ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
สิงหาคม 2017
พฤ
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
ตุลาคม 2017
พฤ
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

กันยายน 2017

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: ห้องประชุม 1 (อาคารเดิม) : ห้องประชุม 2 (เฉพาะ Conference เท่านั้น) : ห้องประชุม 3 (อาคารใหม่) : ห้องประชุม 4 (อาคารใหม่) : ห้องประชุม 5 (อาคารใหม่)
พฤ
          01
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ
02
03
04
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม กวป.ครั้งที่๑๑/๒๕๖๐
คลิกดูรายละเอียด 16:30» พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(P4P)รพ.นิคมคำสร้อย
05
คลิกดูรายละเอียด 8» สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อบรรรจุเข้ารับราชการ
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการประชุมสรุปผลงาน
06
คลิกดูรายละเอียด ประชุมแผนงาน ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ จำนวน 18 คน
07
คลิกดูรายละเอียด ประชุมแผนงาน ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ
คลิกดูรายละเอียด 9:30» รพ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ซ้อมการแสดงมุฑิตาจิต สสจ 11กย60
08
คลิกดูรายละเอียด ประชุม PM สูงอายุครั้งที่ ๔ /๖๐
คลิกดูรายละเอียด ประชุมแผนออกตรวจสถานพยาบาลและสถานประกอบการด้านยา
คลิกดูรายละเอียด ประชุมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (ภาคเช้า) และแผนคำของบลงทุน ปี 62 (ภาคบ่าย)
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ซ้อมการแสดงมุฑิตาจิต11กย60
09
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ซ้อมการแสดงมุฑิตาจิต สสจ 11กย60
10
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการคณะทำงานสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 2
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ซ้อมการแสดงงานมุฑิตาจิต13กย60
11
12
13
14
คลิกดูรายละเอียด Teleconference แพทย์แผยไทย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ หลังการตรวจเยี่ยมประเมิ
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหว
คลิกดูรายละเอียด 8:30» นำเสนอและสรุปงานด้านสาธารณสุข
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน NCD
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการวิจัย
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมแนวทางการจัดทำแผนการเงิน รพ.สต. ปีงบประมาร 2561
15
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ หลังการตรวจเยี่ยมประเมิ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะทำงานEMS
คลิกดูรายละเอียด ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บทางถนน จมน้ำ การแพทย์ฉุกเฉิน
คลิกดูรายละเอียด คณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต(ออมสิน)
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมแผนปฏิบัติการระดับอำเภอ (คบส.)
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชมการปรับเกลี่ยเงิน UC ปี 61
16
17
18
คลิกดูรายละเอียด (EMS) มหกรรมตรวจรถพยาบาล/EMSปลอดภัย 100 คน
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมโครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10
คลิกดูรายละเอียด 10» ประชุมชี้แจงผู้แทนทุกกลุ่มงานเตรียมการเดินทางไปประชุมจัดทำแผนปี61ที่จ.บึงกาฬ
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมชี้แจงเดินทางไปบึงกาฬ
19
20
21
22
คลิกดูรายละเอียด นำเสนอการจัดทำแผนทางการเงินปี61
23
24
25
คลิกดูรายละเอียด ประชุมแผนยุทธศาสตร์๖๑ศชอศ.(งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ,ศูนย์บริการสุขภาพต่างชาติ,งา
คลิกดูรายละเอียด วันเภสัชกรโลก 25 ก.ย. 60 (Teleconference)
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล
คลิกดูรายละเอียด 9» อภิปรายข้อสรุปและปัญหาการบังคับใช้กฎหมายปี 60 และข้อเสนอแนะการบังคับใช้กฎหมายปีง
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการ CHRO (คณะอำนวยการ)
26
คลิกดูรายละเอียด 8:30» เลี้ยงขอบคุณจากใจ (ท่าน ส. และ คุณสมสวย พลทรัพย์ศิริ)
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล
27
คลิกดูรายละเอียด ประชุมทันตบุคลากร เตรียมงาน 21ตค
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ลจ.ชั่ีวคราวโครงการไวรัสซิก้า
คลิกดูรายละเอียด 13» อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม MI
28
คลิกดูรายละเอียด สอบ คัดเลือกลูกจ้างชั้่วคราวโครงการฯไวรัสซิกา
คลิกดูรายละเอียด สอบสัมภาษณ์ ลจ.ชั่วคราวไวรัสซิกา
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมสาธิตการใช้โปรแกรมการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์
29
สอบ คัดเลือกลูกจ้างชั้่วคราวโครงการฯไวรัสซิกา
คลิกดูรายละเอียด สอบสัมภาษณ์ ลจ.ชั่วคราวไวรัสซิกา
คลิกดูรายละเอียด สอบ คัดเลือกลูกจ้างชั้่วคราวโครงการฯไวรัสซิกา
30