• Read More นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมและให้นโยบายเจ้าหน้าที
  • Read More สสจ.มุกดาหารร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรม
  • Read More สสจ.มุกดาหาร ร่วมถวายพระพรอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  • Read More เฉลิมพระชนมายุ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
  • Read More สสจ.มุกดาหาร ต้อนรับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดคนใหม่

 

ระบบรายงานบริการสาธารณสุขมุกดาหาร