ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กุมภาพันธ์ 2017
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
เมษายน 2017
พฤ
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

มีนาคม 2017

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: ห้องประชุม 1 : ห้องประชุม 2(ประตูคูน) : ห้องประชุม 3 : ห้องประชุม4(สหกรณ์ใช้)
พฤ
      01
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
02
คลิกดูรายละเอียด ประชุม RDU IT กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
03
คลิกดูรายละเอียด ประชุมทีมเก็บข้อมูล (นพ.จิณณพิภัทร)
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมยกร่างโครงการสมัชชาสุขภาพ
04
05
06
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ จำนวน 18 คน
คลิกดูรายละเอียด 14» ประชุมงาน คร.
คลิกดูรายละเอียด 15» ประชุมกลุ่มงาน NCD
07
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด ประาชุม สช กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมงาน สช
คลิกดูรายละเอียด 14» คัดเลือก ผอ.รพ.สต.คำชะอี
08
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเตรียมการรับเสด็จ
คลิกดูรายละเอียด สอบสัมภาษณ์พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม war room ไข้เลือดออก
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมตัวชี้วัด คณะ 3
09
คลิกดูรายละเอียด อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมระบบสุขภาพในการดำเนินงาน (พัฒนาศักยภาพบุคลากร).
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมกลั่นกรองแผน service plan
10
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการ IHR
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคกก.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
11
12
13
คลิกดูรายละเอียด 8:30» สอบพนักงานจ้างเหมาบริการ
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม CIO คณะ 3
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม คกก.ค่าตอบแทน
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการย้าย
คลิกดูรายละเอียด 14» ประชุมกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด
คลิกดูรายละเอียด 14» ประชุมกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
14
คลิกดูรายละเอียด 9» สอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ
คลิกดูรายละเอียด 13:30» คณะกรรมการค่าตอบแทนฯ
15
คลิกดูรายละเอียด จัดประชุมเครื่อข่ายแพทย์แผนไทย
คลิกดูรายละเอียด 13» VDO Conference การตรวจสอบความครบถ้วนของการจัดเก็บและส่งข้อมูล 43 แฟ้ม
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ถ่ายทอดงานให้ทีมอำเภอ ITA (EBIT)11 EB (วีรญา/รวิกร)
16
คลิกดูรายละเอียด Teleconference แพทย์แผยไทย
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานเครือข่า
17
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานฯ อาเซียน สสจ.มห
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม คกก. 5ส.
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมทีม LAB รพ.ทุกแห่ง
คลิกดูรายละเอียด 14» ประชุมกลุ่มงาน NCD
18
19
20
คลิกดูรายละเอียด ประชุมผู้รับผิดชอบงานโรคติดต่อ ครั้งที่ 4
คลิกดูรายละเอียด ประชุมผู้รับผิดชอบงานโรคติดต่อ ครั้งที่ 4
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะทำงาน CIO ระดับจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด 10» มอบนโยบายและให้โอวาสแก่นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คลิกดูรายละเอียด 14:30» ประชุม คทง.ธรรมาภิบาล/คัดเลือกคนซื่อสัตย์สุจริต ปี60
21
22
คลิกดูรายละเอียด รับทีมวิจัยชายแดน
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุมทีมวิทยากร เตรียมความพร้อมอบรม อสม.ปปช CG
23
คลิกดูรายละเอียด รับทีมวิจัยชายแดน
24
คลิกดูรายละเอียด รับทีมวิจัยชายแดน
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะกรรมการ 5 ส
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมกลุ่มงาน HR
25
26
27
28
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมผู้ประเมิน คุณภาพบัญชีและประสิทธิภาพ 6 มิติ
คลิกดูรายละเอียด 10» ชมรมสาธารณสุข จังหวัด
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะอนุกรรมการจัดเก็บรายได้
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม ทีม x-ray รพ.ทุกแห่ง
29
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม CIO คณะ 3
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการบริหารงานผู้ประกันตน จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2560
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
30
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมปรึกษาหารือเรืองโรงงานน้ำตาล
คลิกดูรายละเอียด 9» ตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายใน ปี60 รับนักวิจัย จาก รร.นรต.(งาน ITA)
31
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กวป.สสจ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด ประชุมติดตามงานสุขภาพจิตและศูนย์พึ่งได้