ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กรกฏาคม 2019
พฤ
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
กันยายน 2019
พฤ
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

สิงหาคม 2019

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: พุทธรักษา (111) : ประตูคูณ (112) : สหกรณ์ (113) : ราชาวดี (121) : การบูร (221) : ลีลาวดี (231) : ทานตะวัน (241) : ดาวเรือง (242 vdo conferance)
พฤ
        01
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กรรมการ รายได้ ค่าใช่จ่าย
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กวป.
คลิกดูรายละเอียด 9» นักเรียนทุนมารายงานตัว
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม VDO Conference
02
คลิกดูรายละเอียด ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงาน PCC (ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เขต ๑๐)
คลิกดูรายละเอียด ประชุมจมน้ำ NCD
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกรรมการปฐมภูมิเขต๑๐
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกรรมการปฐมภูมิเขต ๑๐ ทีม ๒
03
04
05
06
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล
คลิกดูรายละเอียด ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าตรวจสอบ จำนวน 3 คน
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม คร.
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม คกก.พัฒนา อสม.ดีเด่น
07
คลิกดูรายละเอียด สอบลูกจ้างชั่วคราวโครงการ
คลิกดูรายละเอียด 13» (ศูนย์อาเซียนฯ) จัดประชุมคณะทำงานศูนย์อาเซียน สสจ.มุกดาหาร (15 คน)
08
คลิกดูรายละเอียด อบรมแกนนำเกษตรอินทรีย์บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมผู้รับผิดชอบงาน OV และผู้รับผิดชอบงาน คร
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกลุ่มงาน คบส.
คลิกดูรายละเอียด ประชุมทีมเลขาสมัชชาสุขภาพ
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ จำนวน 18 คน
09
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะทำงาน people excellence
คลิกดูรายละเอียด อบรมแกนนำเกษตรอินทรีย์บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมประจำเดือนโครงการ TUC
คลิกดูรายละเอียด รับนิเทศงาน IHR
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาคอมฯ
10
11
12
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
13
คลิกดูรายละเอียด ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมทีมเยี่ยมเสริมพลังและ coaching การดำเนินงานพัฒนาตำบลส่งเสริมเด็ก 0-5 ปีฯ
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
14
คลิกดูรายละเอียด คัดเลือก สสอ.ดงหลวง
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมกลุ่มงาน NCD เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง 221
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือฯ
15
คลิกดูรายละเอียด ชี้แจงแนวทางการขายบัตรแรงงานต่างด้าว
คลิกดูรายละเอียด ประชุมจัดทำแผนเวชศาสตร์ครอบครัว
คลิกดูรายละเอียด 13» สรรหาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
16
คลิกดูรายละเอียด 8:30» สรรหาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
17
18
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสมาชิกในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใ
19
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE
20
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล
คลิกดูรายละเอียด 10» ประชุมเตรียมความพร้อมรับประเมิน 5 ส.
คลิกดูรายละเอียด 13» ขอเชิญประชุม
21
คลิกดูรายละเอียด ประชุมงบค่าเสื่อม
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเตรียมงานออกกำลังกาย เฉลิมพระเกียรติ
คลิกดูรายละเอียด 10» ประชุมจิตอาสา vdo conferenc
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมCORE TEAM สุขภาพจิต
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคัดเลือกครอบครัวต้นแบบ ศก พอเพียง จิตพอเพียงต้านทุจริต สสจ มุกดหาร ปี2562
22
คลิกดูรายละเอียด เตรียมความพร้อมนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุมจิตอาสา vdo conferenc
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุม VDO Conference ประชุมเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมาย ๔/๖๒
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิก
23
คลิกดูรายละเอียด ประชุม M&E ทันตสาธารณสุข
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่
คลิกดูรายละเอียด รับประเมินการดำเนินงาน SAT&JIT
คลิกดูรายละเอียด รับประเมินการดำเนินงาน SAT&JIT
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดและอำเภอ
24
25
26
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกวาดล้างโรคหัด
คลิกดูรายละเอียด 13» สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประชุมผู้พิการ
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมCore Teamสุขภาพจิต/ธิดา
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมเตรียมทีมเก็บข้อมูล
27
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการ 5 ส.ยั่งยืน
คลิกดูรายละเอียด คัดเลือก ผอ.รพ.สต. และ นวก.สธ.ชำนาญการพิเศษ
คลิกดูรายละเอียด 8» สรรหาพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (นวก.สธ.)
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมการตรวจเยี่ยมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
28
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการ 5 ส.ยั่งยืน
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการ MOPH และเชิดชูเกียรติบุคลากร
29
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กวป.
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล ตำบลเข้มแข็ง
30
คลิกดูรายละเอียด ประชุม เตรีมม Retreat แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล ตำบลเข้มแข็ง
คลิกดูรายละเอียด เตรียมความพร้อมนำเสนอวิชาการกระทรวง
31