ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กันยายน 2019
พฤ
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
พฤศจิกายน 2019
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ตุลาคม 2019

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: พุทธรักษา (111) : ประตูคูณ (112) : สหกรณ์ (113) : ราชาวดี (121) : การบูร (221) : ลีลาวดี (231) : ทานตะวัน (241) : ดาวเรือง (242 vdo conferance)
พฤ
    01
คลิกดูรายละเอียด ประชุมGCP โครงการ TUC
คลิกดูรายละเอียด 10» ประชุมฝ่าย NCD
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมการบริหารจัดการงบ UC63
02
คลิกดูรายละเอียด ประชุมGCP โครงการ TUC
คลิกดูรายละเอียด กบห.และกวป.
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ข้าราชการมามรายงานตัวบรรจุใหม่
03
คลิกดูรายละเอียด ประชุม อปท. (มาลาเรีย)
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนเงินบำรุงปีงบประมาณ 2563
04
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกลุ่มงานบริหารทั่วไป
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกรรมการดำเนินงาน สอ.สสจ.มุกดาหารฯ จำนวน 20 คน
05
06
07
08
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมประจำเดือน เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมทีมคณะกรรมการลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดมุกดาหาร
09
คลิกดูรายละเอียด ประชุมทีมประเมินผลสมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะทำงาน CHRO สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
10
11
คลิกดูรายละเอียด ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมเตรียมความพร้อมวัด IQ เด็ก
12
13
วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙
14
หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙
15
คลิกดูรายละเอียด 13:30» การรณรงค์รับสมัครสมาชิก ฌกส. ทางไกล conferance
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมเตรียมงาน รับ ส่ง และมอบหมายงานนโยบาย 63
16
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเลื่อนเงินเดือน รอบ 1 ตค.62
คลิกดูรายละเอียด จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการตำบลเข้มแข็งในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ 2563
17
คลิกดูรายละเอียด ประชุมทำแผน63 ควบคุมโรคติดต่อ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเลื่อนเงินเดือน รอบ 1 ตค.62
18
19
20
21
คลิกดูรายละเอียด 9» ชี้แจงการใช้ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิคส์
22
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมกรรมการดำเนินงาน สอ.สสจ.มุกดาหารฯ จำนวน 20 คน
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม กกต.สหกรณ์ฯ จำนวน 18 คน
23
วันปิยมหาราช
24
คลิกดูรายละเอียด 13» ลดแออัดโรงพยาบาล
25
26
27
28
29
คลิกดูรายละเอียด ประชุมVDO Conference ประจำเดือนโครงการ TUC
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุมชี้แจงการสอบเทียบเครื่องวัดความดันโลหิต แก่ รพ.สต.
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะทำงานยาเสพติด
30
31
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กวป.