ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
เมษายน 2022
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
มิถุนายน 2022
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

พฤษภาคม 2022

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: พุทธรักษา (111) : ประตูคูณ (112) : สหกรณ์ (113) : ราชาวดี (121) : การบูร (221) : ลีลาวดี (231) : ทานตะวัน (241) : ดาวเรือง (242 vdo conferance)
พฤ
01
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
02
คลิกดูรายละเอียด ประชุมจัดทำคู่มือMCH
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมกลุ่มงาน NCD
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม กวป.
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
03
คลิกดูรายละเอียด ประชุมจัดทำคู่มือMCH
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเตรียมความพร้อมฯ
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
04
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
05
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมหารือ
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
06
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
07
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
08
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
09
คลิกดูรายละเอียด ศึกษาดูงานคลินิกแพทย์แผนไทย จาก สสอ คำชะอี
คลิกดูรายละเอียด 8» CHRO เขตสุขภาพที่10
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุมเตรียมการมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED)
10
คลิกดูรายละเอียด ประชุม คกก.ชุดที่ 30
คลิกดูรายละเอียด คทง.วิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเห็นชอบแผนเขต 10 ปี 66-70
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเห็นชอบแผนเขต 10 ปี 66-70
คลิกดูรายละเอียด ประชุมหารือวิทยากร EF
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13» คบส.
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
11
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบงานอาหารและน้ำ
คลิกดูรายละเอียด คัดเลือกพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คลิกดูรายละเอียด คัดเลือก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คลิกดูรายละเอียด ผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบ จำนวน 5 คน
คลิกดูรายละเอียด ประชุม คปสข.เขตสุขภาพที่ ผ่านระบบ VDO conference โดยท่าน ผตร. เป็นประธาน
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13» CHRO-M
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
12
คลิกดูรายละเอียด ผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบ จำนวน 5 คน
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ครั้งที่ ๓
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุม คกก คัดเลือกฯ ระดับชำนาญการพิเศษ
คลิกดูรายละเอียด 13» งานจิตเวช/ธิดา
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (strategic planni
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุม คกก.โรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 18/2565
13
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
14
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
15
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
16
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
17
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเครือข่ายผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวังโรคป้องกันควบ
คลิกดูรายละเอียด รายงานตัว แพทย์ชดใช้ทุน
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมสรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2565
คลิกดูรายละเอียด 10» ประชุมเตรียมเยี่ยมติดตามเสริมพลังระบบสุขภาพปฐมภูมิ
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการยาเสพติดกัญชง จังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมชี้แจงการกำหนดราคากลางฯ
18
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะทำงาน ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำ
คลิกดูรายละเอียด ประชุม CFO เขต
คลิกดูรายละเอียด อบรมแอพพลิเคชันระบบบริหารคลังยากัญชาทางการแพทย์
คลิกดูรายละเอียด อบรมข้าราชการใหม่ระดับเขตฯ
คลิกดูรายละเอียด อบรมข้าราชการใหม่ระดับเขตฯ
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
19
คลิกดูรายละเอียด คัดเลือกบุคคลต้นแบบดีเด่น ด้านการแพทย์แผนไทย
คลิกดูรายละเอียด ประชุม I Claim
คลิกดูรายละเอียด รับการเยี่ยมเสริมพลังจากทีมสคร.10 สปสช. และ รพ.สรรพสิทธิประสงค์
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะทำงานยาเสพติดระดับจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
20
คลิกดูรายละเอียด รับทีมติดตาม HIV RECENCY SURVIELLANCE
คลิกดูรายละเอียด ประชุม pre-post คบส.
คลิกดูรายละเอียด ประชุมทำแผน 66-70
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 8:45» ต้อนรับคณะทำงานติดตามโครงการ HIV Recency Surveillance
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม API
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุม คกก.โรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 19/2565
21
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
22
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
23
คลิกดูรายละเอียด ประชุมงาน สช.
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
24
ประชุมเครือข่ายผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวังโรคป้องกันควบ
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
25
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับจังหวัด (ออนไลน
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
26
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับจังหวัด (ออนไลน
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
27
คลิกดูรายละเอียด ประชุมวัดส่งเสริมสุขภาพ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับจังหวัด (ออนไลน
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 8:30»  การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์เพื่อการหยุดยั้งโรคฟันผุใน
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุม คกก.โรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 20/2565
28
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
29
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
30
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเครือข่าย PM ผู้สูงอายุ
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
31
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10