ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
มิถุนายน 2014
พฤ
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
สิงหาคม 2014
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

กรกฏาคม 2014

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: ห้องประชุม 1 : ห้องประชุม 2 : ห้องประชุม 3 : ห้องประชุม4(ไกล่เกลี่ย)
พฤ
    01
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพิจารณาผลงาน NCD
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงาน NCD
02
คลิกดูรายละเอียด รับการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบ 2
คลิกดูรายละเอียด รับการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบ 2
คลิกดูรายละเอียด รับการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบ 2
คลิกดูรายละเอียด รับการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบ 2
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกรรมการเงินกู้ฯสหกรณ์
03
คลิกดูรายละเอียด 13» อบรมทางไกล ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาและศาสตร์การรักษาระดับชาติ
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกรรมการสหกรณ์
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมงานผู้พิการ
04
05
06
07
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ
08
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมทันตบุคลากร จ.มุกดาหาร
09
คลิกดูรายละเอียด โครงการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย คบส.
คลิกดูรายละเอียด 8» รับคณะฯดูงานชายแดน จังหวัดน่าน
คลิกดูรายละเอียด 8:30» อมรมทางไกลเวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทย
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกรรมการสหกรณ์
10
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุมแรงงานต่างด้าว
11
หยุดวันอาสาฬหบูชา
12
วันเข้าพรรษา
13
14
หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
15
คลิกดูรายละเอียด 8:30» สำรวจทรัพยากรนำ
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมแพทย์แผนไทย
16
คลิกดูรายละเอียด 14» ประชุมกรรมการสหกรณ์ฯ
17
คลิกดูรายละเอียด 8» อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บัญชี
18
คลิกดูรายละเอียด ประชุม CFO จังหวัด
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุมคณะกรรมการติดตามตัวชี้วัด
19
20
21
คลิกดูรายละเอียด อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ
คลิกดูรายละเอียด อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะทำงานยาสูบ
22
คลิกดูรายละเอียด อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ
คลิกดูรายละเอียด อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการ LAB
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมเตรียมงานมหกรรมผู้พิการ
23
คลิกดูรายละเอียด รับการนิเทศงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จากสสว.
คลิกดูรายละเอียด อบรมทางไกลเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯ
24
คลิกดูรายละเอียด อบรมโครงกาการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
คลิกดูรายละเอียด อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ
คลิกดูรายละเอียด 9» conferrer การเงินการคลัง
คลิกดูรายละเอียด 13» งานต่างด้าว
25
คลิกดูรายละเอียด ประชุมหัวหน้างานประกันอำเภอ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี2557 งานการเงิน
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมชี้แจงการเข้าตอบแบบสำรวจฯออนไลน์
26
27
28
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม refer link
29
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก
คลิกดูรายละเอียด 8» อบรมโครงการจริยธรรม
คลิกดูรายละเอียด 10» ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัด
30
คลิกดูรายละเอียด อบรมการพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพร
31
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กวป.๗/๒๕๕๗