ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ตุลาคม 2014
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
ธันวาคม 2014
พฤ
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

พฤศจิกายน 2014

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: ห้องประชุม 1 : ห้องประชุม 2 : ห้องประชุม 3 : ห้องประชุม4(ไกล่เกลี่ย)
พฤ
            01
02
03
คลิกดูรายละเอียด 13»  กล่มงานควบคุมโรคส่งมอบงานเว็บไซต์ health-mqs.com
04
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คลิกดูรายละเอียด 14» กล่มงานส่งเสริมสุขภาพประชุมเตรียมงานกีฬาสาธารณสุข
05
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมบูรณาการแผนงานโครงการ
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมงาน TO BE NUMBER ONE เตรียมรับเสด็จ
06
คลิกดูรายละเอียด 10» กลก่มงานค้มครองผ้บริโภค ประชุม พรบ.ยา ฉบับใหม่
07
คลิกดูรายละเอียด ประชุมออนไลน์ ติดตามความก้าวหน้าการติดตั้ง HDC2
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร
08
09
10
11
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกรรมการสหกรณ์ จำนวน 16 คน
12
คลิกดูรายละเอียด 8:30» กล่มงานพัฒนากำลังคน จัดอบรมภาษาอังกฤษ
13
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ทันตะประชุมทีมปฏิคม
14
คลิกดูรายละเอียด 9» เขตบริการสุขภาพที่ 10 เก็บข้อมูลวิจัย DHS จังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 10» คัดเลือกนักเรียนทุนบรรจุเข้ารับราชการ
15
16
17
18
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมคณะกรรมการบริหาร
19
คลิกดูรายละเอียด 14» ประชุมติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ
20
คลิกดูรายละเอียด 13» บริหารงบกองทุน การปรับเกลี่ยเงิน UC 58
21
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ฝ่ายพัฒนากำลังคนอบรมภาษาอังกฤษครั้งที่ 2
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมชี้แจงการจัดสรรงบและ KPI ปี2558
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม vdo conference งบลงทุน
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติการประจำปี 2559-2562
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคกก.บริหารสสจ.
22
คลิกดูรายละเอียด 8:30» งานพัฒนายุทธศาสตร์ประชุมทำแผนเขตบริการสุขภาพที่๑๐
คลิกดูรายละเอียด 9» ประกันสุขภาพ
23
24
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมการจัดทำแผนรับ -จ่าย ปี 58
25
26
คลิกดูรายละเอียด 8» โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยจังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 8:30» งานประกันสุขภาพ งานต่างด้าว
27
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่
28
29
30