ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
มีนาคม 2019
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
พฤษภาคม 2019
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

เมษายน 2019

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: พุทธรักษา 101 ชั้น 1 : ราชาวดี 102 ชั้น 2 : ทานตะวัน 203 ชั้น 4 : ดาวเรือง 204 ชั้น 4 (vdo conferance) : ลีลาวดี 205 ชั้น 3 : การบูร 206 ชั้น 2 : สหกรณ์ 107 ชั้น 1 : ประตูคูณ 108 ชั้น 1
พฤ
  01
คลิกดูรายละเอียด (ศูนย์อาเซียนฯ) รับคณะศึกษาดูงานจาก สสจ.ร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 4 สสจ
คลิกดูรายละเอียด 15» ทีมซ้อมเต้นบาสโลบสงกรานต์
02
คลิกดูรายละเอียด ประชุมอนุกรรมการสถานพยาบาล
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กวป.
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมเตรียมการเทศการสงกรานต์ ชะโนด ทีมพยาบาล
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม Vdo Conference แพทย์ประจำบ้าน
03
คลิกดูรายละเอียด อบรมหลักสูตร Mini case manager จังหวัดมุกดาหาร ปี 2562
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาคอมฯ
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมโรงงานผลิตยาGMPและมูลนิธิรพ นิคมคำสร้อย
04
คลิกดูรายละเอียด อบรมหลักสูตร Mini case manager จังหวัดมุกดาหาร ปี 2562
คลิกดูรายละเอียด 9» หัวหน้างานประกันสุขภาพระดับอำเภอและCFOรพ. ทุกแห่ง
คลิกดูรายละเอียด 10» ประชุมเลื่อนเงินเดือน
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ จำนวน 18 คน
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกลุ่มงาน NCD
คลิกดูรายละเอียด 14» ซักซ้อมความเข้าใจขั้นตอนการใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
05
คลิกดูรายละเอียด อบรมหลักสูตร Mini case manager จังหวัดมุกดาหาร ปี 2562
คลิกดูรายละเอียด อบรมผู้ประกอบการร้านนวดเพื่อสุขภาพ
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายระดับกระทรวงเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบ
06
วันจักรีมหาราช
07
08
หยุดชดเชยวันจักรีมหาราช
09
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุม happinometer
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมกลุ่มงาน IC รพท., รพช.
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลและหัวหน้า ER รพท. , รพช.ทุกแห่ง
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมงาน LAB รพท. , รพช.ทุกแห่ง
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมงานเภสัชกรรม/RDU/คบส. รพท. , รพช. ทุกแห่ง
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกรรมการวิจัย
13» ประชุมแอลกอฮอล์
คลิกดูรายละเอียด 14» ประชุมเตรียมความพร้อม สงกรานต์
คลิกดูรายละเอียด 14:30» ประชุม การขับเคลื่อนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
10
คลิกดูรายละเอียด ประชุมขับเคลื่อน มหัศจรรย์ 1000 วัน
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ เทศกาลสงกรานต์
คลิกดูรายละเอียด สรุปรายงานการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ งานสงกรานต์
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุม Happinometer
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการวิจัย
11
คลิกดูรายละเอียด ประชุมถ่ายทอดความรู้ การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม
คลิกดูรายละเอียด สรุปรายงานการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ งานสงกรานต์
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมConferenc การอบรมหลักสูตรครู ก การใช้กัญชา
คลิกดูรายละเอียด 10» ประชุมแม่บ้าน
12
หยุดกรณีพิเศษช่วงเทศกาลสงกรานต์
คลิกดูรายละเอียด สรุปรายงานการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ งานสงกรานต์
13
วันสงกรานต์
คลิกดูรายละเอียด สรุปรายงานการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ งานสงกรานต์
14
วันสงกรานต์
คลิกดูรายละเอียด สรุปรายงานการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ งานสงกรานต์
15
วันสงกรานต์
คลิกดูรายละเอียด สรุปรายงานการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ งานสงกรานต์
16
หยุดชดเชยวันสงกรานต์
คลิกดูรายละเอียด สรุปรายงานการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ งานสงกรานต์
17
คลิกดูรายละเอียด การบันทึกข้อมูลบริการเพื่อพิชิตการเก็บจัดรายได้ให้ครบถ้วนระยะที่ ๒
คลิกดูรายละเอียด การบันทึกข้อมูลบริการเพื่อพิชิตการเก็บจัดรายได้ให้ครบถ้วนระยะที่ ๒
คลิกดูรายละเอียด ประชุม คกก.IHR/ประสานแผนงานขายแดน
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะทำงานงบลงทุน
18
คลิกดูรายละเอียด การบันทึกข้อมูลบริการเพื่อพิชิตการเก็บจัดรายได้ให้ครบถ้วนระยะที่ ๒
คลิกดูรายละเอียด การบันทึกข้อมูลบริการเพื่อพิชิตการเก็บจัดรายได้ให้ครบถ้วนระยะที่ ๒
คลิกดูรายละเอียด ประชุม Dead case conference (TB)
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมงบลงทุน 15 คน
19
คลิกดูรายละเอียด ประชุมแผนมาลาเรีย
คลิกดูรายละเอียด การบันทึกข้อมูลบริการเพื่อพิชิตการเก็บจัดรายได้ให้ครบถ้วนระยะที่ ๒
คลิกดูรายละเอียด การบันทึกข้อมูลบริการเพื่อพิชิตการเก็บจัดรายได้ให้ครบถ้วนระยะที่ ๒
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ครั้งที่ 2/2562
20
21
22
คลิกดูรายละเอียด ถอดบทเรียน อสม.ดีเด่น
คลิกดูรายละเอียด ประชุม เตรียมความพร้อม ระบบงานสารบรรณฯ
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือฯ
23
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนยุทธศาสตร์ด้านกำลังคนและพัฒนาบุคลากร (HR)
คลิกดูรายละเอียด ประชุมประจำเดือนกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ เตรียมงานอบรมหลักสูตรบัญชียาหลักแห่งชาติ
คลิกดูรายละเอียด 13» Vdo conference แผน
24
คลิกดูรายละเอียด (ศูนย์อาเซียน) รับคณะศึกษาดูงานจาก สสจ.สกลนคร
คลิกดูรายละเอียด ประชุมการควบคุมภายใน จำนวน 10 คน
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกลุ่มงาน NCD
คลิกดูรายละเอียด 9» สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจ.มุกดาหาร
25
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขการใช้ยาสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการยาเสพติด
คลิกดูรายละเอียด อบรมพัฒนาทีมประเมินอาชีวอนามัยระดับอำเภอ
คลิกดูรายละเอียด 13» Service Plan งานสุขภาพจิต/ธิดา
26
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาศักยภาพกบุคลากรสาธารณสุขการใช้ยาสมุนไพร
คลิกดูรายละเอียด ประชุม E-Book (ณิชา)
27
28
29
คลิกดูรายละเอียด ประชุมVDO Conference กับทีมส่วนกลาง TUC
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการ IHR
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม กวป. คร้ังที่ 4/2562
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการย้าย
30
คลิกดูรายละเอียด ประชุมงานอาชีวอนามัย 35 คน
คลิกดูรายละเอียด 8:30» สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