ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กันยายน 2014
พฤ
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
พฤศจิกายน 2014
พฤ
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

ตุลาคม 2014

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: ห้องประชุม 1 : ห้องประชุม 2 : ห้องประชุม 3 : ห้องประชุม4(ไกล่เกลี่ย)
พฤ
      01
คลิกดูรายละเอียด 14:30» ประชุมกลุ่มงานควบคุมโรค
02
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมเลื่อนเงินเดือนกลุ่มงานบริหารทั่วไป
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุม กวป/ประชุมนำเสนอผลงาน
03
คลิกดูรายละเอียด 10» ประชุมเจ้าหน้าทีกลุ่มงานบริหารทั่วไป
04
05
06
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประกลุ่มงาน คบส
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ฯ
07
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมเตรียมความพร้อมการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาผู้ป่วยเบาหวาน
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
คลิกดูรายละเอียด 13» ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ....ฉบับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คลิกดูรายละเอียด 14» ย้ายข้าราชการ
08
วันออกพรรษา
คลิกดูรายละเอียด ประชุมจัดทำแผนกลุ่มงานควบคุมโรค
คลิกดูรายละเอียด ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมงานทันตสาธารณสุข
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมจุดพิกัด คลินิก และร้านขายยา จ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงานด้านพัสดุ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
09
คลิกดูรายละเอียด ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
10
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงานควบคุมโรคเบาหวาน ทีมผู้จัดการระบบและพยาบาลผ
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
คลิกดูรายละเอียด 8:30» กล่มงานบริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ประชุมกรอบอัตรากำลัง
คลิกดูรายละเอียด 9» กล่มงานยุทธศาสตร์ประชุมชี้แจงงบประมาณ ปี 2558
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกรรมการสหกรณ์ฯ
11
12
13
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมกรรมการสหกรณ์ฯ
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมเลื่อนเงินเดือน
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
14
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมสรุปแผนงานกลุ่มงาน คบส ปีงบประมาณ2558
คลิกดูรายละเอียด 14» ประชุมเตรียมงานมหกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านม ในวันที่ 22 ต.ค. 57
15
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมฝ่ายพัฒน์ฯ
16
คลิกดูรายละเอียด ตั้งองค์กฐินสามัคคีสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารทอดถวาย ณ อ.คำชะอี
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯ
คลิกดูรายละเอียด 10» ประชุมเตรียมรับสเด็จ
17
คลิกดูรายละเอียด งดใช้ห้องประชุม จัดเตรียมห้อง
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกรรมการสหกรณ์
18
19
20
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม กกต.สหกรณ ์
21
คลิกดูรายละเอียด 13:30» อบรมสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือ งาน NCD
22
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกลั่นกรองแผนงานโครงการ
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมชี้แจงดัชนีชี้วัดงานสุขภาพช่องปาก ปี 58 ผ่านระบบ E-conference
23
หยุดวันปิยมหาราช
24
คลิกดูรายละเอียด 8:30» สรุปบทเรียนการดำเนินงานเครือข่ายผู้ติดเชื้อจังหวัดมุกดาหาร กลุ่มงานควบคุมโรค
25
26
27
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกลั่นกรองแผนงานโครงการ
28
คลิกดูรายละเอียด 8:30» งานยุทธศาสตร์ประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุม มาลาเรีย
29
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกลั่นกรองแผนงานโครงการ
30
คลิกดูรายละเอียด 8:30» รับคณะเตรียมสถานที่ฝึกปฎิบัติงานภาคสนามหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และการสาสุขระดับ
คลิกดูรายละเอียด 9» กล่มงานบริหารจัดประชุมการบรรยายจาก กบข.
31
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กวป
คลิกดูรายละเอียด คัดเลือกผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมกรรมการสหกรณ์ จำนวน 16 คน