ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ธันวาคม 2016
พฤ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
กุมภาพันธ์ 2017
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

มกราคม 2017

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: ห้องประชุม 1 : ห้องประชุม 2(ประตูคูน) : ห้องประชุม 3 : ห้องประชุม4(สหกรณ์ใช้)
พฤ
01
02
03
04
05
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ๒๖ คน (เปลี่ยนห้องกับสหกรณ์)
คลิกดูรายละเอียด บ่ายประชุมสหกรณ์ ๑๘ คน
คลิกดูรายละเอียด 8» ประคณะกรรมการ EMS Rally เขต
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะกรรมการบ้านพัก
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ จำนวน 18 คน
06
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ๒๖ คน
คลิกดูรายละเอียด ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด ปี 2560
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเตรียม EMS Rally เขต
07
08
09
คลิกดูรายละเอียด ประชุมชี้แจงงานสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
10
คลิกดูรายละเอียด ประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงาน serviceplan ทุกสาขา
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมประสานแผนงาน ศตม.10.2
11
อบรมการจัดการความรู้คลีนิคบริการการแพทย์แผนไทย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม.
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม.
12
Teleconference แพทย์แผยไทย
13
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมประธาน อสม.
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการ PM ผู้สูงอายุจังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการ PM ผู้สูงอายุจังหวัดมุกดาหาร
14
15
16
คลิกดูรายละเอียด 13» สคร.๑๐ จ่ายเช็คงบดำเนินการแก่ NGOs
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ตรวจสอบค่าบริการทางการแพทย์ ผู้ป่วยนอก ปี 60
คลิกดูรายละเอียด 13:30» บรรยาย VDO CONFERRANCE การบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ ปี2560
17
คลิกดูรายละเอียด การสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
คลิกดูรายละเอียด ประชุมชี้แจ้งการจัดสรรงบ IP
คลิกดูรายละเอียด 10» ประชุมคณะกรรมการ serviceplan ด้านการแพทย์แผนไทยฯ
18
19
คลิกดูรายละเอียด จัดประชุมขับเคลื่อน MOPH ITA และหน่วยงานคุณธรรม สสจ มุกดาหาร ปี2560
20
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงคุรุภัณฑ์ทันตกรรม
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงคุรุภัณฑ์ทันตกรรม
คลิกดูรายละเอียด ประชุมทบทวนเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการดำเนินงานสมัชชาสุขภาพจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมสมัชชาสุขภาพ
21
22
23
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานชายแดน
คลิกดูรายละเอียด 10» ประชุมคณะวิเคราะห์
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตาม
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม รับนิเทศ /ตรวจราชการ คบส
24
9» ประชุมคณะรับตรวจราชการ คณะที่1
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมรับคณะตรวจราชการคณะที่ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมรับการตรวจราชการคณะที่4 การบริหารจัดการ
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมรับคณะตรวจราชการคณะที่1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคบส.
25
26
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะ CIO เขตสุขภาพที่ 10
27
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบฯสำหรับผู้ต้องขัง
28
29
30
31
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุม กวป.ครั้งที่4ปีงบประมาณ2560