ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กันยายน 2018
พฤ
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
พฤศจิกายน 2018
พฤ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ตุลาคม 2018

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: พุทธรักษา 101 ชั้น 1 : ราชาวดี 102 ชั้น 2 : ทานตะวัน 203 ชั้น 4 : ดาวเรือง 204 ชั้น 4 (vdo conferance) : ลีลาวดี 205 ชั้น 3 : การบูร 206 ชั้น 2 : สหกรณ์ 107 ชั้น 1 : ประตูคูณ 108 ชั้น 1
พฤ
  01
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 10» VDO Conference
02
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะทำงาน EOC
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมกลุ่มงาน NCD
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
9» ประชุมกลุ่มงาน คบส.
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุมหัวหน้างานกลุ่มงานบริหารทั่วไป
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกลุลุ่มงาน การแพทย์แผนไทย
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมฝ่ายพนย.
03
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะทำงาน EOC
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกลุ่มงานแพทย์แผนไทย
04
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ฯ จำนวน 18 คน
05
คลิกดูรายละเอียด 9» ท่าน ส เชิญประชุมกลุ่มงานคุณภาพ
คลิกดูรายละเอียด 13» ทันต ประชุมจัดซื้อร่วม
คลิกดูรายละเอียด 14» แจ้งนโยบายแพทย์แผนไทยปี62
06
07
08
คลิกดูรายละเอียด ประชุมการบันทึกข้อมูลฯจัดเก็บรายได้
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม จนท.คร
09
คลิกดูรายละเอียด ประชุมงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กวป.
คลิกดูรายละเอียด ประชุมการบันทึกข้อมูลฯจัดเก็บรายได้
คลิกดูรายละเอียด ประชุมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
คลิกดูรายละเอียด ข้อมูล JHCIS
10
คลิกดูรายละเอียด อบรมการจัดเก้บรายได้
คลิกดูรายละเอียด ประชุมการบันทึกข้อมูลฯจัดเก็บรายได้
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนอนามัยสิ่งแวดล้อมปี ๖๒
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
11
คลิกดูรายละเอียด ประชุมการบันทึกข้อมูลฯจัดเก็บรายได้
คลิกดูรายละเอียด อบรมการจัดเก้บรายได้
คลิกดูรายละเอียด ประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติการ
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม PM กลุ่มวัย
12
คลิกดูรายละเอียด ประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติการ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมการบันทึกข้อมูลฯจัดเก็บรายได้
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ
13
วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ ๙
14
15
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตรรัชกาลที่ ๙
16
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมหมอชวนวิ่ง สาย NE4
คลิกดูรายละเอียด 15» ประชุมผู้รับผิดชอบงาน SRRT/TB
17
คลิกดูรายละเอียด ประชุมฝ่าย คบส.
คลิกดูรายละเอียด ตรวจบัญชีภายนอก โครงการวิจัยซิกาในหญิงตั้งครรภ์
คลิกดูรายละเอียด 13» คณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคล
18
คลิกดูรายละเอียด ตรวจบัญชีภายนอก โครงการวิจัยซิกาในหญิงตั้งครรภ์
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2562
19
คลิกดูรายละเอียด ประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดครั้งที่ 3
คลิกดูรายละเอียด ประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดครั้งที่ 3
คลิกดูรายละเอียด ตรวจบัญชีภายนอก โครงการวิจัยซิกาในหญิงตั้งครรภ์
20
21
22
23
หยุดวันปิยะมหาราช
24
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กบห.
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการยาเสพติด
คลิกดูรายละเอียด 10» การทำแผนเงินบำรุงประจำปี 2562
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
คลิกดูรายละเอียด 14» พิจารณาค่าตอบแทนฯ ฉ.11
25
คลิกดูรายละเอียด ตรวจบัญชีภายนอก โครงการวิจัยซิกาในหญิงตั้งครรภ์
26
คลิกดูรายละเอียด ตรวจบัญชีภายนอก โครงการวิจัยซิกาในหญิงตั้งครรภ์
27
คลิกดูรายละเอียด ตรวจบัญชีภายนอก โครงการวิจัยซิกาในหญิงตั้งครรภ์
28
คลิกดูรายละเอียด ตรวจบัญชีภายนอก โครงการวิจัยซิกาในหญิงตั้งครรภ์
29
คลิกดูรายละเอียด ตรวจบัญชีภายนอก โครงการวิจัยซิกาในหญิงตั้งครรภ์
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการ NCD Board 1/2562
คลิกดูรายละเอียด 9» จัดงนิทรรศการวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
30
คลิกดูรายละเอียด ตรวจบัญชีภายนอก โครงการวิจัยซิกาในหญิงตั้งครรภ์
31
คลิกดูรายละเอียด ประุชุม กวป.