ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
มิถุนายน 2016
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
สิงหาคม 2016
พฤ
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

กรกฏาคม 2016

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: ห้องประชุม 1 : ห้องประชุม 2(ประตูคูน) : ห้องประชุม 3 : ห้องประชุม4(สหกรณ์ใช้)
พฤ
          01
คลิกดูรายละเอียด อบรม specialpp สำหรับ jhcis
คลิกดูรายละเอียด ประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร สสจ.มุกดาหาร(กวป.)ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
คลิกดูรายละเอียด ประชุมงบ PP ของCUP เมือง
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
02
03
04
คลิกดูรายละเอียด ประชุม Specailpp HOS
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มงานสสจ.มุกดาหาร
05
8:30» นิเทศติดตามงาน การฝึกปฏิบัติงานใน รพช ม.เกษตรศาสตร์ สกล
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะะกรรมการสหกรณ์ ฯ 18 คน
06
คลิกดูรายละเอียด ประชุมจริยธรรมการวิจัย
คลิกดูรายละเอียด 9» เตรียมรับประเมินผลการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย (คบส.)
07
คลิกดูรายละเอียด ประชุมชี้แจงเกณฑ์ขึ้นทะเบียนปี 60
คลิกดูรายละเอียด ประชุม Specialpp สำหรับ HOS
08
คลิกดูรายละเอียด สืบราคายาร่วมจังหวัด (กลุ่มงาน คบส.)
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม Tele conference โครงการมะเร็งตับ/ท่อน้ำดี
09
10
11
8» โครงการวิจัย "แรงงาน ระบบสุขภาพ และการศึกษาข้ามแดน
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม VDO conference เครือข่ายนักกฎหมายเรื่องปัญหาและข้อเสนอและการดำเนินการเกี่
12
คลิกดูรายละเอียด สืบราคายาร่วมจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด ประชุมข้อมูลการ ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit
13
คลิกดูรายละเอียด สืบราคายาร่วมจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกลุ่มงาน คบส
คลิกดูรายละเอียด 9» Conference เครือข่ายนักยุทธฯ
14
คลิกดูรายละเอียด สืบราคายาร่วมจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด อบรมโปรแกรมศูนย์พึ่งได้
15
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม 20 คน
สืบราคายาร่วมจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด สืบราคายาร่วมจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาเครือข่ายผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) ครั้งที่ ๓/๕๙
คลิกดูรายละเอียด 10» vdo conference ชี้แจงการบริหารงานบุคคลใน รพ.สต.
16
17
18
19
หยุดวันอาสาฬหบูชา
20
หยุดเช้าพรรษา
21
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุมคณะกรรมการสมาคม อสม.และผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอ
22
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ (Long Term Care)
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมกำกับติดตามแผนงานโครงการ M&E
คลิกดูรายละเอียด 15» ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
23
24
25
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมข้อมูล IT M&E
คลิกดูรายละเอียด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการระบบงานดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการระดับอ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะทำงานเตรียมซ้อมแผนโรคติดต่อ
26
คลิกดูรายละเอียด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการระบบงานดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการระดับ
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.
คลิกดูรายละเอียด 13»  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการระบบงานดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการระดับ
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมเตรียมงานสัปดาห์เภสัชกรรม
27
คลิกดูรายละเอียด ประชุุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
คลิกดูรายละเอียด 10» ประชุมคณะทำงานเตรียมซ้อมแผนและจัดทำ MOU งานชายแดน
28
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบนมผงสำหรับเด็ก
29
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะกรรมการ ศคอส.
คลิกดูรายละเอียด 9» VDO Conference (Polycom) ทบทวนการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธาร
30
31