ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ธันวาคม 2017
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
กุมภาพันธ์ 2018
พฤ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

มกราคม 2018

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: พุทธรักษา 101 ชั้น 1 : ราชาวดี 102 ชั้น 2 : ทานตะวัน 203 ชั้น 4 : ดาวเรือง 204 ชั้น 4 (vdo conferance) : ลีลาวดี 205 ชั้น 3 : การบูร 206 ชั้น 2 : สหกรณ์ 107 ชั้น 1 : ประตูคูณ 108 ชั้น 1
พฤ
  01
02
03
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กวป.
คลิกดูรายละเอียด ประชุมผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมคณะทำงานปีใหม่
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมเตรียมความพร้อมระบบสุขภาพ
04
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะกรรมการ MCH ิboard จังหวัด
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุม Happy money
05
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเครือข่ายเภสัชกร เขตสุขภาพที่ 10
06
คลิกดูรายละเอียด (TO BEฯ) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดจั
07
คลิกดูรายละเอียด (TO BEฯ) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดจั
08
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน NCD
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมเตรียมการตรวจราชการระดับกระทรวง จ.มุกดาหาร รอบที่ 1
09
คลิกดูรายละเอียด ประชุม การพัฒนาทีม audit ระดับอำเภอ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมแผนงาน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
คลิกดูรายละเอียด 14» ประชุมคณะทำงานเดินแบบฯ
10
คลิกดูรายละเอียด cockpit 61
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบล LTC บูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเตรียมการรับการตรวจราชการกลุ่มงาน ncd
คลิกดูรายละเอียด 10» ประชุม Happy Money Program
11
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม PMQA
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมทีมงานเดินแบบ
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมรับนโยบายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทศวรรษการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบค่าบริการทางการแพทย์
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมเตรียมจัดทำแผนงบลงทุน ปี 62-64
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมจัดทำงบลงทุน 62-64
12
คลิกดูรายละเอียด ประชุมแลกเปลี่ยน ฯ ชมรมผู้สูงอายุ จ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบค่าบริการทางแพทย์ภายในจังหวัด
13
คลิกดูรายละเอียด (TO BEฯ) จัดอบรม TO BE NUMBER ONE IDOL วันที่ 13 มกราคม 2561
14
15
16
คลิกดูรายละเอียด ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหาร เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมติดตามการดำเนินงาน PMQA สสจ.มุกดาหาร/สสอ.ทุุกแห่ง
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมติดตามการเตรียมพร้อมรับการตรวจราชการ รอบที่ 1 จ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉันคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
17
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการสรรหา คสจ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมการออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
คลิกดูรายละเอียด 12:30» ประชุมทีมฟุต[อล สสจ หว้านใหญ่ หนองสูง มุกอินเตอร์
18
คลิกดูรายละเอียด ประชุมผู้รับผิดชอบงานวัณโรค
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะทำงาน NCD Board Mukdahan ครั้งที่ 1/2561
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตนจังหวัดมุกดาหาร
19
คลิกดูรายละเอียด ประชุม PM สิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ ๑๐ จำนวน ๒๐ คน
20
21
22
คลิกดูรายละเอียด ต้อนรับนิสิตทันตแพทย์ฝึกปฏิบัติงานวิชาทันตกรรมภาคสนาม
23
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการสรรหา (คณะ คสจ.)
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการสรรหา (คณะ คสจ.)
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยซิกา
คลิกดูรายละเอียด คัดเลือก รพ.สต ดีเด่น ของชมรมสาธารณสุขอำเภอ 40 8o
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุมแวทางการดำเนินงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ครั้งที่1/2561
24
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยซิกา
คลิกดูรายละเอียด รับการตรวจราชการ จังหวัดมุกดาหาร รอบที่ 1 ปี 2561
คลิกดูรายละเอียด รับการตรวจราชการ จังหวัดมุกดาหาร รอบที่ 1 ปี 2561
คลิกดูรายละเอียด รับการตรวจราชการ จังหวัดมุกดาหาร รอบที่ 1 ปี 2561
คลิกดูรายละเอียด รับการตรวจราชการ จังหวัดมุกดาหาร รอบที่ 1 ปี 2561
คลิกดูรายละเอียด รับการตรวจราชการ จังหวัดมุกดาหาร รอบที่ 1 ปี 2561
25
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานควบคุมโรคติดต่อ TB เอดส์ STI OV ระดับอำเภอ
คลิกดูรายละเอียด รับการตรวจราชการ จังหวัดมุกดาหาร รอบที่ 1 ปี 2561
คลิกดูรายละเอียด รับการตรวจราชการ จังหวัดมุกดาหาร รอบที่ 1 ปี 2561
คลิกดูรายละเอียด รับการตรวจราชการ จังหวัดมุกดาหาร รอบที่ 1 ปี 2561
คลิกดูรายละเอียด รับการตรวจราชการ จังหวัดมุกดาหาร รอบที่ 1 ปี 2561
คลิกดูรายละเอียด รับการตรวจราชการ จังหวัดมุกดาหาร รอบที่ 1 ปี 2561
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยซิกา
26
27
28
29
30
คลิกดูรายละเอียด อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยครั้งที่ ๒
31