ประชุมคณะทำงาน EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10

รายละเอียด : เครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ 40 คน
วันที่ : อังคาร, 26 ตุลาคม, 2021
เวลา : 13:30-16:00
ระบุเวลา: 150 นาที
ประเภท : พุทธรักษา (111)
ผู้บันทึก : ศูนย์สนับสนุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ปรับปรุง : อังคาร, 26 ตุลาคม, 2021 14:20
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร