ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
พฤษภาคม 2016
พฤ
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
กรกฏาคม 2016
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

มิถุนายน 2016

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: ห้องประชุม 1 : ห้องประชุม 2(ประตูคูน) : ห้องประชุม 3 : ห้องประชุม4(สหกรณ์ใช้)
พฤ
      01
คลิกดูรายละเอียด 8» นักเรียนทุนรายงานตัว
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม ม.41 ครั้งที่ 3/59
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม ม.41 ครั้งที่ 3/59
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมฝ่ายพัฒน์
02
03
คลิกดูรายละเอียด ประชุมการจัดซื้อยาร่วมและกรอบบัญชียาจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุมเรื่องการเชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ต
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก แก่ทีม SRRT และเจ้าหน้าที
คลิกดูรายละเอียด 13» Tele Conference โครงการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีถวายเป็นพระราชกุศ
04
05
06
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมคณะกรรมการประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้าน ฯ พนักงานราชการ (ข้อเขียน)
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะะกรรมการสหกรณ์ ฯ 18 คน
คลิกดูรายละเอียด 14» ประชุมตัวชั้วัดงาน คบส.
07
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะกรรมการเหยื่อการค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว 50 คน
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม คกก ประเมิน 13 รพ วิกฤติ/ เลขา CFO อำเภอ
คลิกดูรายละเอียด 9» ประกันสุขภาพ
08
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม VDO Conference เครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข
09
คลิกดูรายละเอียด รอบรมทางไกลถา่ ยทอดความรู้ประสบการณเ์วชปฏบิัตแิผนไทยส าหรับแพทยแ์ ผนไทย (Telecon
10
คลิกดูรายละเอียด 10» ประชุมทางไกลการพัฒนาโรงพยาบาลในระบบ Quality Service Clean (0SC) ๑๕ คน
11
12
13
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน LTC สุ่ตำบลจัดการสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และ ผู้รับผิดชอบ D
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมบริหารเวชภัณฑ์ คบส.
คลิกดูรายละเอียด 10» ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานราชการ
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม VDO conference เครือข่ายนักกฎหมายเรื่องปัญหาคดีการให้บริการทางการแพทย์
14
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการ การAudit ข้อมูลสารสนเทศ43แฟ้ม
คลิกดูรายละเอียด ประชุม คกก lab
15
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมเตรียมรณรงค์พัฒนาการเด็ก
16
17
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อยาร่วมมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุมคณะกรรมการสมาคม อสม.และผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอ
คลิกดูรายละเอียด 9» conference
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล
คลิกดูรายละเอียด 15» ประชุมคณะกรรมการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
18
19
20
คลิกดูรายละเอียด 9» จัดสรรตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
21
22
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประเมินคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานราชการ
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม Video Conference รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย
23
คลิกดูรายละเอียด 10» ประชุมคณะกรรมการบริหาร
13» ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม vdo conference
24
คลิกดูรายละเอียด สอบคัดเลือก บุคลากรงานชายแดน
25
26
27
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกำกับติดตามแผนงานโครงการ M&E
คลิกดูรายละเอียด ทีมพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร สธ.
คลิกดูรายละเอียด ประชุมติดตามงบPP _ CUP เมืองมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน IHR
28
คลิกดูรายละเอียด อบรมการจัดฐาน 43 แฟ้ม specailpp
29
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
30
คลิกดูรายละเอียด อบรมการจัดฐาน 43 แฟ้ม specailpp