ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
พฤศจิกายน 2016
พฤ
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
มกราคม 2017
พฤ
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ธันวาคม 2016

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: ห้องประชุม 1 : ห้องประชุม 2(ประตูคูน) : ห้องประชุม 3 : ห้องประชุม4(สหกรณ์ใช้)
พฤ
        01
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม5ส
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมเลขานุการและผู้ช่วยเลขาฯ คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง CFO จังหวัด
02
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการบริหารกำลังคน
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะกรรมการออมสิน (กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ)
03
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาชิกกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต (ออมสินฯ)
04
05
หยุดวันพ่อแห่งชาติ
06
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ จำนวน 18 คน
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 15» ประชุม ปัญหาสถานที่ผลิตน้ำดื่มฯ
07
10» ประชม 5 ส
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน PCC มุกดาหาร
08
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพิจารณางบ NGOs
คลิกดูรายละเอียด 9» จัดทำสัญญานักเรียนทุน พยาบาล
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมผู้รับผิดชอบงาน สช.
09
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน PCC
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมศูนย์ EOC Zika
คลิกดูรายละเอียด 13» VDO Conference ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการพลเรือนได้
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน PCC
10
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
11
12
หยุดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
13
คลิกดูรายละเอียด ประชุม PM ผู้สูงอายุ
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมแนวทางการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ภายในจังหวัด
14
คลิกดูรายละเอียด ประชุมชี้แจ้งและติดตามงาน
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
15
คลิกดูรายละเอียด Teleconference การใช้ยาในบันชียาหลักแห่งชาติเบื้องต้น
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม คกก.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการ สสจ.มห.ปี 2560
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงานUnit cost
16
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะดำเนินการเวชภัณฑ์มิใช่ยา
17
18
19
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด 9» รับนิสิตทันตแพทย์ฝึกปฏิบัติงานวิชาทันตกรรมภาคสนาม
20
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการ
21
คลิกดูรายละเอียด อบรมการจัดการความรู้คลีนิคบริการการแพทย์แผนไทย
คลิกดูรายละเอียด อบรมการจัดการความรู้คลีนิคบริการการแพทย์แผนไทย
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมพิจารณาส่วนขาด(GAP Analysis) งานประเมิน ITA สสจ.มุกดาหาร/ขับเคลื่อนหน่วยงา
22
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะดำเนินการเวชภัณฑ์มิใช่ยา
คลิกดูรายละเอียด ประชุมผังบัญชีใหม่ปี2560
23
คลิกดูรายละเอียด ประชุมโปรแกรมบริหารยุทธศาสตร์ สสจ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13» เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการด้านการวิเคราะห์ฯ
24
25
26
คลิกดูรายละเอียด ประชุมชี้แจงการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบข้อมูล NCDs จังหวัดมุกดาหาร
27
คลิกดูรายละเอียด จัดอบรมชี้แจงงานป้องกันทุจริต/การประเมิน ITA ทั้ง ๑๑ EB /ระเบียบพัสดุ/นง. คุณธรร
28
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกรรมการ รพ.สต.ติดดาว
29
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการสมาคมร่วมกับชมรม อสม. และ จนท.พี่เลี้ยง
30
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กวป.สสจ.มุกดาหาร
31
วันสิ้นปี2559