลวง 29 ส.ค. 57 ] 14
ดูข่าวเก่า
5843 ม.แม่ฟ้าหลวง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการความก้าวหน้าทางกายภาพบำบัด [ พัฒนาบุคลากร 21 พ.ย. 57 ] 5
5842 ม.ขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ [ พัฒนาบุคลากร 21 พ.ย. 57 ] 5
5841 ม.ศิลปากร เชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมฯ [ พัฒนาบุคลากร 21 พ.ย. 57 ] 3
5840 สภาเทคนิคการแพทย์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมฯ [ พัฒนาบุคลากร 21 พ.ย. 57 ] 2
5828 มรภ.สวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมฯ [ พัฒนาบุคลากร 11 พ.ย. 57 ] 3
5827 รพ.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม [ พัฒนาบุคลากร 11 พ.ย. 57 ] 5
5826 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ประชาสัมพันธ์การอบรมแพทย์ฯ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน [ พัฒนาบุคลากร 11 พ.ย. 57 ] 14
5825 ศูนย์สิรินธร ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดฯ [ พัฒนาบุคลากร 11 พ.ย. 57 ] 5
5824 มข. รับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ [ พัฒนาบุคลากร 11 พ.ย. 57 ] 16
5823 วพบ.บรมราชชนนีพะเยา ขอเชิญประชุมวิชาการและคืนสู่เหง้า [ พัฒนาบุคลากร 11 พ.ย. 57 ] 2
ดูข่าวเก่า
5839 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย [ บุคลากร 19 พ.ย. 57 ] 7
5831 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (สุจงรัก) [ บุคลากร 12 พ.ย. 57 ] 8
5822 รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ [ บุคลากร 11 พ.ย. 57 ] 11
5790 ประกาศรับย้ายนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) [ บุคลากร 28 ต.ค. 57 ] 17
5789 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ปรารถนา) [ บุคลากร 27 ต.ค. 57 ] 5
5783 รับสมัครผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 อัตรา [ บุคลากร 15 ต.ค. 57 ] 48
5770 ประกาศรายชื่อผุ้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(สีสังวาล) [ บุคลากร 10 ต.ค. 57 ] 43
5735 เลื่อนวันประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ [ บุคลากร 07 ต.ค. 57 ] 45
5727 ให้ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างนักเรียนทุน เพื่อประกอบการเลื่อนค่าจ้างปี 57 [ บุคลากร 25 ก.ย. 57 ] 24
5714 ขึ้นบัญชีพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา [ บุคลากร 15 ก.ย. 57 ] 72
ดูข่าวเก่า
5838 โรงพยาบาลคำชะอี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม 1 ยูนิต [ พัสดุ 19 พ.ย. 57 ] 7
5830 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกคนไข้นอก(O.P.D) รพ.หว้านใหญ่ [ พัสดุ 11 พ.ย. 57 ] 14
5829 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสูง [ พัสดุ 11 พ.ย. 57 ] 6
5814 โรงพยาบาลหนองสูง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ [ พัสดุ 06 พ.ย. 57 ] 9
5811 ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน(เพิ่มเติม) จำนวน 4 ชุด [ พัสดุ 03 พ.ย. 57 ] 12
5810 ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 4 ชุด [ พัสดุ 03 พ.ย. 57 ] 10
5788 ประกาศร่าง TOR ยูนิตทำฟัน [ พัสดุ 22 ต.ค. 57 ] 6
5787 โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน [ พัสดุ 21 ต.ค. 57 ] 57
5786 โรงพยาบาลหว้านใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง [ พัสดุ 21 ต.ค. 57 ] 37
5782 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ไม่รวมรางระบายน้ำและไหล่ทาง สสอ.ดงหลวง [ พัสดุ 14 ต.ค. 57 ] 23
ดูข่าวเก่า
5835 Coverage11_57 [ ประกันสุขภาพ 18 พ.ย. 57 ] 11
5751 แก้ไข สรุปข้อมูลลงทะเบียนแยกรายสถานบริการ_2007 [ ประกันสุขภาพ 09 ต.ค. 57 ] 51
5736 Coverage10_2557 [ ประกันสุขภาพ 09 ต.ค. 57 ] 86
5730 เอกสารบรรยาย CMI (สมมิตร) [ ประกันสุขภาพ 26 ก.ย. 57 ] 22
5728 เอกสารประกอบการประชุมฯ วันที่ 26 กันายน 2557 รร.พลอย [ ประกันสุขภาพ 26 ก.ย. 57 ] 33
5707 coverage09_57 [ ประกันสุขภาพ 09 ก.ย. 57 ] 83
5655 "วารสารก้าวใหม่"ก้าวที่ท้าทาย ของระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉินไทย [ ประกันสุขภาพ 15 ส.ค. 57 ] 6
5643 Coverage08_2557 [ ประกันสุขภาพ 13 ส.ค. 57 ] 38
5588 Coverage07_2557 [ ประกันสุขภาพ 15 ก.ค. 57 ] 48
5587 สรุปการประชุมงานต่างด้าว2 [ ประกันสุขภาพ 09 ก.ค. 57 ] 5
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< พฤศจิกายน2557 >>
พฤ
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
 
........วันนี้ไม่มีกิจกรรม........

 
     
แผนงาน :รายละเอียดจัดทำคำของบลงทุนปี 59 โหลดใน LOCKER ทุกหน่วย
วันที่ส่งข้อความ : 10 พ.ย. 57
แผนงาน :ให้ทุกหน่วยจัดทำคำของบลงทุนปี 59 ส่ง สสจ.มห.ภายใน 12 พย 57 เวลา 12.00 น.
วันที่ส่งข้อความ : 10 พ.ย. 57
พิลัยพร :ส่งสรุปงานคบส57ให้คุณมังกรที่lockerสสจ
วันที่ส่งข้อความ : 05 พ.ย. 57
สสอ.ดงหลวง :ส่งโครงการแก้ไขให้ป้าต๊อกแล้วนะคะ
วันที่ส่งข้อความ : 21 ต.ค. 57
งานยาเสพติด/กุ๊กไก่ :สำหรับช่องทางLineผู้รับผิดชอบงานได้ยกเลิกaccountเรียบร้อยแล้ว
วันที่ส่งข้อความ : 21 ต.ค. 57

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 7426
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 3517
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 2779
สสอ.ดอนตาล มี 12587
สสอ.ดงหลวง มี 2889
สสอ.คำชะอี มี 3492
สสอ.หนองสูง มี 2816
สสอ.หว้านใหญ่ มี 3121
รพ.มุกดาหาร มี 2604
รพ.นิคมคำสร้อย มี 2780
รพ.ดอนตาล มี 3533
รพ.ดงหลวง มี 2712
รพ.คำชะอี มี 3793
รพ.หว้านใหญ่ มี 2748
รพ.หนองสูง มี 2748
รพ.มุกอินเตอร์ มี 412
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 245


สำนักงานสาธารณสุจจังหวัดมุกดาหารร่วมงานออกร้านงานกาชาดและงานประจำปี จังหวัดมุกดาหารปี2556
.................................


ภาพการประกวดธิดากาชาดในงานประจำปี2556 (วันที่ 15 มกราคม 2556)
.................................


งานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่ สสจ.มุกดาหาร วันที่ 3 มกราคม 2556
.................................


งาน 9 เมษายน 2555
.................................

ดูรูปกิจกรรมเก่า

เข้าเว็บไซต์สหรกณ์ออมทรัพย์