ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
เมษายน 2015
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
มิถุนายน 2015
พฤ
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

พฤษภาคม 2015

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: ห้องประชุม 1 : ห้องประชุม 2 : ห้องประชุม 3 : ห้องประชุม4(ไกล่เกลี่ย)
พฤ
          01
คลิกดูรายละเอียด ประชุมขยะมูลฝอย
คลิกดูรายละเอียด 10» ประชุมคณะทำงานเตรียมรับเสด็จ พอ.สว
02
03
04
05
หยุดวันฉัตรมงคล
06
คลิกดูรายละเอียด ประชุมแลกเปลี่ยนเรียบนรู้การดูแลผู้สูองอายุ ผู้พิการ ผูป่วยประคับประคอง และการจั
คลิกดูรายละเอียด สอบคัดเลือกไปเรียนพยาบาลศาสตรบัณฑิต
07
08
คลิกดูรายละเอียด 10» กล่มงานส่งเสริมประชุมเตรียมงานรับเสด็จ
09
10
11
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมดำเนินประเมินแผนเขตสุขภาพที่ 10
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกรรมการสหกรณ์ จำนวน 18 คน
12
คลิกดูรายละเอียด ประชุมการประเมินแผนพัฒนาสาธารณสุขระดับพื้นที่
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานจัดกระบวนการสรรหา
คลิกดูรายละเอียด 13:30» 'งานยุทธศาสตร์ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ. มุกดาหาร
13
หยุดวันพืชมงคล
14
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเตรียมข้อมูล KPI
คลิกดูรายละเอียด 8:30» อบรมทางไกลการใช้ยาในสตรีวัยทอง (20 คน)
คลิกดูรายละเอียด 8:30» การจัดการปัญหาการโฆษณายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อวิทยุ จังหวัดมุกดาหาร (จำนวน 30
15
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเตรียมประกวดรพสต.
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุอนุกรรมการสถาพยาบาลประจำจังหวัด
16
17
18
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเตรียมข้อมูล KPI
คลิกดูรายละเอียด 8:30» แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ มารายงานตัว ปี 58
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมชมรมร้านอาหาร
19
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเตรียมข้อมูล KPI
20
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเตรียมข้อมูล KPI
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุข
21
คลิกดูรายละเอียด 8:30» อบรมทางไกลการใช้ยาเกี่ยวกับโรคสตรี (20 คน)
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมงานทันตสาธารณสุข
22
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเตรียมข้อมูล KPI
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกำกับติดตามข้อมูล KPI
23
24
25
26
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม service plan ด้านเภสัชกรรม
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุม คคก.DHS-FCT จังหวัดมุกดาหาร
27
8:30» จัดทำข้อมูลพื้นฐานรับตรวจราชการ
คลิกดูรายละเอียด 10» จัดทำทะเบียนประวัติแพทย์
28
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุม PCM
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุม PCM
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม กวป ครั้งที่ 4/58
29
คลิกดูรายละเอียด ประชุมงานทะเบียนระดับจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด ประชุมอนุกรรมการสรรหา
คลิกดูรายละเอียด นักเรียนทุน ปี 2558 สายงานพยาบาลวิชาชีพ มารายงานต้ว
30
31