ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กรกฏาคม 2016
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
กันยายน 2016
พฤ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

สิงหาคม 2016

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: ห้องประชุม 1 : ห้องประชุม 2(ประตูคูน) : ห้องประชุม 3 : ห้องประชุม4(สหกรณ์ใช้)
พฤ
  01
คลิกดูรายละเอียด รับนิเทศงาน IHR
02
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมสรุปการออกติดตามประเมินผลการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE
03
คลิกดูรายละเอียด อบรม จนท.การลงโปรแกรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ๔๐ คน
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กวป. ครั้งที่ 7/2559
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมพยาบาล
คลิกดูรายละเอียด 13» ปรชะชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
04
คลิกดูรายละเอียด ประชุม คกก. LAB
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะะกรรมการสหกรณ์ ฯ 18 คน
05
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคกก.ขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรม สสจ. 27 คน
คลิกดูรายละเอียด 14» คัดเลือก ผอ.รพ.สต.เหล่าหมี
06
07
08
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด25 คน
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม VDO conference เครือข่ายนักกฎหมายเรื่องปัญหาของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดก
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมแพทย์ประจำบ้าน
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมผู้ปรกอบการจำหน่ายเครื่องสำอางในจังหวัดมุกดาหาร
09
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมเชิงปฏิบัติการการลงข้อมูลทันตสาธารณสุขโปรแกรม JHCIS และ HOSxp
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมเชิงปฏิบัติการการลงข้อมูลทันตสาธารณสุขโปรแกรม JHCIS และ HOSxp
คลิกดูรายละเอียด 14» ลงทะเบียน PromptPay
10
11
คลิกดูรายละเอียด 8:30» จัดทำแผนการเงินการคลัง หน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2560
12
หยุดวันแม่แห่งชาติ
13
14
15
คลิกดูรายละเอียด 8» สอ การบินไทยฯ มาเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์
16
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดปี 61
คลิกดูรายละเอียด 10» ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานในสสจ
17
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่น
คลิกดูรายละเอียด การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธิ์
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมติดตามการลงข้อมูลโปรแกรม Cockpit 59
คลิกดูรายละเอียด 13» รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ จำนวน 10 คน
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมฝ่ายพัฒน์
18
คลิกดูรายละเอียด ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการแพทย์แผนไทย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเตรียมการนำเสนอโรคชายแดนฯ
19
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมเตรียมการนำเสนอโรคชายแดนฯ
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม VDO conference ชี้แจงเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
20
21
22
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเตรียมคณะกรรมการเตรียมสรุปผลงาน
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมข้อมูล IT Audit
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมข้อมูล IT Audit
23
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมข้อมูล IT Audit
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการ HRM
24
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเตรียมสรุปผลงาน
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมเตรียมสรุปผลงาน
25
26
อบรมผู้ประกอบการจากเนื้อสัตว์
27
28
29
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเพื่อคืนข้อมูลการศึกษาผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พื้นที่เขตพัมนาเศรษฐกิจ
คลิกดูรายละเอียด ประชุม สรุปผลงาน คบส.
คลิกดูรายละเอียด ประชุมยาแผนไทย
30
คลิกดูรายละเอียด VDO conference ทางไกล เรื่องการออกอนุญาติร้านยา
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม สสจ.
31
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม กวป. ครั้งที่ 8/2559