ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
เมษายน 2016
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
มิถุนายน 2016
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

พฤษภาคม 2016

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: ห้องประชุม 1 : ห้องประชุม 2(ประตูคูน) : ห้องประชุม 3 : ห้องประชุม4(สหกรณ์ใช้)
พฤ
01
02
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมเตรียมการตรวจราชการและนิเทศงาน
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการประสานการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีถวายเป็นพระราชกุศล ผ่านระบบ
03
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาเครือข่ายผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) ครั้งที่ ๒/๕๙
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ (Audit) บันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลตาม ICD-10
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม CFO จังหวัด
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ (Audit) บันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลตาม ICD-10
04
คลิกดูรายละเอียด ประชุมข้อมูลกรอบการนำเสนอตรวจราชการ
คลิกดูรายละเอียด ประชุุมชี้แจงองค์กรคุณธรรม
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกรรมการสหกรณ์ฯ จำนวน 18 คน
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม ม41
05
หยุดวันฉัตรงคล
06
หยุดต่อเนื่องตามมติคณะรัฐมนตรี
07
08
09
หยุดวันพืชมงคล
10
คลิกดูรายละเอียด ประชุม คกก LAB
11
คลิกดูรายละเอียด ประชุม AUdit MRA
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมการประเมินผลงานวิชาการ (นักวิชาการสาธารณสุข)
คลิกดูรายละเอียด 13» คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสาขาโรคมะเร็งและผู้รับผิดชอบงานมะเร็ง
12
คลิกดูรายละเอียด รอบรมทางไกลถา่ ยทอดความรู้ประสบการณเ์วชปฏบิัตแิผนไทยส าหรับแพทยแ์ ผนไทย (Telecon
คลิกดูรายละเอียด 8» ติดตามงานและนำเสนอสุขภาพจิตDHS 7 อำเภอ (35 คน)
13
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะกรรมการสมาคม อสม.จังหวัด/จนท.รับผิดชอบงาน
14
15
16
คลิกดูรายละเอียด รายงานตัวแพทย์ ทันตฯ เภสัชฯ
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมติดตามความก้าวหน้ารับคณะตรวจราชการ
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม VDO conference เครือข่ายนักกฎหมายเรื่องการจัดการปัญหาขยะ
17
คลิกดูรายละเอียด อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบการบันทึกงานโปรแกรมบสต. รุ่น1
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมการดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพ
18
คลิกดูรายละเอียด อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบการบันทึกงานโปรแกรมบสต. รุ่น2
คลิกดูรายละเอียด ประชุมผู้รับผิดชอบ พิจารณาข้อมูลตัวชี้วัดงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการผู้ป่วยใ
13» ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุภาพชีวิต
19
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมเตรียมความพร้อมตำบลบูรณาการ 5 กลุ่มวัย
คลิกดูรายละเอียด 14» ประชุมเตรียมฝึกงาน นิสิต ม.เกษตร วิทยาเขตสกลนคร
20
หยุดวันวิสาขบูชา
21
22
23
คลิกดูรายละเอียด 10:30» ประชุมกลุ่มงานควบคุมโรค
คลิกดูรายละเอียด 13» เตรียมข้อมูลรับนิเทศ
24
คลิกดูรายละเอียด รับตรวจ
คลิกดูรายละเอียด รับตรวจ
คลิกดูรายละเอียด รับตรวจ
คลิกดูรายละเอียด รับตรวจราชการฯ
ประชุมรับตรวจราชการ24-26 ขอใช้ห้องประชุมทุกห้อง
25
คลิกดูรายละเอียด รับตรวจราชการฯ
คลิกดูรายละเอียด รับตรวจราชการฯ
คลิกดูรายละเอียด รับตรวจราชการฯ
26
27
28
29
30
คลิกดูรายละเอียด ประชุมมาลาเรีย
31
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กวป.