ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ธันวาคม 2014
พฤ
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
กุมภาพันธ์ 2015
พฤ
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

มกราคม 2015

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: ห้องประชุม 1 : ห้องประชุม 2 : ห้องประชุม 3 : ห้องประชุม4(ไกล่เกลี่ย)
พฤ
        01
02
03
04
05
คลิกดูรายละเอียด อบรม จนท.คลีนิกโรคติดต่อทางเพสสัมพันธ์และเอดส์
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมคณะทำงานพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมติดตามข้อมูลสาระสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยาการสุขภาพประเภทคลีนิคและร้านขายยา
06
คลิกดูรายละเอียด อบรม จนท.คลีนิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์
คลิกดูรายละเอียด 8» ควบคุมโรค
คลิกดูรายละเอียด 8:30» อบรม จนท.คลีนิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะทำงานกลุ่มวัย/DHS
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุม กวป
07
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมการเขียนและประเมินโครงการ
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมการเขียนและประเมินโครงการ
08
คลิกดูรายละเอียด อบรมทางไกลกลุ่มอาการโรคเข่า
คลิกดูรายละเอียด 8:30» อบรมทางไกลกลุ่มอาการโรคเกี่ยวกับเข่า
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะทำงานธิดากาชาด ของ สสจ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13:30» สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารประชุมให้ความช่วยเหลือผ้ประสบภัย
09
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญการจัดซื้อยาร่วมเขต ๑๐
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมชี้แจง แผนยุทธศาสตร์งานทันตสาธารณสุข ปี ๒๕๕๘
10
11
12
คลิกดูรายละเอียด vdo conference ค่าใช้บริการ CAT
คลิกดูรายละเอียด ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมชี้แจงแนวทางฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมภาคสนาม
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกรรมการสหกรณ์ จำนวน 16 คน
13
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกลุ่มย่อยอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกลุ่มย่อยอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
คลิกดูรายละเอียด ประชุมห้องย่อยอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
14
15
คลิกดูรายละเอียด 10» กล่มงานบริหารทั่วไปประชุมทำแฟ้มประวัติข้าราชการ
16
13»  คณะกรรมการพิจารณา มาตรา 41
17
18
19
คลิกดูรายละเอียด 8:30» อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะวิทยากรด้านการบำบัดรักษาระดับจังหวัดอำเภอและตำบล
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมเรื่องโรคติดต่อทางชายแดน
14» งานส่งเสริมสุขภาพประชุมงานกีฬาเขตบริการที่ 10
20
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม คกก.ออมสิน
14» การใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลในการดำเนินโครงการองค์กรต้นแบบไร้พุง
21
คลิกดูรายละเอียด VDO Conference เรื่องอายุคาดเฉลี่ย และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี
22
คลิกดูรายละเอียด อบรมทางไกลทฤษฏีการแพทย์แผนไทย
คลิกดูรายละเอียด 9» อบรมทางไกลการแพทย์แผนไทยว่าด้วยธาตุ42ประการ
คลิกดูรายละเอียด 15» กล่มงานยุทธศาสตร์
23
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะกรรมการ /คณะทำงานเตรียมรับการตรวจราชการ รอบ1/58
15» ฝ่ายบริหาร(งานวินัยและกฎหมาย)
24
25
26
คลิกดูรายละเอียด 14» ประชุมตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากร
27
คลิกดูรายละเอียด ประชุมโครงการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ วัณโรคดื้อยาหลายขนาน ด้วยเทคนิคทางอณูชีวว
คลิกดูรายละเอียด 8:30» งานยุทธศาสตร์ประชุมเกณฑ์ตัวชี้วัด
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมงบลงทุน
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมสัญจรเครือข่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์
28
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ศอ.ปส.จ.มห.(ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร
29
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุม กวป
30
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเตรียมงานมหกรรมแพทย์แผนไทย เขต 10
31
คลิกดูรายละเอียด ประชุมใหญ่ออมสิน