ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
สิงหาคม 2021
พฤ
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
ตุลาคม 2021
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

กันยายน 2021

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: พุทธรักษา (111) : ประตูคูณ (112) : สหกรณ์ (113) : ราชาวดี (121) : การบูร (221) : ลีลาวดี (231) : ทานตะวัน (241) : ดาวเรือง (242 vdo conferance)
พฤ
      01
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมกัญชง อย
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมกัญชง อย
9» ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจ.มหห้องประชุม.ศาลากลาง
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมเตรียมงานเกษียณราชการ
คลิกดูรายละเอียด 13» ชี้แจงการเบิกจ่ายเงินงบกลาง
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม HRD
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(โควิด-19)
02
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กวป.
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม EOC โควิด19 สนง.สสจ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม eoc เขต
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(โควิด-19)
03
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบปร
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม EOC โควิด19 สนง.สสจ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมกลุ่มงาน NCD
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(โควิด-19)
04
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(โควิด-19)
05
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(โควิด-19)
06
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด คัดเลือกคกก.หมอพื้นบ้าน
คลิกดูรายละเอียด 9» เปิดซองซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฯ
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(โควิด-19)
07
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบพนักงานราชการ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมบรรจุข้าราชการ
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม EOC โควิด19 สนง.สสจ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(โควิด-19)
08
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนา HR เขต 10
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพิจารณางบค่าเสื่อม
คลิกดูรายละเอียด 8» MCH BOARD เขต 10
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมพิจารณางบค่าเสื่อม
9» ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจ.มหห้องประชุม.ศาลากลาง
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(โควิด-19)
09
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม.
คลิกดูรายละเอียด ประชุม HR school
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม คกก service plan สาขาสุขภาพช่องปาก 2564 15 คน
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมเครื่อข่ายนักยุทธศาสตร์
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(โควิด-19)
10
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกรรมการดำเนินงาน สอ.สสจ.มุกดาหารฯ จำนวน 20 คน
คลิกดูรายละเอียด ประชุมโครงการราชภัณฑ์ปันสุข
คลิกดูรายละเอียด ประชุม HR school
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(โควิด-19)
11
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
สรรหาพนักงานราชการทั่วชั้นล่างตึก
8» สถานที่จัดสอบผู้ควบคุมการผลิตอาหารชั้นล่างตึก
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(โควิด-19)
12
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
13
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 10
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุมติดตามความก้าวหน้าคลินิกกัญชาทางการแพทย์
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม EOC โควิด19 สนง.สสจ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะทำงานพิจารณางบค่าเสื่อม เขตสุขภาพที่ 10
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(โควิด-19)
14
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด ประชุมสรุปตรวจราชการ ผ่านระบบ
คลิกดูรายละเอียด ประชุม CFO เขต
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบพนักงานราชการ (คอมพิวเตอร์)
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม EOC โควิด19 สนง.สสจ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 12» ตรวจรับครุภัณฑ์
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลครั้งที่7/2564
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมงานส่งเสริมสุขภาพ
คลิกดูรายละเอียด 15» ประชุมบริหารวัคซีนกระทรวงสาธารณสุข
15
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด ประชุมขับเคลื่อนธรรมนูญโควิดจังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด ประชุมขับเคลื่อนงานแพทย์แผนไทยและพิธีแสดงมุทิตาจิต
คลิกดูรายละเอียด ประชุมสหกรณ์ฯ เรื่องประกันชีวิตกุล่มสมาชิกฯ จำนวน 10 คน
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการอุบัติเหตุ
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุมPPA:ซึมเศร้า จิตเวชวัยรุ่น /ธิดา
9» ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจ.มหห้องประชุม.ศาลากลาง
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(โควิด-19)
16
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด ประชุมสรุปผลงานประจำปี 2564
คลิกดูรายละเอียด ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการการฝึกซ้อมการจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฯ
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมงบ PPA 2565 (รอบที่ 3)
คลิกดูรายละเอียด 14» ประชุมกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ จพ.สธ.+จพ.ธุรการ
17
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด ประชุมสรุปผลงานประจำปี 2564
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการการฝึกซ้อมการจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฯ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการการฝึกซ้อมการจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขภายใต้ระบบบัญชากา
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมโฆษณาสถานพยาบาล
18
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
19
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
20
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด ประชุมตรวจสอบข้อมูล งานบริหารทรัพยากรบุคคล
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมเตรียมความพร้อมสรุปผลงาน
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(โควิด-19)
21
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด (กลุ่มงานประกัน) ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมจังหวัด จำนวน 12 คน
คลิกดูรายละเอียด สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ
คลิกดูรายละเอียด ประชุม เขต 10 คนเงินของ
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุมระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ Stroke STEMI HIP fraceture
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม service plan
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ครั้งที่ 45
คลิกดูรายละเอียด 14» ประชุม ถอดบทเรียน โควิค
22
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด พิจารณาอนุญาตสถานที่ปลูกกัญชง
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนอุบัติเหตุทางถนน
คลิกดูรายละเอียด สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ
คลิกดูรายละเอียด 9» ตรวจรับเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด(Pulse Oximeter)
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(โควิด-19)
คลิกดูรายละเอียด 15» ประชุมทางไกลการบริหารวัคซีนกระทรวงสาธารณสุข
23
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกลุ่มงาน NCD
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนอุบัติเหตุทางถนน
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะทำงานบริหารกำลังคนฯ
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคพิจารณากัญชง
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมกรรมการดำเนินงาน สอ.สสจ.มุกดาหารฯ จำนวน 20 คน
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(โควิด-19)
24
วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
25
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
26
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
27
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด จัดเวทีถอดบทเรียนการดำเนินงานแม่และเด็ก
คลิกดูรายละเอียด ประชุมจัดสรรเงิน UC 65
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยการเปรียบเทียบจังหวัด ครั้งที่ 2/2564
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ครั้งที่ 46
28
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด ประชุมรับรองหมอพื้นบ้าน
คลิกดูรายละเอียด ประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพอสม.ในการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย
คลิกดูรายละเอียด (กลุ่มงานประกัน) ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ระดับประเทศ
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม EOC โควิด19 สนง.สสจ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงานEOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
29
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด ผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบ จำนวน 5 คน
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมพิจารณางบค่าเสื่อมเขต10
คลิกดูรายละเอียด 15:30» ประชุมเฝัาระวังอุทกภัย เขตสุขภาพที่ 10
30
คลิกดูรายละเอียด ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
คลิกดูรายละเอียด ผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบ จำนวน 5 คน
คลิกดูรายละเอียด อบรม อสม.ATK
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะทำงานEOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
คลิกดูรายละเอียด 9» ระเบียบวาระการประชุมกรรมการพิจารณเงินบำรุงคลินิคและการแพทย์แผนไทย
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุทบริหารจัการวัคซีนเขตสุขภาพที่10