ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ตุลาคม 2017
พฤ
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
ธันวาคม 2017
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

พฤศจิกายน 2017

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: ห้องประชุม 1 (อาคารเดิม) : ห้องประชุม 2 (เฉพาะ Conference เท่านั้น) : ห้องประชุม 3 (อาคารใหม่) : ห้องประชุม 4 (อาคารใหม่) : ห้องประชุม 5 (อาคารใหม่)
พฤ
      01
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะทำงาน TUC จังหวัด อำเภอ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพิจารณางบ NGOsด้านเอดส์
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กวป.
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมการใช้โปรแกรมตรวจสอบค่าบริการทางการแพทย์
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการบริหารงานผู้ประกันตนจังหวัดมุกดาหาร
02
คลิกดูรายละเอียด ตั้งองค์กฐินสาธารณสุขสามัคคีปี2560
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการแม่บ้านสาธารณสุข
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมปรึกษาแนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัยซิกา
03
คลิกดูรายละเอียด 8» ชี้แจงโครงการและรับทีมวิจัย Zika
คลิกดูรายละเอียด 8» จัดห้องประชุม(กฐิน)
คลิกดูรายละเอียด 8» จัดประชุมพิจารณางบ NGOs
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมหารือการศึกษาวิจัยซิกาในหญิงตั้งครรภ์
04
05
06
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกลั่นกรองแผนระดับกลุ่มงาน
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม vdo conference เรื่องร่าง พรบ.คณะกรรมการการแพทย์ปฐมภูมิและบริการด้านสาธาร
คลิกดูรายละเอียด 15» ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน"แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต"
07
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกลั่นกรองแผนระดับกลุ่มงาน
คลิกดูรายละเอียด ประชุม conference เมืองสมุนไพร
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม กบห.
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน NCD
08
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกลั่นกรองแผนระดับกลุ่มงาน
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกลั่นกรองแผนระดับกลุ่มงาน
09
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกลั่นกรองแผนระดับกลุ่มงาน
คลิกดูรายละเอียด 15» ประชุมกลุ่มงานในความดูแลรอง นพ.สสจ.(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
10
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกลั่นกรองแผนระดับกลุ่มงาน
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม พชอ
11
12
13
14
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุม กบห.
15
16
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการลงข้อมูลโปรแกรม TBCM
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ จำนวน 18 คน
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมโปรแกรม M&E แผนรับ-จ่าย รพ สต .
17
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรม Cliam FWF
คลิกดูรายละเอียด 13» VDO Conference เรื่อง การลงทะเบียน PCC
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการ "เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต"
18
19
20
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการ "เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต"
21
22
คลิกดูรายละเอียด รับประเมินงานชายแดน
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่๑
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่๑
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมProject Meneger
23
24
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น
25
26
27
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์สุขภาพจิตที่10 อุบล 138 คน
28
คลิกดูรายละเอียด คัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด คัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด คัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด คัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด คัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด
29
คลิกดูรายละเอียด คัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด คัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด คัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด คัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด คัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมชี้แจงค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดปี2561
30