ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
มีนาคม 2018
พฤ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
พฤษภาคม 2018
พฤ
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

เมษายน 2018

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: พุทธรักษา 101 ชั้น 1 : ราชาวดี 102 ชั้น 2 : ทานตะวัน 203 ชั้น 4 : ดาวเรือง 204 ชั้น 4 (vdo conferance) : ลีลาวดี 205 ชั้น 3 : การบูร 206 ชั้น 2 : สหกรณ์ 107 ชั้น 1 : ประตูคูณ 108 ชั้น 1
พฤ
01
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามหลักวิธีปฏิบัติทงเภสัชกรรมชุมชน ประจำปี 2561
02
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กวป.คร้ังที่ 3-2561
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุมหารือการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์
คลิกดูรายละเอียด 10» เตรียมการจัดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน "สา'สุข คัพ" ครั้งที่ ๑
03
คลิกดูรายละเอียด ็HRD
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเตรียมข้อมูลระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
คลิกดูรายละเอียด 8:30» VDO Conference แผนเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมทีม X-Ray รพ.ทุกแห่ง
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุม vdo con พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
04
คลิกดูรายละเอียด อบรมนักสร้างสุข
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม พชอ
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการบริหารงานผู้ประกันตนจังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมการจัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานด้านนอาชีวนามัย
คลิกดูรายละเอียด 14» ประชุมผู้พักอาศัยแฟลตตึกใหม่ สสจ.มุกดาหาร
05
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาระบบข้อมูล NCD จังหวัดมุกดาหาร ปี 2561
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม MCH board
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม Lab รพ.ทุกแห่ง
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมทีม รังสีวินิจฉัย รพ.
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม Lab รพ.ทุกแห่ง
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม X-Ray รพ.ทุกแห่ง
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมสรุปผลงานประจำเดือนมีนาคม 2561 จนท.โครงฃการวิัยซิกาฯ
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ฯ จำนวน 18 คน
06
07
08
09
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคัดเลือกผลงานวิชาการ
ประชุมเลื่อนเงินเดือนฯ
10
คลิกดูรายละเอียด ประชุมถ่ายทอดความรู้ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม"สืบสานประเพณีไทยในวันสงกรานต์"
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมชมรมแม่บ้านสาธารณสุข
11
คลิกดูรายละเอียด ประชุมชมรม อสม.ประจำปี2561
คลิกดูรายละเอียด ประชุมถ่ายทอดความรู้ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม "สืบสานประเพณีไทย ในวันสง
คลิกดูรายละเอียด ประชุมถ่ายทอดความรู้ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม"สืบสานประเพณีไทยในวันสงกรานต์"
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมย่อย สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข
12
13
14
15
16
17
คลิกดูรายละเอียด ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/2561
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน - การเงิน
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม คณะกรรมการบริหาร สสจ.มุกดาหาร
18
คลิกดูรายละเอียด ประชุมรับการตรวจสอบภายใน
คลิกดูรายละเอียด Video Conference การเงิน
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการบริหารยาระดับจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2561
คลิกดูรายละเอียด ประชุมการใช้โปรแกรม isan-cohort
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเตรียมความพร้อมงานวิจัยร่วมประชุมเขต
19
คลิกดูรายละเอียด ประชุม Cockpit, Project
คลิกดูรายละเอียด ประชุมรับการตรวจสอบภายใน
คลิกดูรายละเอียด เตรียมรับประเมิน External Audit (โครงการวิจัยซิกาฯ)
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
20
คลิกดูรายละเอียด Happy Money Clinic Day
คลิกดูรายละเอียด ประชุม cockpit
คลิกดูรายละเอียด (08.30-16.30) สรุปผลการตรวจสอบภายในเขตฯ 10
คลิกดูรายละเอียด ประชุมรับการตรวจสอบภายใน
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมทันตบุคลากร
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุม กลุ่มงาน ในการดูแล ท่าน ส.
21
คลิกดูรายละเอียด เตรียมรับประเมิน External Audit (โครงการวิจัยซิกาฯ)
22
คลิกดูรายละเอียด เตรียมรับประเมิน External Audit (โครงการวิจัยซิกาฯ)
23
คลิกดูรายละเอียด External Audit (โครงการวิจัยซิกาฯ)
24
คลิกดูรายละเอียด ประชุม Video Conference HDC
คลิกดูรายละเอียด ประชุมชมรม อสม.ประจำปี2561
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์
25
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะทำงานพัฒนาตำบล LTC ครั้งที่ 2/2561
26
คลิกดูรายละเอียด Assessment of entomological risk associated with Zika transmission and efficacy
คลิกดูรายละเอียด บริหารจัดการเงินกองทุนฯแรงงานต่างด้าว
27
28
29
30
คลิกดูรายละเอียด ประชุมอสม.อ.เมือง