ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
มกราคม 2016
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
มีนาคม 2016
พฤ
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

กุมภาพันธ์ 2016

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: ห้องประชุม 1 : ห้องประชุม 2 : ห้องประชุม 3 : ห้องประชุม4(ไกล่เกลี่ย)
พฤ
  01
คลิกดูรายละเอียด 8:30» เตรียมรับการตรวจราชการ
คลิกดูรายละเอียด 15» ชี้แจงแนวทางการเตรียมการเพื่อรองรับการจัดคนลงตามโครงสร้าง - กองทุน พกส.
02
คลิกดูรายละเอียด ประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน เพื่อรองรับ
คลิกดูรายละเอียด 8:30» รับคณะตรวจราชการกระทรวง
คลิกดูรายละเอียด 9» รับคณะตรวจราชการกระทรวง
03
คลิกดูรายละเอียด 8:30» รับคณะตรวจราชการกระทรวง
คลิกดูรายละเอียด 8:30» รับคณะตรวจราชการกระทรวง
คลิกดูรายละเอียด 8:30» รับคณะตรวจราชการกระทรวง
04
คลิกดูรายละเอียด 8:30» รับคณะตรวจราชการกระทรวง
คลิกดูรายละเอียด 9» รับคณะตรวจราชการกระทรวง
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะะกรรมการสหกรณ์ ฯ 18 คน
05
9» ประชุม Web site MBDS
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกรรมการสหกรณ์ฯ 18 คน
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.มห.
06
07
08
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑๕ คน
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการชมรม อสม.ระดับจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุมกลุ่มงานควบคุมโรค
คลิกดูรายละเอียด 13» การบังคับใช้กฎหมาย
09
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
8:30» ประชุมกล่มงานค้มครองผ้บริโภค
คลิกดูรายละเอียด 13» ตรวจสอบข้อมูลการจัดคนลงตามโคลงสร้างหน่วยงาน
10
ชี้แจ้งการดำเนินงาน คบส ระดับอำเภอ
คลิกดูรายละเอียด ตรวจสอบข้อมูลการจัดคนลงตามโคลงสร้างหน่วยงาน
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมการบันทึกข้อมูล RIHIS
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมชี้แจ้งงาน คบส ระดับอำเภอ
11
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการ LTC ระดับจังหวัด/อำเภอ
คลิกดูรายละเอียด ตรวจสอบข้อมูลการจัดคนลงตามโคลงสร้างหน่วยงาน
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมแนวทางการดำเนินงานด่านอาหารและยามุกดาหาร
12
คลิกดูรายละเอียด ประชุม คณะทำงาน Web site MBDS
13
14
15
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรศูนย์ขวัญแผ่นดิน
16
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรศูนย์ขวัญแผ่นดิน
17
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมแนวทางการดำเนินงานรพ.คุณธรรม
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม CFO จังหวัด
18
คลิกดูรายละเอียด ประชุมทีม Claim Center
คลิกดูรายละเอียด 8» จัดอบรมควบคุมภายใน/กฎหมายใหม่ ปปช. สตง.
9» Teleconference เวชปฏิบัติแพทย์แผนไทย
19
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเตรียมงานเข้าร่วมงานมหกรรมแพทย์แผนไทยระดับเขต
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการHAยาเสพติด
คลิกดูรายละเอียด 8» จัดอบรมควบคุมภายใน/กฎหมายใหม่ ปปช. สตง.
20
21
22
23
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมข้อมูล IT 60 คน ระดับจังหวัด อำเภอ
24
คลิกดูรายละเอียด อบรมเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทย
คลิกดูรายละเอียด อบรมก่อนออกตรวจประเมิน คบส.
25
คลิกดูรายละเอียด อบรมเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทย
26
คลิกดูรายละเอียด ประชุม คกก X-ray
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการนิเทศคืนข้อมูลให้ผู้นิเทศ
27
28
29
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กวป.