ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
มกราคม 2017
พฤ
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
มีนาคม 2017
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

กุมภาพันธ์ 2017

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: ห้องประชุม 1 : ห้องประชุม 2(ประตูคูน) : ห้องประชุม 3 : ห้องประชุม4(สหกรณ์ใช้)
พฤ
      01
คลิกดูรายละเอียด ประชุม VDO Conference เพื่อติดตามงานพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการ 5ส
02
Teleconference แพทย์แผยไทย
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม คณะศึกษาดูงาน บึงโขงหลง
03
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงคุรุภัณฑ์ทันตกรรม
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงคุรุภัณฑ์ทันตกรรม
คลิกดูรายละเอียด ประชุมจัดทำร่างยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร ,คำของบประมาณแผนพัฒนา 5 กลุ่มวัย
04
05
06
คลิกดูรายละเอียด 8:30» รับตรวจ FAI
คลิกดูรายละเอียด 8:30» รับการตรวจ fai
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมโครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ จำนวน 18 คน
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมวัสดุวิทยาศาสตร์การแแพทย์
07
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม CFO จังหวัด
08
คลิกดูรายละเอียด ประชุม 506
คลิกดูรายละเอียด ประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
คลิกดูรายละเอียด ประชุมบูรณาการ 5 กลุ่มวัย ของบพัฒนาจังหวัด
09
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมคณะกรรมการ Service Plan ด้านการแพทย์แผนไทยผสมผสาน
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมโครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13:30» VDO Conference งบประมาณกลุ่มจังหวัดเพิ่มเติม2561
10
คลิกดูรายละเอียด นิสิตทันตแพทย์ มศว. นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน
คลิกดูรายละเอียด ประชุมถอดบทเรียนผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ๒๐ คน
คลิกดูรายละเอียด 10» ประชุมเตรียมการรับเสด็จ
11
12
13
คลิกดูรายละเอียด 13:30» บรรยาย VDO CONFERRANCE การบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ ปี2560
14
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
15
คลิกดูรายละเอียด 10» VDO Conference ในการตรวจสอบความครบถ้วนของการจัดเก็บและส่งข้อมูล 43 แฟ้ม
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมเครือข่ายแพทย์แผนไทย/มินิโอดีแพทย์แผนไทย
คลิกดูรายละเอียด 14» ชี้แจงการปรับเงินค่าจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ที่ค่าจ้างยังไม่ถึงขั้นต่
16
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 7:30» ตรวจสุขภาพประจำปี 2560
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะกรรมการ EOC
คลิกดูรายละเอียด 9» อบรมศูนย์อาเซี่ยนฯ(ป้่าเกษ)
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการ เตรียมความพร้อมแหล่งผลิตสมุนไพร
คลิกดูรายละเอียด 13:30» เตรียมการรับเสด็จฯ
17
คลิกดูรายละเอียด แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้บรรจุใหม่กรอกข้อมูลบรรจุเข้ารับราชการ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยาเสพติดสุขภาพจิต
คลิกดูรายละเอียด 7:30» ตรวจสุขภาพประจำปี 2560
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบค่าบริการทางการแพทย์ภายในจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด 15» ประชุมคณะกรรมการ ครุภัณฑ์การแพทย์แผนไทยฯ
18
19
20
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพิจารณาเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขอาวุโส
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการ TB เอดส์ SRRT
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการ TB เอดส์ SRRT
21
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2560
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการ ชุด3 CIO
คลิกดูรายละเอียด 9» 9» ประฃุม กลุ่มงาน จนท.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
22
คลิกดูรายละเอียด ประชุมทันตบุคลากร
คลิกดูรายละเอียด อบรมเครือข่ายและอสม. เฝ้าระวังโรคชายแดนฯ
23
คลิกดูรายละเอียด Teleconference แพทย์แผยไทย
คลิกดูรายละเอียด ประชุม Service Plan แพทย์แผนไทย
24
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2560
25
26
27
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการ Service Plan สาขาปฐมภูมิ
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุม คกก วิเคราะห์
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน คณะที่ 4
28
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กวป.สสจ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด ประชุมชี้แจ้งและติดตามงาน แผนไทย
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.มุกดาหาร