ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
มิถุนายน 2017
พฤ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
สิงหาคม 2017
พฤ
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

กรกฏาคม 2017

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: ห้องประชุม 1 (อาคารเดิม) : ห้องประชุม 2 (เฉพาะ Conference เท่านั้น) : ห้องประชุม 3 (อาคารใหม่) : ห้องประชุม 4 (อาคารใหม่) : ห้องประชุม 5 (อาคารใหม่)
พฤ
            01
02
03
คลิกดูรายละเอียด ติดตามการดำเนินงาน SMI-V (ผู้ป่วยจิตเวชที่เสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรง)
04
คลิกดูรายละเอียด ประชุมการบริหารจัดการข้อมูล OVCCA ด้วยโปรแกรม isan cohort
คลิกดูรายละเอียด 12:30» ประชุม VDO Conference ติดตามการดำเนินงาน OV/CCA
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ จำนวน 18 คน
05
คลิกดูรายละเอียด จัดประชุมพัฒนาทักษะการออกกำลังกาย
06
07
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะทำงานด้านสารเคมี (IHR)
คลิกดูรายละเอียด 13» สัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว TUC
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบค่าบริการทางการแพทย์ภายในจังหวัด
08
วันอาสาฬหบูชา
09
วันเข้าพรรษา
10
หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
11
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.มห
12
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
13
คลิกดูรายละเอียด Teleconference แพทย์แผยไทย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมติดตาม กำกับ และประเมินผลการดำเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
คลิกดูรายละเอียด ประชุม แผนการจัดทำงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2561
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุมแพทย์แผนไทย
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกรรมการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
14
คลิกดูรายละเอียด ประชุม จัดทำแผนงานโครงการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2561
15
16
17
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะทำงาน CHRO 2/2560
18
คลิกดูรายละเอียด ประชุมจัดทำแผนแนวทางด้านโรคจากการประกอบอาชีพ
19
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัด
20
คลิกดูรายละเอียด ประชุมยกร่างแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13:30» คัดเลือก ผอ.รพ.สต.บ้านหนองหลี่
คลิกดูรายละเอียด 14:30» กำหนดน้ำหนักคะแนนการคัดเลือก นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ
21
คลิกดูรายละเอียด ประชุม คกก. เพื่อเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 10
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.มห
22
23
24
25
คลิกดูรายละเอียด อบรมผู้ประกอบการ PGMP โดย สนง อย และกลุ่มงานคบส.
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะทำงานการแพทย์ฉุกเฉิน
คลิกดูรายละเอียด 10» ประชุมคณะกรรมการร้องเรียน รพ.ช.
26
คลิกดูรายละเอียด ใช้โต๊ะเก้าอี้ห้องประชุม 3 ห้องทานตะวัน จัดงาน ดอกไม้จันทน์ ณ ลานเอนกประสงค์ตึกใ
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
คลิกดูรายละเอียด 13» cconferenceเรื่องการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
27
คลิกดูรายละเอียด ประชุม SM NCD Mukdahan ครั้งที่ 6/2560
คลิกดูรายละเอียด ใช้โต๊ะเก้าอี้ห้องประชุม 3 ห้องทานตะวัน จัดงาน ดอกไม้จันทน์ ณ ลานเอนกประสงค์ตึกใ
คลิกดูรายละเอียด 10» ประชุมคณะกรรมการเตรียมสรุปผลงานสาสุขเขต10
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงานจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขปี60 เขต10
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมกำหนดน้ำหนักคะแนน นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ
28
หยุดวันพระราชสมภพ รัชกาลที่10
29
30
31
คลิกดูรายละเอียด ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัิตการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการคณะทำงานรองรับการจัดประชุมวิชาการและสรุปผลงานเขต10
คลิกดูรายละเอียด 13» Trainning ทีมเก็บข้อมูล
คลิกดูรายละเอียด 13:30» การให้ความรู้การบังคับใช้กฎหมาย ผ่านระบบ VDO Conference