ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
เมษายน 2017
พฤ
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
มิถุนายน 2017
พฤ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

พฤษภาคม 2017

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: ห้องประชุม 1 (อาคารเดิม) : ห้องประชุม 2 (เฉพาะ Conference เท่านั้น) : ห้องประชุม 3 (อาคารใหม่) : ห้องประชุม 4 (อาคารใหม่) : ห้องประชุม 5 (อาคารใหม่)
พฤ
  01
02
คลิกดูรายละเอียด ประะชุมระบบข้อมูลงานทันตสาธารณสุข
คลิกดูรายละเอียด ประชุมการจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพโดยกลุ่มงานอนามัยสี่งแวดล้อม จำนวน 50 คน
คลิกดูรายละเอียด 14» ประชุมคณะทำงาน ศชอศ. ครั้งที่ ๑
03
คลิกดูรายละเอียด ประชุมโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรคฯ
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมทีม IT
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุม PCC
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุม คณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกท่าเทียบเรือ
04
คลิกดูรายละเอียด conference สุมนไพร
คลิกดูรายละเอียด 8:30»  ประชุมคณะกรรมการสาขาสุขภาพช่องปาก
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ จำนวน 18 คน
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม Video Conference เขต 10
05
คลิกดูรายละเอียด ประชุมโปรแกรมคีย์ข้อมูลเบิกจ่ายตรง สปสช เขต 10
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
คลิกดูรายละเอียด ประชุมจัดเตรียมงานสัปดาห์เภสัชกรรม
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมศูนย์การแพทย์ทางเลือก รพ.นิคม
06
07
08
คลิกดูรายละเอียด ประชุมนิเทศติดตามงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเตรียมรับเสด็จ
09
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะทำงาน NCD Board Mukdahan ครั้งที่ 5/2560
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม VDO Conference โปรแกรม SMS
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการประเมิน รพ.สต.ติดดาว
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมการตรวจสอบค่าบริการทางการแพทย์ภายในจังหวัด
10
หยุดวันวิสาขบูชา
11
12
หยุดวันพืชมงคล
13
14
15
คลิกดูรายละเอียด อบรมกู้ชีพ 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 15-19 พ.ค.60 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 ตึกใหม่
คลิกดูรายละเอียด 13:30» บรรยาย VDO CONFERRANCE การบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ ปี2560
16
คลิกดูรายละเอียด อบรมกู้ชีพ 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 15-19 พ.ค.60 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 ตึกใหม่
คลิกดูรายละเอียด ห้องประชุม 4ชั้น 4อาคารใหม่ จัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนบริหารความเสี่ยง)
คลิกดูรายละเอียด 13» tuc
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการ TUC
17
คลิกดูรายละเอียด อบรมกู้ชีพ 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 15-19 พ.ค.60 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 ตึกใหม่
คลิกดูรายละเอียด tuc
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการ TUC
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ควบคุมโรคที่ 10 ขอพบผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
18
คลิกดูรายละเอียด Teleconference แพทย์แผยไทย
คลิกดูรายละเอียด อบรมกู้ชีพ 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 15-19 พ.ค.60 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 ตึกใหม่
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อมวลชน
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุมติดตามการดำเนินงานแพทย์แผนไทย
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.มห
19
คลิกดูรายละเอียด อบรมกู้ชีพ 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 15-19 พ.ค.60 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 ตึกใหม่
คลิกดูรายละเอียด ประชุม คกก.กำหนดคุณลักษณะวัสดุวิทยฺฯ ครั้งที่ 2/2560
20
21
22
คลิกดูรายละเอียด รพ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการบริหารงานผู้ประกันตน จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2560
23
คลิกดูรายละเอียด ประชุมงาน รร ส่งเสริมสุขภาพ
คลิกดูรายละเอียด รพ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.มห
คลิกดูรายละเอียด 8» กิจกรรมพบปะรายเดือนสร้างพลังทีมงานคุณภาพ /ถ่ายทอด+ถอดประสบการณ์เศรษฐกิจพอเพียง
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมคณะกรรมการ SRRT / TB /OV / AIDS ระดับอำเภอ จังหวัด
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมเตรียมการรับคณะตรวจราชการรอบ2/60
24
คลิกดูรายละเอียด รพ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 8» คณะกรรมการแพทย์แผนไทย
25
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมงาน IT
26
คลิกดูรายละเอียด ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน
ประชุมคณะกรรมการ 5 ส (ห้องประคูน)
คลิกดูรายละเอียด ประชุมการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลในตัวชี้วัด PA สตป.
คลิกดูรายละเอียด 13» ปฐมนิเทศอาจารย์พี่เลี้ยงฝึกปฏิบัติงานฝึกวิชาชีพฯ นิสิตชั้นปีที่ ๓ ปีการศึกษา 255
27
28
29
คลิกดูรายละเอียด ทำเรื่องบรรจุ แพทย์ (เขียน ก.พ.7)
30
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.มห
31
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมคณะกรรมการ CHRO จังหวัด
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม กวป. ครั้งที่๘ ปีงบประมาณ๒๕๖๐