ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
มีนาคม 2015
พฤ
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
พฤษภาคม 2015
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

เมษายน 2015

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: ห้องประชุม 1 : ห้องประชุม 2 : ห้องประชุม 3 : ห้องประชุม4(ไกล่เกลี่ย)
พฤ
      01
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมทันตบุคลากร
คลิกดูรายละเอียด 10» ประชุมเตรียมงานปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
02
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมถอดบทเรียนประเด็นนโยบายสาธารณะจังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกรรมการสหกรณ์ จำนวน 18 คน
คลิกดูรายละเอียด 13» ซ่อมบำรุงเตร่ืองปรับอากาศ ห้องประชุม ๑ "พุทธรักษา"
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุม VDO Conference
03
คลิกดูรายละเอียด ประชุมนำเสนอภารกิจกลุ่มงานให้ นพ.วิทยา วัฒนเรืองโกวิท ผชช.ว (เชี่ยวชาญ)
04
05
06
หยุดวันจักรี
07
08
09
คลิกดูรายละเอียด ประชุม SRRT
คลิกดูรายละเอียด 8:30» อบรมทางไกลการวินิจฉัยโรคไข้เส้น และการตั้งตำรับยา (20คน)
10
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กวป.
11
12
13
หยุดวันสงกรานต์(วันผู้สูงอายุแห่งชาติ)
14
หยุดวันสงกรานต์(วันครอบครัว)
15
หยุดวันสงกรานต์
16
17
18
19
20
21
22
23
คลิกดูรายละเอียด 8:30» อบรมทางไกลการใช้ยาในสตรีหลังคลอด (20 คน)
24
คลิกดูรายละเอียด 8:30» จัดทำแผนปรับปรุงการควบคุม(บริหารความเสี่ยง)ระดับองค์กร รอบ 6 เดือน
25
26
27
28
29
30