Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2557
    ปี 2556
    ปี 2555
    ปี 2554
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
ระบบรายงานการประชุม
TO BE NUMBER ONE MUKDAHAN
MBDS MUKDAHAN
รับส่งรายงาน 504505
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2558
KPI Template ประจำปี 2558
WEB RX Mukdahan
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2558
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2559
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอด และลากิจ
แบบใบลาอุปสมบท
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบลาไปต่างประเทศ
แบบใบยกเลิกวันลา
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
แบบฟอร์มบันทึกขอบ้านพัก.ใบคำร้องขอเข้าพักในอาคารบ้านพัก
แบบฟอร์มบันทึกตกลงจ้าง
แบบฟอร์มบันทึกตกลงซื้อ
แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ.ใบเบิก.แบบเก็บข้อมูล ITA
แบบฟอร์มใบเบิก
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้โทรศัพท์ทางไกล(งานพัสดุ)
ใบยืมพัสดุ
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
บันทึกขอถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติยืมเงินสวัสดิการ
ขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการ
การอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ
การเปลียนตรวจเวรยามรักษาสถานที่ราชการ
แบบฟอร์มและตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สิน
รหัสครุภัณฑ์
สรุปย่อกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

รพ.สต.บ้านหนองแวง

รพ.นิคมคำสร้อย
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
7044 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว [ บุคลากร 17 ส.ค. 60 ] 25
7043 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมพิเศษการกุศลเพื่อผู้สูงอายุ [ ส่งเสริมสุขภาพ 11 ส.ค. 60 ] 14
7042 การเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากประสบอุบัติเหตุฯ [ ส่งเสริมสุขภาพ 10 ส.ค. 60 ] 3
7041 รับสมัครฯ เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง นวก.สธ.เชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) [ บุคลากร 10 ส.ค. 60 ] 44
7040 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ [ บุคลากร 09 ส.ค. 60 ] 56
7039 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ [ บุคลากร 08 ส.ค. 60 ] 25
7037 การพยาบาลหอผู้ป่วย [ ส่งเสริมสุขภาพ 04 ส.ค. 60 ] 20
7036 เดินวิ่งมาราธอน [ ส่งเสริมสุขภาพ 04 ส.ค. 60 ] 4
7035 เสนอชื่อผู้หญิงเก่ง [ ส่งเสริมสุขภาพ 04 ส.ค. 60 ] 19
7034 มช จัดประชุมวิชาการ [ ส่งเสริมสุขภาพ 31 ก.ค. 60 ] 10
ดูข่าวเก่า
7033 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2 [ รพ.ดงหลวง 27 ก.ค. 60 ] 10
7011 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เลขที่ 02/2560) [ รพ.ดอนตาล 30 มิ.ย. 60 ] 6
7010 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เลขที่ 01/2560) [ รพ.ดอนตาล 30 มิ.ย. 60 ] 6
6999 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข [ รพ.ดงหลวง 26 มิ.ย. 60 ] 25
6996 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามเอกสาร 02/2560 [ รพ.ดงหลวง 20 มิ.ย. 60 ] 2
6989 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขฯ [ รพ.ดงหลวง 15 มิ.ย. 60 ] 7
6982 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.หว้านใหญ่ 05 มิ.ย. 60 ] 36
6979 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ รพ.คำชะอี 02 มิ.ย. 60 ] 42
6978 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด [ รพ.หว้านใหญ่ 02 มิ.ย. 60 ] 21
6976 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ รพ.ดงหลวง 31 พ.ค. 60 ] 16
ดูข่าวเก่า
7018 อบรมหลักสูตรความรู้เรื่องยาเคมีบำบัดสำหรับเภสัชกร [ พัฒนาบุคลากร 13 ก.ค. 60 ] 2
6997 รับสมัครแพทย์เข้าศึกษาอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561 [ พัฒนาบุคลากร 23 มิ.ย. 60 ] 1
6977 อบรมหลักสูตรระยะสั้นสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2560 [ พัฒนาบุคลากร 01 มิ.ย. 60 ] 1
6967 อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน [ พัฒนาบุคลากร 23 พ.ค. 60 ] 15
6927 การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ประจำปี 2560 [ พัฒนาบุคลากร 23 มี.ค. 60 ] 2
6926 การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [ พัฒนาบุคลากร 23 มี.ค. 60 ] 13
6925 อบรมหลักสูตรพยาบาลระยะสั้นเฉพาะทาง นานาชาติ ครั้งที่ 16 [ พัฒนาบุคลากร 23 มี.ค. 60 ] 13
6924 อบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ [ พัฒนาบุคลากร 23 มี.ค. 60 ] 9
6923 อบรมหลักสูตรการอัลตร้าซาวด์เพื่อการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีสำหรับแพทย์ทั่วไป [ พัฒนาบุคลากร 23 มี.ค. 60 ] 24
6922 อบรมหลักสูตรการเสริมพลังเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจฯ [ พัฒนาบุคลากร 23 มี.ค. 60 ] 12
ดูข่าวเก่า
7044 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว [ บุคลากร 17 ส.ค. 60 ] 25
7041 รับสมัครฯ เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง นวก.สธ.เชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) [ บุคลากร 10 ส.ค. 60 ] 44
7040 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ [ บุคลากร 09 ส.ค. 60 ] 56
7039 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ [ บุคลากร 08 ส.ค. 60 ] 25
7026 รับสมัคร ผอ.รพ.สต.บ้านบากและบ้านคำพอก (นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) [ บุคลากร 19 ก.ค. 60 ] 21
7025 รับสมัครคัดเลือก ผอ รพ สต บ้านค้อ (นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) [ บุคลากร 19 ก.ค. 60 ] 13
7024 ใบขอย้าย [ บุคลากร 19 ก.ค. 60 ] 23
7023 หลักเกณฑ์การย้ายฯ [ บุคลากร 19 ก.ค. 60 ] 17
7017 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว [ บุคลากร 11 ก.ค. 60 ] 44
7014 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว [ บุคลากร 06 ก.ค. 60 ] 48
ดูข่าวเก่า
6988 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์9รายการโรงพยาบาลหว้านใหญ่ [ พัสดุ 09 มิ.ย. 60 ] 36
6984 ประกาศขายทอดตลาด [ พัสดุ 07 มิ.ย. 60 ] 31
6950 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อมปี 60 ปรับใหม่ โรงพยาบาลหว้านใหญ่ [ พัสดุ 24 เม.ย. 60 ] 31
6947 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ปีงบ 2560 โรงพยาบาลคำชะอี [ พัสดุ 11 เม.ย. 60 ] 25
6944 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบรายจ่ายปี60โรงพยาบาลหนองสูง [ พัสดุ 07 เม.ย. 60 ] 26
6942 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ปีงบ 2560 รพดงหลวง [ พัสดุ 03 เม.ย. 60 ] 9
6908 เวียนเพื่อศึกษา พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ฉบับใหม่ [ พัสดุ 22 มี.ค. 60 ] 20
6906 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวครั้งที่2โรงพยาบาลหว้านใหญ่ [ พัสดุ 21 มี.ค. 60 ] 18
6904 ร่างคู่มือมาตรฐาน 5 ส สสจ.มห [ พัสดุ 20 มี.ค. 60 ] 4
6902 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อมปี 2560 โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย [ พัสดุ 19 มี.ค. 60 ] 16
ดูข่าวเก่า
7038 coverage07_60 [ ประกันสุขภาพ 07 ส.ค. 60 ] 10
7015 coverage06_60 [ ประกันสุขภาพ 07 ก.ค. 60 ] 8
6983 coverage05_60 [ ประกันสุขภาพ 06 มิ.ย. 60 ] 16
6960 coverage04_60 [ ประกันสุขภาพ 09 พ.ค. 60 ] 14
6943 coverage03_60 [ ประกันสุขภาพ 07 เม.ย. 60 ] 31
6886 coverage02_60 [ ประกันสุขภาพ 08 มี.ค. 60 ] 29
6856 coverage01_60 [ ประกันสุขภาพ 09 ก.พ. 60 ] 22
6826 แจ้งรายชื่ผู้เข้ารับอบรมฯ [ ประกันสุขภาพ 20 ม.ค. 60 ] 9
6815 coverage12_59 [ ประกันสุขภาพ 09 ม.ค. 60 ] 34
6796 coverage11_59 [ ประกันสุขภาพ 09 ธ.ค. 59 ] 36
ดูข่าวเก่า
6998 ไฟลบรรยายกฎหมาย21ถึง23มิย60 ณ เดอะกรีนเนอรี่ เขาใหญ่ [ นิติกร 24 มิ.ย. 60 ] 17
6990 แนวทาง เกณฑ์ คัดเลือกบุคคล หน่วยงาน เรื่องเล่า ปี60 สสจ มุกดาหาร [ นิติกร 16 มิ.ย. 60 ] 28
6971 เผยแพร่ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ PPT ถอดประสบการณ์จัดอบรม 23พค60 [ นิติกร 24 พ.ค. 60 ] 17
6964 เผยแพร่ประกาศมาตรการ 4 ด้าน สสจ มุกดาหารปี 2560 [ นิติกร 20 พ.ค. 60 ] 6
6963 เอกสารประกอบรณรงค์จิตสำนึกดีเริ่มที่ตัวเรา สสจ มุกดาหารต้านโกง [ นิติกร 15 พ.ค. 60 ] 13
6961 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการฯ(สไลด์ อ สุรชัย นิติกร ชนพ สวค สป) [ นิติกร 10 พ.ค. 60 ] 8
6955 สรุปผลงานรับตรวจราชการกรณีปกติรอบที่ 1 มค 2560 [ นิติกร 02 พ.ค. 60 ] 4
6954 เผยแพร่ข้อมูลจัดการเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2560 [ นิติกร 27 เม.ย. 60 ] 27
6952 เผยแพร่อำนาจบทบาทหน้าที่ สสจ มุกดาหาร ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2552 [ นิติกร 25 เม.ย. 60 ] 10
6951 เผยแพร่คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียน สสจ มุกดาหาร ปี 2560 [ นิติกร 24 เม.ย. 60 ] 18
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< สิงหาคม2560 >>
พฤ
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
  ห้องประชุม 1 ประชุมประเมิน MOPH ITA/ทบทวนปัญหาอุปสรรค/วิเคราะห์แผนป้องกันทุจริตปี2560
ห้องประชุม 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
ห้องประชุม 4 ประชุมคณะทำงาน CHRO

 
     

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 8787
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 4347
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 3553
สสอ.ดอนตาล มี 13539
สสอ.ดงหลวง มี 3666
สสอ.คำชะอี มี 4354
สสอ.หนองสูง มี 3563
สสอ.หว้านใหญ่ มี 3929
รพ.มุกดาหาร มี 3352
รพ.นิคมคำสร้อย มี 3603
รพ.ดอนตาล มี 4371
รพ.ดงหลวง มี 3526
รพ.คำชะอี มี 4722
รพ.หว้านใหญ่ มี 3542
รพ.หนองสูง มี 3542
รพ.มุกอินเตอร์ มี 474
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 264