Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2557
    ปี 2556
    ปี 2555
    ปี 2554
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
ระบบรายงานการประชุม
TO BE NUMBER ONE MUKDAHAN
MBDS MUKDAHAN
รับส่งรายงาน 504505
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2558
KPI Template ประจำปี 2558
WEB RX Mukdahan
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2558
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2559
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอด และลากิจ
แบบใบลาอุปสมบท
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบลาไปต่างประเทศ
แบบใบยกเลิกวันลา
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
แบบฟอร์มบันทึกขอบ้านพัก.ใบคำร้องขอเข้าพักในอาคารบ้านพัก
ใบแจ้งซ่อม
แบบฟอร์มบันทึกตกลงจ้าง
แบบฟอร์มบันทึกตกลงซื้อ
แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ.ใบเบิก.แบบเก็บข้อมูล ITA
แบบฟอร์มใบเบิก
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้โทรศัพท์ทางไกล(งานพัสดุ)
ใบยืมพัสดุ
ฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงานต่าง ๆ
แบบฟอร์มใบคำร้องขอเข้าพักในอาคารบ้านพัก
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
บันทึกขอถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติยืมเงินสวัสดิการ
ขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการ
การอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ
การเปลียนตรวจเวรยามรักษาสถานที่ราชการ
ชำระหนี้เงินยืม
เบิก คชจ ไปราชการ
แบบฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกค่าศึกษาบุตร
`ใบมอบฉันทะ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
เบิก คชจ รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
ส่งหลักฐานเบิก
สัญญายืมเงิน
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงบัญชี
ตัวอย่างแบบฟอร์มการบริหารการจัดชื้อจัดจ้างพัสดุ
ฟอร์มรายงานการประชุม
แบบฟอร์มและตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สิน
รหัสครุภัณฑ์
สรุปย่อกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

รพ.สต.บ้านหนองแวง

รพ.นิคมคำสร้อย
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
8086 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ [ 18 ม.ค. 62 ] 1
8049 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (พัชรีญา) [ บุคลากร 11 ม.ค. 62 ] 27
8027 คุณสมบัติของผู้สมัครฯ ใบขอย้าย ใบสมัครฯ [ บุคลากร 07 ม.ค. 62 ] 11
8023 เผยแพร่คำสั่งคณะทำงานพัฒนาระบบธรรมาภิบาล สสอ.ดงหลวง [ 04 ม.ค. 62 ] 12
8021 ประกาศการวางระบบในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง ปี62 สสอ เมือง [ 04 ม.ค. 62 ] 10
8012 คำสั่งคณะทำงานพัฒนาระบบธรรมาภิบาบ สสอ หว้านใหญ่ [ 03 ม.ค. 62 ] 14
8008 คำสั่ง สสอ เมือง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบธรรมาภิบาล ปี62 [ 03 ม.ค. 62 ] 14
8007 ประกาศเจตจำนงการบริหารการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตฯสสอ เมืองฯ [ 03 ม.ค. 62 ] 4
8005 วิเคราะห์แผนจัดซื้อจัดจ้างปี61สสอ ดอนตาล [ นิติกร 02 ม.ค. 62 ] 18
7992 ปฏิทินขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามการทุจริต มอบภารกิจ/ITAสสจ มุกปีงบ62 [ นิติกร 29 ธ.ค. 61 ] 4
ดูข่าวเก่า
8085 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.หว้านใหญ่ 18 ม.ค. 62 ] 1
8084 แบบวิเคราะห์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 [ รพ.ดอนตาล 17 ม.ค. 62 ] 5
8032 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ รพ.หว้านใหญ่ 09 ม.ค. 62 ] 1
8031 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ รพ.หว้านใหญ่ 09 ม.ค. 62 ] 2
8030 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.หว้านใหญ่ 08 ม.ค. 62 ] 4
8028 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.หว้านใหญ่ 08 ม.ค. 62 ] 5
8026 ประกาศเผยเผยแพร่แผน [ รพ.หว้านใหญ่ 07 ม.ค. 62 ] 3
8025 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 [ สสอ.ดงหลวง 04 ม.ค. 62 ] 8
8024 ประกาศการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ สสอ.ดงหลวง 04 ม.ค. 62 ] 6
8022 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561(สสอ.ดงหลวง) [ สสอ.ดงหลวง 04 ม.ค. 62 ] 8
ดูข่าวเก่า
8083 สำเนาหนังสือสำนักบริการวิชาการ ม.ศิลปากร 5 ฉบับ [ พัฒนาบุคลากร 17 ม.ค. 62 ] 5
8082 การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน [ พัฒนาบุคลากร 17 ม.ค. 62 ] 1
8081 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำเดือน มี.ค 2562 [ พัฒนาบุคลากร 17 ม.ค. 62 ] 4
8080 อบรมแพทย์หลักสูตร เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฎิบัติงาน [ พัฒนาบุคลากร 17 ม.ค. 62 ] 4
8079 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปี 2562 [ พัฒนาบุคลากร 17 ม.ค. 62 ] 2
8078 ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารรามคำแหง [ พัฒนาบุคลากร 17 ม.ค. 62 ] 8
8077 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ [ พัฒนาบุคลากร 17 ม.ค. 62 ] 4
8076 สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อใน รพ.ระดับชาติ ครั้งที่16 [ พัฒนาบุคลากร 16 ม.ค. 62 ] 14
8075 การสรรหาศัลยแพทย์ดีเด่นของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ปี2562 [ พัฒนาบุคลากร 16 ม.ค. 62 ] 10
8074 ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ [ พัฒนาบุคลากร 16 ม.ค. 62 ] 3
ดูข่าวเก่า
8049 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (พัชรีญา) [ บุคลากร 11 ม.ค. 62 ] 27
8027 คุณสมบัติของผู้สมัครฯ ใบขอย้าย ใบสมัครฯ [ บุคลากร 07 ม.ค. 62 ] 11
7965 ประกาศรายชื่อ ลจ.ชั่วคราวที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ พกส. [ บุคลากร 24 ธ.ค. 61 ] 38
7963 แนบท้ายประกาศรายชื่อลูกจ้างที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสู่ พกส. [ บุคลากร 19 ธ.ค. 61 ] 15
7962 ประกาศรายชื่อ ลจ.ชั่วคราวที่ได้เข้ารับการประเมินสู่ พกส. [ บุคลากร 19 ธ.ค. 61 ] 24
7920 แนบท้ายประกาศ ลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่ พกส. [ บุคลากร 12 ธ.ค. 61 ] 18
7919 รับสมัคร ลจ.ชั่วคราว(รายเดือน) เข้าสู่ พกส. [ บุคลากร 12 ธ.ค. 61 ] 34
7869 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อขอรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง(ณัฐริยา) [ บุคลากร 03 ธ.ค. 61 ] 21
7833 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ บุคลากร 22 ต.ค. 61 ] 18
7804 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อขอรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง(บุญมี) [ บุคลากร 08 ต.ค. 61 ] 12
ดูข่าวเก่า
7981 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2561 [ พัสดุ 28 ธ.ค. 61 ] 11
7980 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 [ พัสดุ 28 ธ.ค. 61 ] 20
7924 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ [ พัสดุ 17 ธ.ค. 61 ] 8
