ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ตุลาคม 2015
พฤ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ธันวาคม 2015
พฤ
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

พฤศจิกายน 2015

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: ห้องประชุม 1 : ห้องประชุม 2 : ห้องประชุม 3 : ห้องประชุม4(ไกล่เกลี่ย)
พฤ
01
02
คลิกดูรายละเอียด ผู้บริหาร/เลขา
03
คลิกดูรายละเอียด ผู้บริหาร/เลขา
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมคณะทำงาน NCD Board Mukdahan
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมคณะทำงาน NCD Board Mukdahan
คลิกดูรายละเอียด 9:30» พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัดกลุ่มงานบริหารทั่วไป
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม ม.41
04
คลิกดูรายละเอียด ผู้บริหาร/เลขา
05
คลิกดูรายละเอียด ผู้บริหาร/เลขา
คลิกดูรายละเอียด 13» ตั้งองค์กฐินสาธารณสุขสามัคคีจังหวัดมุกดาหาร ทอดถวายวัดสมดีนอก อำเภอดอนตาล
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม CCA
06
คลิกดูรายละเอียด ตั้งองค์กฐินสาธารณสุขสามัคคีจังหวัดมุกดาหาร ทอดถวายวัดสมดีนอก อำเภอดอนตาล
คลิกดูรายละเอียด ผู้บริหาร/เลขา
07
คลิกดูรายละเอียด ผู้บริหาร/เลขา
08
คลิกดูรายละเอียด ผู้บริหาร/เลขา
09
คลิกดูรายละเอียด ผู้บริหาร/เลขา
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมรับผู้ตรวจ
10
คลิกดูรายละเอียด ผู้บริหาร/เลขา
คลิกดูรายละเอียด 8:30» สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ 18 คน
11
คลิกดูรายละเอียด ผู้บริหาร/เลขา
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุมรับการตรวจเยี่ยมผู้ตรวจราชการ
12
คลิกดูรายละเอียด ผู้บริหาร/เลขา
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบ NGOs ด้านเอดส์
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมติดตามแผนกลุ่มงาน
13
คลิกดูรายละเอียด ประชุมติดตามแผนกลุ่มงาน
คลิกดูรายละเอียด ผู้บริหาร/เลขา
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมเวชภัณฑ์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมเวชภัณฑ์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
14
คลิกดูรายละเอียด ผู้บริหาร/เลขา
15
คลิกดูรายละเอียด ผู้บริหาร/เลขา
16
คลิกดูรายละเอียด ผู้บริหาร/เลขา
คลิกดูรายละเอียด 8» บรรจุฯ
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
17
คลิกดูรายละเอียด ผู้บริหาร/เลขา
คลิกดูรายละเอียด ประชุมสุขภาพจิตอำเภอเข้มแข็ง
คลิกดูรายละเอียด ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน
18
คลิกดูรายละเอียด ผู้บริหาร/เลขา
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุมคีย์ข้อมุล
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานป้องกันและควบคุมวัณโ
19
คลิกดูรายละเอียด ผู้บริหาร/เลขา
คลิกดูรายละเอียด 9:30» Teleconference เวชปฏิบัติแพทย์แผนไทย
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ
20
คลิกดูรายละเอียด ผู้บริหาร/เลขา
คลิกดูรายละเอียด 14» ประชุมผู้ประสานงานกีฬา
21
คลิกดูรายละเอียด ผู้บริหาร/เลขา
22
คลิกดูรายละเอียด ผู้บริหาร/เลขา
23
คลิกดูรายละเอียด ผู้บริหาร/เลขา
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ. มห
คลิกดูรายละเอียด 13» ปรับเกลี่่ยเงิน UC59
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมงานยาเสพติด
24
คลิกดูรายละเอียด ผู้บริหาร/เลขา
25
คลิกดูรายละเอียด ผู้บริหาร/เลขา
คลิกดูรายละเอียด เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
คลิกดูรายละเอียด ตรวจสอบและกำกับระบบบัญชี จาก สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ 6 คน
26
ประชุมคณะกรรมการโครงการกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (ออมสิน)
คลิกดูรายละเอียด ผู้บริหาร/เลขา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจสอบและกำกับระบบบัญชี จาก สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ 6 คน
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมชี้แจงแนวทางการปรับเปลี่ยนวัคซีนเพื่อกวาดล้างไวรัสโปลิโอสายพันธ์วัคซีนชนิด
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการโครงการกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (ออมสิน)
27
คลิกดูรายละเอียด ผู้บริหาร/เลขา
28
คลิกดูรายละเอียด ผู้บริหาร/เลขา
29
คลิกดูรายละเอียด ผู้บริหาร/เลขา
30
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กวป.
คลิกดูรายละเอียด ผู้บริหาร/เลขา