ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
พฤศจิกายน 2019
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
มกราคม 2020
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ธันวาคม 2019

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: พุทธรักษา (111) : ประตูคูณ (112) : สหกรณ์ (113) : ราชาวดี (121) : การบูร (221) : ลีลาวดี (231) : ทานตะวัน (241) : ดาวเรือง (242 vdo conferance)
พฤ
01
02
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 6 คน
03
คลิกดูรายละเอียด ประชุมประจำเดือนโครงการ TUC
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมคัดเลือกตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ประกอบโรคศิลปะระดับจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
04
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยฯปีที่12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระด
คลิกดูรายละเอียด สรรหาพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
05
หยุดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๙ วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
06
คลิกดูรายละเอียด ประชุมผู้รับผิดชอบงานเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จาก รพ.สสอ.ใน จ.มุก (งบ สคร10
คลิกดูรายละเอียด สรรหาพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (สัมภาษณ์)
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน TUC
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมกลั่นกรองงบประมาณ(กลุ่มงาน) 2563
07
คลิกดูรายละเอียด เตรียมรับนิเทศรองปลัดกระทรวงฯโครงการTUC
08
คลิกดูรายละเอียด เตรียมรับการนิเทศรองปลัดกระทรวงโครงการ TUC
09
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กลั่นกรอง ฝ่าย
คลิกดูรายละเอียด 8:30» เตรียมข้อมูลรับรองปลัดกระทรวง โครงการTUC
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุม คกก ยุทธศาสตร์สหกรณ์
คลิกดูรายละเอียด 14» พิจารณาเลื่อนเงินเดือนโควตายาเสพติด
10
หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
เตรียมรับนิเทศรองปลัดกระทรวงของโครงการTUC
คลิกดูรายละเอียด เตรียมรับนิเทศรองปลัดกระทรวงของโครงการTUC
11
คลิกดูรายละเอียด ประชุมวางแผนการดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อ
คลิกดูรายละเอียด เตรียมรับนิเทศรองปลัดกระทรวงของโครงการTUC
คลิกดูรายละเอียด 8:30» รับคณะศึกษาดูงาน สสจ ยโสธร ถอดประสบการณ์ขับเคลื่อนป้องกันทุจริต ITA
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการบริหารงานผู้ประกันตนจังหวัดมุกดาหาร
12
คลิกดูรายละเอียด คุ้มครองผู้บริโภคฯ
คลิกดูรายละเอียด ประชุม NCD Board 1/2563
คลิกดูรายละเอียด เตรียมรับนิเทศรองปลัดกระทรวงของโครงการTUC
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมวีดีโอคอนฟาเรนการใช้งาน KTB
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุมปรึกษาการขับเคลื่อนงารราชทัณปัณสุข
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกรรมการดำเนินงาน สอ.สสจ.มุกดาหารฯ จำนวน 20 คน
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการงานกีฬาสาธารณสุขทีมสีเหลือง
13
คลิกดูรายละเอียด การประชุมทักษะการใช้งานโปรแกรมการดูแลต่อเนื่องเชื่อมโยงข้อมูลจากโรงพยาบาลถึงบ้าน
คลิกดูรายละเอียด ประชุมขับเคลื่อนITA/เปิดลานส่งเสริมคุณธรรม
คลิกดูรายละเอียด (กลุ่มงานประกัน) ประชุมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ผ่านร
คลิกดูรายละเอียด 8:30» เตรียมรับนิเทศรองปลัดกระทรวงของโครงการTUC
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมออมสิน
14
15
16
คลิกดูรายละเอียด ต้อนรับนพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และประชุมติดตามผลการดำเนินงานโค
คลิกดูรายละเอียด ประชุมโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีด้วยหัวใจ
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการกำหนดสเปคครุภัณฑ์เมืองสมุนไพร
17
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพิจารณาแผน ปี ๖๓ (เช้า)ประชุมเจ้าของตลาด ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุขปี ๒๕๓๕(บ่า
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือฯ
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุครั้งที่2/2563
18
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อสม.ดีเด่น
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมประเมินผล Fee Schedule ปี 2563 (ทันตกรรม)
19
คลิกดูรายละเอียด เวชปฏิบัติตำรับยาศุขไสยาศน์
20
คลิกดูรายละเอียด ประชุมการค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง
คลิกดูรายละเอียด คุ้มครองผู้บริโภคฯ
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุมติดตามนิเทศงานโครงการวิจัยซิกาในรพ.ประจำอำเภอพร้อมทีมนิเทศจากส่วนกลาง (TUC
21
22
23
คลิกดูรายละเอียด ประชุม คกก วัณโรค เขตสุขภาพที่10
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมแจ้งมติ คกก.แอลกอฮอล์ชาติ ชี้แจงแนวทางดำเนินงานปีงบ 63
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV testing ผ่านระบบ VDO
24
คลิกดูรายละเอียด ประชุมงานสารบรรณทั้งจังหวัด
25
คลิกดูรายละเอียด 13» ติดตามความก้าวหน้าจัดกิจกรรมเดินแบบ
26
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กวป.
คลิกดูรายละเอียด ประชุมหัวหน้างานประกันสุขภาพ ระดับอำเภอ
27
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคัดเลือก ประธาน อสม.ระดับจังหวัด
28
29
30
หยุดราชการกรณีพิเศษมติ ครม.ลว.29ตค62
31
หยุดราชการวันสิ้นปี 2562