7866 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกพิเศษ16 เตียง รพ.หนองสูง [ พัสดุ 21 พ.ย. 61 ] 3
7862 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้องฯ รพ.นิคมคำสร้อย [ พัสดุ 16 พ.ย. 61 ] 3
7858 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ [ พัสดุ 08 พ.ย. 61 ] 7
7854 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุฯ [ พัสดุ 05 พ.ย. 61 ] 26
7841 ประกาศขายทอดตลาด [ พัสดุ 26 ต.ค. 61 ] 30
7840 ร่างประกาศและเอกสารการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ [ พัสดุ 26 ต.ค. 61 ] 41
7829 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัญฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ พัสดุ 19 ต.ค. 61 ] 15
ดูข่าวเก่า
8029 Coverage12_2561 [ ประกันสุขภาพ 08 ม.ค. 62 ] 10
7916 Coverage11_2561 [ ประกันสุขภาพ 06 ธ.ค. 61 ] 7
7868 คู่มือแนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพเวชระเบียน ฉ ปรับปรุง2557 [ ประกันสุขภาพ 30 พ.ย. 61 ] 12
7855 Coverage10_2561 [ ประกันสุขภาพ 07 พ.ย. 61 ] 11
7801 Coverage09_2561 [ ประกันสุขภาพ 05 ต.ค. 61 ] 19
7738 Coverage08_2561 [ ประกันสุขภาพ 05 ก.ย. 61 ] 13
7695 coverage06_2561 [ ประกันสุขภาพ 07 ก.ค. 61 ] 53
7628 coverage05_2561 [ ประกันสุขภาพ 10 มิ.ย. 61 ] 29
7510 coverage04_2561 [ ประกันสุขภาพ 07 พ.ค. 61 ] 27
7491 coverage03_2561 [ ประกันสุขภาพ 10 เม.ย. 61 ] 20
ดูข่าวเก่า
8005 วิเคราะห์แผนจัดซื้อจัดจ้างปี61สสอ ดอนตาล [ นิติกร 02 ม.ค. 62 ] 18
7992 ปฏิทินขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามการทุจริต มอบภารกิจ/ITAสสจ มุกปีงบ62 [ นิติกร 29 ธ.ค. 61 ] 4
7964 เผยแพร่แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต สสจ มุก ปีงบ62 [ นิติกร 23 ธ.ค. 61 ] 12
7921 ไฟล์คู่มือประเมิน ITAปีงบ62โดย ศปท สธ และแบบEBIT62 [ นิติกร 12 ธ.ค. 61 ] 25
7838 สรุปจัดการร้องเรียนภาพรวม สสจ มุกรอบ 12เดือนปี61 [ นิติกร 24 ต.ค. 61 ] 12
7837 สรุปจัดการร้องเรียน สสจ มุกดาหาร รอบ 12 เดือน รายหน่วยงาน [ นิติกร 24 ต.ค. 61 ] 8
7720 ไฟล์ ศปท สธ จัดอบรม30สค61 การจัดทำแผนป้องกันทุจริต [ นิติกร 31 ส.ค. 61 ] 14
7613 เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร [ นิติกร 30 พ.ค. 61 ] 19
7509 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสจ มุกดาหาร ปี2561 [ นิติกร 05 พ.ค. 61 ] 4
7508 คู่มือจัดการร้องเรียน สสจ มุกดาหาร ปี 2561 [ นิติกร 05 พ.ค. 61 ] 20
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< มกราคม2562 >>
พฤ
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
  ห้องประชุม ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด
ห้องประชุม 1 รับนิสิตทันตแพทย์ มศว.
ห้องประชุม 1 ปรระชุมค่าตอบแทนตามผลงานการปฎิบัติงาน
ห้องประชุม 4 ประชุมผู้แทน ผอ.รพ.สต./หัวหน้ากลุ่มงานเวชฯ ใน รพ.
ห้องประชุม 6 จัดทำ ppt นำเสนอรับตรวจราชการ รอบ 1 ปี 62

 
     

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 8877
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 4439
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 3640
สสอ.ดอนตาล มี 13630
สสอ.ดงหลวง มี 3753
สสอ.คำชะอี มี 4450
สสอ.หนองสูง มี 3648
สสอ.หว้านใหญ่ มี 4014
รพ.มุกดาหาร มี 3435
รพ.นิคมคำสร้อย มี 3690
รพ.ดอนตาล มี 4462
รพ.ดงหลวง มี 3613
รพ.คำชะอี มี 4809
รพ.หว้านใหญ่ มี 3627
รพ.หนองสูง มี 3627
รพ.มุกอินเตอร์ มี 489
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 277